STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
PROGRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki
Tytuł:PROGRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki
Autor:Stanisława Borkowska (red.), Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dorota Głogosz, Maria Wanda Kopertyńska, Lucyna Machol-Zajda, Joanna Mirosław, Agnieszka Smoder, Wiesław Zając
Sygnatura:192M/SiM/0111
Kategoria: Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami
Cena: 39,90 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Rosnąca skala i natężenie zakłóceń równowagi między pracą i życiem poza nią (work-life balance; WLB) przynosi szereg negatywnych konsekwencji dla pracowników i ich rodzin, dla firm i dla całego państwa.
Powaga negatywnych konsekwencji braku WLB i ich społeczno- gospodarczych zagrożeń rodzi potrzebę:
1) identyfikacji potencjalnych źródeł jej zakłóceń z uwzględnieniem ich wzajemnych sprzężeń oraz negatywnych ich następstw,
2) skutecznego zapobiegania ich powstawaniu czy eliminacji przez wszystkie podmioty wpływu, tj. na państwo, władze lokalne, zakłady pracy oraz same rodziny przez lepszy podział ról w nich pełnionych.Ich działania powinny się wzajemnie dopełniać i wzmacniać. Wśród tych podmiotów szczególna rola przypada zakładom pracy. Szczególna ze względu na bezpośredni wpływ na organizację miejsca i czasu pracy, na kształtowanie stosunków międzyludzkich, w tym relacje na linii: kierownik - pracownik i na inne potencjalne źródła zakłóceń WLB,
3) dopasowania środków przeciwdziałających im doraźnie oraz w długim okresie, sposobów korzystnych zarówno dla pracodawców, jak i pracowników oraz ich rodzin. Ważna jest zatem odpowiedź na pytanie, czy troska pracodawców o WLB pracowników się opłaca w sensie ekonomicznym i społecznym.
Niniejsza książka zawiera - w odniesieniu do firm w Polsce - pozytywną odpowiedź na to pytanie, opartą na wynikach badań przeprowadzonych zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników w dwóch grupach firm: tych co stosują programy praca-życie (PPŻ) i tych, które ich nie stosują. Działania na rzecz WLB korzystnie wpływają na konkurencyjność firm i ich wizerunek. Wywierają też pozytywny wpływ na postawy i zachowania pracowników wobec pracy, na ich satysfakcję z pracy i kondycję psychofizyczną. Książka zawiera wnioski i rekomendacje w zakresie przeciwdziałania zakłóceniom równowagi miedzy pracą i życiem poza nią. Wartość dodatkową stanowi 11 studiów przypadków, ukazujących dobre praktyki w zakresie WLB, stosowane w różnych firmach w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w dwóch prawie równolicznych grupach firm (razem w 100 firmach): w firmach podejmujących działania na rzecz zapewnienia WLB pracowników (realizujących programy praca-życie; PPŻ) oraz w firmach, które takich działań nie podejmują (łącznie objęły ponad tysiąc osób). Doboru firm w każdej z grup dokonano uwzględniając kilka kryteriów ich podobieństwa: wielkość zatrudnienia, przynależność branżową, rodzaj własności, lokalizację przestrzenną. U podstaw tego badania legło założenie, że troska o WLB pracowników jest ekonomicznie opłacalna dla firm, korzystnie wpływa na ich pozycję konkurencyjną i wizerunek dobrego pracodawcy. Przyczynia się do budowy zaufania pracowników do pracodawcy oraz przyjaznego klimatu pracy. W konsekwencji przyczynia się do wzrostu efektów pracy. Założenia te okazały się trafne, zostały zweryfikowane pozytywnie.

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE
Stanisława Borkowska
Rozdział I
ILE PRACY, ILE ŻYCIA POZA NIĄ?

1. Miejsce pracy w życiu człowieka; dynamika pracy
2. Równowaga między pracą zawodową i życiem poza nią; istota i znaczenie
3. Podmioty wpływu na WLB pracowników
4. Różne modele społeczno-gospodarcze a WLB
5. Zakład pracy i WLB pracowników
5.1. Czy to się opłaca zakładom pracy?
5.2. Model zarządzania zasobami ludzkimi przyjazny WLB
5.3. Jakość ZZL a WLB w organizacjach w Polsce
5.4. O potrzebie budowy programów praca-życie
5.5. Ile pomocy w zachowaniu WLB, ile prywatności?
6. Podsumowanie

Dorota Głogosz, Lucyna Machol-Zajda, Agnieszka Smoder
Rozdział II
DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOWAGI MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM POZAZAWODOWYM; Z DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW

1. Działania na rzecz WLB w modelu anglosaskim
1.1. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
1.2. Australia
1.3. Kanada
1.4. Nowa Zelandia
2. Co charakteryzuje model unijny? Doświadczenia polskie
2.1. Belgia
2.2. Hiszpania
2.3. Holandia
2.4. Francja
2.5. Niemcy
2.6. Szwecja
2.7. Polska
3. Wielka Brytania i Irlandia – jako połączenie dwóch systemów
3.1. Wielka Brytania
3.2. Irlandia
4. Przykład Japonii
5. Podsumowanie

Dorota Głogosz
Rozdział III
KONCEPCJA BADAŃ

1. Cele i problemy badawcze
2. Metodyka i organizacja badań
2.1. Badanie pracodawców
2.2. Badanie pracowników
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Metodyka opracowania wyników

Dorota Głogosz, Lucyna Machol-Zajda
Rozdział IV
ZAKŁÓCENIA RÓWNOWAGI PRACA-ŻYCIE I ICH SKUTKI W OPINII PRACODAWCÓW

1. Badania potrzeb pracowniczych
2. Źródła zakłóceń równowagi między pracą i życiem poza nią
2.1. Czas pracy jako źródło zakłóceń
2.2. Organizacja pracy i czasu pracy a równowaga praca-życie pozazawodowe
3. Skutki zaburzeń równowagi praca-życie
4. Formy przeciwdziałania zaburzeniom WLB
4.1. Charakterystyka ogólna
4.2. Wykorzystanie elastycznej organizacji czasu pracy
5. Skuteczność podejmowanych działań
6. Ocena możliwości zachowania równowagi między pracą i życiem; opinie pracodawców
7. Podsumowanie

Stanisława Borkowska
Rozdział V
EKONOMICZNA OPŁACALNOŚĆ DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH WLB. PUNKT WIDZENIA PRACODAWCÓW

1. Korzyści związane z działaniami na rzecz WLB; ujęcie ogólne
2. WLB a wydajność pracy
2.1. WLB a wydajność pracy w przekroju wielkości firm
2.2. Forma własności firm a postrzeganie wpływu działań wspierających WLB pracowników na wydajność pracy
2.3. Przynależność branżowa firm a ich postrzeganie wpływu PPŻ na wydajność pracy
3. Poziom ogólnych indeksów kondycji ekonomicznej i konkurencyjności firm oraz ranking ich determinant
3.1. Kondycja ekonomiczna firm; grupa A i B
3.2. Czynniki wpływu na indeks kondycji ekonomicznej firm
4. Pozycja konkurencyjna firm z grupy A i B
4.1. Ogólny indeks konkurencyjności
4.2. Czynniki wpływu na poziom ogólnych indeksów konkurencyjności w badanych grupach firm
4.3. Determinanty różnic w postrzeganiu wpływu PPŻ na konkurencyjność firm
5. Działania wspierające WLB a wizerunek firm
5.1. Wielkość przedsiębiorstw
5.2. Rodzaj własności firm
6. Podsumowanie

Bożena Balcerzak-Paradowska, Lucyna Machol-Zajda
Rozdział VI
RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ ZAWODOWĄ A ŻYCIEM POZAZAWODOWYM W OPINIACH PRACOWNIKÓW

1. Zakłócenia w godzeniu pracy zawodowej z życiem pozazawodowym
1.1. Organizacja czasu pracy
1.2. Zaniedbania w sferze życia prywatnego
2. Działania pracodawców na rzecz równoważenia pracy i życia osobistego w opinii pracowników
2.1. Opinie pracowników z firm prowadzących działalność na rzecz WLB
2.2. Opinie pracowników pracujących w firmach bez działalności na rzecz WLB
3. Opinie pracowników o pracy w badanych firmach
4. Podsumowanie

Maria Wanda Kopertyńska, Joanna Mirosław, Agnieszka Smoder, Wiesław Zając
Rozdział VII
STUDIA PRZYPADKÓW; KSZTAŁTOWANIE WLB

Wprowadzenie
1. Bank Zachodni WBK
1.1. Prezentacja firmy
1.2. Główne czynniki zakłóceń WLB
1.3. Działania na rzecz WLB i ich adresaci
1.4. Rola działu ZZL w kształtowaniu WLB
2. IKEA Retail Sp. z o.o.
2.1. Prezentacja firmy
2.2. Działania podejmowane w ramach WLB
2.3. Skutki prowadzonych działań w zakresie WLB
2.4. Badania dotyczące WLB prowadzone w firmie
2.5. Polityka WLB w firmie
3. Firma z branży petrochemicznej
3.1. Prezentacja firmy
3.2. Działania na rzecz WLB
3.3. Badania na temat WLB prowadzone w firmie
3.4. Skutki działań prowadzonych w ramach WLB
3.5. Koordynacja działań w zakresie wdrażania rozwiązań typu WLB
4. IBM Polska Sp. z o.o.
4.1. Prezentacja firmy
4.2. WLB a zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie
4.3. Działania w zakresie WLB
4.4. WLB a Corporate Social Responsibility
4.5. Skutki prowadzonych działań
4.6. Finansowanie
5. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. .
5.1. Prezentacja firmy
5.2. Działania firmy na rzecz WLB
5.3. Skutki wprowadzania działań WLB
5.4. Rola działu administracyjnego w kształtowaniu WLB
6. Colliers International Sp. z o.o.
6.1. Prezentacja firmy
6.2. Działania firmy wspomagające WLB
6.3. Skutki wprowadzania działań WLB
6.4. Rola działu Human Resources (ZZL) w kształtowaniu WLB
7. Skrivanek Sp. z o.o.
7.1. Prezentacja firmy
7.2. Działania WLB podejmowane w firmie
7.3. Badania z zakresu stosowania WLB
7.4. Skutki wprowadzania działań WLB
7.5. Rola działu rozwoju firmy w kształtowaniu WLB
8. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie
8.1. Prezentacja firmy
8.2. Działania na rzecz WLB i ich adresaci
8.3. Docenianie działań w obszarze WLB przez pracowników
8.4. Możliwość rozwoju WLB
9. Technokabel S.A.
9.1. Prezentacja firmy
9.2. Działania na rzecz WLB i ich adresaci
9.3. Docenianie działań w zakresie WLB przez pracowników
9.4. Skutki działań podjętych na rzecz pracowników w ramach WLB
9.5. Możliwości w zakresie rozwijania WLB
10. Bipromet S.A.
10.1. Prezentacja firmy
10.2. Działania na rzecz WLB i ich adresaci
10.3. Docenianie działań w zakresie WLB przez pracowników
10.4. Rola działu ZZL w kształtowaniu WLB
10.5. Możliwości rozwoju WLB
11. Centrozap S.A.
11.1. Prezentacja firmy
11.2. Działania na rzecz WLB i ich adresaci
11.3. Docenianie działań w zakresie WLB przez pracowników
11.4. Plany w zakresie rozwijania WLB
11.5. Skutki działań podjętych na rzecz pracowników w ramach WLB
12. Podsumowanie

Stanisława Borkowska
Rozdział VIII
WNIOSKI KOŃCOWE I REKOMENDACJE

1. WLB w praktyce firm objętych badaniami
2. Działania na rzecz WLB integralnym elementem systemu zarządzania zasobami ludzkimi
3. Adresaci działań chroniących WLB
4. Formy pomocy
5. Współpraca różnych podmiotów wpływu na WLB; rola państwa
5.1. Państwo: promocja WLB
5.2. Państwo: współpraca władz centralnych i lokalnych z pracodawcami
5.3. Pracodawcy
5.4. Rozwój samopomocy

LITERATURA

Stanisława Borkowska
Aneks 1
WPŁYW WLB NA WYDAJNOŚĆ PRACY, KONDYCJĘ, KONKURENCYJNOŚĆ I WIZERUNEK BADANYCH FIRM. UJĘCIE TABELARYCZNE WYNIKÓW BADA


Dorota Głogosz, Lucyna Machol-Zajda, Agnieszka Smoder
Aneks 2
PRZEGLĄD BADAŃ NAD WLB

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2011, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-34-1

Format, liczba stron, oprawa

B5, 332 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies