STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się

CZASOPISMA

KARTA NUMERU

Numer/rok:Nr 3-4/2016
Autorzy artykułów:Sylwia Wiśniewska, Agnieszka Smoder, Joanna Mirosław, Bożena Gajdzik, Anna Rogozińska-Pawełczyk, Małgorzata Sidor-Rządkowska, Anna Jawor-Joniewicz, Barbara Sajkiewicz, Anna Lubrańska, Arkadiusz Stefański, Dorota Godlewska-Werner, Marzena Strzelczak, Paweł Jurek, M. Wanda Kopertyńska, Ewa Wyglądała, Łukasz Kozar, Anna Włudarczyk, Urszula Dziewit-Gontowska
Sygnatura:ZZL 3-4/2016
Cena: 39,90 PLN (w tym 5% VAT)
   

W numerze

SŁOWNIK POJĘĆ ZZL
Anna Jawor–Joniewicz

Od redakcji - Anna Jawor–Joniewicz, Stanisława Borkowska

ARTYKUŁY

Autor:

Sylwia Wiśniewska

Tytuł: Zarządzanie różnorodnością kulturową – aspekt teoretyczno-praktyczny
Abstrakt:
Celem niniejszego artykułu jest przeprowadze­nie dyskusji nad istotą kon­cepcji zarządza­nia różnorod­noś­cią kul­tur­ową oraz anal­iza dobrych prak­tyk w tym obszarze wdrażanych przez IBM, jako przesłanka budowy pos­tu­laty­wnego mod­elu zarządza­nia różnorod­noś­cią kul­tur­ową. W artykule omówiono prob­lemy defini­cyjne związane z poję­ciem „zarządzanie różnorod­noś­cią kul­tur­ową”. Po zdefin­iowa­niu ter­minów: „kul­tura”, „różnorod­ność” i „różnorod­ność kul­tur­owa”, scharak­tery­zowano jej wymi­ary. Doko­nano anal­izy dzi­ałań z zakresu zarządza­nia różnorod­noś­cią kul­tur­ową pode­j­mowanych przez IBM. Na zakończe­nie zapro­ponowano autorską kon­cepcję mod­elu zarządza­nia różnorod­noś­cią kul­tur­ową. W artykule, wyko­rzys­tu­jąc metodę opisową, doko­nano przeglądu lit­er­atury przedmiotu.
Autor:

Agnieszka Smoder, Joanna Mirosław

Tytuł:Luka płacowa (gender pay gap). Pojęcie, metody pomiaru, sposoby ograniczania
Abstrakt:
Celem niniejszego artykułu jest przed­staw­ie­nie sytu­acji nierówności pła­cowych kobiet i mężczyzn w Polsce na tle Unii Europe­jskiej. Autorki dokon­ały również przeglądu dzi­ałań i inic­jatyw na rzecz niwelowa­nia różnic w wyna­grodzeni­ach kobiet i mężczyzn.
Autor:

Bożena Gajdzik

Tytuł:Różnorodność płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym
Abstrakt:
Studium Przypadku
Przyję­cie przez przed­siębiorstwa Karty Różnorod­ności stanowi inspirację i motyw do zarządza­nia różnorod­noś­cią. Jedną z cech różnią­cych zatrud­nionych jest płeć. Wykre­owany w przeszłości model rynku pracy, oparty na dom­i­nacji mężczyzn, zwłaszcza w branżach prze­mysłu trady­cyjnego (hut­nictwo, gór­nictwo), ule­gał stop­niowemu przeo­braże­niu w warunk­ach gospo­darki rynkowej. Orga­ni­za­cje uznane za typowo „męskie” ewolu­ują w kierunku nadawa­nia więk­szej rangi prob­lematyce zatrud­ni­a­nia kobiet i poszanowa­nia ich praw. W pub­likacji przed­staw­iono uję­cie teo­re­ty­czne prob­lematyki różnorod­ności płci, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem pro­gramów: praca – życie, a także przy­toc­zono prak­ty­czne rozwiąza­nia dla kobiet zatrud­nionych w przed­siębiorstwie hut­niczym Arcelor­Mit­tal Poland.
Autor:

Bożena Gajdzik

Tytuł:Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy
Abstrakt:
Studium Przypadku
Efek­ty­wne zarządzanie przed­siębiorstwem wymaga zwróce­nia więk­szej uwagi na różnice w struk­turze wiekowej pra­cown­ików (różnica między młodą kadrą należącą do pokole­nia Y a dojrza­łymi pra­cown­ikami pokole­nia X). Uwzględ­ni­a­jąc wiek pra­cown­ików, firma powinna staw­iać na te kom­pe­tencje i umiejęt­ności, które urzeczy­wist­ni­ają jej cele. W niniejszej pub­likacji przed­staw­iono założe­nia wprowadza­jące do kon­cepcji zarządza­nia różnorod­noś­cią wieku (age diver­sity). Uwzględ­ni­a­jąc różnorod­ność wieku pra­cown­ików, zapro­ponowano zestaw przykład­owych dzi­ałań, które poz­wolą zmniejszyć negaty­wne skutki luki pokoleniowej.
Autor:

Anna Rogozińska-Pawełczyk

Tytuł:Zarządzanie różnorodnością – spojrzenie w przyszłość
Abstrakt:
Studium Przypadku
Celem niniejszego opra­cow­a­nia jest ustal­e­nie stanu wdroże­nia zarządza­nia różnorod­noś­cią w przed­siębiorstwach – final­is­tach konkursu „Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi”, biorą­cych udział w pan­elu eksper­ckim poświę­conym zarządza­niu różnorod­noś­cią, ziden­ty­fikowanie obszarów zarządza­nia różnorod­noś­cią oraz specy­fiki zarządza­nia różnorod­noś­cią w prezen­towanych orga­ni­za­c­jach. Mate­riał empiryczny zawarty w niniejszym artykule zgro­mad­zony został za pomocą jakoś­ciowej anal­izy treści pan­elu eksper­ck­iego oraz anal­izy doku­men­tów i wyników anki­ety konkur­sowej, a także raportów z audytów przeprowad­zonych w ramach pro­ce­dury konkur­sowej „Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi”.
Autor:

Małgorzata Sidor-Rządkowska

Tytuł:Mentoring jako wsparcie rozwoju kadry menedżerskiej firmy Sanofi Polska
Abstrakt:
Studium Przypadku
Artykuł kon­cen­truje się na zagad­nieni­ach związanych z wdrażaniem pro­gramu men­toringu do orga­ni­za­cji. W tekś­cie scharak­tery­zowano wyzwa­nia towarzyszące kole­jnym etapom wprowadza­nia pro­gramu w fir­mie Sanofi. Opisano cele pro­gramu, dzi­ała­nia eduka­cyjne poprzedza­jące jego wdroże­nie, dobór par mentor–podopieczny, prze­bieg sesji men­toringowych. Szczególną uwagę poświę­cono ewalu­acji pod­ję­tych dzi­ałań, w tym określe­niu czyn­ników sukcesu, leżą­cych zarówno po stronie men­torów, jak i po stronie uczest­ników programu.
 

KOMUNIKATY

Do góry ↑
Autor:Anna Jawor-Joniewicz
Tytuł:Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością
W treści:
Uksz­tał­towanie wśród pra­cown­ików postawy zaan­gażowa­nia przynosi fir­mom korzyści związane ze wzrostem ich efek­ty­wności i innowa­cyjności. Jeśli chodzi o moty­wowanie, to kluc­zowym wyzwaniem staje się możli­wie jak najlep­sze dopa­sowanie stosowanych rozwiązań do potrzeb osób zatrud­nionych. Uwzględ­nie­nie indy­wid­u­al­nych oczeki­wań jest trudne do osiąg­nię­cia w przy­padku firm dużych i śred­nich. Łatwiejsze wydaje się stworze­nie oferty instru­men­tów moty­wowa­nia, dos­tosowanych do potrzeb określonych grup pra­cown­ików. Celem artykułu jest anal­iza (przeprowad­zona na pod­stawie badań zre­al­i­zowanych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych) ist­nieją­cych związków pomiędzy fak­tem przy­należności do wybranej grupy osób zatrud­nionych (kobiet/mężczyzn, osób w różnym wieku, mają­cych różne wyk­sz­tałce­nie, zatrud­nionych w różnych for­mach, pias­tu­ją­cych różne stanowiska, mają­cych różny staż pracy) a prefer­owanymi rozwiąza­ni­ami w ksz­tał­towa­niu zaangażowania.
Autor:Barbara Sajkiewicz
Tytuł:Oczekiwania pracowników w różnym wieku jako podstawa budowy systemów zaangażowania opartych na zasadach zarządzania różnorodnością – badania IPiSS
W treści:
Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi ludźmi, które ostate­cznie ma przynieść wymierne efekty biz­ne­sowe, wiąże się z koniecznoś­cią określe­nia zestawu instru­men­tów służą­cych budowie zaan­gażowa­nia. W artykule przed­staw­iono wyniki bada­nia opinii i oczeki­wań pra­cown­ików usys­tem­aty­zowane wg grup wiekowych oraz bada­nia pra­co­daw­ców pod kątem zarządza­nia różnorod­noś­cią, a w szczegól­ności pra­cown­ikami w różnym wieku. Anal­iza ma na celu określe­nie skutecznych czyn­ników budowy zaan­gażowa­nia zróżni­cow­anego wiekowo zespołu.
Autor:Anna Lubrańska
Tytuł:Zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji
W treści:
Zespoły niejed­norodne wiekowo to jedna z prak­tyk orga­ni­za­cyjnych pole­canych wobec sil­nego zróżni­cow­a­nia pokole­niowego na rynku pracy. Sprzy­jają wymi­anie poglądów wśród przed­staw­icieli różnych grup wiekowych, ułatwiają trans­fer wiedzy i umiejęt­ności, pro­mują współpracę między­pokole­niową. Z uwagi na wartość tego rozwiąza­nia, potwierd­zoną bada­ni­ami i prak­tyką orga­ni­za­cyjną, zapy­tano 395 pracu­ją­cych osób o zakres jego stosowa­nia w ich fir­mach. Jako kry­terium analiz uwzględ­niono: typ kli­matu orga­ni­za­cyjnego, obszar pracy, wielkość firmy, dzi­ała­nia firmy z zakresu poli­tyki wiekowej.
Autor:Anna Lubrańska
Tytuł: Wartości cenione w pracy zawodowej – różnice międzypokoleniowe
W treści:
W artykule pod­jęto prob­lem zróżni­cow­a­nia między­pokole­niowego w zakre­sie pod­miotowych sys­temów wartości. W bada­niu uczest­niczyło 458 osób (238 kobiet i 220 mężczyzn), w wieku 21–66 lat. Do oceny wartości zawodowych wyko­rzys­tano kwes­t­ionar­iusz „Moja kari­era” E. Scheina (w adap­tacji A. Paszkowskiej-Rogacz). Anal­izy statysty­czne wykazały istot­ność relacji między wartoś­ci­ami cenionymi w pracy zawodowej a wiekiem pra­cown­ików. Osoby młod­sze są zain­tere­sowane przy­wództwem i pode­j­mowaniem wyzwań. Bez­pieczeństwo i sta­bi­liza­cja to wartości naj­moc­niej cenione przez starsze pokole­nie. Rezul­taty mają istotne znacze­nie w aspekcie dopa­sowa­nia zawodowego. Uwzględ­nie­nie w prak­tyce orga­ni­za­cyjnej wymi­aru pod­miotowych wartości ułatwi zachowanie opty­mal­nej równowagi człowiek – środowisko pracy (również w kon­tekś­cie różnic międzygrupowych).
Autor:Arkadiusz Stefański, Dorota Godlewska-Werner
Tytuł:Gotowość menedżerów do zmiany i podejmowania działań rozwojowych
W treści:
Stworze­nie kadrze kierown­iczej możli­wości roz­woju jest niezwykle istotne z punktu widzenia efek­ty­wności orga­ni­za­cji. Wybór formy roz­woju zależy od gotowości do zmi­any. W celu zwery­fikowa­nia wpływu gotowości do zmi­any na wybór określonych dzi­ałań roz­wo­jowych przeprowad­zono badanie przy uży­ciu Kwes­t­ionar­iusza gotowości do zmi­any, Kwes­t­ionar­iusza gotowości do pode­j­mowa­nia szkole­nia i dal­szego ksz­tałce­nia oraz anki­ety włas­nej. Anal­iza statysty­czna wykazała, że zmi­en­nymi wpły­wa­ją­cymi na planowane w 2015 roku dzi­ała­nia są: pewność siebie i tol­er­ancja niepewności. Nato­mi­ast pode­j­mowanie ryzyka wpływa na intencję przed­sięwz­ię­cia dal­szych dzi­ałań eduka­cyjnych, a napęd – na planowanie tych działań.
 

PORTFEL METOD I NARZĘDZI

Do góry ↑
Autor:Marzena Strzelczak
Tytuł: Polska Karta Różnorodności – polskie wyzwania i perspektywy dalszego rozwoju
W treści:
Celem niniejszego artykułu jest przed­staw­ie­nie roli Karty Różnorod­ności Forum Odpowiedzial­nego Biz­nesu w pro­mocji zarządza­nia różnorod­noś­cią w pol­s­kich fir­mach, a w szczegól­ności w zakre­sie równości płci. Pokazanie uwarunk­owań his­to­rycznych i pol­s­kich wyzwań w tym zakre­sie oraz inic­jatyw i per­spek­tyw dal­szego roz­woju dzi­ałań wspier­a­ją­cych równość kobiet i mężczyzn. W tekś­cie wyko­rzys­tano własne anal­izy przy­go­towane w opar­ciu o dane z świa­towych indek­sów i pol­s­kich badań.
Autor:Paweł Jurek
Tytuł:Indeks Stresorów Organizacyjnych wynikających z Roli Zawodowej (ISO-RZ) – nowe narzędzie do badania barier w budowaniu zaangażowania pracowników
W treści:
Celem niniejszego artykułu jest zaprezen­towanie nowego, stwor­zonego w pol­s­kich warunk­ach rynkowych, narzędzia do oceny częs­totli­wości stre­sorów wynika­ją­cych z orga­ni­za­cji roli zawodowej. W opra­cow­a­niu nowego narzędzia skon­cen­trowano się na czterech kat­e­go­ri­ach związanych z rolą zawodową: kon­flik­cie roli, wieloz­naczności roli, prze­ciąże­niu roli oraz niskim prestiżu roli. Artykuł prezen­tuje wyniki przeprowad­zonych badań standaryza­cyjnych, w których łącznie wzięło udział N = 771 pra­cown­ików różnych orga­ni­za­cji. Wyniki badań potwierdzają czte­roczyn­nikową struk­turę narzędzia, wysoką rzetel­ność pomi­aru oraz jego trafność. Narzędzie może być stosowane zarówno w bada­ni­ach naukowych, jak i bada­ni­ach opinii pra­cown­ików w konkret­nych organizacjach.
 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Do góry ↑
Autor recenzjiTytuł i autorzy recenzowanej publikacji
M. Wanda Kopertyńska Krystyna Kmiotek [2016], Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy
 

Z WITRYNY WYDAWNICZEJ

Do góry ↑
Autor opracowaniaWybór publikacji z dziedziny
Ewa Wyglądała Zarządzanie różnorodnością
 

KRONIKA. INFORMACJE

Do góry ↑
Autor opracowaniaTytuł informacji
Łukasz Kozar „Urzędy administracji samorządowej jako pracodawcy z wyboru czyli employer branding w urzędach samorządowych” – XIV Ogólnopolskie Spotkania z Praktykami
Anna Włudarczyk W pogoni za pracownikiem… podsumowanie XXIII edycji kongresu Kadry
Urszula Dziewit-GontowskaWkrótce...
Konferencja „Lato HR”, czyli wdrażanie zarządzania przez wartości
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies