STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
UNIWERSYTET W PUŁAPCE RYNKU PRACY. O teoretycznych założeniach praktyczności kształcenia
Tytuł:UNIWERSYTET W PUŁAPCE RYNKU PRACY. O teoretycznych założeniach praktyczności kształcenia
Autor:Krzysztof Podwójcic
Sygnatura:230M/SiM/0120
Kategoria: Edukacja, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie Zasobami
Cena: 31,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

„Autor wychwytuje tu kluczowy dylemat stojący przed jednostkami budującymi ład instytucjonalny szkolnictwa wyższego, finansującymi je i zrządzającymi szkołami. Na ile uniwersytet ma „zaopatrywać” rynek pracy w wykwalifikowanych pracowników, gotowych do podjęcia obowiązków, a na ile przygotować absolwentów do, jak to określa Autor, wejścia w dorosłość, czyli uzyskania gotowości do tego, by wchodzić w różne społeczne role, w tym też pracownika. Koncepcje te różnie definiują cele kształcenia i prowadzą do wyeksponowania innych problemów praktycznych i teoretycznych. Autor trafnie identyfikuje te problemy. Wskazuje, miedzy innymi, że kształcenie dla rynku pracy to często kształcenie dla przeszłości, konserwujące istniejącą strukturę produkcji. Edukacja dla „wejścia w dorosłość” wiąże się z problemami niepewności wobec przyszłości, trudnościami z postępem w modernizacji czy ograniczonym wzrostem zamożności. Wartość książki leży również w próbie połączenia pogłębionej refleksji teoretycznej z analizą o charakterze empirycznym. Za obiekt badań, w którym będą odbijać się wspomniane dylematy, Autor obrał akademickie biura karier (ABK)”.

Z recenzji prof. Marka Bednarskiego


„W przeprowadzonym badaniu Autor podkreślił wykraczanie funkcjonowania wyższych uczelni i przedsiębiorstw poza czysto pragmatyczne aspekty związane z rynkiem pracy. Zwrócił też uwagę na zróżnicowane role poszczególnych typów uczelni, które powinny być rozpatrywane w kontekście lokalnym. Z tego punktu widzenia istotny jest, według Autora, podział na uczelnie warszawskie i wojewódzkie, który uwidocznił się w czasie badania. Można zastanowić się, czy sytuacja jest pod tym względem korzystna, czy nie i dlaczego oraz czy nie odbiegamy z tego powodu zbyt daleko od modelu uniwersalizacji wykształcenia, którego celem powinno być kształcenie absolwentów elastycznie zachowujących się na zmiennym i zróżnicowanym rynku pracy”.
Z recenzji prof. Krzysztofa Zagórskiego


„W pracy tej prezentowana jest krytyka koncepcji „odpowiadania” przez uczelnie na potrzeby rynku pracy. Autor trafnie zauważa, że urynkowienie wykształcenia – rozumiane jako podporządkowanie polityki edukacyjnej rynkowi – zmienia rolę uniwersytetu, który w istocie rzeczy staje się jedną z szeregu instytucji rynku pracy. A jest to rynek szczególny, niepoddający się łatwemu modelowaniu w kategoriach równoważenia popytu i podaży. Praca, na co słusznie kładzie się duży nacisk, jest kategorią społeczną i kulturową, a nie jedynie ekonomiczną. Wykształcenie zaś jest nie tyle i nie tylko narzędziem wytwarzania wysokiej jakości „kapitału ludzkiego”, ile w równym stopniu medium reprodukcji nierówności społecznych, przestrzenią generowania sieci społecznych, a zatem kapitału społecznego. Autor przytacza też w rozprawie dane dokumentujące słaby związek między „poziomem kapitału ludzkiego” a dynamiką wzrostu PKB w skali makro, a w skali indywidualnej – między wykształceniem a zamożnością.” „W pracy tej przedstawiono m.in. wyniki przeprowadzonych przez Autora badań. Wskazują one, że akademickie biura karier są instytucjonalnie niezwykle słabe zarówno z uwagi na niewielką liczebność zatrudnionych pracowników, jak ze względu na pozycję wewnątrz uczelni. ABK nie są w stanie efektywnie prowadzić doradztwa dla studentów, a już całkowicie wykluczony jest ich jakikolwiek wpływ na kształcenie choćby z uwagi na ich status pracowników administracyjnych, a nie naukowo-dydaktycznych. Studenci, jak wynika z badań, są „odrealnieni”, co jest skutkiem między innymi braku kontaktu z rzeczywistością pracy w wybranym zawodzie i to na wszystkich etapach edukacji. Pracodawcy mają trudności ze sformułowaniem konkretnych oczekiwań wobec kształcenia wyższego poza przypadkami (opisanymi w pracy) bliskich relacji z uczelniami w małych miejscowościach, czyli kształcenia na lokalny rynek pracy. Trudno w takiej sytuacji oczekiwać, że akademickie biura karier skutecznie przeprowadzą studentów z sali wykładowej na stanowiska pracy. Jest to możliwe jedynie w lokalnych kontekstach, których analiza jest ważnym elementem rozprawy”.
Z recenzji prof. Anny Gizy-Poleszczuk

Spis treści

PODZIĘKOWANIE
WSTĘP
I. UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNEGO UNIWERSYTETU

1. Praca a konsumpcja we współczesnym świecie
2. Ryzyko i niepewność w procesach społecznych
3. Koncepcja kapitału ludzkiego
4. Zagadnienia rynku pracy
5. Trudności związane z pomiarem omawianych zjawisk
6. Wybory edukacyjne młodzieży
7. Państwo jako jeden z głównych aktorów w obszarze szkolnictwa wyższego
8. Zdefiniowanie problemu
II. UNIWERSYTET WIELU RÓL (MULTIUNIVERSITY)
III. AKADEMICKIE BIURA KARIER W PRAKTYCE

1. Dobra uczelnia – czyje i jakie potrzeby zaspokaja
2. Rola akademickich biur karier oraz przygotowanie merytoryczne doradców
3. Źródła wiedzy i diagnoza potrzeb studentów
4. Trzy obszary działalności biur karier
5. Problemy studentów zgłaszane doradcom
6. Świadomość studentów co do oczekiwań rynku pracy i ich przygotowanie do wejścia na ten rynek
7. Bariery w działalności ABK zdaniem pracodawców i doradców z ABK
8. Opis dwóch dobrych praktyk
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2020, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-64581-26-7

Format, liczba stron, oprawa

B5, 194 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies