STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY. RZECZYWISTOŚĆ LAT 1990-1999
Tytuł:KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY. RZECZYWISTOŚĆ LAT 1990-1999
Autor:Bożenna Balcerzak-Paradowska (red.), Danuta Graniewska, Bożena Kołaczek, Dorota Głogosz, Izabela Hebda-Czaplicka
Sygnatura:66E/SiM/0301
Kategoria: Polityka Społeczna, Rynek Pracy, Zatrudnienie
Cena: 25,20 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Celem badania, podjętego w ramach działalności statutowej przez Zakład Problemów Rodziny IPiSS, było zdiagnozowanie sytuacji kobiet na rynku pracy oraz próba określenia przyczyn zróżnicowań występujących w sferze zatrudnienia i trudności w dostępie do pracy. Analizy prowadzone były pod kątem równouprawnienia i rodzinnym. Z jednej strony starano się porównać sytuację na rynku pracy kobiet i mężczyzn, z drugiej - poszukiwano odpowiedzi, w jakim stopniu sytuacja rodzinna kobiet (obecna i potencjalna) stanowi czynnik oddziałujący na ich pozycję zawodową. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej części została przedstawiona sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1999. Źródłem informacji były głównie dane statystyczne dotyczące rynku pracy, wyniki "Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności" prowadzonego przez GUS oraz innych dotychczasowych badań poświęconych problemom rynku pracy. W rozdziale pierwszym tej części zostały przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące uwarunkowań aktywności zawodowej kobiet w Polsce w okresie transformacji. W rozdziale drugim przedstawiono potencjał demograficzny i kwalifikacyjny pracujących kobiet i pracujących mężczyzn. Czy i jak różnice te "przekładają się" na status pracowników, jakie jest zróżnicowanie struktury zatrudnienia kobiet i mężczyzn - to pytania, na które starano się udzielić odpowiedzi w rozdziale trzecim. Rozdział czwarty zwiera wyniki analizy dotyczącej potencjału demograficznego i społeczno-zawodowego bezrobotnych kobiet i mężczyzn. Wskazują one wyraźnie na gorszą sytuację bezrobotnych kobiet i ich potencjalne szanse na uzyskanie zatrudnienia. W drugiej części opracowania zostały przedstawione wyniki badania sondażowego przeprowadzonego wśród bezrobotnych kobiet i bezrobotnych mężczyzn na terenie dwóch miast - Warszawy i Łodzi. Celem badania było pogłębienie rozpoznania sytuacji bezrobotnych pod kątem równouprawnienia i sytuacji rodzinnej. Bliższe informacje o celu, zakresie, terenie i metodzie badania zawiera rozdział pierwszy drugiej części pracy. Szanse podjęcia pracy na badanych rynkach pracy przez bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn przedstawia rozdział drugi. Większość respondentów stanowiły osoby, które poprzednio pracowały. Ich doświadczenia, nabyte w okresie aktywności zawodowej, stały się przedmiotem rozdziału trzeciego. Rozdział czwarty został poświęcony sytuacji rodzinnej osób poszukujących pracy. Z tą problematyką wiąże się kolejne zagadnienie - praca zawodowa a rodzina, stanowiące treść piątego rozdziału. Problem gorszej sytuacji kobiet na rynku pracy nie jest cechą charakterystyczną dla Polski czy innych transformujących się krajów. Można powiedzieć, że jego zakres ma charakter europejski, a nawet światowy. Poparciu tej tezy służą materiały przedstawione w trzeciej części opracowania. Korzystając z literatury obcej, w kolejnych rozdziałach zostały przedstawione problemy aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej, a na tym tle - sytuacja w Polsce oraz sposoby umożliwiające pracownikom godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi występujące w krajach Unii. Kolejny rozdział zawiera omówienie głównych problemów zatrudnienia kobiet w dobie globalizacji. Bogaty, wielowątkowy materiał uzyskany w toku analiz przeprowadzonych na podstawie danych statystycznych, wyników badań własnych, reinterpretacji dotychczasowych badań literatury przedmiotu oraz materiałów zagranicznych został podsumowany w końcowym rozdziale i wykorzystany jako podstawa do ogólnych wniosków dotyczących sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i jej uwarunkowań.

Spis treści

Wprowadzenie
Cęść I
SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 1990-1999
Rozdział I
Bożena Balcerzak-Paradowska, Bożena Kołaczek
UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KOBIET W POLSCE W LATACH 1990-1999. WYBRANE ZAGADNIENIA
1. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne
2. Uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w sferze polityki społecznej
3. Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Rozdział II
Dorota Głogosz
POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY I KWALIFIKACYJNY PRACUJĄCYCH
1. Pracujący według płci
2. Wiek osób pracujących
3. Pracujący według stanu cywilnego
4. Miejsce zamieszkania
5. Wykształcenie
6. Podsumowanie
Rozdział III
Bożena Kołaczek
ZATRUDNIENIE KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE W LATACH 1990-1999. TENDENCJE ZMIAN
1. Pracujący. Skala i dynamika zmian
2. Zróżnicowanie struktury zatrudnienia kobiet i mężczyzn
2.1. Status zatrudnienia
2.2. Sektor własności
2.3. Sekcje działalności gospodarczej
2.4. Grupy zawodów
2.5. Wymiar czasu pracy
2.6. Praca stała i dorywcza
3. Feminizacja zatrudnienia
4. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
5. Praca nie rejestrowana
6. Podsumowanie
Rozdział IV
Izabela Hebda-Czaplicka
POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY I SPOŁECZNO-ZAWODOWY BEZROBOTNYCH KOBIET I MĘŻCZYZN
1. Skala i dynamika bezrobocia
2. Charakterystyka struktury bezrobotnych kobiet i mężczyzn według wybranych cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych
2.1. Wiek
2.2. Stan cywilny
2.3. Poziom wykształcenia
2.4. Charakter miejsca zamieszkania
3. Status bezrobotnych kobiet i mężczyzn (wybrane cechy)
3.1. Przyczyny zaprzestania pracy
3.2. Okres poszukiwania pracy
3.3. Metody poszukiwania pracy
3.4. Skłonność do mobilności
4. Podsumowanie
Rozdział V
Izabela Hebda-Czaplicka, Bożena Kołaczek
PRZYPADKI DYSKRYMINACJI KOBIET I MĘŻCZYZN W SFERZE PRACY
1. Dyskryminacja w świetle przepisów prawnych
2. Dyskryminacja jako podstawa wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego
3. Problemy dyskryminacji kobiet na rynku pracy w listach do Rzecznika Praw Obywatelskich
4. Podsumowanie.
Część II
SYTUACJA ZAWODOWA I RODZINNA BEZROBOTNYCH W ŚWIETLE BADAŃ SONDAŻOWYCH
Rozdział I
Bożena Kołaczek
INFORMACJA O BADANIACH
1. Podstawowe założenia badawcze; cel, zakres i metoda
2. Charakterystyka terenu badań: rynek pracy Warszawy i Łodzi
3. Ogólna charakterystyka badanej zbiorowości
Rozdział II
Bożena Kołaczek
SZANSE PODJĘCIA PRACY NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY
1. Uwagi ogólne
2. Przyczyny bezrobocia
3. Starania i przyczyny poszukiwania pracy
4. Oczekiwania wobec przyszłej pracy
5. Możliwość godzenia pracy z obowiązkami rodzinnymi jako kryterium wyboru miejsca pracy
6. Dyskryminacja w przyjęciach do pracy - w opinii respondentów
7. Podsumowanie
Rozdział III
Bożena Balcerzak-Paradowska
DOTYCHCZASOWA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA BADANYCH
1. Doświadczenia zawodowe badanych
2. Praca zawodowa a obowiązki rodzinne
3. Przejawy dyskryminacji w miejscu pracy - w opinii badanych
4. Podsumowanie
Rozdział IV
Dorota Głogosz
SYTUACJA RODZINNA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY
1. Cechy demograficzne respondentów
2. Sytuacja rodzinna
2.1. Liczba i wiek dzieci
2.2. Opieka nad dziećmi
2.3. Plany kształcenia dzieci
3. Gospodarstwo domowe respondentów; wpływ bezrobocia na jego funkcjonowanie
3.1. Wielkość gospodarstwa domowego
3.2. Obowiązki opiekuńcze respondentów
3.3. Podział obowiązków domowych w okresie pozostawania bez pracy
3.4. Aktywność zawodowa w gospodarstwach domowych respondentów
3.5. Dochody w gospodarstwach domowych respondentów
4. Bezrobocie a stosunki rodzinne
5. Podsumowanie
Rozdział V
Danuta Graniewska
PRACA ZAWODOWA A RODZINA
1. Znaczenie pracy zawodowej kobiet w życiu rodziny
2. Godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi w opinii respondentów
3. Podsumowanie
Rozdział VI
Izabela Hebda-Czaplicka
POSTAWY I ASPIRACJE ŻYCIOWE OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY
1. Uwagi ogólne
2. Praca jako wartość w opinii respondentów
3. Najważniejsze cele życiowe
3.1. Sfera materialna
3.2. Sfera życia osobistego
4. Potrzeba szczególnej ochrony samotnych, bezrobotnych matek w opinii respondentów
5. Bezrobocie a samopoczucie respondentów
6. Bezrobocie a perspektywy życiowe
7. Podsumowanie
Część III
PROBLEMY ZATRUDNIENIA KOBIET. TENDENCJE ŚWIATOWE
Rozdział I
Danuta Graniewska
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET I MĘŻCZYZN W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE. ELEMENTY ANALIZY PORÓWNAWCZEJ
1. Aktywność zawodowa
2. Bezrobocie mężczyzn i kobiet w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
Rozdział II
Bożena Balcerzak-Paradowska (tłumaczenie i opracowanie)
INSTRUMENTY WSPOMAGAJĄCE PRACOWNIKÓW W GODZENIU OBOWIĄZKÓW RODZINYCH Z ZAWODOWYMI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
1. Uwagi ogólne
2. Ochrona macierzyństwa
3. Ułatwienia w godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi pracującym rodzicom
3.1. Okresowa dezaktywizacja zawodowa
3.2. Instytucjonalne formy opieki nad dziećmi
3.3. Elastyczne formy zatrudnienia
Rozdział III
Danuta Graniewska (przekład i wybór fragmentów)
PROBLEMY ZATRUDNIENIA KOBIET W DOBIE GLOBALIZACJI W ŚWIETLE RAPORTU MIĘDZYNARODOWEGO BIURA PRACY
1. Uwagi ogólne
2. Kobiety i wykształcenie zawodowe w dobie globalizacji
3. Ewolucja zatrudnienia kobiet
4. Wykształcenie i szkolenie zawodowe jako środek i sposób zwiększania zatrudnienia kobiet
5. Nierówności między mężczyznami a kobietami w dostępie do wykształcenia i szkolenia zawodowego
5.1. Dostęp do wykształcenia
5.2. Kształcenie zawodowe
5.3. Szkolenia zawodowe w miejscu pracy
5.4. Szkolenie ustawiczne
5.5. Programy szkolenia zawodowego przeznaczone dla bezrobotnych
5.6. Kształcenie zawodowe w nowych technologiach
5.7. Szkolenie zawodowe i ograniczony dostęp kobiet do szkolenia
5.8. Kobiety - szefowe przedsiębiorstw i szkolenie zawodowe
6. Konkluzje
Podsumowanie i Wnioski
Bożena Balcerzak-Paradowska
Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2001, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-22-7

Format, liczba stron, oprawa

B5, stron 240, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ.  Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies