STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA – ASPEKTY PORÓWNAWCZE
Tytuł:MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA – ASPEKTY PORÓWNAWCZE
Autor:Bożenna Balcerzak-Paradowska, Andrzej Rączaszek, Andrzej Barczyński, Maciej Cesarski, Stanisława Golinowska, Elżbieta Kryńska, Jerzy Krzyszkowski, Adam Kubów, Krzysztof Malik, Krzysztof Piątek, Andrzej Przymeński, Robert Rauziński, Janusz Sztumski, Małgorzata Szylko-Skoczny, Józef Zarzeczny, Małgorzata Baron-Wiaterek, Dorota Bartosińska, Beata Błaszczyk, Izabela Buchowicz, Iwona Kukulak-Dolata, Wiktor Bołkunow, Ewa Cichowicz, Łukasz Dymek, Przemysław Fiedkiewicz, Ireneusz Jaźwiński i inni
Sygnatura:185E/PZ/0210
Kategoria: Prawo Pracy, Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Zabezpieczenie Społeczne, Rynek Pracy, Integracja z Unią Europejską
Cena: 37,80 PLN z VAT
Zamów wersję elektroniczną na:
wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Prezentowana praca zbiorowa porusza zagadnienia międzynarodowej polityki społecznej, a właściwie skupia się na jej aspektach porównawczych. Ze względu na szerokie spektrum poruszanych zagadnień zamieszczone teksty pogrupowano w siedem części poruszających problemy subpolityk społecznych.
Część pierwsza porusza problemy polityki społecznej w Unii Europejskiej w XXI wieku. Przez długi czas państwa członkowskie UE zainteresowane były głównie osiąganiem celów gospodarczych. Z czasem jednak zauważono również ważną rolę sfery społecznej. I choć polityka społeczna pozostaje w gestii państw członkowskich, to na szczeblu Wspólnoty również są realizowane cele społeczne zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni. W części tej autorzy piszą m.in. o: wykuwaniu Europejskiego Modelu Społecznego; prawach społeczno-ekonomicznych człowieka w Traktacie Konstytucyjnym dla Europy i Konstytucji RP; wielosektorowej polityce społecznej; reformach welfare state w świetle ilościowych badań porównawczych czy aktualności idei sprawiedliwości społecznej w polityce społecznej.
Część druga traktuje o problemach demograficznych. Obecna sytuacja UE kształtuje się niekorzystnie na skutek procesu starzenia się społeczeństw europejskich, niskiej dzietności kobiet, obniżenia skłonności do zawierania małżeństw, wzrostu liczby rodzin niepełnych. W licznych krajach UE następuje zmiana wzorców tworzenia rodzin i zachowań prokreacyjnych. Zagadnienia te analizują uznani eksperci tej problematyki w tekstach, na temat m.in. demograficznych uwarunkowań polityki społecznej w UE, problemów demograficznych Polski na tle europejskim, determinant zmian zachowań prokreacyjnych – pomiędzy wschodem a zachodem Europy, jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Europa?
Cześć trzecia skupia się na zagadnieniach starości i niepełnosprawności w europejskiej polityce społecznej. Osoby niepełnosprawne i starsze to niedoceniony potencjał pracowniczy na rynku pracy. Sytuacja osób niepełnosprawnych i starszych, ich aktywizacja zawodowa to m.in. tematy tekstów tej części książki.
Krajowy i międzynarodowy rynek pracy stanowi oś opracowań zamieszczonych w części czwartej. Uznani autorzy piszą o polityce rynku pracy w Polsce i w UE, o zadaniach EURES na europejskim rynku pracy i potrzebach rynku pracy w działalności publicznych służb zatrudnienia, o rozwoju usług biznesowych w UE i ich implikacja dla zatrudnienia.
Część piątą skoncentrowano na międzynarodowych rozwiązaniach w systemie zabezpieczenia społecznego, w tym na analizie porównawczej systemów emerytalnych Estonii i Łotwy i europejskich rozwiązaniach ułatwiających opiekę nad dzieckiem, Zaprezentowano też problem bezdomności dzieci w UE i w Polsce oraz rolę sieci społecznych we wspomaganiu rodziny.
Przestrzenne i regionalne problemy polityki społecznej były przedmiotem części szóstej. Rozważania autorów skupiły się m.in. na zasadach programowania w UE i ich powiązaniach z lokalną i regionalną polityką społeczną w Polsce, celach ewaluacji projektów europejskich, zróżnicowaniach dochodowych i ubóstwie w nowych państwach członkowskich.
Ostatnią, siódmą część wypełniły teksty traktujące o związkach między polityką gospodarczą i polityką społeczną. I tak, skupiono uwagę m.in. na problemach: polityki gospodarczej wobec kryzysu finansowego, społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie kreowania zrównoważonej konsumpcji, prawa do dochodu obywatelskiego jako alternatywy dla prawa pracy, przesłankach i wyzwaniach społecznej polityki mieszkaniowej UE.
Wydaje się, że atutem tej publikacji jest właśnie różnorodność poruszanych zagadnień. Każdy bowiem znajdzie coś ciekawego i interesującego ze swego punktu widzenia i swoich zainteresowań badawczych. Jednocześnie może też wzbogacić swoją wiedzą o inne wątki i obszary polityki społecznej.

Opracowała: BEATA KACZYŃSKA
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Spis treści

Część I
POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ W XXI WIEKU

Stanisława Golinowska
Wykuwanie Europejskiego Modelu Społecznego
Małgorzata Baron-Wiaterek
Prawa społeczno-ekonomiczne człowieka w Traktacie Konstytucyjnym dla Europy i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Kamiński
Wielosektorowa polityka społeczna – wybrane doświadczenia międzynarodowe
Dorota Moroń
Rola sektora non-profit w realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej w krajach Unii Europejskiej
Janusz Sztumski
Aktualność idei sprawiedliwość społeczna w polityce społecznej
Krzysztof Piątek
Globalizacja a polityka społeczna, czyli co dalej z państwem socjalnym?
Ryszard Szarfenberg
Reformy welfare state w świetle ilościowych badań porównawczych
Wiktor Bołkunow
Kryzys gospodarczy – przełom w polityce społecznej czy dalsza jej marginalizacja
Ewa Cichowicz
Kluczowe rozwiązania systemu polityki społecznej warunkujące przebieg karier rodzinnych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Krzysztof Nyklewicz
Rola programów wspierających aktywność edukacyjną i zawodową młodzieży w Niemczech

Część II
EUROPEJSKIE PROBLEMY DEMOGRAFICZNE

Robert Rauziński, Kazimierz Szczygielski
Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej w Unii Europejskiej
Grzegorz Węgrzyn
Problemy demograficzne Polski na tleeuropejskim
Monika Stanny, Urszula Kosowska
Determinanty zmian zachowań prokreacyjnych – pomiędzy wschodem a zachodem Europy
Piotr Szukalski
Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Europa?
Magdalena Wilk (Filipek)
Procedura organizacji edukacji mniejszości narodowych – porównania międzynarodowe
Małgorzata Szylko-Skoczny
Wykorzystanie rozwiązań polityk imigracyjnych wybranych państw w warunkach polskich
Barbara Skrzyńska
Migracje ze Śląska Opolskiego do Niemiec w okresie sześćdziesięciolecia

Część III
STAROŚĆ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ

Maria Agnieszka Paszkowicz
Wybrane nurty w polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych
Adam Kubów
Szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy – doświadczenia polskie i zagraniczne
Andrzej Barczyński
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w kontekście unijnych regulacji prawnych
Peter Jusko, Lenka Vavrinčíková
Systems of social services for disabled clients in the Slovak Republic and Poland
Józef Zarzeczny
Aktywizacja zawodowa osób starszych w perspektywie porównawczej
Jolanta Perek-Białas
Sytuacja ludzi starych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w świetle wskaźników EUROSTATU

Część IV
KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY RYNEK PRACY

Elżbieta Kryńska
Polityka rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Analiza komparatywna
Anna Rajchel
Zadania Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) na europejskim rynku pracy
Anna Skórska
Rozwój usług biznesowych w Unii Europejskiej – implikacje dla zatrudnienia
Jakub Piecuch
Ewolucja rynku pracy w Portugalii w latach 1986–2006 – wnioski dla Polski
Beata Błaszczyk, Izabela Buchowicz
Polskie bezrobocie w środowiskach lokalnych
Iwona Kukulak-Dolata
Diagnozowanie potrzeb rynku pracy w działalności publicznych służb zatrudnienia

Część V
MIĘDZYNARODOWE ROZWIĄZANIA W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Jarosław Poteraj
Analiza porównawcza systemów emerytalnych Estonii i Łotwy
Milena Lange
Europejskie rozwiązania ułatwiające opiekę nad dzieckiem – wybrane przykłady
Dorota Bartosińska
Rola sieci społecznych we wspomaganiu rodziny
Andrzej Przymeński
Bezdomność dzieci w Unii Europejskiej i w Polsce

Część VI
PRZESTRZENNE I REGIONALNE PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jerzy Krzyszkowski, Justyna Przywojska
Zasada programowania w UE, a lokalna i regionalna polityka społeczna w Polsce
Przemysław Fiedkiewicz
Cele ewaluacji projektu europejskiego – szansa dla efektywnego wykorzystania środków publicznych
Ireneusz Jaźwiński
Zróżnicowania dochodowe i ubóstwo w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej
Krzysztof Malik, Łukasz Dymek
Wymiar społeczny foresightu regionalnego
Katarzyna Łukaniszyn
Regionalna polityka społeczna względem mniejszości romskiej na przykładzie działań w województwie opolskim, w ramach wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Część VII
POLITYKA GOSPODARCZA A POLITYKA SPOŁECZNA

Wiktor Bołkunow
Polityka gospodarcza wobec kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia
Agnieszka Lorek
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie kreowania zrównoważonej konsumpcji
Katarzyna Zamorska
Prawo do dochodu obywatelskiego jako alternatywa dla prawa do pracy
Sylwia Słupik
Sytuacja odbiorcy końcowego w wybranych sektorach infrastruktury gospodarczej w Polsce na tle rozwiązań unijnych
Arkadiusz Przybyłka
Społeczne aspekty restrukturyzacji górnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej
Maciej Cesarski
Przesłanki i wyzwania społecznej polityki mieszkaniowej UE

AUTORZY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2010, seria "Publikacje Pozaseryjne"

ISBN

978-83-61125-24-2 oraz 978-83-7246-518-4

Format, liczba stron, oprawa

B5, stron 471, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies