STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
POLITYKA SPOŁECZNA W LATACH 1994-1996 Procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki
Tytuł:POLITYKA SPOŁECZNA W LATACH 1994-1996
Procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki
Autor:Stanisława Golinowska (red.), Zofia Jacukowicz, Barbara Sajkiewicz, Kazimierz W. Frieske, Lucyna Machol-Zajda, Dariusz Zalewski, Marek Bednarski, Dorota Głogosz, Bożena Kołaczek, Bożenna Balcerzak-Paradowska, Izabela Bolkowiak, Małgorzata Dziubińska-Michalewicz, Zofia Czepulis-Rutkowska, Alina Wiśniewska, Grażyna Koptas, Lucyna Deniszczuk
Sygnatura:38M/R/0296
Kategoria: Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Zabezpieczenie Społeczne, Dialog Społeczny, Edukacja, Wynagrodzenia
Cena: 28,00 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Przekazujemy Czytelnikom trzeci już raport IPiSS poświęcony analizie procesów regulacyjnych w polityce społecznej oraz tych dziedzin gospodarczych, które bezpośrednio determinują procesy społeczne (wywołują skutki specjalne). Dwa raporty poprzednie (IPiSS 1994 oraz IPiSS 1995) powstały pod wpływem badań prowadzonych przez ICDC Unicef w ramach projektu MONEE dotyczącego społecznych kosztów transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
W 1996 r. badania ICDC Unicef wróciły do koncentrowania się na zagadnieniach dotyczących dzieci. Tymczasem przygotowywanie raportów o decyzjach w sferze polityki społecznej w Polsce stało się już pewną tradycją IPiSS i powstały oczekiwania w licznych środowiskach zainteresowanych tymi raportami, że będą one kontynuowane. Aby sprostać tym oczekiwaniom zwróciliśmy się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Andrzeja Bączkowskiego o pomoc w sfinansowaniu kolejnego raportu. Dzięki Jego poparciu uzyskaliśmy w KBN środki na przygotowanie tej publikacji. Dzięki nim możemy więc Państwu przedstawić podstawowe decyzje ze sfery polityki społecznej w latach 1994-1996, okresu prawdopodobnie najlepszego z ekonomicznego punktu widzenia w tej dekadzie.
Analizowany okres zdominowany został debatami na temat prześcigających się reform podstawowych dziedzin polityki społecznej i ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, polityki rodzinnej, decentralizacji oraz funkcjonowaniu instytucji pożytku publicznego. W opiece zdrowotnej kierunki reform zostały już uchwalone, mimo ich dużej kontrowersyjności. W pozostałych dziedzinach dochodzi do tworzenia coraz lepiej przygotowanych projektów. Największe deficyty koncepcyjne dotyczą reform edukacyjnych, o ciągle niedocenianym w Polsce znaczeniu ich wpływu na dynamikę i jakość przyszłego rozwoju kraju. Uwarunkowania polityczne procesu reform w państwie świeżej demokracji ujawniają się nie tylko jako stymulatory, lecz także bariery. Refleksje nad ich przezwyciężaniem powinny stanowić ten rezultat lektury prezentowanego raportu, którego od Państwa oczekujemy.

Stanisława Golinowska

Spis treści

Od redakcji
Stanisława Golinowska
GŁÓWNE KIERUNKI REALIZOWANEJ W LATACH 1994-1996 POLITYKI SPOŁECZNEJ NA TLE WCZEŚNIEJSZEGO OKRESU TRANSFORMACJI
Wprowadzenie
1. Charakterystyka przemian w polityce społecznej okresu transformacji
2. Polityka społeczna w latach 1994-1996

Stanisława Golinowska
PUBLICZNE WYDATKI SPOŁECZNE
Wprowadzenie
1. Uwagi metodologiczne
2. Wielkość publicznych wydatków społecznych w latach 1990-1995
3. Ekonomiczne ujęcie struktury publicznych wydatków społecznych
4. Struktura publicznych wydatków społecznych w ujęciu funkcjonalnym
4.1. Wydatki na renty i emerytury
4.2. Świadczenia na rzecz rodziny
4.3. Wydatki na edukację
4.4. Wydatki na opiekę zdrowotną
4.5. Wydatki na pomoc społeczną
4.6. Wydatki Funduszu Pracy
Podsumowanie
Literatura

Zofia Jacukowicz, Barbara Sajkiewicz
NOWE INSTRUMENTY POLITYKI PŁAC
Wprowadzenie
1. Metody kształtowania środków na wynagrodzenia w latach 1994-1996
1.1. System regulacji w 1994 r.
1.2. Negocjacyjny system kształtowania wynagrodzeń
2. Wynagrodzenia w nowym Kodeksie pracy
3. Zasady ustalania płacy minimalnej
4. Dynamika wynagrodzeń w latach 1994-1996
5. Wysokość i dynamika płacy minimalnej
6. Relacje wynagrodzeń
6.1. Relacje wynagrodzeń w sektorze publicznym i prywatnym
6.2. Zróżnicowanie wynagrodzeń według płci oraz robotniczych i nierobotniczych stanowisk pracy
6.3. Proporcje wynagrodzeń w sekcjach gospodarki
6.4. Płace w sferze budżetowej
7. Zmiany wewnętrznej struktury płac
7.1. Udział wynagrodzeń w kosztach pracy
7.2. Płaca zasadnicza i jej udział w łącznym wynagrodzeniu
Podsumowanie
Literatura
Wykaz aktów prawnych

Barbara Sajkiewicz
POLITYKA PAŃSTWA W DZIEDZINIE CEN
1. Ogólne zasady polityki cen
2. Ceny urzędowe
3. Regulacje cen umownych
4. Ograniczanie dotacji dla przedsiębiorstw
5. Ochrona rynku rolnego
6. Dodatkowe czynniki cenotwórcze
7. Antymonopolowe działania państwa
8. Wzrost cen w latach 1995-1996
9. Zagadnienie inflacji w "Strategii dla Polski"
Podsumowanie
Literatura
Wykaz aktów prawnych

Izabela Bolkowiak
EWOLUCJA SYSTEMU PODATKOWEGO
Wprowadzenie
1. Bezpośrednie opodatkowanie osób prawnych
2. Opodatkowanie bezpośrednie osób fizycznych
3. Pośrednie opodatkowanie konsumpcji
Literatura
Wykaz aktów prawnych

Kazimierz W. Frieske, Lucyna Machol-Zajda, Dariusz Zalewski
KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW PRZEMYSŁOWYCH
1. Punkt wyjścia - czynniki kształtujące stosunki pracy przed 1990 r.
1.1. Partnerzy stosunków pracy
1.2. Wymiary konfliktu przemysłowego
1.3. Przełom 1989/1990 - źródła konfliktu przemysłowego
1.4. Antyrewindykacyjna "Solidarność" - "parasol ochronny" związku dla reform gospodarczych
2. Nacisk na stabilizację - formy i instytucje dialogu społecznego
2.l. Prawne ramy stosunków przemysłowych
2.2. Reprezentacje interesów - związki zawodowe i organizacje pracodawców
3. Dynamika konfliktu przemysłowego w latach 1994-1995
3.1. Główne fale strajkowe i ich okoliczności
3.2. Roszczenia rewindykacyjne i ich polityczny kontekst
Literatura
Załączniki
Wykaz aktów prawnych

Marek Bednarski
SPOŁECZNE PROBLEMY PRYWATYZACJI
I. Dynamika przekształceń własnościowych w Polsce z perspektywy społecznej
Wprowadzenie
1. Dynamika prywatyzacji
2. Czy prywatyzacja uległa spowolnieniu?
II. Społeczne aspekty powszechnej prywatyzacji w Polsce
Wprowadzenie
1. Istota polskiego programu powszechnej prywatyzacji
2. Współwłasność pracowników spółek uczestniczących w NFI
3. Współwłasność obywateli w systemie NFI
4. Spółki "parterowe" a Narodowe Fundusze Inwestycyjne
Podsumowanie
Literatura
Wykaz aktów prawnych

Dorota Głogosz
GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN INSTYTUCJONALNYCH W POLITYCE SPOŁECZNEJ - SAMORZĄD TERYTORIALNY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Wprowadzenie
1. Samorząd terytorialny jako podmiot polityki społecznej
1.1. Okres przed 1990 r.
1.2. Samorząd lokalny w latach 1990-1995
2. Organizacje pozarządowe jako podmiot polityki społecznej
2.1. Okres do roku 1989
2.2. Lata 1989-1995
Literatura
Wykaz aktów prawnych

Zofia Czepulis-Rutkowska
ZMIANY W SYSTEMIE EMERYTALNO-RENTOWYM
Wprowadzenie
1. Zmiany w regulacjach prawnych
1.1. Przejęcie wypłat świadczeń "mundurowych" przez MON i MSW
1.2. Zasiłki rodzinne
1.3. Świadczenia przedemerytalne
1.4. Świadczenia minimalne
1.5. Indeksacja
1.6. Praca na umowę zlecenie
1.7. Ściągalność składek
1.8. Zmiana przepisów rentowych
1.9. Dodatkowe przywileje emerytalne
2. Projekty reform
3. Dane statystyczne
3.1. Dochody i wydatki
3.2. Ubezpieczeni i świadczeniobiorcy
3.3. Wysokość świadczeń
3.4. System emerytalno-rentowy w skali makroekonomicznej
Podsumowanie
Literatura
Wykaz aktów prawnych

Bożena Kołaczek
POLITYKA EDUKACYJNA PAŃSTWA
Wprowadzenie
1. Podstawowe cele systemu oświaty
2. Zmiany organizacyjno-finansowe w oświacie
3. Ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi pobierającymi naukę oraz dla osób dorosłych podnoszących kwalifikacje
4. Wydatki gospodarstw domowych na naukę
5. Skolaryzacja dzieci i młodzieży
6. Kształcenie ustawiczne dorosłych a rynek pracy
7. Rozwój uczelni niepaństwowych i nowe typy studiów
8. Pomoc państwa dla uczniów i studentów
9. Główne kierunki zmian w polityce edukacyjnej w Polsce - wnioski z debaty społecznej
Podsumowanie
Literatura
Wykaz aktów prawnych

Małgorzata Dziubińska-Michalewicz
POLITYKA W DZIEDZINIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
1. Finansowanie ochrony zdrowia
2. Baza materialna i kadry w ochronie zdrowia
3. Charakterystyka zmian przeprowadzonych w dziedzinie ochrony zdrowia w latach 1994 - 1995
4. Główne regulacje prawne w 1995 r.
5. Główne regulacje prawne w 1996 r.
6. Ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym
7. Przygotowywane projekty nowych ustaw
8. Realizacja Narodowego Programu Zdrowia (NPZ)
Literatura
Wykaz aktów prawnych

Grażyna Koptas
POLITYKA WOBEC BEZROBOTNYCH
Wprowadzenie
1. Poziom i struktura bezrobocia
1.1. Wielkość i struktura bezrobocia do 1996 r.
1.2. Zmiany w poziomie i strukturze bezrobocia w latach 1995 - 1996
1.3. Bezrobotni uczestniczący w aktywnych formach zwalczania bezrobocia
1.4. Praca nierejestrowana
2. Regulacje prawne w latach 1995 - 1996
2.1. Zmiany w definiowaniu regionów szczególnie zagrożonych bezrobociem strukturalnym
2.2. Specjalne programy ograniczania bezrobocia
2.3. Programy przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży
2.4. Pożyczki dla bezrobotnych
2.5. Siódma zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
Podsumowanie
Literatura
Wykaz aktów prawnych

Alina Wiśniewska
POMOC SPOŁECZNA PAŃSTWA
Wprowadzenie
1. Organizacja pomocy społecznej
2. Świadczenia pomocy społecznej
3. Zmiany w systemie pomocy społecznej
3.1. Koncepcja projektu rządowego z 1995 r.
3.2. Zmiany projektu rządowego pod wpływem prac parlamentarnych
3.3. W sprawie renty socjalnej
3.4. W sprawie usług opiekuńczych
3.5. W sprawie domów pomocy społecznej
3.6. W sprawie zawodu pracownika socjalnego
4. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 6 grudnia 1996 r.
4.1. Regulacje w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
4.2. Dodatkowe formy zasiłków pieniężnych
4.3. Inne ważniejsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej
Podsumowanie
Wykaz aktów prawnych

Bożenna Balcerzak-Paradowska
POLITYKA PAŃSTWA WOBEC RODZINY
Wprowadzenie
1. Działania w ramach bezpośredniej polityki rodzinnej
1.1. Świadczenia społeczne związane z urodzeniem i wychowaniem dziecka
1.2. Świadczenia pomocy społecznej
1.3. System podatkowy
1.4. Usługi społeczne w zakresie opieki nad małym dzieckiem
2. Działania w sytuacji dysfunkcjonalności rodzin
2.1. Poradnictwo
2.2. Praca socjalna
2.3. Instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem opuszczonym
2.4. Rodziny zastępcze
2.5. Adopcja
3. Rodzina w politykach szczegółowych państwa i programy specjalne
3.1. Programy ograniczania skutków bezrobocia
3.2. Program polityki mieszkaniowej
3.3. Programy specjalne
4. Wokół polityki rodzinnej. Główne nurty dyskusji i projektowane zmiany
Podsumowanie
Literatura
Wykaz aktów prawnych

Lucyna Deniszczuk
DOCHODY, WYDATKI, OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH (poziom i zróżnicowanie)
Wprowadzenie
1. Niektóre wyjaśnienia metodologiczne
2. Dochody i spożycie w sektorze gospodarstw domowych na tle podstawowych makroproporcji
3. Dochody rozporządzalne gospodarstw domowych - dynamika i zmiany strukturalne
3.1. Wzrost dochodów
3.2. Zmiany struktury dochodów
4. Wydatki gospodarstw domowych
5. Oszczędności gospodarstw domowych
6. Zróżnicowanie dochodów i wydatków gospodarstw domowych
6.1. Zróżnicowanie dochodów
6.2. Zróżnicowanie wydatków
6.3. Ubóstwo
Podsumowanie
Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1996, zeszyt nr 11, seria "Raporty"

ISSN

1230-2872

Format, liczba stron, oprawa

B5, 363 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies