STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY
Tytuł:EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY
Autor:Urszula Jeruszka (red.), Stefan M. Kwiatkowski, Janina Dretkiewicz-Więch, Krzysztof Symela, Janusz Figurski, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Mieczysław Kabaj
Sygnatura:68E/SiM/0201
Kategoria: Polityka Społeczna, Edukacja, Rynek Pracy
Cena: 29,40 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Niniejsza publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza - poświęcona została podstawowym zagadnieniom teorii efektywności kształcenia, powiązaniu efektywności kształcenia z zewnętrznym systemem oceniania i ze standardami kwalifikacji zawodowych, doradztwu i poradnictwu zawodowemu jako jednemu z instrumentów stymulujących wzrost efektywności kształcenia zawodowego oraz omówieniu metod badania efektywności zewnętrznej kształcenia zawodowego. Podjęcie działań wdrożeniowych w celu polepszenia efektywności kształcenia zawodowego i ich ocena z punktu widzenia jakości i skuteczności wymagają opracowań teoretyczno-metodycznych, które wspierają ten proces. Część pierwsza zawiera więc teorię oceny efektywności kształcenia zawodowego. W Części drugiej - przedstawiono syntetyczne charakterystyki systemów edukacji zawodowej wybranych krajów europejskich gospodarczo rozwiniętych i ich powiązania z rynkiem pracy, rozmaite rozwiązania, stosowane metody, kierunki zmian i tendencje rozwoju tych systemów, mające na celu zbliżenie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Na tle tych rozważań przedstawiony został system kształcenia zawodowego w Polsce, zmiany jego struktury oraz implikacje kształcenia zawodowego wynikające z prognoz zmian na rynku pracy w latach 2000-2010. Część ta ma istotne znaczenie, ponieważ wciąż dyskutowany jest problem dostosowywania polskiego systemu edukacji zawodowej do wymogów Unii Europejskiej w obliczu perspektywy integracji Polski z Unią Europejską. Część trzecia - zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu badawczego w szkołach zawodowych, przedsiębiorstwach i urzędach pracy, uznanych za instytucje uczestniczące w procesie przejścia absolwenta szkoły zawodowej ze sfery edukacji na obszar rynku pracy. Prezentowane wyniki dotyczą efektywności kształcenia zawodowego. Przeprowadzone badania miały charakter badań jakościowych. Problemy badawcze, przedstawione w niniejszej książce, analizowane były w pedagogicznym ujęciu efektywności kształcenia zawodowego. Wszystkie rozdziały zawierają wnioski o charakterze syntetycznym, dające się wyprowadzić z badań i skonfrontowane z dotychczasową wiedzą o podejmowanym zagadnieniu. Treści części trzeciej mogą być wykorzystane przez decydentów oświatowych i praktyków edukacyjnych w trwających pracach nad ostatecznym kształtem systemu edukacji zawodowej.

Spis treści

Od redakcji
CZĘŚĆ I
TEORETYCZNO-METODYCZNE PODSTAWY OCENY EFEKTYWNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Rozdział I
Urszula Jeruszka
Teoretyczne podstawy efektywności kształcenia zawodowego
1. Pojęcie i istota efektywności kształcenia zawodowego
2. Różne ujęcia efektywności kształcenia zawodowego
3. Czynniki wpływające na efektywność kształcenia zawodowego
4. Wskaźniki i kryteria oceny efektywności kształcenia zawodowego
5. Rodzaje efektywności kształcenia i jej wyznaczniki
6. Wewnętrzna i zewnętrzna efektywność kształcenia zawodowego i jej kryteria
Rozdział II
Stefan M. Kwiatkowski
Efektywność zewnętrzna a standardy kwalifikacji zawodowych
Wprowadzenie
1. Zewnętrzny system oceniania
2. Standardy kwalifikacji zawodowych w systemie egzaminów zewnętrznych
Zakończenie
Literatura
Rozdział III
Janina Dretkiewicz-Więch
Skuteczne doradztwo i poradnictwo zawodowe - jednym z instrumentów wzrostu efektywności kształcenia zawodowego
Wprowadzenie
1. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży szkolnej
2. Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych, bezrobotnych i poszukujących pracy
3. System poradnictwa zawodowego i edukacyjnego (projekt)
Zakończenie
Literatura
Rozdział IV
Krzysztof Symela, Janusz Figurski
Metody badań efektywności zewnętrznej kształcenia zawodowego
Wprowadzenie
1. Efektywność zewnętrzna a badanie losów absolwentów i ich przydatności zawodowej
2. Dobór metod i konstrukcji narzędzi badawczych
3. Metody i narzędzia oceny efektywności kształcenia prowadzonego jako eksperyment pedagogiczny MEN
4. Badania losów absolwentów szkół
5. Badania przydatności zawodowej absolwentów
6. Wyniki badań efektywności zewnętrznej kształcenia, prowadzonych w ramach eksperymentu pedagogicznego MEN dla wybranych zawodów
Literatura
CZĘŚĆ II
ZBLIŻENIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I RYNKU PRACY - DOŚWIADCZENIA WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Urszula Jeruszka
Trzy podstawowe modele kształcenia zawodowego
Rozdział V
Urszula Jeruszka
Dualny system kształcenia zawodowego w Szwajcarii
Wprowadzenie
1. Podstawy prawne szwajcarskiego dualnego systemu kształcenia zawodowego
2. Usytuowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego w systemie edukacji i jego charakterystyka
3. Miejsca kształcenia praktycznego w systemie dualnym
4. Koszty kształcenia w systemie dualnym
5. Efektywność kształcenia zawodowego w systemie dualnym
6. Kształcenie uczniów-praktykantów w przedsiębiorstwach w opinii pracodawców szwajcarskich
Zakończenie
Literatura
Rozdział VI
Krzysztof Symela
Integracja kształcenia zawodowego i rynku pracy w Danii
Wprowadzenie
1. Charakterystyka systemu edukacji
2. Związki kształcenia obowiązkowego z rynkiem pracy
3. Związki kształcenia zawodowego z rynkiem pracy
Podsumowanie
Literatura
Rozdział VII
Elżbieta Drogosz-Zabłocka
Integracja kształcenia zawodowego i rynku pracy we Francji
Wprowadzenie
1. Charakterystyka systemu edukacji
2. Usytuowanie edukacji zawodowej
3. Przemienny system kształcenia oraz nauka zawodu
System orientacji i poradnictwa zawodowego
Podsumowanie
Literatura
Rozdział VIII
Janusz Figurski
Integracja kształcenia zawodowego i rynku pracy w Niemczech
Wprowadzenie
1. Charakterystyka systemu edukacji
2. Związki kształcenia ogólnego z rynkiem pracy - wybór zawodu
3. Kształcenie zawodowe i jego związek z rynkiem pracy
Podsumowanie
Literatura
Rozdział IX
Krzysztof Symela
Integracja kształcenia zawodowego i rynku pracy w Wielkiej Brytanii
Wprowadzenie
1. Charakterystyka systemu edukacji
2. Związki kształcenia obowiązkowego i nadobowiązkowego z rynkiem pracy
3. Organizacje Szkolenia Przemysłowego (Industry Training Organisations - ITOs)
4. Związki szkoły z przedsiębiorstwem
5. Szkolenie zawodowe
Podsumowanie
Literatura
Rozdział X
Mieczysław Kabaj
Efektywność kształcenia zawodowego w wybranych krajach. Przewaga systemu dualnego
Wprowadzenie
1. Inwestowanie w rozwój zasobów ludzkich - klucz do poprawy konkurencyjności
2. Priorytetowe znaczenie poprawy efektywności edukacji zawodowej
3. Systemy i struktury kształcenia w krajach gospodarczo rozwiniętych
4. Metody poprawy efektywności kształcenia zawodowego
5. Cechy dualnego systemu kształcenia
6. Główne motywy wdrożenia dualnego systemu edukacji
7. Struktura kształcenia dualnego
8. Wpływ struktury szkolnictwa średniego na efektywność procesu kształcenia
9. Wnioski kierunkowe i decyzyjne dla polskiego systemu edukacji
Literatura
Załączniki
Rozdział XI
Janina Dretkiewicz-Więch
Kształcenie zawodowe w Polsce
Wprowadzenie
1. Struktura szkolnictwa zawodowego
2. Reforma edukacji w zakresie kształcenia zawodowego (projekt)
3. Klasyfikacja zawodów szkolnych i wykonywanych (gospodarczych)
4. Praktyczna nauka zawodu w szkolnym systemie kształcenia
5. Bezrobocie absolwentów szkół
Literatura
Rozdział XII
Stefan M. Kwiatkowski
Diagnoza stanu i elementy prognozy w zakresie zmian struktury kształcenia zawodowego w Polsce
Wprowadzenie
1. Dynamika zmian strukturalnych
2. Uczniowie w szkołach ponadpodstawowych
3. Kształcenie ogólne i zawodowe w krajach Unii Europejskiej
4. Prognozy zmian na rynku pracy w Polsce w latach 2000-2010. Implikacje dla kształcenia zawodowego
Zakończenie
Literatura
CZĘŚĆ III
EFEKTYWNOŚĆ ZEWNĘTRZNA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
Rozdział XIII
Urszula Jeruszka, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Krzysztof Symela
Opis próby i terenu badań
Literatura
Rozdział XIV
Urszula Jeruszka, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Krzysztof Symela
Efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego w opinii dyrektorów szkół zawodowych, przedsiębiorstw i urzędów pracy
Wprowadzenie
1. Zgodność wykonywanej pracy z poziomem i treścią przygotowania zawodowego
2. Wejście absolwentów na rynek pracy
3. Przedsiębiorstwo jako miejsce realizacji kształcenia praktycznego
4. Wpływ informacji o rynku pracy na zmianę struktury i treści kształcenia
5. Badania losów absolwentów a struktura i treści kształcenia zawodowego
6. Podział administracyjny kraju a współpraca szkół i przedsiębiorstw
7. Orientacja i poradnictwo zawodowe
Wnioski
Literatura
Rozdział XV
Janina Dretkiewicz-Więch, Krzysztof Symela
Programy kształcenia zawodowego realizowane w szkołach
1. Uwarunkowania opracowywania i realizacji programów nauczania w szkołach zawodowych
2. Programy kształcenia zawodowego w świetle wyników badań
3. Perspektywa poszerzania oferty programowej szkolnictwa zawodowego
Wnioski
Literatura
Rozdział XVI
Urszula Jeruszka, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Krzysztof Symela
Kształcenie przemienne w polskim szkolnictwie zawodowym
Wprowadzenie
1. Stan współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami. Zakres stosowania kształcenia przemiennego
Wnioski
Literatura
Rozdział XVII
Elżbieta Drogosz-Zabłocka
Dyskusja grupowa na temat efektywności kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwie Wprowadzenie
1. Założenia
2. Szkoły i przedsiębiorstwa. Podstawy współpracy
3. Organizacja i zakres współpracy
4. Potwierdzanie nabytych umiejętności - pomoc w zatrudnianiu absolwentów
Zakończenie
Literatura
Rozdział XVIII
Urszula Jeruszka
Efektywność metody monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Wprowadzenie
1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) - syntetyczny opis metody
2. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - jego funkcje i rola
3. Efekty poznawcze metody MZDiN
4. Dwa rodzaje zawodów: zawody szkolne i zawody gospodarcze - problem rozwiązany
5. Metoda MZDiN - bariery środowiskowe
6. Środki finansowe - czynnikiem wpływającym na skuteczność metody MZDiN
7. Użyteczność pilotażowych wdrożeń metody MZDiN
8. Perspektywa dalszych działań
Literatura
Zakończenie
Urszula Jeruszka
Literatura
Aneks

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2000, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-19-7

Format, liczba stron, oprawa

B5, 320 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies