STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
PRZEMIANY  RYNKU  PRACY W  POLSCE
Tytuł:PRZEMIANY RYNKU PRACY W POLSCE
Autor:Anna Organiściak-Krzykowska (red.), Marlena Cicha-Nazarczuk (red.), Marek Bednarski, Edward Dolny , Janusz Heller , Agata Kraińska (Gadek) , Dorota Głogosz , Elżbieta Grzegorczyk , Małgorzata Guzińska , Marcin Janusz , Marek Kiczek , Julita Kożuch-Prokopiuk, Joanna Machnis-Walasek, Anna Majdzińska , Tomasz Misiak , Krzysztof Nyklewicz, Marek Piotrowski, Bronisław Sitek, Magdalena Sitek , Biruta Skrętowicz , Agnieszka Smoder, Artur Stec
Sygnatura:222M/SiM/0215
Kategoria: Prawo Pracy, Polityka Społeczna, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Wynagrodzenia
Cena: 42,00 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

WPROWADZENIE
Dynamiczne procesy demograficzne i globalizacyjne, rosnąca rola kapitału wiedzy oraz rozwój nowych technologii powodują zmiany na rynku pracy. Bardzo szybkie tempo tego procesu jest wynikiem adoptowania się gospodarki do realiów globalnego rynku. Powoduje to zmiany m.in. w rozmiarach i strukturze zatrudnienia w Polsce (szczególnie większego udziału sektora usług), rozwoju nowych form zatrudnienia, organizacji czasu pracy i innowacyjnych koncepcji wynagrodzeń.
Zmiany strukturalne zachodzące w polskiej gospodarce od ponad 20 lat odzwierciedlają się w niesprawnie funkcjonującym rynku pracy. Poziom i struktura bezrobocia w Polsce na obecnym etapie rozwoju zostały ukształtowane już w latach dziewięćdziesiątych dzięki zapoczątkowanym wówczas przemianom ustrojowo-gospodarczym. Z czasem bezrobocie, początkowo o charakterze przejściowym, przekształciło się w zjawisko strukturalne dodatkowo uwarunkowane kolejnymi kryzysami gospodarczymi.
Wyzwania XXI w. oraz kolejne kryzysy w sferze realnej gospodarki w ostatnich latach wpłynęły przede wszystkim na obserwowaną dekoniunkturę na rynku pracy. Dotknęła ona wszystkie sektory gospodarki w różnym stopniu, w zależności od ekspozycji i wrażliwości ich rynków na bodźce popytowe. W jakim stopniu zatem nowe warunki gospodarowania przekładają się na funkcjonowanie regionalnych i sektorowych rynków pracy i w rezultacie jak wpływają na poziom oraz strukturę zatrudnienia/bezrobocia polskiego społeczeństwa? Opracowanie to jest swoistym głosem w dyskusji toczącej się wokół tych problemów na gruncie nauk ekonomicznych. Jego przedmiotem są problemy rynku pracy podejmowane zarówno z perspektywy ich uwarunkowań, rozmiarów, jak i konsekwencji.
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jej poszczególne części zostały opracowane na podstawie obszernej polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Elementy empiryczne przygotowano na bazie danych statystycznych agregowanych przez wyspecjalizowane do tego celu instytucje zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Prezentowane opracowanie składa się z trzech części.
Część pierwsza zatytułowana Uwarunkowania zmian na rynku pracy obejmuje analizę czynników, które w istotny sposób kształtują sytuację na wspomnianym rynku. Dotyczy to zwłaszcza relacji zachodzących między płacą a wydajnością pracy, formami zatrudnienia a kosztami pracy, poziomem rozwoju gospodarczego i innowacyjności polskiej gospodarki czy kapitału społecznego, a także czasu pracy. Ponadto rozdział ten obejmuje takie zagadnienia, jak relacje pomiędzy sytuacją demograficzną, rynkiem pracy a sytuacją mieszkaniową, wpływ procesów migracyjnych na kondycję niemieckiego rynku pracy czy wreszcie wielkość transferów płynących do kraju z tytułu pracy emigrantów za granicą. Tę część uzupełnia refleksja na temat podstawowych założeń dotyczących humanizacji oraz sposobów przeciwdziałania dehumanizacji miejsca pracy.
Część druga zatytułowana Funkcjonowanie wybranych rynków pracy to analiza współczesnych rynków pracy w układzie przestrzennym bądź sektorowym. Autorzy poszczególnych opracowań zwracają uwagę m. in. na prawne aspekty funkcjonowania wybranych rynków, np. przedstawiając proces deregulacji zawodów prawniczych czy sytuację prawną rynku pracy piłkarzy grających zawodowo. Ponadto w części tej przedstawiono i omówiono sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, strukturę pracujących w województwie podkarpackim, dokonano charakterystyki potencjalnych zasobów pracy w Polsce w ujęciu przestrzenno-czasowym oraz zaprezentowano model teoretyczny pod-stawowych czynników wpływających na kształtowanie się płac w województwie warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Zamyka ją opracowanie będące pewnego rodzaju studium przypadku dotyczące porównania ścieżki kariery zawodowej w korporacji i instytucji publicznej na łódzkim rynku pracy.
W trzeciej części pracy zatytułowanej Bezrobocie i polityka państwa wobec bezrobocia poruszono tematy dotyczące kwestii samego bezrobocia i zadań, jakie w ramach przeciwdziałania bezrobociu realizuje polityka rynku pracy. Przedstawiono analizę zjawiska bezrobocia w Polsce w układzie przestrzennym, skupiono uwagę na uwarunkowaniach terytorialnego zróżnicowania bezrobocia o charakterze długotrwałym oraz ukazano zmiany wielkości bezrobocia na obszarach wiejskich. Ponadto ta część opracowania zawiera istotne kwestie dotyczące ewolucji w podejściu do realizowania polityki wobec przeciwdziałania bezrobociu oraz ukazuje zmiany i wyzwania, jakie stoją przed polityką rynku pracy w świetle nowych regulacji. Część tę zamyka opracowanie, które poddaje ocenie efektywność stosowanych w ramach aktywnej polityki rynku pracy wybranych programów przeciwdziałania bezrobociu.
Wyrażamy nadzieję, że przedstawione w pracy rozważania o charakterze naukowym, poznawczym czy aplikacyjnym przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat uwarunkowań zmian na rynku pracy, funkcjonowania wybranych rynków oraz kwestii bezrobocia i potrzeb polityki rynku pracy.

Anna Organiściak-Krzykowska
Marlena Cicha-Nazarczuk

Spis treści

Anna Organiściak-Krzykowska, Marlena Cicha-Nazarczuk
WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I
UWARUNKOWANIA ZMIAN NA RYNKU PRACY


Biruta Skrętowicz, Julita Kożuch-Prokopiuk
MIEJSCE POLSKIEJ GOSPODARKI W MIĘDZYNARODOWYCH RANKINGACH INNOWACYJNOŚCI

Marek Bednarski, Dorota Głogosz
CZAS PRACY DZIŚ I JUTRO. CZEGO SIĘ OBAWIAJĄ, A NA CO MAJĄ NADZIEJĘ POLSCY PRACOWNICY?

Janusz Heller
UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY W POLSCE I REGIONIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Ryszard Walkowiak
FORMY ZATRUDNIENIA A KOSZTY PRACY

Krzysztof Nyklewicz, Marek Piotrowski
WPŁYW IMIGRACJI NA KONDYCJĘ NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY

Agnieszka Smoder
HUMANIZACJA PRACY A DZIAŁANIA PRACODAWCÓW NA RZECZ GODZENIA PRACY Z ŻYCIEM POZAZAWODOWYM

Joanna Machnis-Walasek, Anna Organiściak-Krzykowska
TRANSFERY ŚRODKÓW Z TYTUŁU PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Marlena Cicha-Nazarczuk, Marcin Janusz
PROCESY DEMOGRAFICZNE, RYNEK PRACY A SYTUACJA MIESZKANIOWA W MIASTACH WOJEWÓDZKICH POLSKI WSCHODNIEJ

CZĘŚĆ II
FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH RYNKÓW PRACY


Bronisław Sitek
RYNEK PRACY PRAWNIKÓW W POLSCE WOBEC DEREGULACJI ZAWODÓW PRAWNICZYCH (ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO)

Magdalena Sitek
PRAWNE RAMY RYNKU PRACY PIŁKARZY PIŁKI NOŻNEJ

Agata Kraińska (Gadek)
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI

Marek Kiczek
ZMIANY W STRUKTURZE PRACUJĄCYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Anna Majdzińska
WYBRANE CHARAKTERYSTYKI POTENCJALNYCH ZASOBÓW PRACY W POLSCE – UJĘCIE PRZESTRZENNO-CZASOWE

Tomasz Misiak
DETERMINANTY PŁAC REALNYCH BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM I WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Elżbieta Grzegorczyk, Anna Wierzbicka
MOŻLIWOŚCI BUDOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI – ANALIZA PORÓWNAWCZA NA PRZYKŁADZIE KORPORACJI I JEDNOSTKI PUBLICZNEJ

CZĘŚĆ III
BEZROBOCIE I POLITYKA PAŃSTWA WOBEC BEZROBOCIA


Zenon Wiśniewski
POLITYKA RYNKU PRACY W POLSCE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI

Eugeniusz Z. Zdrojewski, Małgorzata Guzińska
ZMIANY STOPY BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW I POWIATÓW

Edward Dolny, Zenon Wiśniewski
UWARUNKOWANIA TERYTORIALNEGO ZRÓŻNICOWANIA BEZROBOCIA DŁUGOTRWAŁEGO W POLSCE

Artur Stec
ZMIANY WIELKOŚCI BEZROBOCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2009-2013

Magdalena Wysocka
EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY

AUTORZY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2015, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-64581-12-0

Format, liczba stron, oprawa

B5, 321 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies