STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
PRACA KOBIET W SEKTORZE PRYWATNYM. SZANSE I BARIERY
Tytuł:PRACA KOBIET W SEKTORZE PRYWATNYM. SZANSE I BARIERY
Autor:Bożenna Balcerzak-Paradowska (red.), Danuta Graniewska, Dorota Głogosz, Izabela Hebda-Czaplicka, Bożena Kołaczek, Gertruda Uścińska.
Sygnatura:98E/SiM/0203
Kategoria: Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Zabezpieczenie Społeczne, Edukacja, Rynek Pracy, Wynagrodzenia, Integracja z Unią Europejską
Cena: 33,60 PLN z VAT
Zamów wersję elektroniczną na:
wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Zmiany na rynku pracy, a zwłaszcza bezrobocie, postawiły w gorszej sytuacji niektóre grupy pracowników i potencjalnych kandydatów do pracy. Wśród nich znalazły się kobiety. Celowe stało się więc określenie - w toku badań - sytuacji kobiet na rynku pracy w nowych uwarunkowaniach związanych z rozwojem sektora prywatnego w naszym kraju. Podstawowym źródłem informacji wykorzystanych w książce są badania empiryczne, przeprowadzone w 2001 r. wśród 503 kobiet zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz 50 pracodawców prywatnych. Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza (Rozwój sektora prywatnego a aktywność zawodowa kobiet) przedstawia tło zmian na rynku pracy wynikających z przekształceń własnościowych. Poza statystyką tych przemian przedstawiono też niektóre elementy ich społecznego wymiaru, takich jak zmiany w stosunkach pracy, okołoprywatyzacyjne porozumienia socjalne, respektowanie uprawnień pracowniczych (w świetle danych PIP) oraz społeczne oceny tych procesów i zjawisk. Starano się m.in. znaleźć odpowiedź na pytanie, czy uprawnienia pracownicze stanowią dla kobiet zachętę do podejmowania pracy, czy też barierę dla ich zatrudnienia. Cześć druga, (Sektor prywatny jako środowisko pracy kobiet), w znacznej mierze oparta na wynikach autorskich badań empirycznych, zawiera analizę zmian w strukturze zatrudnienia kobiet oraz charakterystykę społeczno-demograficzną tej zbiorowości - porównawczo: w sektorze prywatnym i publicznym. W tej części książki opisano formy zatrudnienia i warunki pracy kobiet w sektorze prywatnym. Analizie poddano sposoby zarządzania zasobami pracy w badanych zakładach prywatnych, w kontekście zasady równego traktowania obu płci. Przytoczone zostały dane o uczestnictwie pracownic sektora prywatnego w szkoleniach. Omówiono problem godzenia przez respondentki obowiązków zawodowych i rodzinnych. Tu też zostały przytoczone informacje nt. przedsiębiorczości kobiet oraz postaw prywatnych pracodawców wobec zatrudnienia kobiet. Trzecia część książki (Problemy pracy kobiet. Tendencje europejskie i światowe) bazująca na literaturze polskiej i obcojęzycznej, w tym na dokumentach MOP i UE, zawiera opis zagadnień dotyczących ochrony pracy kobiet w systemach prawa Unii Europejskiej i na tym tle przedstawia rozwiązania polskie i kierunki pożądanych zmian wynikających z perspektywy integracji naszego kraju z Unią. Przytoczono też informacje nt. problemów równościowych w sferze pracy, w tym narodowe systemy promujące zasadę równości płci, także i w społeczeństwie w ogóle. W części podsumowującej zebrany w książce materiał zawarto także wnioski dotyczące szans i barier, jakie dla pracy kobiet stwarza w naszym kraju rozwój sektora prywatnego.

Spis treści

WSTĘP
Część I
ROZWÓJ SEKTORA PRYWATNEGO A AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET
Rozdział I
Bożenna Balcerzak-Paradowska, Izabela Hebda-Czaplicka,Bożena Kołaczek
ZMIANY WŁASNOŚCIOWE W POLSKIEJ GOSPODARCE. ROZWÓJ SEKTORA PRYWATNEGO I JEGO WPŁYW NA RYNEK PRACY
1. Procesy prywatyzacyjne. Podstawy prawne prywatyzacji
2. Formy prywatyzacji
2.1. Prywatyzacja pośrednia
2.2. Prywatyzacja bezpośrednia
2.3. Narodowe Fundusze Inwestycyjne
3. Rozwój sektora prywatnego. Skala i zmiany strukturalne
3.1. Skala i efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
3.2. Przekształcenia gałęziowe i branżowe
3.3. Rozwój sektora prywatnego w tym małych i średnich przedsiębiorstw
4. Rozwój sektora prywatnego i jego wpływ na rynek pracy
4.1. Ogólna charakterystyka procesów aktywności zawodowej w latach 1989-2001
4.2. Przekształcenia własnościowe a ich wpływ na zatrudnienie
4.3. Struktury pracujących według sektorów
4.4. Struktury pracujących według statusu zatrudnienia
4.5. Pracujący według sekcji gospodarki
4.6. Przekształcenia własnościowe a skala i struktura bezrobocia
5. Społeczny wymiar przekształceń własnościowych w Polsce
5.1. Zmiany w stosunkach pracy
5.2. Okołoprywatyzacyjne porozumienia socjalne
5.3. Respektowanie uprawnień pracowniczych w świetle materiałów Państwowej Inspekcji Pracy
5.4. Społeczna ocena prywatyzacji
Podsumowanie
Rozdział II
Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dorota Głogosz, Izabela Hebda-Czaplicka, Bożena Kołaczek
PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE A AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET. ZMIANY I UWARUNKOWANIA
1. Sektor prywatny jako miejsce pracy kobiet
1.1. Zmiany w strukturze zatrudnienia kobiet. Pracownice w sektorze prywatnym i publicznym według cech społeczno-ekonomicznych
1.2. Poziom i struktura wynagrodzeń w sektorze prywatnym i publicznym
1.3. Przedsiębiorczość kobiet
1.4. Postawy pracodawców sektora prywatnego wobec zatrudnienia kobiet. Wyniki dotychczasowych badań
2. Uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w okresie transformacji
2.1.Warunki życia a aktywność zawodowa kobiet
2.2. Rozwiązania prawno-instytucjonalne w zakresie polityki społecznej - stymulator czy bariera zatrudnienia kobiet
Podsumowanie
Część II
SEKTOR PRYWATNY JAKO ŚRODOWISKO PRACY KOBIET (w świetle badań)
Rozdział I
Bożena Kołaczek
CHARAKTERYSTYKA BADANIA
1. Cel i zakres badań
2. Metody badawcze. Dobór próby. Narzędzia badań
3. Organizacja badań. Bariery i trudności
Rozdział II
Izabela Hebda-Czaplicka
SEKTOR PRYWATNY JAKO MIEJSCE PRACY RESPONDENTEK
1. Lokalizacja badanych zakładów
2. Charakterystyka zakładów pracy
2.1. Czynniki różnicujące o charakterze zewnętrznym
2.2. Czynniki różnicujące o charakterze wewnętrznym
3. Struktura zatrudnienia badanych zakładów. Udział kobiet w strukturze zatrudnienia
Podsumowanie
Rozdział III
Bożena Kołaczek
PRACOWNICE SEKTORA PRYWATNEGO. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI
1. Cechy demograficzne i społeczne
2. Cechy społeczno-zawodowe
3. Doświadczenia zawodowe
4. Sytuacja rodzinna i materialna
Podsumowanie
Rozdział IV
Dorota Głogosz
FORMY ZATRUDNIENIA I WARUNKI PRACY KOBIET W SEKTORZE PRYWATNYM
1. Umowa o pracę
2. Forma organizacji pracy
3. Czas pracy
3.1.Organizacja czasu pracy
3.2. Wymiar czasu pracy
3.3. Godziny nadliczbowe
3.4. Praca w dni wolne i święta
3.5. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i dni ustawowo wolne od pracy
3.6. Prace poza obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę
4. Wynagrodzenia w sektorze prywatnym
4.1. Składniki wynagrodzeń
4.2. Terminowość wypłat
4.3. Podwyżki wynagrodzeń
5. Warunki pracy
5.1. Występowanie czynników zagrażających zdrowiu
5.2. Warunki socjalne
Podsumowanie
Rozdział V
Danuta Graniewska
Zarządzanie zasobami pracy w badanych zakładach w kontekście zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn
1. Znaczenie i treść wstępnych rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji zewnętrznej
2. Równość traktowania w środowisku pracy w opiniach respondentek
3. Awans zawodowy jako komponent zasady równego traktowania
4. Możliwości i uwarunkowania awansu płacowego i stanowiskowego w opiniach pracownic i pracodawców
Podsumowanie
Rozdział VI
Bożena Kołaczek
Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych
1. Kształcenie dorosłych w Polsce
2. Organizacja szkoleń w zakładach pracy w świetle opinii pracodawców
3. Uczestnictwo pracownic w szkoleniach w świetle ich opinii
Podsumowanie
Rozdział VII
Danuta Graniewska, Bożenna Balcerzak-Paradowska
Praca zawodowa - rodzina w opiniach respondentek
1. Społeczne i indywidualne znaczenie pracy
2. Postawy wobec trwałości zatrudnienia. Ewentualność przerwania pracy
3. Postulowany model rodziny
4. Praca zawodowa a decyzje dotyczące życia osobistego
Podsumowanie
Rozdział VIII
Bożenna Balcerzak-Paradowska
MOŻLIWOŚĆ GODZENIA OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z RODZINNYMI
1. Respektowanie uprawnień pracowniczych przez pracodawców prywatnych w świetle badań
2. Uprawnienia pracownicze a funkcjonowanie zakładu pracy
3. Ocena istniejących form pomocy w godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi
4. Formy pomocy socjalnej udzielanej pracownikom przez zakład pracy
5. Pomoc zakładów pracy dla pracowników wychowujących dzieci
Podsumowanie
Część III
PROBLEMY PRACY KOBIET TENDENCJE EUROPEJSKIE I ŚWIATOWE
Rozdział I
Gertruda Uścińska
ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ OCHRONA PRACY KOBIET W USTAWODAWSTWIE WSPÓLNOTOWYM
1. Regulacje wspólnotowe
2. Analiza porównawcza postanowień wspólnotowych z ustawodawstwem polskim
2.1. Rozwiązania zawarte w Dyrektywie 92/85 a regulacje polskie
2.2. Rozwiązania zawarte w Dyrektywie nr 96/34 a regulacje polskie
2.3. Postanowienia Dyrektywy nr 79/7 a regulacje polskie
2.4. Dyrektywa nr 86/378 a ustawodawstwo polskie
2.5. Dyrektywa nr 86/613 a ustawodawstwo polskie
Rozdział II
Danuta Graniewska
PROBLEMY RÓWNOŚCI MĘŻCZYZN I KOBIET W SFERZE PRACY I W SPOŁECZEŃSTWIE
1. Równość mężczyzn i kobiet w sferze pracy. Uwarunkowania. Perspektywy (na podstawie materiałów Międzynarodowej Organizacji Pracy)
2. Feminizacja rynku pracy a świadczenia dla rodzin. Kontekst społeczno-ekonomiczny i równościowy (na podstawie materiałów Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego)
3. Narodowe systemy promujące równość między kobietami a mężczyznami. Kontekst socjokulturowy i polityczny (na podstawie materiałów Rady Europy)
Część IV
PODSUMOWANIE
Bożenna Balcerzak-Paradowska
Wnioski I REKOMENDACJE
LITERATURA

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2003, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-33-2

Format, liczba stron, oprawa

B5, 402 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies