STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
Tytuł:ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
Autor:Stanisława Borkowska (red.), Halina Czubasiewicz, Bogdan Nogalski, Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz, Aleksy Pocztowski, Jan Szambelańczyk, Antoni Ludwiczyński, Jerzy Wratny, Andrzej Woźniakowski, Jolanta Jaworska, Jacek P. Męcina, Tadeusz Oleksyn, Zdzisław Czajka, Paweł Bochniarz, Barbara Sajkiewicz, Magdalena Andrałojć, Bożenna Balcerzak-Paradowska, Janusz Strużyna, M. Wanda Kopertyńska, Andrzej Malinowski, Sara Piskor, Sławomir Nitek, Bolesław Rok, Stefan Kuśmierczyk, Agnieszka Suszk, Grzegorz Sokołowski, Andrzej Piętka
Sygnatura:141M/SiM/0306
Kategoria: Wynagrodzenia, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami
Cena: 54,60 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy (GOW) oraz coraz ostrzejsza konkurencja globalna przyczyniły się do wzrostu roli zasobów ludzkich w kreowaniu wartości firmy. W nauce i w praktyce wzrosło zatem zainteresowanie efektywnym zarządzaniem tymi zasobami. Towarzyszą temu zmiany w sposobach i w paradygmacie zarządzania zasobami ludzkimi (zzl). Firmy, chcąc podołać konkurencji, nastawione są na tworzenie systemów pracy opartych na wysokiej efektywności (High Performance Work Systems - HPWS), co wymaga też większej innowacyjności, oraz na budowę zaangażowania pracowników w realizację celów organizacji. Podnosi to rangę harmonizacji strategii organizacji i strategii zzl, trafnego doboru pracowników, zwłaszcza o wysokim potencjale (tzw. talentów), właściwego ich wykorzystania, inwestowania w ich rozwój, motywowania do osiągania wysokich efektów, budowy partycypacyjnych stosunków pracy i dobrego klimatu pracy, wzrostu społecznej odpowiedzialności organizacji. Zmianom podlegają kryteria i sposoby wynagradzania pracowników. Zmienia się rola działu personalnego i podział ról wśród podmiotów zzl itp. Coraz bardziej złożone procesy zzl uzyskują duże wsparcie ze technologii informatycznych. Intensywne przeobrażenia zzl zachodzą w krajach wysoko rozwiniętych. W Polsce rozwój zzl odbywa się z różną szybkością i odmienną intensywnością. Na tym tle powstaje pytanie, jakie problemy w zakresie zzl nurtują polskie firmy dziś i jakie są główne trendy jego rozwoju? Próba odpowiedzi na te pytania stanowi cel niniejszej pracy.

Spis treści

Wprowadzenie
CZĘŚĆ I
KU DOSKONAŁOŚCI HR
Halina Czubasiewicz, Bogdan Nogalski
KOMPETENCJE KADR KIEROWNICZYCH W DĄŻENIU DO DOSKONAŁOŚCI
1. Diagnoza kompetencji zatrudnionych kadr
2. Modele kompetencji kadr kierowniczych w badaniach organizacji
3. Podstawowe luki kompetencyjne w badanych organizacjach
4. Wnioski
Literatura
Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz
STANDARDY ZARZADZĄNIA PRACOWNIKAMI WYZNACZANE W KONKURSIE LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
1. Uczestnicy sześciu edycji Konkursu
2. Strategiczny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi
3. W kierunku modelu kapitału ludzkiego
4. Ocena i wynagradzanie
5. Wyzwalanie zaangażowania pracowników
6. Wnioski
Literatura
CZĘŚĆ II
INTEGRACJA STRATEGII HR ZE STRATEGIĄ ORGANIZACJI
Aleksy Pocztowski
KONCEPCJE ŁĄCZENIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI ZE STRATEGIĄ FIRMY. SZANSE I BARIERY
1. Wstęp
2. Istota strategii firmy i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
3. Różne ujęcia relacji strategia firmy - strategia zarządzania zasobami ludzkimi
4. Bariery wprowadzania strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
5. Zespolenie zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy
Literatura
Jan Szambelańczyk
PROBLEMY LOKALNOŚCI STRATEGII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W KORPORACJACH MIĘDZYNARODOWYCH
1. Wpływ idei globalizacji na rozwój korporacji
2. Elementy lokalności w systemowym ujęciu konkurencji
3. Porównanie lokalnych i korporacyjnych elementów kulturowych ograniczeń jako uwarunkowań strategii zzl na przykładzie firmy Wrigley Poland
4. Uwagi końcowe
Literatura
CZĘŚĆ III
HR W ORGANIZACJACH O ELASTYCZNYCH STRUKTURACH I ZATRUDNIENIU
Antoni Ludwiczyński
PRACA TYMCZASOWA, ISTOTA, ROZWÓJ, OPINIE
1. Koncepcja elastycznej firmy a praca tymczasowa
2. Elastyczność zatrudnienia wynikiem potrzeb rynku
3. Rozwój pracy tymczasowej w Polsce
4. Opinie o pracy tymczasowej
Literatura
Grzegorz Filipowicz
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI W ORGANIZACJACH O ELASTYCZNYCH STRUKTURACH I ZATRUDNIENIU
1. Elastyczne struktury i formy zatrudnienia
2. Elastyczne zasoby ludzkie
3. Kultura elastycznych organizacji
4. Zmiana w kierunku organizacji elastycznej
5. Przykłady zarządzania pracownikami w elastycznej organizacji
Literatura
Bożena Doroszenko
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI ZATRUDNIONYMI W FORMACH ELASTYCZNYCH PRZYPADEK SONION POLSKA
1. Ogólna charakterystyka firmy
2. Elastyczność struktur i zatrudnienia
3. Po pierwsze komunikacja
4. Pracownicy tymczasowi
5. Kierunki rozwoju elastyczności zatrudnienia
Jolanta Jaworska
ELASTYCZNE FORMY PRACY W IBM
1. Innowacyjne środowisko pracy
2. Elastyczność pracowników
3. Elastyczne i innowacyjne metody pracy
4. Znaczenie elastyczności
Grzegorz Sokołowski
ELASTYCZNE STRUKTURY ORGANIZACYJNE I FORMY ZATRUDNIANIA Z DOŚWIADCZEŃ PRAKTYKA
1. Elastyczne struktury organizacyjne
2. Trochę inny pracownik
3. Podsumowanie
CZĘŚĆ IV
WYNAGRODZENIA EFEKTYWNE: OCZEKIWANIA A RZECZYWISTOŚĆ
Stanisława Borkowska
WYNAGRADZANIE EFEKTYWNE MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ?
1. Wynagradzanie efektywne niejedno ma imię
2. Kontekst wynagradzania
3. Wgląd w empirię
4. Konkluzje
Tadeusz Oleksyn
WYNAGRADZANIE EFEKTYWNE PRZEGLAD PROBLEMÓW
1. Czym jest wynagradzanie i czym są wynagrodzenia?
2. Wynagradzanie efektywne - jak to rozumieć?
3. System wynagrodzeń i jego składowe a efektywność wynagradzania
4. Determinanty efektywności wynagrodzeń
5. Synteza
Literatura
Zdzisław Czajka
WYNAGRADZANIE EFEKTYWNE W NAUCE I PRAKTYCE
1. Cechy wynagradzania efektywnego
2. Składowe systemu skutecznego wynagradzania
3. Co podpowiada nauka?
4. Badania efektywności wynagrodzeń w praktyce
Literatura
Paweł Bochniarz
KRYTERIUM EFEKTYWNEGO WYNAGRADZANIA W ŚWIETLE OPŁACALNOŚCI FINANSOWEJ
1. Efektywność HR
2. Bariery inwestycji w kapitał ludzki
3. Wnioski
Literatura
Barbara Sajkiewicz
WARTOŚCIOWANIE PRACY W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY
1. Czynniki sukcesu firmy w gospodarce opartej na wiedzy
2. Wartościowanie pracy wspomagające zarządzanie wiedzą
3. Wiedza jako kryterium wartościowania pracy prowadzące do efektywnego systemu wynagradzania
Załączniki
Literatura
Magdalena Andrałojć
SKUTECZNOŚĆ MOTYWACYJNEJ FUNKCJI WYNAGRODZEŃ
1. Wstęp
2. Funkcje wynagrodzeń
3. Poziom wynagrodzenia jako zachęta do podjęcia pracy
4. Funkcja motywacyjna wynagrodzenia w utrzymaniu pracownika w organizacji
5. Rola wynagrodzenia w motywowaniu do osiągania lepszych wyników
6. Wyznaczniki skutecznego motywowania przez wynagrodzenia
podsumowanie
Literatura
Sławomir Nitek
UWAGI O WYNAGRADZANIU EFEKTYWNYM
1. Strategia wynagrodzeń jako czynnik sucesu
2. Cechy motywacyjnego systemu wynagrodzeń
Literatura
CZĘŚĆ V
BEZPOŚREDNIA I PRZEDSTAWICIELSKA PARTYCYPACJA PRACOWNICZA
Janusz Strużyna
WSTĘP DO KSZTAŁTOWANIA ZALEŻNOŚCI PARTYCYPACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
1. Wycinek wyników badań nad partycypacją
2. Partycypacja i przedsiębiorczość
3. Podsumowanie i dyskusja
Literatura
M. Wanda Kopertyńska
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIKÓW - KIERUNKI DZIAŁANIA FIRM
1. Znaczenia przedsiębiorczości
2. Udział pracowników w rozwoju firm
Literatura
Andrzej Woźniakowski
ZATRUDNIENIE PROJEKTOWE JAKO PRZESZKODA I ATUT ROZWOJU PARTYCYPACJI PRACOWNICZEJ
1. Problematyka zatrudnienia a koncepcja Connected Economy
2. Architektura zasobów ludzkich
3. Zatrudnienie oparte na projektach i nowy kontrakt psychologiczny
4. Nowe pojęcie demokracji w nowoczesnych firmach
5. Project Management jako metoda rozwijania partycypacji pracowniczej w zespołach projektowych
6. Możliwości partycypacyjne pracowników projektowych
7. Wnioski
Literatura
Zdzisław Jasiński
UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU PROCESEM PRACY - PRZYWILEJ CZY KONIECZNOŚĆ
1. Zmiany relacji we współczesnych procesach pracy
2. Skutki braku aktywności pracowników
Literatura
Jerzy Wratny
UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM W POLSCE
1. Prawo pracownika do informacji i konsultacji
2. Przedstawicielstwa pracowników w okresie prywatyzacji w przedsiębiorstwach państwowych
3. Ocena skuteczności udziału pracowników w przemianie ustrojowej przedsiębiorstw
4. Podsumowanie
Literatura
CZĘŚĆ VI
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI
Mirosława Rybak
STANDARDY EUROPEJSKIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W SFERZE STOSUNKÓW PRACY POSTĘP I ZAGROŻENIE
1. Judeochrześcijańska etyka u podstaw praw człowieka i pracownika w europejskim kręgu cywilizacyjnym
2. Wybrane współczesne poglądy na źródła praw człowieka i pracownika
3. Prawa pracownicze jako podstawa odpowiedzialności wobec pracownika
4. Przystosowanie polskiego prawa pracy do standardów europejskich
5. Dylematy rozwojowe w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników
Literatura
Andrzej Malinowski, Sara Piskor
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR) W UNII EUROPEJSKIEJ A DOŚWIADCZENIA POLSKIE
1. CSR w poszerzonej Europie
2. Polskie a europejskie motywacje przedsiębiorców do rozwoju CSR-u
3. Podsumowanie
Literatura
Bożenna Balcerzak-Paradowska
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEJ POLITYKI NA RZECZ RÓWNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN
1. Uwagi wstępne
2. Polityka Unii Europejskiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn a CSR
3. Kontekst społeczny i demograficzny społecznej odpowiedzialności biznesu
4. Korzyści dla pracownika i pracodawcy z CSR-u
Literatura
Bolesław Rok
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W KONTEKŚCIE PRZEMIAN RYNKOWYCH
1. Tworzenie podstaw odpowiedzialnego biznesu w Polsce
2. Społeczne uwarunkowania rozwoju biznesu
3. Zasady etyki biznesu
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu w badaniu etycznym
Literatura
Stefan Kuśmierczyk
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BOT ELEKTROWNI OPOLE SA
1. Wywiązywanie się z wymogów normy dotyczącej pracy dzieci
2. Przestrzeganie wymogów normy dotyczącej pracy przymusowej
3. Wypełnianie wymogów normy dotyczącej bezpieczeństwa środowiska pracy
4. Dopełnienie wymogów normy dotyczącej wolności zrzeszania się i prawa do negocjacji zbiorowych
5. Wywiązywanie się z wymogów normy dotyczącej dyskryminacji
6. Przestrzeganie wymogów normy dotyczącej kar dyscyplinarnych
7. Dochowywanie wymogów normy dotyczącej godzin pracy
8. Wypełnienie wymogów normy związanej z wynagrodzeniem
9. Konkluzja
Agnieszka Suszk
PRAKTYCZNE ZASADY ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU NA PRZYKŁADZIE SIECI HIPERMARKETÓW TESCO W POLSCE
1. Warunki zatrudnienia i utrzymania pracownika
2. Bezpieczeństwo i komfort pracy
3. Praca w Wielkiej Brytanii
4. Nagrody dla TESCO
CZĘŚĆ VII
WSPÓŁPRACA MIĘDZY DZIAŁEM HR I ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
Jacek P. Męcina
RELACJE PRACODAWCA ZWIĄZKI ZAWODOWE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ICH WPŁYW NA ZZL
1. Uprawnienia do informacji oraz konsultacji w polskim prawie pracy
2. Obowiązki wynikające z Dyrektywy WE/2002/14 o informowaniu i konsultowaniu z pracownikami
3. Problemy w stosunkach pracodawca - pracownicy - związki zawodowe
Literatura
Andrzej Piętka
DIALOG SPOŁECZNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI FIAT AUTO POLAND
1. Początki Spółki
2. Rozwój relacji pracodawca - związki zawodowe
3. Podsumowanie

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2006, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-74-X

Format, liczba stron, oprawa

B5, 350 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies