STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
Związki zawodowe a niezwiązkowe  przedstawicielstwa pracownicze  w gospodarce posttransformacyjnej
Tytuł:Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej
Autor:Marek Bednarski (red.), Jerzy Wratny, Magdalena Barbara Rycak, Marta Derlacz-Wawrowska
Sygnatura:184M/SiM/0110
Kategoria: Prawo Pracy, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami, Zbiorowe Stosunki Pracy
Cena: 42,00 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Celem pracy było dokonanie wszechstronnej charakterystyki związkowych i niezwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych, ukazanie występujących między nimi relacji oraz postawienie diagnozy dotyczącej aktualnego stanu partycypacji pracowniczej w zakładach pracy i określenie przyszłych jej perspektyw. Książka składa się z czterech części. Część pierwsza poświęcona jest aspektom prawnym, politycznym i społecznym związków zawodowych. Część druga poświęcona jest niezwiązkowym przedstawicielstwom pracowników o różnej genezie, podstawach prawnych, stopniu zakorzenienia w stosunkach pracy i szansach rozwojowych. Część trzecia zawiera studia dotyczące obowiązków pracodawcy i przedstawicieli pracowników w dwóch istotnych zakresach, jakimi są ochrona stosunku pracy przedstawicieli i ochrona informacji poufnych pracodawcy. W skład części czwartej wchodzi raport z badań empirycznych w przedsiębiorstwach nad rolą związków zawodowych i powoływanych od 2006 r. rad pracowników. W Zakończeniu przedstawiono podsumowanie całokształtu poruszonych w pracy zagadnień oraz zgłoszono wnioski legislacyjne dotyczące rozwiązania kwestii partycypacji pracowniczej. Książka została przygotowana według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2010 roku. „Recenzowana książka czworga autorów jest pracą o dużej wartości, łączy w sobie wątek prawniczy, ekonomiczny i społeczny, a także teoretyczny, historyczny i empiryczny. Autorzy poświęcają wiele miejsca instytucjom partycypacji pracowniczej o europejskich korzeniach i kontekstowi ich implementacji w Polsce. Omawiane wyniki badań jakościowych dostarczają wielu nowych, cennych informacji o funkcjonowaniu rad pracowników. Książka ma nie tylko duże walory poznawcze lecz także dydaktyczne.”

z recenzji
prof. dr hab. Juliusza Gardawskiego

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

PRZEDMOWA

WPROWADZENIE

Część I
ZWIĄZKI ZAWODOWE

Rozdział I
ZWIĄZKI ZAWODOWE. ZNACZENIE W ŻYCIU POLITYCZNYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

1. Geneza
2. Próby klasyfikacji
3. Model związków zawodowych w okresie realnego socjalizmu
4. Przełom sierpniowy
5. Stan wojenny i jego następstwa
6. Okrągły stół
7. Ustawa o związkach zawodowych 1991
8. Związki zawodowe a fluktuacje polityczne w III Rzeczpospolitej
9. Symptomy kryzysu
10. Przyczyny kryzysu
11. Związki zawodowe koniecznym elementem ładu społecznego

Rozdział II
PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

1. Uprawnienia związków zawodowych w dziedzinie stosunków pracy
2. Wpływ związków zawodowych na politykę społeczno-gospodarczą państwa
3. Problemy struktury ruchu związkowego
4. Związki reprezentatywne i niereprezentatywne

Część II
NIEZWIĄZKOWE PRZEDSTAWICIELSTWA PRACOWNIKÓW UWAGI WPROWADZAJĄCE


Rozdział III
SAMORZĄD ZAŁOGI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO. PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH POSTPAŃSTWOWYCH
1. Wprowadzenie
2. Antecendencje
3. Preludium
4. Nierozegrana bitwa
5. Przymusowy letarg i wojna pozycyjna
6. Pyrrusowe zwycięstwo
7. Upadek i życie po życiu

Rozdział IV
EUROPEJSKIE RADY ZAKŁADOWE ORAZ INNE PRZEDSTAWICIELSTWA PRACOWNICZE W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH O ZASIĘGU WSPÓLNOTOWYM

1. Wprowadzenie
2. Europejskie rady zakładowe
2.1. Geneza instytucji europejskich rad zakładowych (ERZ)
2.2. Przegląd treści dyrektywy o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej
2.3. Zrewidowana dyrektywa o europejskich radach zakładowych
2.4. Europejskie rady zakładowe w praktyce. Dalsze perspektywy
2.5. Polska ustawa o europejskich radach zakładowych
2.6. Uwagi dotyczące stosowania ustawy o ERZ w praktyce zakładów pracy
3. Organizacje gospodarcze „na prawie europejskim” a instytucje partycypacji pracowniczej
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej
3.3. Spółdzielnia europejska
4. Transgraniczne łączenie się spółek a problem partycypacji
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Problem partycypacji w świetle dyrektywy 2005/56
4.3. Implementacja dyrektywy 2005/56 do prawa polskiego

Rozdział V
RADY PRACOWNIKÓW. PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW POWOŁYWANI AD HOC

1. Rady pracowników
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Geneza dyrektywy 2002/141.3. Główne postanowienia dyrektywy
1.4. Polska ustawa o informacji i konsultacji pracowniczej
1.5. Status rady pracowników w świetle ustawy o informacji i konsultacji pracowniczej
1.6. Ocena realizacji ustawy w świetle danych statystycznych
2. Przedstawiciele pracowników powoływani ad hoc
2.1. Ogólna charakterystyka i zakres instytucji
2.2. Problemy prawne w funkcjonowaniu przedstawicieli ad hoc
2.3. Status przedstawicieli pracowników w dziedzinie bhp

Część III
WYBRANE ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA PRZEDSTAWICIELSTW PRACOWNICZYCH


Rozdział VI
SZCZEGÓLNA OCHRONA TRAWAŁOŚCI STOSUNKU PRACY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW
Wprowadzenie

1. Pojęcie przedstawicieli pracowników w prawie międzynarodowym
2. Ochrona stabilizacji zatrudnienia przedstawicieli związkowych
3. Ochrona stabilizacji zatrudnienia przedstawicieli niezwiązkowych
3.1. Ochrona trwałości stosunku pracy członków rad pracowników
3.2. Ochrona trwałości stosunku pracy członków europejskich rad zakładowych
3.3. Ochrona trwałości stosunku pracy przedstawicieli pracowników w spółce europejskiej, w spółdzielni europejskiej oraz w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek
3.4. Ochrona trwałości stosunku pracy społecznego inspektora pracy
3.5. Ochrona trwałości stosunku pracy przedstawicieli pracowników wybieranych ad hoc
3.6. Zbieg ochrony trwałości stosunku pracy z różnych tytułów
Podsumowanie

Rozdział VII
OBOWIĄZEK PRACODAWCY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI PRZEDSTAWICIELOM PRACOWNIKÓW A OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH
Wprowadzenie

1. Informacje prawnie chronione
2. Dostęp przedstawicieli pracowników do informacji
3. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie dostępu do informacji związanych z działalnością pracodawcy
4. Uprawnienia niezwiązkowych przedstawicielstw pracowników do uzyskiwania informacji dotyczących działalności pracodawcy
5. Obowiązek zachowania poufności przez przedstawicieli pracowników
6. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązku udostępnienia informacji przedstawicielom pracowników
7. Odpowiedzialność przedstawicieli pracowników za naruszenie zakazu ujawniania informacji poufnych
Podsumowanie

Część IV
RADY PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH ORAZ WYBRANYCH TEORII EKONOMICZNYCH

Rozdział VIII
RADY PRACOWNIKÓW W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. WNIOSKI Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH

1. Cel, metoda i zakres badania
2. Rezultaty badań
2.1. Wybór rady pracowników
2.2. Ustalenie zasad współpracy z zarządem firmy
2.3. Przekazywanie informacji radzie pracowników
2.4. Konsultacje z radą pracowników
2.5. Rada pracowników na tle partnerów społecznych w przedsiębiorstwie
2.6. Perspektywy rad pracowników

Rozdział IX
PARTYCYPACJA PRACOWNICZA. PERSPEKTYWA EKONOMICZNA

1. Wprowadzenie
2. Ekonomiczne uwarunkowania partycypacji pracowniczej – ujęcie tradycyjne.
3. Ekonomiczne uwarunkowania partycypacji pracowniczej – ujęcia neoinstytucjonalne
3.1. Koszty transakcyjne a partycypacja pracownicza.
3.2. Prawa własności a partycypacja pracownicza
3.3. Partycypacja pracownicza z perspektywy teorii agencji
3.4. Partycypacja pracownicza a wybrane behawioralne modele przedsiębiorstwa.
3.5. Kapitał społeczny a partycypacja pracownicza.
4. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE
PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY
BIBLIOGRAFIA
AKTY PRAWNE, DOKUMENTY I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
ABSTRACT

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2010, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-22-8

Format, liczba stron, oprawa

B5, stron 307, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies