STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się

CZASOPISMA

KARTA NUMERU

Numer/rok:Nr 2/2016
Autorzy artykułów:Aldona Andrzejczak, Jan Polcyn, Katarzyna Piwowar-Sulej, Katarzyna Czaja, Sławomir Banaszak, Wach-Kąkolewicz, Emilia Mielniczuk, Mariola Łaguna, Andrzej Januszewski, Małgorzata Artymiak, Ewa Wyglądała, Maria Pychota
Sygnatura:ZZL 2/2016
Cena: 30,45 PLN (w tym 5% VAT)
   

W numerze

Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Doktorze, autor: Zespół kolegium redak­cyjnego
Pro­fe­sor Kaz­imierz Dok­tór (1935–2016, autor: Danuta Walczak-Duraj
SŁOWNIK POJĘĆ ZZL, autor: Aldona Andrzejczak

Od redakcji - Aldona Andrzejczak

ARTYKUŁY

Autor:

Aldona Andrzejczak

Tytuł: Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w szkołach w opinii nauczycieli
Abstrakt:
Celem artykułu jest zdi­ag­no­zowanie głównych prob­lemów ZZL w pol­skiej szkole. Real­iza­cja tak postaw­ionego celu wyma­gała zwróce­nia uwagi na specy­fikę zarządza­nia pra­cown­ikami w pol­skiej szkole oraz potrzebę refleksyjnego stosowa­nia instru­men­tów ZZL. W artykule, na pod­stawie anal­izy wypowiedzi nauczy­cieli na temat głównych prob­lemów zarządza­nia pra­cown­ikami, sfor­mułowano najważniejsze wyzwa­nia, jakie stoją przed ZZL w szkole. W więk­szości odnoszą się one do sys­temu motywa­cyjnego i sposobu przyz­nawa­nia dodatku motywa­cyjnego, choć poruszają też kwestie rozbu­dowy oceny okre­sowej i pro­fesjon­al­iza­cji doboru zawodowego
Autor:

Jan Polcyn

Tytuł:Szkolna polityka kadrowa polskich gmin a wyniki egzaminacyjne
Abstrakt:
Istot­nym ele­mentem poli­tyki państwa jest poszuki­wanie efek­ty­wnych metod popra­wiania jakości kap­i­tału ludzkiego społeczeństwa. Kadra ped­a­gog­iczna pełni bardzo istotną rolę trans­misyjną w kre­owa­niu kap­i­tału ludzkiego społeczeństwa, właś­ci­wym zatem kierunk­iem poszuki­wań jest racjon­alna eduka­cyjna poli­tyka kadrowa. W niniejszej pracy zas­tosowano metodę Data Envel­op­ment Analy­sis (DEA) do zbada­nia zależności pomiędzy stop­niem awansu zawodowego nauczy­cieli gim­nazjów a wynikami egza­m­i­na­cyjnymi uczniów, mier­zonymi tzw. surowymi wynikami egza­m­i­na­cyjnymi oraz eduka­cyjną wartoś­cią dodaną. Przeprowad­zone bada­nia wskazują na brak sil­nego związku pomiędzy stop­niem awansu zawodowego nauczy­cieli a wynikami egza­m­i­na­cyjnymi uczniów.
Autor:

Katarzyna Piwowar-Sulej

Tytuł:Kształtowanie potencjału nauczycielskiego w kontekście innowacyjności polskich placówek oświatowych
Abstrakt:
Wiele dyskusji poświęca się współcześnie prob­le­mowi uwarunk­owań innowa­cyjności orga­ni­za­cji i jed­nos­tek. Uwaga badaczy sku­pia się jed­nak głównie na orga­ni­za­c­jach biz­ne­sowych. Dlat­ego też przed­miotem zain­tere­sowa­nia w niniejszym artykule uczyniono insty­tucje oświa­towe. Celem artykułu – w jego warst­wie teo­ri­opoz­naw­czej – jest anal­iza dzi­ałań per­son­al­nych, pode­j­mowanych w szkołach w kon­tekś­cie ksz­tał­towa­nia potenc­jału innowa­cyjności nauczy­cieli. Celem metody­cznym stało się opra­cow­anie narzędzia diag­no­zowa­nia prak­tyk stosowanych w anal­i­zowanym obszarze. Wresz­cie cel utyl­i­tarny obe­j­muje dostar­cze­nie wskazówek dla dyrek­torów szkół oraz autorów pro­gramów szkoleń i studiów z zarządza­nia placówkami oświa­towymi.
Autor:

Katarzyna Czaja

Tytuł:Nauczycielski model kompetencyjny – odpowiedź na współczesne wyzwania
Abstrakt:
Jed­nym z kluc­zowych zadań dyrek­tora placówki oświa­towej jest zatrud­ni­anie na stanowisko nauczy­ciela. Od tego, jakim człowiekiem jest nauczy­ciel, jakie kom­pe­tencje posi­ada i czy potrafi je wyko­rzys­tać w pracy nauczy­ciel­skiej, zależy rozwój ucz­nia i szkoły jako orga­ni­za­cji odpowiedzial­nej za real­iza­cję nowoczes­nej edukacji. W artykule autorka przed­stawia wybrane kom­pe­tencje nauczy­ciel­skie, będące wyrazem spo­jrzenia na nauczy­ciela współczes­nej szkoły. Model kom­pe­tencji dla nauczy­ciel­skiej grupy zawodowej może stanowić odpowiedź na wizję i oczeki­wa­nia wobec zawodu nauczy­ciela, a przede wszys­tkim wyposażyć dyrek­tora szkoły w wielo­funkcyjne narzędzie służące do efek­ty­wnej poli­tyki kadrowej.
Autor:

Sławomir Banaszak

Tytuł:Zarządzanie zasobami ludzkimi w wyższej uczelni
Abstrakt:
Artykuł stanowi próbę ukaza­nia miejsca i roli, jaką pełni zarządzanie zasobami ludzkimi w wyższej uczelni. Autor ukazuje wza­jemne relacje między struk­tu­rami gospo­dar­czymi i pozagospo­dar­czymi, których częś­cią są właśnie uczel­nie. Stawia pytanie, czy dobre prak­tyki w zakre­sie ZZL stają się rzeczy­wis­toś­cią orga­ni­za­cji, takich jak uni­w­er­sytety. Następ­nie, anal­izuje wybrane strate­gie roz­woju uczelni, w szczegól­ności w zakre­sie funkcji per­son­al­nej, poszuku­jąc ich charak­terysty­cznych cech. Artykuł kończy kon­stat­acja, że pol­skie uczel­nie pub­liczne pod­jęły pier­wsze kroki ku unowocześnie­niu mod­elu zarządza­nia. Są to kroki świadome i planowe. Otwartą kwestią pozostaje jedynie to, czy zdołają utrzy­mać raz obrany kurs
Autor:

Wach-Kąkolewicz

Tytuł:Uczelniane centra doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich
Abstrakt:
Celem artykułu jest zarysowanie roli, jaką pełnią cen­tra dydak­tyki aka­demick­iej w naby­wa­niu i doskonale­niu kom­pe­tencji do naucza­nia w uczelni wyższej. Zami­arem jest pokazanie idei cen­trów oraz zadań, jakie real­izują one w pro­ce­sie roz­woju kom­pe­tencji dydak­ty­cznych nauczy­cieli aka­demic­kich. W związku z przyję­tym celem autorka nakreśli współczesne rozu­mie­nie kom­pe­tencji nauczy­cieli, pokazu­jąc ich obszary oraz kry­te­ria oceny, a także postawy nauczy­cieli wobec włas­nych umiejęt­ności dydak­ty­cznych i sposobu ich doskonale­nia. Na tym tle zostanie zaprezen­towana kon­cepcja cen­trów dydak­tyki aka­demick­iej. Kon­cepcja ta dostar­cza argu­men­tów i uza­sad­nia tworze­nie sys­te­mowego, insty­tucjon­al­nego wspar­cia roz­woju zawodowego także pol­s­kich nauczy­cieli aka­demic­kich. W artykule staw­iana jest teza, iż cen­tra dydak­tyki aka­demick­iej mogą być katal­iza­torem roz­woju kom­pe­tencji dydak­ty­cznych nauczy­cieli szkół wyższych.
 

KOMUNIKATY

Do góry ↑
Autor:Emilia Mielniczuk, Mariola Łaguna, Andrzej Januszewski, Małgorzata Artymiak
Tytuł:Kwestionariusz Motywacji do Podejmowania Szkoleń
W treści:
Artykuł prezen­tuje „Kwes­t­ionar­iusz motywacji do pode­j­mowa­nia szkoleń”, pozwala­jący na diag­nozę trzech typów motywacji: wewnętrznej, zewnętrznej i amo­tywacji, defin­iowanych zgod­nie z teorią autode­ter­mi­nacji Ryana i Deciego. Wyniki kon­fir­ma­cyjnej anal­izy czyn­nikowej na pró­bie 155 pra­cown­ików potwierdz­iły trafność mod­elu hier­ar­chicznego, ujmu­jącego trzy wymi­ary motywacji do pode­j­mowa­nia szkoleń wraz z sześ­cioma pod­wymi­arami. Poszczególne typy motywacji wykazują przewidy­wane związki z intencją i planem pode­j­mowa­nia szkoleń, co potwierdza trafność metody. Wskaźniki rzetel­ności skal pozwalają na ich wyko­rzysty­wanie w bada­ni­ach naukowych i anal­izie wyników grupowych, na przykład w anal­izie potrzeb szkole­niowych, dzi­ała­ni­ach dorad­czych.
 

Z WITRYNY WYDAWNICZEJ

Do góry ↑
Autor opracowaniaWybór publikacji z dziedziny
Ewa Wyglądała Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach edukacyjnych
 

KRONIKA. INFORMACJE

Do góry ↑
Autor opracowaniaTytuł informacji
Maria Pychota XXIII Kongresu Kadry. W pogoni za pracownikiem…
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies