STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
NEGOCJACJE, DROGA DO PAKTU SPOŁECZNEGO
Tytuł:NEGOCJACJE, DROGA DO PAKTU SPOŁECZNEGO
Autor:Tadeusz Kowalak (red.), Adelheid Hege, Egon Weissel, Dieter Sadowski, Uschi Isackes-Gellner, Bernadt Frick, Ove K. Pedersen, Kazimierz W. Frieske, Janusz Reykowski, Stanisław Rudolf, Francisco M. F. Marugan, Grigor V. Gradem, Krastyo Petkov, Mitchell Orenstein, Mária Ladó, Witold Nieciuński, Lajos Héthy, Jerzy Hausner, Witold Morawski
Sygnatura:15M/OP/0195
Kategoria: Polityka Społeczna, Dialog Społeczny
Cena: 11,55 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Wejście w 1989 r. krajów Europy Centralnej i Wschodniej, w tym także Polski, w fazę przechodzenia z totalitarnego systemu politycznego i centralnie kierowanej gospodarki do ustroju demokracji i wolnego rynku przyniosło zaostrzenie istniejących, choć nie zawsze manifestowanych sprzeczności i konfliktów społecznych (a także ujawnienie nowych, dotychczas potencjalnych). Wyliczenie ich i nie nastręczą trudności. Są one widoczne dla każdego, nawet powierzchownego obserwatora, jeśli tylko zastanowi się nad jawiącymi się głębokimi różnicami interesów dzielącymi poszczególne grupy społeczne. Zaostrzyły się sprzeczności pomiędzy wsią a miastem, pomiędzy starym pokoleniem i młodym, biednymi i bogatymi, zatrudnionymi i bezrobotnymi, pomiędzy mężczyznami i kobietami. Liście tej daleko jest do kompletności. Narastające napięcia społeczne nie ominęły sfery stosunków przemysłowych. Ujawnienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej konfliktu pomiędzy praca a właścicielami lub dysponentami majśtku produkcyjnego było bezpośrednim skutkiem zaszłej tam zmiany zasad ustrojowych. W krajach Europy Zachodniej dysponentami ogromnej większości majątku produkcyjnego są zarządcy przedsiębiorstw stanowiących własność prywatną. W okresie ostatniego pięciolecia w Europie postkomunistycznej następowała i następuje nadal (w różnym tempie i w różnych formach) prywatyzacja państwowego, a także spółdzielczego majĄtku produkcyjnego. Po stronie dysponentów majątku produkcyjnego znajdowali się i znajdują zarówno zarządcy majątku państwowego, jak i prywatni właściciele przedsiębiorstw, przy czym proporcje pomiędzy tymi dwoma rodzajami własności ulegają stosunkowo szybkim przesunięciom na korzyść sektora prywatnego. Struktura własności majątku produkcyjnego powoduje, że w krajach Europy Środkowej i Wschodniej państwo jawi się w systemie negocjacji pod dwoma postaciami: właściciela majątku państwowego i arbitra w sporze pomiędzy pracą i kapitałem; jest więc w pewnym stopniu sędzią we własnej sprawie. Stanowi to specyficzną cechę dodatkowo komplikującą możliwość społecznie korzystnego regulowania stosunków przemysłowych w naszym regionie.
Reprezentantami interesów pracy stały się nowo powstałe, a także dawne związki zawodowe, poszukujące w obecne sytuacji uzasadnienia dla swego istnienia. Od zakończenia drugiej wojny światowej w krajach Europy Zachodniej, a od upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej podejmowano z różnym skutkiem próby znalezienia metody, która przez zagwarantowanie spokoju społecznego stwarzałaby optymalne warunki rozwoju gospodarczego i udoskonalenia stosunków społecznych. Kraje środkowo- i wschodnioeuropejskie skazane są - ze względu na dzielące je głębokie różnice gospodarcze, społeczne i kulturowe - na szukanie samodzielnych dróg, które w specyficznych uwarunkowaniach każdego z nich mogłyby doprowadzić do optymalnych rozwiązań. W Polsce w pierwszej połowie 1993 r. powołano w tym celu do życia Trójstronna Komisje. Fakt ten dał asumpt do zorganizowania w Warszawie w dniach 17-18 października 1994 r. Międzynarodowej Konferencji "Negocjacje - droga do paktu społecznego".
Konferencja ta, zainicjowana przez Wicepremiera rządu Rzeczypospolitej - Włodzimierza Cimoszewicza, została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Fundację imienia Friedricha Eberta, przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Sponsorami Konferencji były: Komitet Badań Naukowych, Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz PHARE. Konferencja zgromadziła przedstawicieli nauki i ruchów społecznych Austrii, Bułgarii, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Polski.
Celem Konferencji była wymiana doświadczeń i na tym tle poszukiwanie sposobów uniknięcia ujemnych skutków podstawowego konfliktu społecznego, jakim jest konflikt pomiędzy pracą a dysponentami majątku produkcyjnego. Konflikt jest z reguły najbardziej kosztownym sposobem ustawienia sprzeczności pomiędzy pracą i kapitałem. Dochodzi do niego wtedy, kiedy nie udaje się przełamać braku zrozumienia przez strony konfliktu, że są one na siebie skazane. Tworzenie bogactwa nie jest możliwe bez współdziałania pracy i kapitału. Współcześnie, w cywilizowanym świecie nie da się rozwiązać tej kategorii konfliktów przy pomocy jednostronnych aktów władczych. Niezbędne jest partnerstwo, a inaczej - wzajemne uznanie równoprawności stron. Alternatywą dla konfliktu jest porozumienie. Negocjacje, w toku których dwie lub więcej grup o sprzecznych interesach rozpatrują w warunkach partnerstwa wagę swych argumentów i dochodzą do uzgodnienia stanowisk, są najpewniejszą, a także najtańszą drogą przekuwania armat na lemiesze. Celem negocjacji jest osiągnięcie porozumień. Ich trwałość jest funkcją dobrej woli stron, ich równoprawności i uznania kryterium dobra ogólnego za wartość nadrzędną w stosunku do interesów partykularnych. Dlatego w negocjacjach dostrzegać trzeba nie tylko narzędzie rozwiązywania powstających napięć, ale instrument polityki ustrojowej. Myślą przewodnią Konferencji uczyniliśmy maksymalną odczytaną z frontonu Złotej Bramy wiodącej do gdańskiego Starego Miasta: "Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, na skute niezgody wielkie się rozpadają". Zamysłem organizatorów Konferencji było przedyskutowanie doświadczeń w tworzeniu i rozwijaniu różnych form załatwiania sporów powstających pomiędzy pracownikami a przedsiębiorcami, zdobytych przez uczonych i działaczy społecznych reprezentujących kraje Europy Środkowej i Wschodniej znajdujące się w okresie transformacji ustrojowej oraz kraje Europy Zachodniej. Poznanie szczegółowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych krajów, w których formy te powstały, problemów, jakie przed nimi stały i stoją, metody dochodzenia do porozumienia, treści porozumień i sposobów ich wdrażania stanowić może inspirację dla dalszych poszukiwań. Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera teksty referentów przedstawionych w toku Konferencji, relację z przeprowadzonej dyskusji oraz jej podsumowanie.

ze wstępu
Tadeusz Kowalik

Spis treści

CZĘŚĆ I
ROLA DIALOGU SPOŁECZNEGO W STOSUNKACH PRACY
Słowo wstępne
Przemówienia wstępne
CZĘŚĆ II

STABILNE SYSTEMY NEGOCJACYJNE (tendencje-stabilizacyjne w stosunkach pracy)
Adelheid Hege
PAKT SPOŁECZNY I UPRAWNIENIA PARTNERÓW SOCJALNYCH
1. Pakt społeczny a recesja gospodarcza
2. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej z paktami społecznymi
3. Francja: brak możliwość porozumienia
4. Czy pakt społeczny jest odpowiedzią na kryzys przedstawicielstwa?

Egon Weissel
PAKT SOCJALNY W AUSTRII
1. Geneza partnerstwa społecznego
2. Tworzenie systemu negocjacji trójstronnych
3. Demokracja zgody jako wyraz partnerstwa społecznego
4. Warunki powodzenia partnerstwa społecznego
5. Podsumowanie

Dieter Sadowski, Uschi Isackes-Gellner, Bernadt Frick
WSPÓŁDECYDOWANIE W NIEMCZECH
1. Efektywność instytucjonalna ustroju pracy
2. Rady zakładowe a płynność kadr
3. Rady zakładowe a szkolenie zawodowe
4. Stabilność dualnego systemu reprezentacji pracowników w okresach kryzysu

Ove K. Pedersen
HISTORIA INSTYTUCJONALNA USTROJU PAŃSTWOWEGO DANII
1. Wprowadzenie
2. Struktury - analiza wstępna
3. Historia instytucjonalna - kształtowanie płac
4. Historia instytucjonalna - państwo dobrobytu
5. W poszukiwaniu nowych instrumentów
6. Zmiany w kooperujących instytucjach: ComArena
7. Zmiany w kooperujących instytucjach: sieci funkcjonalne (FuncNet) i segemtny pionowe (VertiSeg)
8. Zmiany w kooperujących instytucjach: MegaArena
9. Wnioski
Bibliografia

Stanisław Rudolf
MIEJSCE I ROLA UMOWY PODSTAWOWEJ W NORWESKICH STOSUNKACH PRZEMYSŁOWYCH
1. Model norweskich stosunków przemysłowych
2. Geneza Umowy Podstawowej
3. Miejsce Umowy Podstawowej w norweskim systemie układów zbiorowych
4. Instytucje trójstronne w modelu norweskich stosunków przemysłowych
5. Ważniejsze rezultaty Umowy Podstawowej
6. Podsumowanie
Bibliografia

Francisco M. F. Marugan
POROZUMIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ SOCJALNCH W HISZPANII
1. Wprowadzenie
2. Kryzys ekonomiczny a kryzys polityczny
3. Konstrukcja Paktów Monocloa
4. Dalsze porozumienia społeczne w latach 1979-1982
5. Zadanie socjalistów
6. Ostatnie porozumienia socjalne. Początki kryzysu układów pracy
7. Uwagi końcowe

CZĘŚĆ III
SPOŁECZNE LABORATORIUM
Nowe formy ładu w stosunkach pracy: Bułgaria, Czechy, Wegry

Grigor V. Gradem, Krastyo Petkov
ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W BUŁGARSKIEJ KOMISJI TRÓJSTRONNEJ
1. Rozwój systemu porozumień trójstronnych
2. Reforma gospodarcza
3. Potrzeba paktu społecznego
4. Wnioski

Mitchell Orenstein
CZESKA RADA TRÓJSTRONNA I JEJ ZNACZENIE DLA POKOJU SPOŁECZNEGO
1. Zgoda społeczna jako strategia rządu
2. Znaczenie pokoju społecznego
3. Czym jest Rada Porozumienia Społeczno-Gospodarczego?
4. Korporatystyczny system stosunków pracy
5. Polityka niskich płac i niskiego bezrobocia
6. Aktywna polityka rynku pracy
7. Forum dialogu społecznego
8. Samoograniczające się państwo
9. Mobilizacja związków zawodowych
10. Czy związki zawodowe zostały pozbawione władzy?
11. Reprezentacja interesów w państwie liberalnym
Bibliografia

Mária Ladó
UMOWA SPOŁECZNA I GOSPODARCZA NA WĘGRZECH
1. Potrzeba ogólnego porozumienia
2. Co oznacza USG?
3. Strony negocjacji
4. Istota USG
5. Etapy negocjacji
6. Polityczne intencje a ograniczenia czasowe i gospodarcze
7. Wątpliwości związane z terminem negocjacji

Lajos Héthy
TRÓJSTRONNE UZGANDIANIE INTERESÓW JAKO DROGA PROWADZĄCA DO PAKTU SPOŁECZNEGO NA WĘGRZECH
1. Trójstronne uzgadnianie interesów
2. Poprzednie porozumienia
3. Możliwość zawarcia paktu
B. Dylematy polskich reform: nadzieja i rozczarowania

Tadeusz Kowalik
CZY UMOWA SPOŁECZNA JEST UTOPIĄ?
1. Długa droga
2. Dlaczego Polsce potrzebna jest umowa społeczna?
3. Filary modelu
4. Na jakim etapie jest Polska?
5. Zagrożenia i nadzieje
Bibliografia

Witold Nieciuński
PRZEKSZTAŁCENIA W UKŁADACH SPOŁECZNYCH I POLITYCZNE UWARUNKOWANIA POROZUMIEŃ SPOŁECZNYCH
1. Wygrywający i przegrywający w procesie transformacji
2. Zmiany w strukturach społeczeństwa i źródła podziałów
3. Warunki kompromisu między pracą a kapitałem
4. Szanse porozumienia społecznego
Bibliografia

Witold Morawski
KOROPRATYZM: WYŁANIANIE SIĘ NOWYCH STOSUNKÓW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE
1. Wymiary instytucjonalizacji stosunków przemysłowych
2. System monokratyczny
3. Alternatywa radykalno-konfliktowa
4. Model pluralistyczny i jego zwolennicy
5. Zakończenie
Bibliografia

Jerzy Hausner
FORMOWANIE SIĘ STOSUNKÓW PRACY I REPREZENTACJI INTERESÓW W POLSCE W WARUNKACH TRANSFORMACJI USTROJOWEJ
1. Formowanie się stron stosunków pracy
2. Formowanie się systemu trójstronnych negocjacji
3. Formowanie się nowego systemu reprezentacji interesów
Bibliografia

Kazimierz W. Frieske
TRUD BUDOWY SYSTEMU NEGOCJACYJNEGO A REALIA STOSUNKÓW PRACY
1. Świat z tektury
2. Zakładnicy historii
3. Fatamorgana reprezentatywności

Janusz Reykowski
KONFLIKT I NEGOCJACJE - PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNA
1. Psychologiczne przesłanki konfliktów
2. Dynamika konfliktu
3. Sposób rozwiązywania konfliktów
4. Zapobieganie konfliktom

CZĘŚĆ IV
DIALOG O DIALOGU
DYSKUSJA PANELOWA
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Aneks
PROGRAM KONFERENCJI
AUTORZY WYSTĄPIEŃ I DYSKUTANCI

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1995, seria "Occasional Papers"

ISBN

83-904507-0-4

Format, liczba stron, oprawa

360 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies