STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta ksi��ki
PRACA I POLITYKA SPO£ECZNA W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU
Tytuďż˝:PRACA I POLITYKA SPO£ECZNA W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU
Autor:Stanis³awa Borkowska, El¿bieta Kryñska, Gra¿yna Zieliñska, Marek Bednarski, Mieczys³aw Kabaj, Aleksy Pocztowski, Edward Marek, Marta Juchnowicz, Kazimierz W. Frieske, Helena Strzemiñska, Zofia Jacukowicz, Stanis³awa Golinowska, Jerzy Wratny, Ludwik Florek, Jolanta Supiñska, Bo¿enna Balcerzak-Pradowska, Gertruda U¶ciñska, Antoni Rajkiewicz, Danuta Graniewska, Tadeusz Kowalik, (Praca zbiorowa)
Sygnatura:34M/SiM/0298
Kategoria: Prawo Pracy, Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Dialog Społeczny, Migracje, Rynek Pracy, Wynagrodzenia, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Integracja z Unią Europejską, Zbiorowe Stosunki Pracy
Cena: 33,60 PLN z VAT
      

Kr�tki opis tre�ci:

Prze³om wieków - XX i XXI - cechuj± g³êbokie przemiany ekonomiczne i spo³eczne. Wynikaj± one z procesów globalizacji, konkurencyjno¶ci i rozwoju high-tech. Kreowane s± równie¿ przez nasilaj±ce siê procesy migracyjne, oddzia³uj±ce na rynek pracy a tak¿e na zmiany struktur spo³ecznych. Nastêpuje równie¿ demokratyzacja stosunków spo³ecznych i demokratyzacja stosunków przemys³owych. Zjawiska te wp³ywaj± na poszczególne kraje i spo³eczno¶ci i rodz± istotne wyzwania wobec pracy i polityki spo³ecznej. Jakie? Jak im stawiæ czo³a? Kto ma to czyniæ?
Odpowied¼ na te pytania stanowi warunek niezbêdny budowy strategii rozwojowej ka¿dego kraju, dostosowanej do jego uwarunkowañ spo³eczno-ekonomicznych i kulturowych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zajmuj±cy siê t± problematyk± od z gór± 35 lat z okazji swego jubileuszu podj±³ siê próby sformu³owania odpowiedzi na postawione pytania w odniesieniu do kluczowych obszarów pracy zbiorowych stosunków pracy i polityki spo³ecznej na konferencji nt. "Problemy pracy i polityki spo³ecznej w perspektywie XXI w." zorganizowanej w styczniu 1998 r. pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
Niniejsza praca oparta jest na materia³ach z tej konferencji. Jednak¿e tylko czê¶æ referatów wesz³o do zbioru w wersji prezentowanej na konferencji i/lub opublikowanej na ³amach "Polityki Spo³ecznej" 1997 nr 11/12. Wiêkszo¶æ stanowi± opracowania w wersji wzbogaconej, zmodyfikowanej. Do zbioru w³±czone zosta³y dwa dodatkowe opracowania uzupe³niaj±ce istotn± lukê w zakresie kluczowych problemów pracy, a mianowicie: prof. dr hab. A. Pocztowski - "Zarz±dzanie zasobami ludzkimi wobec wyzwañ" oraz prof. dr hab. M. Juchnowicz - "Nowoczesne podej¶cie do motywowania a rzeczywisto¶æ polskich przedsiêbiorstw".
Ogó³ opracowañ zawartych w zbiorze podzielony zosta³ na cztery czê¶ci. Trzy pierwsze po¶wiêcone s± odrêbnym, choæ wzajemnie powi±zanym grupom problemowym:
Czê¶æ I - Problemy pracy
Czê¶æ II - Zbiorowe stosunki pracy
Czê¶æ III - Polityka spo³eczna
Poprzedza je wyst±pienie min. L. Komo³owskiego. Wprowadzenie do czê¶ci I i II tak¿e dokonali przedstawiciele resortu pracy, tj. Gra¿yna Zieliñska - prezes Krajowego Urzêdu Pracy i El¿bieta Sobótka - podsekretarz stanu w MPiSS.
Autorami w³±czonych do trzech pierwszych czê¶ci s± pracownicy IPiSS. Obejmuj± one szeroki wachlarz problemów ekonomiczno-spo³ecznych; s± one uporz±dkowane wed³ug zasady od bardziej ogólnych do szczegó³owych. Ró¿ni± siê te¿ podej¶ciem do nich i punktami widzenia np. w sprawie celowo¶ci ograniczania welfare state, w sprawie celowo¶ci powo³ywania rad zak³adowych w Polsce wobec ogólnych tendencji do decentralizacji zbiorowych stosunków pracy. Jak wiadomo rady te stanowi± istotny atrybut. Niekiedy te same kwestie pojawiaj± siê w opracowaniach ró¿nych Autorów (np. formy zatrudnienia). Rozpatrywane s± jednak w ró¿nym kontek¶cie.
Zgodnie z celem g³ównym praca jest oddawana do rêki Czytelnika w zasadzie zorientowana ku przysz³o¶ci. Identyfikuje problemy oraz zawi±zane z nimi szanse i zagro¿enia w I dekadzie nadchodz±cego stulecia uwzglêdniaj±c dotychczasowe do¶wiadczenia na tle porównawczym. Z natury rzeczy odnosi siê ona g³ównie do polskiej specyfiki, ale znaczna jej czê¶æ ma wyd¼wiêk szerszy.
Wyzwaniom XXI w. bezpo¶rednio odnosz±cym siê do Polski - w kontek¶cie przemian globalnych - po¶wiêcona jest czê¶æ IV zawieraj±ca plon dyskusji panelowej, w której udzia³ wziêli uczeni nie bêd±cy pracownikami IPiSS: dr M. Boni - szef doradców ministra pracy i polityki spo³ecznej, by³y minister w resorcie, T. Kowalik - profesor w Uniwersytecie Warszawskim, E. Kwiatkowski - profesor w Uniwersytecie £ódzkim, wiceprzewodnicz±cy Rady Naukowej IPiSS, A. Kurzynowski - profesor w Szkole G³ównej Handlowej, W. Morawski, A. Rajkiewicz i J. Supiñska - profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. W. Morawski jest jednocze¶nie przewodnicz±cym Rady Naukowej IPiSS, a prof. A. Rajkiewicz - redaktorem naczelnym "Polityki Spo³ecznej".
Praca uwypukla szereg pytañ i dylematów, których rozstrzygniêcie jest wyzwaniem dla badañ oraz dla polityki spo³eczno-gospodarczej. Oto niektóre z nich:
1. Jak wspó³cze¶nie rozumieæ sprawiedliwo¶æ spo³eczn±?
2. Czy wzrost nierówno¶ci p³ac jest alternatyw± bezrobocia?
3. Czy w warunkach polskich mo¿liwa jest jednoczesna realizacja trzech g³ównych celów: wzrost konkurencyjno¶ci, ograniczanie bezrobocia i nierówno¶ci p³ac? Je¶li nie, to jakich wyborów nale¿y dokonaæ?
4. Czy ograniczanie roli pañstwa oraz decentralizacja zbiorowych stosunków pracy w regulowaniu problemów pracy i polityce spo³ecznej jest warunkiem niezbêdnym efektywnej realizacji w.w. celów?
5. Jakie by³yby spo³eczno-ekonomiczne i polityczne koszty zdemontowania welfare state?
Wolno ¿ywiæ nadziejê, ¿e publikacja ujmuj±ca niezwykle trudne i kontrowersyjne problemy o du¿ej dra¿liwo¶ci spo³ecznej bêdzie stanowi³a inspiracjê do badañ i dyskusji teoretycznych oraz do kszta³towania warunków skutecznego rozwi±zywania kluczowych problemów pracy i polityki spo³ecznej.
Jest te¿ moim mi³ym obowi±zkiem wyraziæ podziêkowanie sponsorom oddawanej do r±k Czytelnika pracy: Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej oraz Prezesowi Krajowego Urzêdu Pracy. Bez ich wsparcia publikacja ta nie mog³aby siê ukazaæ.

Stanis³awa Borkowska
z przedmowy

Spis tre�ci

Stanis³awa Borkowska
PRZEDMOWA
Longin Komo³owski
Minister Pracy i Polityki Socjalnej
wyst±pienie Ministra

CZÊ¦Æ I
PROBLEMY PRACY W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU
Gra¿yna Zieliñska
Prezes Krajowego Urzêdu Pracy
Wprowadzenie

Stanis³awa Borkowska
G£OWNE WYZWANIA WOBEC PROBLEMÓW PRACY NA PRZE£OMIE WIEKÓW
1. Trzy modele regulowania problemów pracy w drugiej po³owie XX wieku
2. Problemy pracy w perspektywie XXI wieku
2.1. Zmiana struktur zatrudnienia
2.2. Bezrobocie
2.3. Miêdzy stabilno¶ci± a elastyczno¶ci± zatrudnienia
2.4. Elastyczno¶æ i zró¿nicowanie p³ac
2.5. Zbiorowe stosunki pracy: miêdzy centralizacj± a decentralizacj±
2.6. Transformacja przedsiêbiorstwa
2.7. Edukacja i szkolenie zawodowe
2.8. Zamiast wniosków kilka refleksji i znaków zapytania
Literatura

El¿bieta Kryñska
POPYT NA PRACÊ W POLSCE - TENDENCJE I PERSPEKTYWY
1. Tendencje ¶wiatowe
1.1. Globalizacja gospodarki
1.2. Rozwój technik i technologii wytwarzania
1.3. Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy
2. Procesy dostosowawcze do Unii Europejskiej
2.1. Zmiany strukturalne popytu na pracê
2.2. Zwiêkszenie elastyczno¶ci rynku pracy
3. ¦redniookresowe i d³ugookresowe prognozy popytu na pracê w Polsce
3.1. Przewidywane zmiany na rynku pracy do 2010 r.
3.2. Prognoza popytu na pracê do 2005 r.
3.3. Makroekonometryczny model gospodarki Polski
3.4. Rozwój gospodarki polskiej na podstawie modelu KEMPO
3.5. Prognoza popytu na pracê do 2010 r.
3.6. Podsumowanie
Literatura

Mieczys³aw Kabaj
MODELE PRZECIWDZIA£ANIA BEZROBOCIU. PRZESZ£O¦Æ I PRZYSZ£O¦Æ
1. Dwa modele przeciwdzia³ania bezrobociu
2. Model polityki rynku pracy
3. Model makroekonomicznej polityki prozatrudnieniowej
4. Elementy dualnej prozatrudnieniowej strategii wzrostu gospodarczego
Literatura

Marek Bednarski
DYLEMATY POLITYKI RYNKU PRACY W POLSCE U PROGU XXI WIEKU
1. Uwagi wstêpne
2. Strategie przedsiêbiorstw w zakresie tworzenia popytu na zatrudnienie a interwencja pañstwa na rynku pracy
3. Problemy rozdysponowania ¶rodków na walkê z bezrobociem
4. Dylematy polityki rynku pracy w nadchodz±cych latach
Literatura

Edward Marek
ZAROBKOWA MIGRACJA POLAKÓW NA PRZE£OMIE XX I XXI WIEKU
1. Ogólne zasady zatrudniania Polaków za granic±
2. Migracja zarobkowa Polaków do 1990 r.
3. Zagraniczne wyjazdy zarobkowe Polaków w latach 1990-1997
4. Perspektywy zatrudnienia Polaków za granic± na prze³omie XX i XXI wieku
Literatura

Aleksy Pocztowski
ZARZ¡DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI WOBEC NOWYCH WYZWAÑ
1. Wprowadzenie
2. Ci±g³o¶æ i zmiana w ewolucji funkcji personalnej
3. Human resources management jako wspó³czesne ujêcie funkcji personalnej
4. Aktualny stan funkcji personalnej w Polsce
5. Zmiany w otoczeniu funkcji personalnej i ich skutki dla zarz±dzania zasobami ludzkimi
6. Modelowe ujêcie zarz±dzania zasobami ludzkimi w kontek¶cie g³ównych elementów otoczenia wewnêtrznego i zewnêtrznego
7. Schemat analizy zmian w zarz±dzaniu zasobami ludzkimi
Literatura

Marta Juchnowicz
NOWOCZESNE PODEJ¦CIE DO MOTYWOWANIA PRACOWNIKOW A RZECZYWISTO¦Æ POLSKICH PRZEDSIÊBIORSTW
1. Uwarunkowania systemu motywowania
2. Wyzwania zwi±zane z motywowaniem pracowników
3. Rozwój pogl±dów na motywowanie
4. Za³o¿enia nowoczesnego systemu motywowania
5. Systemy motywowania w realiach polskich firm
6. Warunki skuteczno¶ci systemów motywowania
Literatura

Zofia Jacukowicz
WYNAGRODZENIA - KIERUNKI ROZWOJU
1. Polityka wynagrodzeñ w Krajach Unii Europejskiej
2. Polityka wynagrodzeñ w Polsce
2.1. Poziom p³ac przeciêtnych
2.2. Powstanie szarej strefy wynagrodzeñ i formy jej wystêpowania
2.3. Pionowe rozpiêto¶ci p³ac
3. Relacje p³ac
3.1. Czynniki kszta³tuj±ce relacje p³ac
3.2. Relacje p³ac wed³ug sektora w³a¶no¶ci
3.3. Relacje p³ac wed³ug stanowisk pracy i zawodów
3.4. Relacje p³ac wed³ug sta¿u pracy i wieku pracownika
4. Technika kszta³towania p³ac w jednostce organizacyjnej
5. Kierunki rozwoju wynagrodzeñ w Polsce - wnioski
Literatura

Helena Strzemiñska
PRZYSZ£O¦Æ CZASU PRACY. FORMY, MODELE, WYMIARY
1. Erozja tradycyjnego podej¶cia do czasu pracy
2. Czas pracy w Unii Europejskiej w latach dziewiêædziesi±tych
3. Relacje miêdzy skracaniem czasu pracy a zmniejszaniem bezrobocia
4. Zatrudnienie w nietypowych wymiarach czasu pracy i formach
5. System zmianowy i nietypowe godziny pracy
6. Czas pracy w Polsce w latach dziewiêædziesi±tych
7. Zakoñczenie
Literatura

CZÊ¦Æ II
ZBIOROWE STOSUNKI PRACY
Kazimierz W. Frieske
DYNAMIKA INSTYTUCJONALNEJ FORMU£Y STOSUNKÓW PRACY
1. Wprowadzenie
2. Struktury instytucjonalne
2.1. Zwi±zki zawodowe
2.2. Negocjacyjne forum
3. K³opoty s±siadów
4. O po¿ytkach lokalnych osobliwo¶ci
Literatura

Jerzy Wratny
PARTYCYPACJA PRACOWNICZA W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU
Literatura

Ludwik Florek
ZNACZENIE KONSTYTUCJI DLA INDYWIDUALNEGO PRAWA PRACY

CZÊ¦Æ III
POLITYKA SPO£ECZNA W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU
Stanis³awa Golinowska
PAÑSTWO OPIEKUÑCZE W POLSCE NA TLE PORÓWNAWCZYM
Wprowadzenie
1. Zakres pañstwa opiekuñczego w krajach zachodnich
2. Zakres pañstwa opiekuñczego w Polsce i innych krajach Europy ¦rodkowej i Wschodniej
2. Ograniczanie zakresu pañstwa opiekuñczego
4. Wnioski dla Polski
Literatura

Gertruda U¶ciñska
POLSKI SYSTEM UBEZPIECZEÑ SPO£ECZNYCH W ¦WIETLE STANDARDÓW EUROPEJSKICH

Bo¿enna Balcerzak-Paradowska
POLITYKA RODZINNA - UWARUNKOWANIA I KIERUNKI DZIA£AÑ
1. Wspó³czesne uwarunkowania polityki rodzinnej
2. Polityka rodzinna w materia³ach ONZ
3. Polityka rodzinna w spo³ecznej nauce Ko¶cio³a
4. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej i Polsce
5. Uwagi koñcowe
Literatura

Danuta Graniewska
RODZINA A PRACA ZAWODOWA
Literatura

Dorota G³ogosz
NOWE INSTYTUCJE POLITYKI SPO£ECZNEJ - ROLA TRZECIEGO SEKTORA
Literatura

CZÊ¦Æ IV
WOKÓ£ NAJWA¯NIEJSZYCH WYZWAÑ XXI WIEKU W SFERZE PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ. WNIOSKI DLA POLSKI
(Dyskusja panelowa)

Micha³ Boni
NAJWA¯NIEJSZE ZADANIA

Tadeusz Kowalik
WOBEC GLOBALIZACJI NIERÓWNO¦CI
1. Inwazja nierówno¶ci
2. Nowe do¶wiadczenia i mo¿liwo¶ci
3. Sk±d czerpaæ przyk³ady?

Adam Kurzynowski
POLITYKA SPO£ECZNA WOBEC WYZWAÑ ROZWOJU

Eugeniusz Kwiatkowski
GRO¬BA WZROSTU BEZROBOCIA STRUKTURALNEGO. MO¯LIWO¦CI JEGO OGRANICZANIA

Witold Morawski
WOKÓ£ NOWEGO MODELU ZBIOROWYCH STOSUNKÓW PRACY

Antoni Rajkiewicz
PRACA DLA M£ODZIE¯Y

Jolanta Supiñska
ZDEMONTOWAÆ WELFARE STATE?

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2000, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-90-7327-8-5

Format, liczba stron, oprawa

B5, 314 stron, mi�kka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W  INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
ZZL 6/2015
ZZL 5/2015
ZZL 3-4/2015
ZZL 2/2015
ZZL 1/2015
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Paďż˝stwo, uprzejmie informujemy, ďż˝e w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsďż˝ugi Ksiďż˝garni Internetowej. Jeďż˝li nie wyraďż˝ają Paďż˝stwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyďż˝ączaďż˝ zapisywania plikďż˝w cookies dla ksiďż˝garni, poniewaďż˝ uniemoďż˝liwi to korzystanie z koszyka zakupďż˝w.   

   Zgadzam siďż˝         Polityka cookies

Polityka cookies