STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
PRZESTRZENNE  ZRÓŻNICOWANIE PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH
Tytuł:PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Autor:Bożenna Balcerzak-Paradowska (red.), Andrzej Rączaszek, Andrzej Barczyński, Małgorzata Baron-Wiaterek, Dorota Bartosińska, Maciej Cesarski, Leszek K. Gilejko, Ewa Janasová, Radosław Jeż, Joanna Kondratowicz-Pozorska, Stanisław Korenik, Aneta Kosztowniak, Anna Kurowska, Marta Makuch, Mirislaw Mitlöhner, Lucjan Miś, Danuta Mokrosińska, Dorota Moroń, Wojciech Muszalski, Halina Sobocka-Szczapa, Joanna Plak, Anna Rajchel, Małgorzata Rogowska, Ewa Rollnik-Sadowska, Dorota Rynio i inn.
Sygnatura:193M/SiM/0211
Kategoria: Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne, Zabezpieczenie Społeczne, Rynek Pracy, Wynagrodzenia
Cena: 47,25 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Dla zrozumienia zjawisk, które są przedmiotem badań i analiz polityków społecznych, a więc dla zrozumienia genezy, uwarunkowań problemów społecznych, niezbędne jest postrzeganie ich w kontekście przestrzennym, także lokalnym. Takie pogłębienie rozpoznania pozwala na formułowanie bardziej adekwatnych rozwiązań, na tworzenie i realizację skutecznej polityki społecznej. Taką próbę podjęto w niniejszej książce. Składa się ona z czterech części. W pierwszej, zatytułowanej Problemy teoretyczne i metodologiczne rozwoju społeczno-gospodarczego przedstawiono ogólne zagadnienia zróżnicowania poziomu społeczno-gospodarczego w różnych systemach gospodarczych oraz jakościowy wymiar rozwoju przestrzennego, jako szersze tło głównego wątku książki – przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych. Takie szersze tło uwarunkowań rozwoju społecznego i rozwiązywania kwestii społecznych w ich ujęciu przestrzennym, tworzą teksty poświęcone roli partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i szerzej – aktywności społeczności lokalnych. Kolejne artykuły dotyczą szczegółowych zagadnień związanych z kształtowaniem się przestrzeni mieszkalnej, finansowania systemu opieki długoterminowej, kultury organizacyjnej przedsiębiorstw i uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego. Dalsze teksty poświecone są problemom ubóstwa i wyna-grodzenia minimalnego. Skłaniają one do szerszej refleksji nad tymi kategoriami polityki społecznej, w kontekście przestrzennego różnicowania poziomu życia. Analizy skali zjawisk i ich natężenia, określanych jako problemy społeczne, wymagają rozwoju wskaźników społecznych i ich wykorzystania na potrzeby polityk regionalnych i lokalnych; temu zagad-nieniu poświęcono kolejny artykuł w tej części książki. Regionalnym działaniom w zakresie polityki społecznej poświęcone są artykuły zamieszczone w części drugiej. Działania te związane są z różnymi problemami społecznymi m.in.: bezrobociem młodzieży, wymywaniem zasobów pracy, infrastrukturą ochrony zdrowia, warunkami mieszkaniowymi występującymi na skonkretyzowanych terenach – w regionie, w województwie, w mieście, na terenach wiejskich. Autorzy wskazują na występowanie zróżnicowań w zakresie analizowanych zjawisk także w ramach danego obszaru, szczególnie w odniesieniu do poziomu rozwoju województw oraz na wyodrębniania się terenów peryferyjnych. Przemawia to za decentralizacją polityki społecznej także na niższych szczeblach systemów zarządzania. Czy i w jakim stopniu szczebel ten spełnia oczekiwania, można wnioskować w oparciu o ocenę lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych i realizacji programów lokalnych. Problemem społecznym wymagającym szczególnych analiz o charakterze przestrzennym jest sytuacja na rynku pracy, będąca następstwem lokalnych uwarunkowań gospodarczych, demograficznych i społecznych, a także pochodną niedostosowania systemu edukacji do potrzeb tego rynku. Wydało się więc zasadne wyodrębnienia tych zagadnień w oddzielnej, trzeciej części zatytułowanej Rynek pracy i edukacji w układzie przestrzennym. Autorzy przedstawili zarówno szersze zagadnienia związane z zatrudnieniem i bezrobociem w wymiarze globalnym i lokalnym na tle innych problemów społecznych, jak i zróżnicowanie rynku pracy na poziomie województw. Przedstawiono problemy osób o szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz przykłady lokalnych programów aktywnej polityki rynku pracy, a także znaczenie rozwoju spółdzielni socjalnej dla ograniczenia skali wy-kluczenia z rynku pracy. Przedstawione aspekty edukacyjne związane są z rozwojem szkolnictwa dla mniejszości narodowej oraz z programem rozwojowym liceów ogólnokształcących w powiązaniu z rozwojem kluczowych kompetencji wśród młodzieży. Część czwarta ukazuje wybrane Europejskie problemy zróżnicowania rozwoju społecznego. Zwrócono tu uwagę na rolę i jakość funkcjonowania administracji państwowej i samorządu terytorialnego w kontekście poprawy jakości usług społecznych w Republice Czeskiej oraz na proces reform organów regulacyjnych w Republice Czeskiej i w Polsce. Kolejny artykuł wskazuje na potrzebę badań w zakresie usług społecznych w powiązaniu z warunkami życia mieszkańców danego terenu, na przykładzie okręgu Hradec Králové. Na znaczenie regionalnych uwarunkowań jakości życia (z uwzględnieniem dziedzin diagnozujących ten poziom) i w powiązaniu z procesami wzrostu gospodarczego w krajach UE zwraca uwagę kolejny artykuł. Ten wątek został pogłębiony poprzez prezentację zróżnicowań występujących na rynkach pracy Polski i Hiszpanii.
Oddając do rąk Czytelników niniejszą książkę, mamy nadzieję, że wzbogaci ona wiedzę na temat zróżnicowań problemów społecznych, wynikających z regionalnych i lokalnych uwarunkowań, możliwych do rozwiązania w oparciu o struktury lokalne. Fakt, że Autorami tekstów są przedstawiciele różnych środowisk naukowych, mających także swój „przestrzenny wymiar” wydaje się być dodatkowym walorem książki. Pozwala na zapoznanie się z problematyką nurtującą naukowców i badaczy, których spojrzenie, skoncentrowane na problemach najbliższego otoczenia, pozwala szczegółowo wniknąć w ich przyczyny i znaczenie dla procesów rozwoju społecznego. Pozwala także lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

ze wstępu
Bożena Balcerzak-Paradowska, Andrzej Rączaszek

Spis treści

WSTĘP

Część I
PROBLEMY TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Aneta Kosztowniak
Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego w różnych systemach gospodarczych
Stanisław Korenik, Małgorzata Rogowska
Jakościowy wymiar rozwoju przestrzennego w nowych realiach społeczno-gospodarczych
Leszek K. Gilejko
Rola dialogu partnerów społecznych w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju regionalnego
Małgorzata Baron-Wiaterek
Rola organizacji pozarządowych w aglomeracji śląskiej
Dorota Rynio
Aktywność społeczeństwa w tworzeniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
Maciej Cesarski
Społeczne kształtowanie przestrzeni mieszkań i osiedli w polskiej powojennej literaturze naukowej – wnioski dla transformacji
Barbara Więckowska
Problemy finansowania systemu opieki długoterminowej w przypadku systemów niewyodrębnionych
Aleksandra Stańczyk
Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa w czasie kryzysu gospodarczego
Sylwia Słupik
Społeczno-rynkowe uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce
Wojciech Muszalski
Aktualne aspekty społeczne wynagrodzenia minimalnego
Radosław Jeż
Kategoria ubóstwa – zagadnienia teoretyczne i empiryczne
Anna Kurowska
Wykorzystanie wskaźników w społecznych obszarach regionalnych strategii rozwoju na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego

Część II
REGIONALNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Katarzyna Zamorska
Regionalna strategia rozwiązywania problemów społecznych na przykładzie Dolnego Śląska
Krystyna Zimnoch
Wymywanie zasobów w regionach peryferyjnych – na przykładzie rozwoju regionalnego województwa podlaskiego
Joanna Plak
Zapobieganie bezrobociu i usługi dla bezrobotnej młodzieży w województwie lubelskim na przykładzie miasta Lublina
Grzegorz Węgrzyn
Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury ochrony zdrowia w województwie śląskim na tle Polski
Andrzej Skibiński
Sytuacja mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 1988–2007 – analiza porównawcza
Monika Stanny
Dyspersja przestrzenna poziomu rozwoju społecznego i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w Polsce
Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Narzędzia wspierające rozwój społeczny na terenach wiejskich

Część III
RYNEK PRACY I EDUKACJA W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM

Lucjan Miś
Problem zatrudnienia i bezrobocia na tle innych problemów społecznych (wymiar lokalny i globalny)
Agnieszka Owczarczyk
Regionalne zróżnicowanie polskiego rynku pracy na poziomie województw po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Alfreda Zachorowska, Agnieszka Tylec
Demograficzno-gospodarcze uwarunkowania śląskiego rynku pracy w latach 2000–2008
Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka
Aktywność zawodowa ludności na regionalnym rynku pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999–2009
Dorota Moroń
Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na dolnośląskim rynku pracy – obszary wzrostu i stagnacji
Marta Makuch
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy – województwo dolnośląskie na tle tendencji krajowych
Ewa Rollnik-Sadowska
Aktywne programy zatrudnienia
Halina Sobocka-Szczapa
Spółdzielnie socjalne jako determinanta ograniczenia wykluczenia społecznego zasobów pracy
Magdalena Wilk (Filipek)
Aspekt przestrzenny szkolnictwa mniejszości narodowej niemieckiej w Polsce
Anna Rajchel
„Via ad Artes” – program rozwojowy liceów ogólnokształcących miasta Opola i jego wpływ na rozwój kompetencji kluczowych młodzieży ponadgimnazjalnej

Część IV
EUROPEJSKIE PROBLEMY ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Iveta Vrabkova
Quality and Performance of Public Administration from the Perspective of Common Assessment Framework
Eva Janasová
Regulatory Reform and Implementation Process of Regulatory Impact Assessment in the Czech Republic and Poland
Miroslav Mitlöhner
Exploration of Necessity of Social Services within the Territory of Hradec Králové
Dorota Bartosińska
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w Unii Europejskiej
Danuta Mokrosińska
Zróżnicowanie na regionalnych rynkach pracy w Polsce i Hiszpanii

AUTORZY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2011, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-42-6
978-83-7246-661-7

Format, liczba stron, oprawa

B5, 553 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies