STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
SEGMENTACJA RYNKU PRACY W POLSCE
Tytuł:SEGMENTACJA RYNKU PRACY W POLSCE
Autor:Marek Bed­narski, Łukasz Arendt, Woj­ciech Grabowski, Iwona Kukulak-Dolata
Sygnatura:231M/SiM/0220
Kategoria: Rynek Pracy, Zatrudnienie, Wynagrodzenia, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami, Zbiorowe Stosunki Pracy
Cena: 36,75 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Transformacja gospodarki, zainicjowana w 1990 roku, spowodowała zbudowanie w Polsce podstawowych instytucji gospodarki rynkowej, a wśród nich rynku pracy. Jego rozwój był u nas analizowany z wielu perspektyw teoretycznych, stanowiących dorobek światowej myśli ekonomicznej. Wśród nich istotną rolę odgrywały koncepcje segmentacyjne, będące odpowiedzią na pogłębiającą się złożoność rynków pracy, oferując na płaszczyźnie teoretycznej próbę syntezy dwóch ekonomicznych perspektyw, neoklasycznej i instytucjonalnej. Z punktu widzenia polskiej transformacji było to podejście bardzo interesujące, bo pokazywało zarówno gospodarcze, jak i społeczne aspekty zjawisk zachodzących na rynku pracy. Przedmiotem refleksji jest tu bowiem proces alokacji zasobów siły roboczej do przedsiębiorstw i, wewnątrz nich, do miejsc pracy, alokacji, w ramach której decyduje się o dostępności konkretnych stanowisk dla jednostek o różnych cechach społecznych.
Przy czym rozważane teorie zakładają, że miejsca pracy daje się pogrupować w dwa lub trzy segmenty, „lepsze” lub „gorsze”, ze względu na ich cechy dla zatrudnionych, a rekrutacja do nich jest warunkowana określonymi atrybutami jednostek, nie zawsze od nich zależnymi, jak na przykład wiek czy płeć. Tworzy to napięcia społeczne na tle pracy, szczególnie istotne w krajach, które dokonały transformacji swojej gospodarki.
Prekursorką badań nad segmentacją rynku pracy w warunkach polskich była Pani Profesor Elżbieta Kryńska.
Zawarte w książce analizy mają dwa cele, poznawczy i metodologiczny. W swoich badaniach za punkt wyjścia przyjęliśmy zweryfikowanie adekwatności podejścia segmentacyjnego do obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce oraz zbadanie, czy faktycznie występują opisane w tych teoriach procesy. Następnie próbowaliśmy wyjaśnić, czy naszą rzeczywistość lepiej opisują modele wyróżniające dwa czy trzy segmenty na rynku pracy, ponieważ oba podejścia mają w literaturze swoich zwolenników.
Interesowała nas też dynamika procesów segmentacyjnych. Kluczowym zadaniem była jednak identyfikacja determinant segmentacji podażowej i popytowej strony rynku pracy oraz ich wzajemnych powiązań. Próbowaliśmy zatem wyjaśnić, z jednej strony, co faktycznie w Polsce, na poziomie przedsiębiorstwa i całego rynku pracy, różnicuje z punktu widzenia pracownika miejsca pracy i powoduje, że daje się je pogrupować w dwa lub trzy segmenty. Z drugiej strony staraliśmy się zidentyfikować kryteria dzielące w istotny sposób pracowników, by w końcu wskazać, jak cechy jednostek decydują o ich przynależności do „lepszych” lub „gorszych” segmentów i jakie mają one szanse awansu, ale również degradacji w tak zdefiniowanej hierarchii.
Cele metodologiczne wiązały się z testowaniem różnych źródeł i sposobów analizowania procesów segmentacyjnych oraz oceną ich użyteczności dla prowadzenia badań. Dlatego sięgaliśmy do danych wtórnych pochodzących ze źródeł zastanych (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL), ilustrujących procesy segmentacyjne na poziomie całego rynku pracy, oraz tworzyliśmy własne dane o charakterze pierwotnym, pokazujące segmentację na poziomie przedsiębiorstwa. W badaniach posługiwaliśmy się zarówno metodami jakościowym, to jest indywidualnymi wywiadami pogłębionymi ustrukturalizowanymi (IDI) oraz zogniskowanymi wywiadami grupowymi – fokusowymi (FGI), jak też metodami ilościowymi – ankietami zrealizowanymi przy wsparciu komputerowym (CAWI). Dane o charakterze ilościowym przetwarzane były metodami statystyki opisowej i ekonometrycznymi (analiza skupień, modele logitowe i probitowe).
Struktura książki jest konsekwencją opisanych założeń. Rozdział pierwszy prezentuje najważniejsze teorie segmentacji rynku pracy, a także poglądy wyjaśniające źródła tych procesów, głównie związane z nurtem ekonomii instytucjonalnej. Połączenie tego nurtu z ekonomią neoklasyczną, jak wspomniano, pozwoliło bowiem na rozwój podejść segmentacyjnych do rynku pracy.
Dalsze rozdziały mają już charakter empiryczny. Próbujemy w nich odpowiedzieć na postawione problemy badawcze w odniesieniu do Polski schyłku drugiej dekady XXI wieku. I tak w części drugiej książki prezentujemy wyniki przeprowadzonych badań jakościowych (IDI i FGI) w przedsiębiorstwach, a w trzeciej – rezultaty badań ilościowych ankietowych (CAWI), również na poziomie przedsiębiorstw. Rozdział czwarty zawiera wyniki analiz opartych na danych z BAEL. Próbę syn¬tezy dokonaliśmy w rozdziale piątym. Pokazujemy tu łącznie wyniki ze wszystkich badań, akcentując wnioski dla pracodawców, pracowników i polityków gospodarczych. Oceniamy także użyteczność wykorzystanych źródeł i zastosowanych metod z nadzieją, że badania nad segmentacją rynku pracy w Polsce będą kontynuowane. Niemniej już sami, w ostatniej części tego rozdziału, konfrontujemy wyniki naszych prac, zrealizowanych jeszcze przed pandemią, ze zmianami w gospodarce, spowodowanymi COVID-19.
Nasze przedsięwzięcie zostało wykonane w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Dyrekcji IPiSS oraz Koleżankom i Kolegom, którzy wspierali nasze prace, serdecznie w tym miejscu dziękujemy.
Prezentowana książka jest rezultatem realizacji projektu badawczego pod tytułem „Segmentacja rynków pracy. Studium przypadku rynku polskiego” nr 2016/23/B/ HS4/02799, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jego autorką była Pani Profesor Elżbieta Kryńska. Niestety, choroba uniemożliwiła Pani Profesor podjęcie wykonania projektu. Przedstawiona praca jest próbą realizacji Jej koncepcji.
Książkę tę poświęcamy pamięci Pani Profesor Elżbiety Kryńskiej.

Ze wstępu Maraka Bed­narskiego,
Łukasza Arendta,
Woj­ciecha Grabowskiego,
Iwony Kukulak-Dolaty

Spis treści


WSTĘP.

ROZDZIAŁ 1. SEGMENTACJA RYNKU PRACY – ŹRÓDŁA I MECHANIZMY
1.1. Czym jest zjawisko segmentacji rynku pracy?
1.2. Instytucjonalne przesłanki segmentacji rynków pracy
1.3. Nurty ekonomii instytucjonalnej a procesy segmentacyjne na rynku pracy
1.4. Segmentacja z perspektywy wybranych teorii rynku pracy
1.5. Segmentacja rynku pracy w „nowej gospodarce”
1.6. Rola atypowych form zatrudnienia i nowych sposobów organizacji pracy w procesach segmentacyjnych

ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW SEGMENTACYJNYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY.WYNIKI EMPIRYCZNYCH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
Wprowadzenie
2.1. Determinanty segmentacji zatrudnienia według cech stanowisk pracy
2.1.1. Miejsce stanowiska pracy w przekrojach funkcjonalnych zatrudnienia
2.1.2. Umiejscowienie stanowiska w strukturze organizacyjnej firmy
2.1.3. Wyposażenie stanowiska pracy
2.1.4. Uciążliwość pracy
2.1.5. Wynagrodzenia
2.1.6. Możliwości rozwoju i awansu
2.1.7. Trudności w pozyskaniu pracowników
2.1.8. Rodzaj zawieranych umów o pracę
2.1.9. Organizacja czasu pracy
2.1.10. Benefity socjalne
2.1.11. Znaczenie badanych determinant w procesie segmentowania stanowisk pracy
2.2. Liczba segmentów i przejścia między nimi w badanych firmach
2.3. Segmentacja zatrudnionych
2.3.1. Płeć
2.3.2. Wiek
2.3.3. Wykształcenie
2.3.4. Narodowość
2.3.5. Status na rynku pracy
2.3.6. Podstawowe determinanty segmentacji podaży pracy – konkluzje
2.4. Dylematy polityki zatrudnienia w perspektywie segmentacji stanowisk pracy

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW SEGMENTACYJNYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY.WYNIKI EMPIRYCZNYCH BADAŃ ILOŚCIOWYCH OPARTYCH NA BADANIACH ANKIETOWYCH
Wprowadzenie
3.1. Podział na dwa i trzy segmenty stanowisk – determinanty
3.2. Procesy segmentacji z perspektywy popytowej
3.2.1. Segmentacja w ujęciu dualnym
3.2.2. Stanowiska pracy w segmencie pośrednim
3.2.3. Segmentacja stanowisk pracy – ujęcie całościowe
3.2.4. Mobilność pracowników między segmentami i skutki segmentacji
3.3. Segmentacja rynku pracy z perspektywy podażowej

ROZDZIAŁ 4. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW SEGMENTACYJNYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY.WYNIKI EMPIRYCZNYCH BADAŃ ILOŚCIOWYCH OPARTYCH NA OGÓLNODOSTĘPNYCH DANYCH
Wprowadzenie – syntetyczne uwagi o empirycznych modelach segmentacji rynku pracy
4.1. Wyodrębnienie segmentów na polskim rynku pracy i mobilność między segmentami
4.2. Segmentacja w ujęciu podażowym
4.3. Segmentacja w ujęciu popytowym

ROZDZIAŁ 5. SEGMENTACJA RYNKU PRACY W POLSCE.CHARAKTERYSTYKA, METODY BADANIA, OCZEKIWANE ZMIANY
5.1. Segmentacja rynku pracy w Polsce u progu kryzysu roku 2020
5.2. Metodologiczne problemy badania segmentacji rynku pracy
5.3. Segmentacja rynku pracy w Polsce z perspektywy COVID-19
ANEKS – Wykaz dużych grup zawodów KZiS
BIBLIOGRAFIA

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2020, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-64581-29-8

Format, liczba stron, oprawa

B5, 215 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
SEGMENTACJA RYNKU PRACY W POLSCE
UNIWERSYTET W PUŁAPCE RYNKU PRACY. O teoretycznych założeniach praktyczności kształcenia
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies