STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
RYNEK PRACY I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRACY W POLSCE KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 80-LECIA PROFESORA MIECZYSŁAWA KABAJA
Tytuł:RYNEK PRACY I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRACY W POLSCE
KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 80-LECIA PROFESORA MIECZYSŁAWA KABAJA
Autor:Józef Orczyk (red.), Antoni Rajkiewicz (red.), Bożenna Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny
Sygnatura:213M/SiM/0114
Kategoria: Prawo Pracy, Prawo w Polityce Społecznej, Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Edukacja, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Cena: 36,75 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Prezentujemy Państwu książkę, do napisania której inspiracją był jubileusz 80-lecia prof. Mieczysława Kabaja, wybitnego eksperta w dziedzinie rynku pracy, zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i edukacji zawodowej. Prof. Kabaj w ciągu pięćdziesięciu lat zajmowania się przez problemami zatrudnienia wpisał się w świadomość pokoleń Polaków jako ten, który konsekwentnie walczył o racjonalne kształtowanie i wykorzystanie potencjału pracy. Z Jego wiedzy korzystały organizacje międzynarodowe, rządy kilku państw i wielu zajmujących się problematyką zorganizowanej ludzkiej pracy. Wyrazem uznania i podziękowania środowiska naukowego, w którym Profesor działa, jest ta publikacja. Inicjatywa jej powstania zrodziła się w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, placówce badawczej, z którą Profesor był związany przez większość lat swej aktywności naukowej. Zyskała ona wsparcie w Komitecie Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN, czego wyrazem jest udział w opracowaniu Autorów nie tylko z Warszawy, lecz również innych ośrodków naukowych, takich jak Kraków, Łódź, Poznań i Toruń. Podkreślić należy, że Komitet w 2003 r. odznaczył Profesora Medalem im. Wacława Szuberta. Na książkę składa się piętnaście opracowań dotyczących różnych zagadnień związanych z przygotowaniem zawodowym, alokacją oraz wykorzystaniem pracy. Prezentowane teksty cechuje nie tylko odmienność tematyki, ale też różne jej ujęcie. Dlatego też pogrupowano je w trzy odrębne działy. Po ich przeczytaniu można stwierdzić, że są pisane w aksjologii kategorii pracy, którą prezentował w opracowaniach Profesor Mieczysław Kabaj, a która zakłada dostrzeganie czy wręcz akcentowanie społecznych aspektów pracy i potrzebę różnych form interwencji w sferę czy fazy jej realizacji.

opr. Beata Kaczyńska

Spis treści

Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk
WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I
RYNEK PRACY I JEGO FUNKCJONOWANIE


Elżbieta Mączyńska
RYNEK PRACY – KWESTIA PREFERENCJI
Wprowadzenie
2. Rynek pracy w warunkach przełomu cywilizacyjnego
3. Rozrost sektora finansowego i destrukcja rynku pracy
4. Kwestia priorytetów, czyli co powiedzą rynki?
5. Zakończenie
Literatura
Streszczenie
Summary

Zenon Wiśniewski, Edward Dolny
BEZROBOCIE DŁUGOTRWAŁE W POLSCE W LATACH 1993−2011
1. Wprowadzenie
2. Rozmiary bezrobocia długotrwałego
3. Struktura długotrwale bezrobotnych
4. Podsumowanie
Streszczenie
Summary

Marek Bednarski
SZARA STREFA W GOSPODARCE – REALNY PROBLEM CZY MARGINES SPOŁECZNO-EKONOMICZNY?
1. Wprowadzenie
2. Produkt krajowy brutto w szarej strefie
3. Szara strefa a budżet i podatki
4. Szara strefa a zatrudnienie i warunki pracy
5. Rola szarej strefy w procesach wykluczenia i inkluzji społecznej
6. Szara strefa w perspektywie dobrego rządzenia (good governance)
7. Podsumowanie
Literatura
Streszczenie
Summary

Danuta Graniewska
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE, EKONOMICZNE I SPOŁECZNE. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI
1. Wprowadzenie
2. Poziom aktywności
3. Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy
4. Bezrobocie i jego skutki
Literatura
Streszczenie
Summary

Wacław Jarmołowicz, Baha Kalinowska-Sufinowicz
POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI W SFERZE SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ – ASPEKTY DOKTRYNALNE I REALIZACYJNE
1. Wprowadzenie
2. Istota i cele polityki równości płci
3. Instrumenty polityki równości płci w sferze społecznej i gospodarczej
4. Kobiety i mężczyźni w sferze politycznej
5. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy
6. Zakończenie
Literatura
Streszczenie
Summary

CZĘŚĆ II
INSTYTUCJONALNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY


Jerzy Wratny
KILKA UWAG W SPRAWIE DEFINICJI PRAWA DO PRACY
1. Ideowe korzenie prawa do pracy
2. Prawo do pracy w dokumentach ONZ
3. Prawo do pracy w dokumentach MOP
4. Prawo do pracy w dokumentach Rady Europy
5. Prawo do pracy w dokumentach Unii Europejskiej
6. Prawo do pracy a zakaz dyskryminacji
7. Prawo do pracy jako soft law
8. Prawo do pracy a inne prawa pracownicze
9. Prawo do pracy w Konstytucji oraz Kodeksie pracy
10. Zakończenie
Literatura
Streszczenie
Summary

Gertruda Uścińska
PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAZIE BEZROBOCIA OSÓB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ W UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wprowadzenie
2. Podstawowe regulacje UE w zakresie zabezpieczenia społecznego
3. Zasady funkcjonowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
4. Nabycie i zachowanie prawa do świadczeń w razie bezrobocia
5. Obliczanie wysokości świadczeń
6. Zachowanie prawa do zasiłku w razie wyjazdu do innego państwa członkowskiego
7. Podsumowanie
Literatura
Streszczenie
Summary

Bożena Balcerzak-Paradowska
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET A ŻYCIE RODZINNE. CZY PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SPRZYJA GODZENIU OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z RODZINNYMI?
1. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Tendencje dotychczasowe
2. Własna działalność gospodarcza a życie rodzinne
3. Oczekiwania i propozycje form pomocy ułatwiających godzenie pracy z życiem rodzinnym
Literatura
Streszczenie
Summary

Bożena Kołaczek
POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC PROBLEMU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
1. Wprowadzenie
2. Niezdolność do pracy w polityce społecznej jako teorii i praktyce społecznej
3. Niepełnosprawni i niezdolni do pracy a rynek pracy i polityka zatrudnienia w Polsce
4. Zakończenie
Literatura
Streszczenie
Summary

Bogusława Urbaniak
POLITYKA WIEKU EMERYTALNEGO: TREND KU INDYWIDUALIZACJI ROZWIĄZAŃ
1. Wprowadzenie
2. Zmiana tradycyjnego charakteru emerytury w XX wieku
3. Emerytura w warunkach starzenia się społeczeństw i zmian charakteru pracy w XXI wieku
4. Wolność wyboru między pracą i emeryturą – iluzoryczne przesłanie XXI wieku
5. Ageizm na rynku pracy barierą dla wdrażania koncepcji aktywnego starzenia
6. Zakończenie
Literatura
Streszczenie
Summary

CZĘŚĆ III
INWESTYCYJNE ASPEKTY KAPITAŁU LUDZKIEGO A REALIZACJA PRACY


Kazimierz W. Frieske
KAPITAŁ LUDZKI: TEORIA CZY DOKTRYNA?
1. Brzemię ekonomisty: ekonomiczna teoria zachowań ludzkich
2. Łączenie teorii z praktyką
2.1. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy
2.2. Kapitał ludzki i indywidualne korzyści
3. Teoria i doktryna
Literatura
Streszczenie
Summary

Zdzisław Czajka
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO A JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO
1. Wprowadzenie
2. Zmiany ilościowe kapitału ludzkiego w skali gospodarki
3. Poziom nauczania w publicznych szkołach wyższych a jakość kapitału ludzkiego
4. Poziom nauczania w uczelniach prywatnych
5. Studia na kilku kierunkach
6. Wpływ promotorów na jakość kapitału ludzkiego
7. Studia podyplomowe i doktoranckie
8. Ocena przydatności wiedzy zdobytej na studiach
9. Podsumowanie
Literatura
Streszczenie
Summary

Urszula Jeruszka
CZY I JAKIE KORZYŚCI ODNOSZĄ STUDENCI Z ZATRUDNIENIA?
1. Wprowadzenie
2. O pojęciu pracy ogólnie
3. Model kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych
4. Charakterystyka sektora szkół wyższych
5. Najczęstsze formy zatrudniania studentów
6. Walory pracy studentów
7. Konkluzja
Literatura
Streszczenie
Summary
Stanisława Borkowska
PSYCHOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
1. Wprowadzenie
2. Cele ZZL
3. Kierunki wpływu psychologii na ZZL
3.1. Ujęcie ogólne
3.2. Rola psychologii w podstawowych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi
4. ZZL a organizacyjne uwarunkowania pracy
Literatura
Załącznik 1. Aktualne trendy w ZZL (HR)
Streszczenie
Summary

Aleksy Pocztowski
KROSWERGENCJA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI
1. Wprowadzenie
2. Geneza i rozwój koncepcji human resource management
3. Konwergencja vs dywergencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi
4. W kierunku kroswergencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
5. Implikacje dla dalszych badań
Literatura
Streszczenie
Summary

BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. MIECZYSŁAWA KABAJA Z LAT 2012–2013
opracowała Beata Kaczyńska

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2014, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-98-3

Format, liczba stron, oprawa

B5, 141 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies