STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
POLITYKA DOCHODOWA, RODZINNA I POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWALCZANIU UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO TENDENCJE I OCENA SKUTECZNOŚCI
Tytuł:POLITYKA DOCHODOWA, RODZINNA I POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWALCZANIU UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
TENDENCJE I OCENA SKUTECZNOŚCI
Autor:Bożenna Balcerzak-Paradowska (red.), Stanisława Golinowska (red.), Katarzyna Piętka, Joanna Staręga-Piasek, Zofia Morecka, Anna Ruzik, Marta Styrc
Sygnatura:176E/PBZ/0109
Kategoria: Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne
Cena: 37,80 PLN z VAT
Zamów wersję elektroniczną na:
wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

W latach 90. Instytut wydał dwie duże prace "Polska bieda" oraz "Polska bieda II", które zawierały wyniki podstawowych rozpoznań o charakterze ilościowym. Porządkowały one pomiar ubóstwa oraz rekomendowały stosowanie sprawdzonych i uzgodnionych z GUS podejść i wskaźników. Ugruntowały sposób podawania oraz ciągłość informacji o skali i głębokości ubóstwa w Polsce. Wpłynęły też na uwzględnianie w polityce społecznej trafniejszych metod zwalczania ubóstwa i pomocy ubogim. Po wejściu Polski do UE badania nad ubóstwem nabrały nowej dynamiki. Komisja Europejska oraz Eurostat proponują rozszerzenie kategorii ubóstwa o wykluczenie społeczne, wprowadzenie w szerszym zakresie badań panelowych, łączenie metod ilościowych z jakościowymi oraz postulują nowe wskaźniki pomiaru. Ponadto zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego stało się celem strategii polityki społecznej UE, realizowanej wspólnie z krajami członkowskimi. Jednocześnie zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego nabrało wyrazistości, głównie w związku z trudnym rynkiem pracy, jaki pod koniec lat 90. zaczął się w Polsce kształtować. Dochody stanowią podstawowy instrument zwalczania ubóstwa, a ich brak – pierwotną przyczynę biedy, istotnie skorelowaną z czynnika-mi społecznymi. Nic więc dziwnego, że to na polityce dochodowej spoczywa ogromna odpowiedzialność za zwalczanie biedy. W badaniach na temat polityki dochodowej, zajęliśmy się oceną działań w zakresie świadczeń społecznych (uzyskiwanych w wyniku redystrybucji dochodów), z szerszym spojrzeniem na świadczenia pieniężne konstruowane z intencją przeciwdziałania ubóstwu i łagodzenia jego skutków explicite. W obecnym systemie polityki społecznej w Polsce świadczenia te usytuowane są w ramach polityki rodzinnej oraz pomocy społecznej. Publikacja dostarcza wiedzy i ocen na temat alokacji redystrybuowanych dochodów z punktu widzenia kryterium ubóstwa. Wnioski wynikające z analizy nie są zaskoczeniem. Potwierdzają wyniki udokumentowane już w ramach analiz „Polska Bieda I” prowadzonych w połowie lat 90. Nadal świadczenia ubezpieczenia społecznego są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania biedzie dochodowej, a świadczenia rodzinne oraz pomocy społecznej stanowią raczej element interwencji kryzysowej niż skuteczne narzędzie zmniejszania ubóstwa. Politykę państwa w tej dziedzinie cechuje silna inercja, a deklarowana zmiana preferencji w podziale na rzecz młodych rodzin i dzieci w praktyce nadal nie znajduje dostatecznego poparcia i moc sprawcza deklaracji politycznych jest istotnie ograniczona.

Spis treści

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I
POLITYKA DOCHODOWA A UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Rozdział 1
POLITYKA DOCHODOWA, W TYM TRANSFERÓW SPOŁECZNYCH,
A UBÓSTWO
Wprowadzenie

1. Zagadnienie podziału dochodów i polityki dochodowej państwa
2. Transfery społeczne – instrument polityki dochodowej. Zmiany prawne w okresie transformacji
2.1. System indywidualnych transferów do ludności
2.2. Ocena polityki dochodowej od początku transformacji na podstawie systemu transferów do ludności
2.3. Strumienie wydatków na transfery społeczne
3. Dochody ludności – ujęcie makro
3.1. Rozkład wynagrodzeń i emerytur oraz średnie wartości niektórych zasiłków
Podsumowanie
4. Dochody osób w ubóstwie i poza ubóstwem – ujęcie mikro
4.1. Ubodzy według ustawowej miary ubóstwa
5. Rola transferów pieniężnych w przeciwdziałaniu biedzie
5.1. Rola poszczególnych transferów społecznych w budżetach ubogich
5.2. Hipotetyczne stopy ubóstwa dla wybranych grup ludności
Podsumowanie, wnioski i rekomendacje
Literatura

CZĘŚĆ II
POLITYKA RODZINNA A UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

WPROWADZENIE

Rozdział 1
POLITYKA RODZINNA W POLSCE WOBEC UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

1. Zakładane kierunki rozwoju polityki rodzinnej od początku transformacji do pierwszych lat XXI wieku

Rozdział 2
ROLA PIENIĘŻNYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH JAKO INSTRUMENTU ZWALCZANIA UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO RODZIN

1. Główne kierunki zmian. Rozwiązania legislacyjne
1.1. Pieniężne świadczenia rodzinne jako instrument ograniczenia ubóstwa materialnego
1.2. Świadczenia rodzinne stymulujące postawy kobiet wobec pracy zawodowej (ułatwiające godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi)
2. Rola pieniężnych świadczeń rodzinnych w ograniczaniu ubóstwa rodzin
2.1. Cel i zakres opracowania
2.2. Zakres podmiotowy świadczeń rodzinnych
2.3. Wysokość świadczeń rodzinnych
2.4. Wpływ świadczeń rodzinnych na zmniejszanie sfery ubóstwa
Podsumowanie

Rozdział 3
USŁUGI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE JAKO INSTRUMENT OGRANICZANIA ZAGROŻENIA SKUTKAMI UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I ICH RODZIN

1. Główne kierunki zmian
1.1.Podstawy prawne
1.2. Zmiany ilościowe i jakościowe. Procesy realne
2. Programy na rzecz zwiększenia dostępności usług opiekuńczo-wychowawczych

Rozdział 4
UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE RODZIN W POLSCE. OCENA SKUTECZNOŚCI POLITYKI RODZINNEJ W OGRANICZENIU SKALI ZJAWISKA

Rozdział 5
POLITYKA RODZINNA WOBEC UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO RODZIN I DZIECI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

1. Ubóstwo i wykluczenie społeczne dzieci – skala i przyczyny zjawiska
2. Główne kierunki działań na rzecz ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci
3. Polityka rodzinna w wybranych krajach. Przykłady „dobrych” i „złych” praktyk
Rekomendacje
Literatura

CZĘŚĆ III
POMOC SPOŁECZNA. OCENA DZIAŁANIA INSTYTUCJI

WPROWADZENIE

Rozdział 1
SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE

1. Pojęcie pomocy społecznej
2. Ogólne i operacyjne zasady pomocy społecznej.
2.1. Zasady ogólne
2.2. Zasady operacyjne działania pomocy społecznej
3. Organizacja pomocy społecznej
3.1. Zadania gminy
3.2. Zadania powiatu
3.3. Obowiązki samorządu województwa
3.4. Obowiązki wojewody
3.5. Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
3.6. Kompetencje Rady Ministrów – programy rządowe
4. Zlecanie realizacji zadań
5. Osoby uprawnione do korzystania za świadczeń z pomocy społecznej
6. Świadczenia z pomocy społecznej
6.1. Świadczenia pieniężne
6.2. Świadczenia niepieniężne
6.3. Opieka nad rodziną i dzieckiem
6.4. Integracja uchodźców
7. Kwalifikacje osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Rozdział II
POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH

1. Wydatki na świadczenia pomocy społecznej
2. Podopieczni pomocy społecznej i udzielane im świadczenia
Wnioski
3. Placówki pomocy społecznej
Wniosek
4. Kadra pomocy społecznej
Wniosek
5. Dane o pomocy społecznej - wnioski ogólne

Rozdział 3
POMOC SPOŁECZNA W POLSKICH BADANIACH


Rozdział 4
OCENA DZIAŁANIA POMOCY SPOŁECZNEJ Z PUNKTU WIDZENIA ZWALCZANIA UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

SŁOWO KOŃCOWE

LITERATURA

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2009, seria "Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych"

ISSN

1507-9163

Format, liczba stron, oprawa

A4, 256 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies