STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się

CZASOPISMA

KARTA NUMERU

Numer/rok:Nr 6/2016
Autorzy artykułów:Maria del Carmen Gonzalez Menendez, Begoña Cueto Iglesias, Aroa Tejero, Miroslav Beblavý, Brian Fabo, Dominika Ochnik, Renata Rosmus, Piotr Bohdziewicz, Sylwia Przytuła, Urban Pauli, Jacek Woźniak, Marzena Stor, Ewa Wyglądała, Katarzyna Tracz-Krupa
Sygnatura:ZZL 6/2016
Cena: 30,45 PLN (w tym 5% VAT)
   

W numerze

Słownik pojęć ZZL
Autorzy: Aleksy Pocztowski, Urban Pauli

ARTYKUŁY

Autor:

Maria del Carmen Gonzalez Menendez, Begoña Cueto Iglesias, Aroa Tejero

Tytuł:Reformy i wyzwania w Hiszpanii: nowe podejście do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)
Abstrakt:
Wysoki poziom bezrobo­cia wśród młodzieży oraz niepro­por­cjon­al­nie niska liczba śred­nio wyk­wal­i­fikowanych młodych ludzi, propagowanie sys­temu ksz­tałce­nia i szkole­nia zawodowego (Voca­tional Edu­ca­tion and Train­ing – VET) stało się pri­o­ry­tetem poli­tyki władz hisz­pańs­kich w drugiej dekadzie XXI wieku. Celem niniejszej pracy jest anal­iza głównych cech tego sys­temu, jak również wpływu przeprowad­zonych w ostat­nim cza­sie reform na jego efek­ty­wność oraz oczeku­ją­cych na rozwiązanie kwestii. Sys­tem VET składa się z dwóch ścieżek: szkoleń zawodowych (Pro­fes­sional Train­ing – PT) w ramach sys­temu eduka­cyjnego oraz szkoleń zawodowych w sys­temie zatrud­nienia (Pro­fes­sional Train­ing for Employ­ment – PTE) w ramach sys­temu akty­wnej poli­tyki rynku pracy. Szkole­nia zawodowe postrze­gane są jako druga opcja dla słabych uczniów, z których więk­szość jed­nak wybiera zami­ast tego rozwiąza­nia ścieżkę aka­demicką. Efek­tem tego zjawiska jest niski odsetek pra­cown­ików o śred­nich kwal­i­fikac­jach. Z kolei sys­tem szkoleń zawodowych dla pra­cown­ików ma ogranic­zoną możli­wość zapewnienia usług szkole­niowych w sytu­acji wysok­iej liczby bezro­bot­nych, ma również niewielki wpływ na ich zatrud­nial­ność. Przeprowad­zone ostat­nio reformy mają na celu poprawę obu ścieżek sys­temu VET poprzez zwięk­sze­nie roli pra­co­daw­ców.
Autor:

Miroslav Beblavý, Brian Fabo

Tytuł:Wpływ studentów aktywnych zawodowo na europejskie rynki pracy
Abstrakt:
Niezmi­en­nie wysoki poziom bezrobo­cia w Europie doprowadził do przedłuża­jącego się okresu zwięk­szonej konkurencji o pracę. Jed­nym z powszech­nie omaw­ianych zjawisk jest tzw. efekt wyp­iera­nia, w którym wyk­wal­i­fikowani pra­cown­icy pode­j­mu­jąc się prac niewyma­ga­ją­cych wyższych kwal­i­fikacji, wyp­ier­ają z rynku pracy pra­cown­ików niewyk­wal­i­fikowanych . W lit­er­aturze przed­miotu zda­nia co do rzeczy­wis­tego, aktu­al­nego wys­tępowa­nia tego zjawiska są podzielone. Z tego też względu niniejsza praca ma być przy­czynkiem do debaty na ów temat poprzez przed­staw­ie­nie anal­izy pracy pode­j­mowanej przez stu­den­tów, jaką często kojarzy się ze znacznym wzrostem możli­wości wypar­cia z rynku pra­cown­ików niewyk­wal­i­fikowanych, zwłaszcza w hote­larst­wie i handlu detal­icznym.. Niem­niej jed­nak wyniki bada­nia wskazują, że zależnie od wieku i pro­filu stu­den­tów akty­wnych zawodowo, ich pro­file w dużym stop­niu odpowiadają pro­filom osób nieposi­ada­ją­cych sta­tusu stu­denta o wyk­sz­tałce­niu na poziome śred­nim czy wyższym.
Autor:

Dominika Ochnik, Renata Rosmus

Tytuł:Preferencje zawodowe młodych Polek i Polaków
Abstrakt:
Celem pracy jest anal­iza pref­er­encji zawodowych wśród kobiet i mężczyzn w wieku wchodzenia na rynek pracy (20–24 lat) i w wieku zwięk­szonej akty­wności na rynku pracy (30–34 lat). W bada­niu wzięło udział 8125 młodych dorosłych Polaków, w tym 4693 kobiet i 3432 mężczyzn. Do bada­nia użyto autorskiego narzędzia Ochnik, Roz­mus i Stali „Potenc­jał Zawodowy”, w którym wyróżniono pięć typów pref­er­encji zawodowych: prospołeczny, przy­wód­czy, twór­czy, tech­niczny i metody­czny. Wyniki bada­nia wskazują, że kobi­ety prezen­towały pref­er­encje zawodowe wychodzące poza stereo­typ płci. Wraz z wiekiem wzras­tał poziom nasile­nia typu twór­czego i tech­nicznego. Wyniki ukazu­jące znacze­nie płci i wieku dla ksz­tał­towa­nia się pref­er­encji zawodowych mogą przełamy­wać stereo­typy płciowe
Autor:

Piotr Bohdziewicz

Tytuł:Kotwice kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia Z: kilka wniosków dla zarządzania najmłodszą generacją pracowników
Abstrakt:
Obec­nie na konkuren­cyjny rynek pracy zaczy­nają wchodzić młodzi ludzie uro­dzeni w połowie lat 90. min­ionego wieku (pier­wsza kohorta tzw. gen­er­acji Z). Zjawisko to stawia przed orga­ni­za­c­jami nowe wyzwanie: jak stać się atrak­cyjnym pra­co­dawcą dla przed­staw­icieli tej gen­er­acji? jak pozyskać zna­j­du­jące się wśród nich utal­en­towane jed­nos­tki? jakie ścieżki kari­ery im ofer­ować? W niniejszym artykule pod­jęto próbę znalezienia odpowiedzi na powyższe pyta­nia, bada­jąc tzw. kotwice kari­ery zawodowej prefer­owane przez przed­staw­icieli pier­wszej kohorty pokole­nia Z. Sil­nie wyrażane przez nich pref­er­encje skon­cen­trowały się zwłasz­cza na dwu kotwicach kari­ery: stylu życia (ok. 80% wskazań) oraz bezpieczeń­stwie i sta­bi­liza­cji (około 40% wskazań). Znacznie rzadziej nato­mi­ast pref­er­encje badanych osób doty­czyły kotwic zbieżnych z wymogami ksz­tał­towanymi przez nowe mod­ele karier zawodowych: pro­fesjon­al­izmu, autonomii, kreaty­wnej przed­siębiorczości oraz wyzwań. Całkowicie mar­gin­alną okazała się kotwica zarzą­dzanie i przy­wództwo, co wskazuje na wyraźne odrzu­canie przez respon­den­tów pio­nowych ścieżek kari­ery zawodowej. Wyniki bada­nia pokazują, że reprezen­tanci nowej gen­er­acji pra­cown­ików kon­cen­trują swoje oczeki­wa­nia wobec zatrudniają­cych ich orga­ni­za­cji przede wszys­tkim na prob­lemach równowagi praca – życie, a także na tworze­niu per­spek­tyw dla real­i­zowa­nia poziomych ścieżek kari­ery.
Autor:

Sylwia Przytuła

Tytuł:Samoinicjowana ekspatriacja jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi
Abstrakt:
Celem niniejszego artykułu o charak­terze teo­re­ty­cznym jest przegląd literatu­ry świa­towej doty­czącej nowego nurtu ekspa­tri­acji, jakim jest samoinicjowana ekspa­tri­acja (self-initiated expa­tri­a­tion – SIE). Na grun­cie doty­chcza­sowych badań ziden­ty­fikowano różnice pomiędzy trady­cyjnym a samoinicjowanym ekspa­tri­antem, przed­staw­iono też kry­te­ria defini­cyjne dla SIE. Z uwagi na ros­nące zapotrzebowa­nie kor­po­racji na tę grupę między­nar­o­dowych pra­cown­ików wskazano na specy­fikę w zarządza­niu tymi pra­cown­ikami, która stanowić będzie o odmi­en­noś­ci­ach w między­nar­o­dowym zarządza­niu zasobami ludzkimi.
 

KOMUNIKATY

Do góry ↑
Autor:Urban Pauli
Tytuł:Warunki pracy młodych samozatrudnionych w Polsce
W treści:
Ze względu na ros­nący poziom bezrobo­cia wśród osób młodych w wielu kra­jach Unii Europe­jskiej pode­j­mowane są liczne inic­jatywy, mające na celu udzie­le­nie niezbęd­nego wspar­cia tej grupie pra­co­bior­ców. Dzi­ała­nia te, w formie szczegółowych, a także ogól­nych poli­tyk real­i­zowane są zarówno na szczeblu między­nar­o­dowym, jak i lokalnym. Z drugiej jed­nak strony zmieni­a­jące się oczeki­wa­nia młodego pokole­nia wzglę­dem warunków pracy powodują, że poszuki­wane są przez nich inne możli­wości zawodowe, takie, które poz­wolą na osiąg­nię­cie równowagi między życiem zawodowym a oso­bistym. W artykule tym przed­staw­iono wyniki badań ukierunk­owanych na anal­izę sytu­acji zawodowej młodych samoza­trud­nionych w Europie, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem kon­tek­stu Pol­ski. Samoza­trud­nie­nie daje samodziel­ność, elasty­czność i możli­wość wyko­rzys­ta­nia posi­adanego kap­i­tału ludzkiego w sposób zgodny z oczeki­wa­ni­ami i z tego powodu może ono stanowić intere­su­jącą alter­natywę dla zatrud­nienia na umowę o pracę.
Autor:Jacek Woźniak
Tytuł:Media społecznościowe jako narzędzie e-rekrutacji względem osób z różnych generacji – rozważania metodologiczne i pilotaż badań
W treści:
Rekru­tacja z wyko­rzys­taniem mediów społecznoś­ciowych jest coraz szerzej rozwi­janą metodą pozyski­wa­nia kandy­datów. Sugeruje się również, że będzie ona najod­powied­niejsza dla młodych gen­er­acji. Jed­nak doty­chcza­sowe bada­nia naukowe doty­czące specy­fiki osób z różnych pokoleń przynoszą roz­bieżne rezul­taty. Tekst anal­izuje sposób defin­iowa­nia gen­er­acji oraz oper­acjon­al­iza­cje stosowane w bada­ni­ach naukowych. Wskazuje, że iden­ty­fikowanie przy­należności do konkret­nego pokole­nia poprzez datę urodzenia jest błędne metodolog­icznie. Pro­ponuje odmi­enną metodykę bada­nia poglądów gen­er­acji, opartą na wyróżnie­niu jej typowych przed­staw­icieli, oraz ilus­truje to pode­jś­cie wynikami bada­nia trzech 40-osobowych grup reprezen­tu­ją­cych pokole­nie X, Y i Z. Prezen­towane wyniki wskazują na wagę dzi­ałań rekru­ta­cyjnych w medi­ach społecznoś­ciowych wobec osób z gen­er­acji Z, oraz na niewielką ich użyteczność wobec gen­er­acji X i Y. Anal­izuje również odmi­en­ność kry­ter­iów wiary­god­ności pozyski­wanych infor­ma­cji doty­czą­cych pra­co­dawcy, stosowanych przez różne gen­er­acje oraz ich wrażli­wość na infor­ma­cje wiz­erunk­owe różnych typów.
 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Do góry ↑
Autor recenzjiTytuł i autorzy recenzowanej publikacji
Marzena Stor Marta Juchnowicz (red. nauk.) [2016], Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy
Marzena Stor Stanisława Borkowska, Anna Jawor-Joniewicz, Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością
 

Z WITRYNY WYDAWNICZEJ

Do góry ↑
Autor opracowaniaWybór publikacji z dziedziny
Ewa Wyglądała Zarządzanie różnorodnością w kontekście międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi – wybór literatury [Managing Diversity in the Context of International Human Resource Management: A Selection of Literature]
 

KRONIKA. INFORMACJE

Do góry ↑
Autor opracowaniaTytuł informacji
Katarzyna Tracz-Krupa XIII Konferencja naukowa „Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych” (z cyklu „Sukces w zarządzaniu kadrami”)
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies