STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości.
Tytuł:ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości.
Autor:Gertruda Uścińska (red.), Bożenna Balcerzak-Paradowska, Andrzej Barczyński, Dorota Bieniasz, Dionizy Bilski, Piotr Błędowski, Ewa Brożyna, Ewa Giermanowska, Andrzej Kwolek, Hanna Perło, Małgorzata Rusewicz, Anna Ruzik, Tadeusz Szumlicz, Andrzej Szybkie, Gertruda Uścińska, Anna Wilmowska, Hanna Zalewska
Sygnatura:166M/SiM/0308
Kategoria: Prawo Pracy, Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Wynagrodzenia
Cena: 52,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Celem opracowania jest przedstawienie i ocena ważnych oraz aktualnych problemów istniejącego systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce na tle porównawczym oraz zaproponowanie rozwiązań, które mogą być wykorzystane do poprawy efektywności tego systemu w najbliższej przyszłości. Zakres przedmiotowy skupiono wokół rodzaju ryzyka społecznego (socjalnego), według porządku ustalonego w Konwencji MOP nr 102 o normach minimalnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.
Badając ryzyko choroby i jego skutki związane z wypłatą zasiłków chorobowych przedstawiono zmniejszenie odpowiedzialności pracodawców za wypłatę wynagrodzenia chorobowego.
W przypadku macierzyństwa zaproponowano koncepcję ochrony z tytułu macierzyństwa osobom będącym poza system ubezpieczenia społecznego.
W zakresie obciążeń rodzinnych dokonano oceny dotychczasowych rozwiązań. Przedstawiono propozycje nowych rozwiązań w zakresie skutków ryzyka inwalidztwa.
Skupiając się na ryzyku starości, zaproponowano m.in. rozwiązania dotyczące wieku emerytalnego. Przedstawiono wariantowe propozycje zmian mechanizmów waloryzacji i ich skutków finansowych. Zawarto także ocenę propozycji dotyczących zasad wypłat emerytur z tzw. II filar oraz dodatkowego oszczędzania na starość, w tym indywidualnych kont emerytalnych (tzw. III filar).
W zakresie świadczeń z tytułu śmierci żywiciela rodziny przedstawiono propozycje ich racjonalizacji. W dziedzinie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przygotowano propozycje rozszerzenia zakresu ochrony.
Kolejna część książki obejmuje system orzecznictwa o niezdolności do pracy oraz niepełnosprawności, głównie w aspekcie jego racjonalności .
Autorzy podejmują zagadnienia wpisujące się w problematykę opieki długoterminowej. Dokonują oceny aktualnej sytuacji i przedstawiają propozycje nowych rozwiązań dotyczących ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Wreszcie na końcu zostały podjęte analizy dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W książce zawarto wariantowe propozycje rozwiązań na przyszłość, co daje możliwość szerszej dyskusji publicznej.

Spis treści

Rozdział I
Hanna Perło, Gertruda Uścińska, Hanna Zalewska
ZASIŁKI CHOROBOWE
1. Charakter świadczeń
2. Aktualny stan prawny
2.1. Podstawowe akty prawne
2.2. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
2.3. Okresy wypłaty
2.4. Płatnicy zasiłków chorobowych
2.5. Składka na ubezpieczenie chorobowe
3. Publicznie dyskutowane propozycje zmian w zakresie
obciążenia pracodawców wydatkami z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby
3.1. Ekspertyza Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych "Umowa społeczna"
3.2. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy - propozycja posłów Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
3.3. Propozycja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy
4. Standardy międzynarodowe
4.1. Międzynarodowa Organizacja Pracy - Konwencje nr 102 i nr 130
4.2. Dokumenty Rady Europy - Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego i Zrewidowany Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego
5. Rozwiązania w państwach europejskich
6. Analiza statystyczna
7. Propozycje zmian - możliwości zmniejszenia odpowiedzialności i obciążeń pracodawców
7.1. Zmniejszenie liczby dni, za które pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia za okres choroby
7.2. Niewypłacanie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego za pierwszy dzień każdej nieprzerwanej niezdolności do pracy
7.3. Przejmowanie przez ZUS wypłaty zasiłków finansowanych z FUS od płatników składek

Rozdział II
Bożenna Balcerzak-Paradowska, Hanna Perło, Dorota Bieniasz, Gertruda Uścińska, Małgorzata Rusewicz, Hanna Zalewska
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU MACIERZYŃSTWA
1. Charakter świadczeń
2. Aktualny stan prawny
2.1. Świadczenia z systemu ubezpieczeniowego
2.2. Przedłużenie ochrony po ustaniu zatrudnienia - bezrobotni
2.3. Świadczenia z tytułu ochrony macierzyństwa w systemie zaopatrzeniowym
2.4. Ochrona pracy i opieka zdrowotna nad kobietami w okresie ciąży i połogu
2.5. Osoby nieuprawnione do świadczeń z tytułu macierzyństwa
3. Projektowane zmiany
3.1. Projekt rządowy - projekt ustawy o zmianie ustawy -Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
3.2. Projekty senackie
3.3. Projekt poselski
3.4. Ocena istniejącego systemu i proponowanych zmian
4. Świadczenia z tytułu macierzyństwa - standardy międzynarodowe
5. Rozwiązania w innych krajach
6. Analiza statystyczna
7. Propozycje rozwiązań
7.1. Wprowadzenie okresowego zasiłku macierzyńskiego
7.2. Zmiana charakteru "becikowego"
7.3. Obniżenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za okresy powyżej 18, 20 i 28 tygodni
7.4. Skutki finansowe etapowego wydłużania wymiaru urlopu macierzyńskiego

Rozdział III
Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dorota Bieniasz, Hanna Perło, Anna Ruzik
ŚWIADCZENIA RODZINNE
1. Charakter świadczeń
2. Aktualny stan prawny
3. Projektowane zmiany
4. Standardy międzynarodowe
5. Rozwiązania w innych krajach
6. Analiza statystyczna
6.1. Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczeniobiorcy
6.2. Wsparcie dochodowe samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych
7. Propozycje rozwiązań

Rozdział IV
Gertruda Uścińska, Hanna Zalewska
RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOśCI DO PRACY
1. Charakter świadczeń
2. Aktualny stan prawny
3. Propozycje publicznie dyskutowane
4. Standardy międzynarodowe
5. Rozwiązania w innych krajach
6. Analiza statystyczna
6.1. Renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
7. Propozycje rozwiązań

Rozdział V
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE
Gertruda Uścińska, Anna Ruzik, Hanna Zalewska
1. Zmiany w zakresie wieku emerytalnego
1.1. Charakter świadczenia
1.2. Aktualny stan prawny
1.3. Propozycje poddane publicznej dyskusji
1.4. Standardy międzynarodowe
1.5. Rozwiązania w wybranych krajach europejskich
1.6. Analiza statystyczna obecnych rozwiązań
1.7. Propozycje zmian
Hanna Zalewska, Gertruda Uścińska, Małgorzata Rusewicz
2. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych
2.1. Pojęcie waloryzacji
2.2. Zasady waloryzacji
2.3. Publicznie dyskutowane propozycje zmian zasad waloryzacji
2.4. Propozycje zmian mechanizmu waloryzacji świadczeń i ich finansowe skutki Tadeusz Szumlicz
3. Wypłata świadczeń z kapitałowej części systemu emerytalnego
3.1. Wypłata świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu emerytalnego
3.2. Problem instytucjonalny wypłaty świadczeń
3.3. Uwagi o funkcjonowaniu systemu o rozwiązaniach kapitałowych Tadeusz Szumlicz
4. Reforma Indywidualnych Kont Emerytalnych
4.1. IKE na tle zmiany systemu zabezpieczenia emerytalnego
4.2. Ocena dotychczasowej koncepcji dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne w formie IKE
4.3. Zasadniczo błędna "filozofia" IKE
4.4. Krytyka proponowanych zmian

Rozdział VI
Bożenna Balcerzak-Paradowska, Małgorzata Rusewicz, Dorota Bieniasz, Gertruda Uścińska, Hanna Zalewska
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI ŻYWICIELA RODZINY
1. Charakter świadczeń
2. Aktualny stan prawny
2.1. Charakter prawny renty rodzinnej
2.2. Warunki przyznania i wypłaty renty rodzinnej z ubezpieczenia rentowego
2.3. Świadczenia przysługujące z ubezpieczenia wypadkowego
2.4. Jednorazowe odszkodowanie
2.5. Rozstrzygnięcia wspólne dla renty rodzinnej wypadkowej oraz dla jednorazowego odszkodowania
2.6. Dodatek dla sieroty zupełnej
2.7. Zasiłek pogrzebowy
3. Publicznie dyskutowane propozycje dotyczące świadczeń w razie śmierci żywiciela rodziny
4. Standardy międzynarodowe
5. Rozwiązania w innych krajach
6. Analiza statystyczna
7. Propozycje zmian i ich skutki finansowe
7.1. Podwyższenie minimalnego wieku wymaganego do przyznania renty rodzinnej dla wdowy lub wdowca
7.2. Wprowadzenie dodatku do renty rodzinnej dla dzieci będących półsierotami
7.3. Wprowadzenie wyższego wymiaru rent rodzinnych
7.4. Skutki finansowe

Rozdział VII
Gertruda Uścińska, Andrzej Szybkie, Hanna Zalewska ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
1. Charakter prawny ochrony z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej
2. Aktualny stan prawny
2.1. Podstawowe regulacje
2.2. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej
2.3. Zakres podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego
2.4. Zakres świadczeń przysługujących z ubezpieczenia wypadkowego w systemie powszechnym w Polsce
3. Publicznie dyskutowane propozycje dotyczące zakresu osobowego ubezpieczenia wypadkowego i możliwości wprowadzenia dobrowolnego ubezpieczenia
4. Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie wypadkowe w świetle standardów europejskich
4.1. Standardy MOP i Rady Europy
5. Rozwiązania w wybranych krajach europejskich
6. Analiza statystyczna obecnych rozwiązań
7. Propozycje rozwiązań oraz skutki finansowe
7.1. Propozycje rozwiązań na przyszłość
7.2. Skutki finansowe niektórych proponowanych rozwiązań

Rozdział VIII
Anna Wilmowska, Dionizy Bilski, Andrzej Kwolek, Małgorzata Rusewicz, Andrzej Szybkie
ORZECZNICTWO LEKARSKIE I REHABILITACJA W ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM
1. Istota orzecznictwa lekarskiego
2. Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym
2.1. Ewolucja rozwiązań
2.2. Zmiany wprowadzane od 1996 roku
3. Orzecznictwo o czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą
3.1. Aktualny stan prawny
3.2. Proponowane zmiany
4. Rola rehabilitacji w zapobieganiu niepełnosprawności
4.1. Proponowane zmiany
5. Orzecznictwo dotyczące niepełnosprawności
5.1. Aktualny stan prawny
5.2. Instytucje stosujące orzecznictwo
6. Orzecznictwo o długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej naruszeniem sprawności organizmu (niepełnosprawnością)
6.1. Stan aktualny
6.2. Sądowe postępowanie odwoławcze w orzecznictwie o niepełnosprawności i niezdolności do pracy
6.3. Wpływ instytucji zabezpieczenia społecznego na orzecznictwo lekarskie realizowane na ich potrzeby
7. Systemy orzecznictwa lekarskiego w innych krajach
7.1. Przegląd rozwiązań funkcjonujących w zakresie orzecznictwa lekarskiego w wybranych krajach europejskich
7.2. Konkluzje
8. Propozycje zmian dotyczących orzecznictwa lekarskiego
8.1. Propozycje o charakterze ogólnym
8.2. Propozycje w zakresie orzecznictwa o długotrwałej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności
8.3. Propozycje w zakresie orzecznictwa o długotrwałej częściowej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności
8.4. Propozycje w zakresie orzecznictwa o długotrwałej całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności
8.5. Propozycje w zakresie orzecznictwa o niezdolności do samodzielnej egzystencji
8.6. Propozycje w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności dorosłych
8.7. Propozycje w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności dzieci
8.8. Propozycje w zakresie wykraczającym poza zagadnienia orzecznictwa lekarskiego, chociaż z nim związane
9. Konkluzje
10. Rekomendacje

Rozdział IX
Anna Wilmowska, Piotr Błędowski
ZAŁOŻENIA DO UBEZPIECZENIA PIELĘGNACYJNEGO
1. Ubezpieczenie społeczne pielęgnacyjne - idea i propozycje rozwiązań
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Propozycje dotyczące społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego
1.3. Propozycje dotyczące stopni niesamodzielności
1.4. Świadczeniodawcy w ubezpieczeniu pielęgnacyjnym
1.5. Świadczenia dla osób niesamodzielnych
1.6. Kasa Ubezpieczenia Pielęgnacyjnego
1.7. Krajowa Rada ds. Osób Niesamodzielnych
1.8. Składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne
1.9. Uwagi dodatkowe

Rozdział X
Ewa Brożyna, Andrzej Barczyński, Ewa Giermanowska
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
ANALIZA ROZWIĄZAŃ. PROPOZYCJE NA PRZYSZŁOŚĆ
1. Polityka społeczna państwa wobec osób niepełnosprawnych
1.1. Warsztaty terapii zajęciowej i turnusy rehabilitacyjne
1.2. Zakłady aktywności zawodowej
1.3. Zakłady pracy chronionej
1.4. Wsparcie osób niepełnosprawnych w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej
1.5. Dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
2. System finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
3. Wsparcie państwa dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
3.1. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
3.2. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy, adaptacji pomieszczeń, adaptacji lub nabycia urządzeń
3.3. Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
3.4. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy i kosztów płacy osoby niepełnosprawnej
3.5. Zwolnienia z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3.6. Dofinansowanie do składek na ubezpieczenia społeczne pracowników będących osobami niepełnosprawnymi
4. Realne bariery wstrzymujące aktywizację zawodową niepełnosprawnych
4.1. Bariery zatrudniania młodzieży niepełnosprawnej
4.2. Rekomendacje
5. Propozycja zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
5.1. Jakie są główne zagrożenia dla systemu i dlaczego zmiany są konieczne?
5.2. Postulowane kierunki zmian w modelu organizacji i wsparcia finansowego
5.3. Propozycje zmian systemowych

SUMMARY

LITERATURA

DOKUMENTY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2008, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-11-2

Format, liczba stron, oprawa

B 5, 334 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies