STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
SYTUACJA  RODZIN  I POLITYKA  RODZINNA W WYMIARZE LOKALNYM
Tytuł:SYTUACJA RODZIN I POLITYKA RODZINNA W WYMIARZE LOKALNYM
Autor:Bożenna Balcerzak-Paradowska (red.), Danuta Graniewska, Dorota Głogosz, Bożena Kołaczek, Aneta Wójcik
Sygnatura:179M/SiM/0409
Kategoria: Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Zabezpieczenie Społeczne
Cena: 52,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Warunki życia i funkcjonowania rodzin są od wielu lat przedmiotem zainteresowania ośrodków naukowych i decydenckich. Następują zmiany w samej rodzinie, jej modelach, strukturze, funkcjonowaniu i (...) w otoczeniu, tworzącym uwarunkowania przemian rodziny i będącym następstwem procesów dokonujących się w samych rodzinach.
Wśród uwarunkowań społeczno-ekonomicznych nie można zapomnieć o tych, które przyczyniają się do zagrożeń pozostających nadal udziałem wielu rodzin w Polsce i prowadzących do narastającego zróżnicowania ich sytuacji. Potrzebne są więc działania w ramach polityki rodzinnej, będącej odpowiedzią na zachodzące zjawiska, ale także mające na celu zahamowanie negatywnych tendencji i ograniczenie skutków zagrożeń.
Mówiąc o zmianach otoczenia należy mieć na uwadze także zmiany o charakterze ustrojowych, polegając na decentralizacji systemów władzy i administracji oraz na demokratyzacji decyzji zarządzania. Są to stosunkowo nowe uwarunkowania zarówno dla funkcjonowania rodzin, ale przede wszystkim dla realizacji celów i zadań polityki rodzinnej. Powstały nowe nowe podmioty - samorządy terytorialne, którym przypisano zadania związane z realizacją polityki rodzinnej. Stworzone zostały zatem warunki do lepszego rozpoznania potrzeb i sytuacji rodzin i dostosowania do nich adekwatnych środków i metod działania. Co istotne, założone, że dzięki decentralizacji i demokratyzacji życia powstaną jednocześnie warunki do lepszego artykułowania zbiorowych potrzeb i interesów rodzin, ujawniających ich aktywność oraz bezpośredni lub pośredni udział w procesie decyzyjnym i wykonawczym, a więc do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Celem badania podjętego przez zespół pracowników Zakładu Problemów Rodziny IPiSS buło rozpoznanie zakresu, możliwości i barier realizacji lokalnej polityki rodzinnej oraz odpowiedź na pytanie, czy wymiar lokalnej polityki sprzyja bardziej skutecznemu zaspokojeniu potrzeb rodzin zamieszkałych na danym terenie. Chodziło też o zarysowanie obrazy polityki rodzinnej w wymiarze lokalnym, również jako elementu realizacji zasady pomocniczości. Wyniki badań i analiz podjętych dla realizacji powyższego celu zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu.

ze wstępu

Spis treści

WSTĘP

Rozdział I
Bożena Balcerzak-Paradowska
POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINNA W WYMIARZE LOKALNYM – PODSTAWY KONCEPCYJNE
1. Miejsce polityki rodzinnej w polityce społecznej
2. Lokalizm w polityce społecznej i rodzinnej - podstawy teoretyczne i koncepcyjne
2.1. Teoria rozwoju alternatywnego
2.2. Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego
2.3. Teoria kapitału społecznego
2.4. Koncepcja rozwoju lokalizmu jako następstwo zmian w modelu państwa opiekuńczego
3. Przesłanki przemawiające za prowadzeniem polityki rodzinnej na szczeblu lokalnym
4. Relacje między krajową i lokalną polityką rodzinną
5. Zasady polityki rodzinnej
6. Funkcje lokalnej polityki rodzinnej
7. Miejsce rodziny w lokalnej polityce rodzinnej

Rozdział II
Bożena Kołaczek
PODMIOTY LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ – PODSTAWY PRAWNO-INSTYTUCJONALNE. FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW POLITYKI RODZINNEJ W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ
1. Samorząd terytorialny jako podstawowy podmiot lokalnej polityki społecznej i rodzinnej
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów lokalnej polityki rodzinnej
2. Wyspecjalizowane jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
2.1. Rola regionalnych ośrodków polityki społecznej
2.2. Rola powiatowych centrów pomocy rodzinie
2.3. Rola ośrodków pomocy społecznej
3. Organizacje pozarządowe jako podmioty lokalnej polityki rodzinnej
4. Zakład pracy jako podmiot lokalnej polityki rodzinnej (Bożena Balcerzak-Paradowska, Bożena Kołaczek)
5. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie funkcjonowania podmiotów polityki rodzinnej w świetle badań
5.1. Samorząd powiatowy i jego instytucje
5.2. Samorząd gminny
5.3. Organizacje pozarządowe
5.4. Rodzina a samorząd i organizacje pozarządowe
5.5. Oceny decentralizacji

Rozdział III
Danuta Graniewska, Bożena Balcerzak-Paradowska, Dorota Głogosz
ZRÓŻNICOWANIE WARUNKÓW ŻYCIA RODZIN
1. Zróżnicowanie sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej rodzin w Polsce. Uwarunkowania i konsekwencje (Danuta Graniewska, Bożena Balcerzak-Paradowska)
1.1. Typy rodzin. Kryteria demograficzne i społeczne
1.2. Demograficzne czynniki zróżnicowania sytuacji materialnej rodzin w Polsce
1.3. Gospodarstwa domowe. Kryteria demograficzne i społeczne. Sytuacja mieszkaniowa
1.4. Status społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego jako czynnik zróżnicowania sytuacji materialnej
1.5. Miejsce zamieszkania jako czynnik różnicujący sytuację materialną rodzin
2. Regionalne zróżnicowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej województw (Dorota Głogosz)
2.1. Wielkość i struktura administracyjna
2.2. Ludność
2.3. Dochody i wydatki jednostek administracyjnych
2.4. Dochody ludności
2.5. Rynek pracy
2.6. Wynagrodzenia i świadczenia emerytalne
2.7. Warunki mieszkaniowe
2.8. Edukacja
2.9. Stan zdrowia mieszkańców i opieka zdrowotna
2.10. Kultura
2.11. Podsumowanie

Rozdział IV
Bożena Kołaczek, Dorota Głogosz
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIA ZASIĘGU WSPARCIA UDZIELANEGO RODZINOM PRZEZ SAMORZĄDOWĄ POMOC SPOŁECZNĄ (W ŚWIETLE STATYSTYKI ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ)
1. Zasięg wsparcia udzielanego rodzinom 102
2. Wydatki na świadczenia pomocy społecznej w gminach

Rozdział V
Danuta Graniewska
BELGIJSKIE PAŃSTWOWE CENTRA AKCJI SOCJALNEJ W ŚWIETLE BADAŃ NAD INTEGRACJĄ SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ. PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

Rozdział VI
Bożena Kołaczek
CHARAKTERYSTYKA BADANIA LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ. UZASADNIENIE PODJĘCIA BADAŃ, CEL, ZAKRES I METODY BADAWCZE. ORGANIZACJA BADAŃ

Rozdział VII
Aneta Wójcik, Bożena Kołaczek
PROBLEMY SPOŁECZNE W STRATEGIACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWACH OBJĘTYCH BADANIEM
1. Zakres analizy
2. Podstawy prawne strategii
3. Diagnoza głównych problemów społecznych w strategiach
4. Cele i kierunki działań prezentowane w strategiach
4.1. Strategie wojewódzkie
4.2. Strategie powiatowe
4.3. Strategie gminne
5. Ocena strategii samorządowych oraz uwagi końcowe

Rozdział VIII
Bożena Balcerzak-Paradowska, Dorota Głogosz
ROLA SAMORZĄDU W LOKALNEJ POLITYCE RODZINNEJ (W ŚWIETLE BADAŃ)
1. Charakterystyka badanych terenów – monografie wybranych powiatów i gmin
2. Charakterystyka badanych jednostek samorządowych
3. Najważniejsze problemy społeczne na terenie działania samorządu
4. Strategie i programy polityki rodzinnej
5. Zaspokojenie potrzeb na usługi społeczne
6. Współpraca z lokalnymi podmiotami
7. Organizacje pozarządowe jako podmiot polityki rodzinnej
8. Rola rodziny i środowiska lokalnego w rozwiązywaniu problemów socjalnych
9. Ocena skuteczności działalności samorządu na rzecz rodzin
10. Podsumowanie

Rozdział IX
Bożena Kołaczek
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)
1. Charakterystyka ośrodków pomocy społecznej
1.1. Teren działania
1.2. Kadry
2. Najważniejsze problemy rodzin na terenie gmin
3. Świadczeniobiorcy – skala zjawiska
4. Realizacja zadań ośrodków pomocy społecznej
4.1. Realizacja zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej
4.2. Świadczenia rodzinne jako zadanie zlecone gminom
4.3. Ocena katalogu zadań ustawowych
4.4. Zadania własne
4.5. Gminne programy rozwiązywania problemów rodzin
5. Strategie i programy polityki rodzinnej
6. Współpraca ośrodków pomocy społecznej z innymi instytucjami. Przykłady działań
6.1. Zakres i charakter współpracy
6.2. Ocena współpracy ośrodków pomocy społecznej z różnymi instytucjami
7. Aktywność rodzin w rozwiązywaniu problemów swoich i środowiska lokalnego
7.1. Postawy rodzin i działania aktywizujące. Rola kontraktu socjalnego
7.2. Zinstytucjonalizowane formy działania rodzin
8. Rola samorządów i ośrodków pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych w opinii respondentów
9. Podsumowanie

Rozdział X
Dorota Głogosz
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE (PCPR)
1. Charakterystyka instytucji
1.1. Teren działania
1.2. Kadry
1.3. Finanse
2. Diagnoza sytuacji społecznej i materialnej. Najważniejsze problemy rodzin na terenie powiatu
3. Świadczeniobiorcy
4. Realizacja zadań PCPR
4.1. Realizacja zadań ustawowych
4.2. Priorytety
5. Strategie i programy polityki rodzinnej
5.1. Strategie rozwiązywania problemów społecznych
5.2. Powiatowe programy rozwiązywania problemów rodziny
6. Współpraca PCPR z innymi instytucjami
7. Rola rodzin w rozwiązywaniu problemów własnych i środowiska lokalnego
7.1. Postawy rodzin i działania aktywizujące
7.2. Zinstytucjonalizowane formy działania rodzin
7.3. Rodziny zastępcze
8. Rola samorządów i PCPR w realizacji celów polityki rodzinnej – opinie respondentów
9. Podsumowanie

Rozdział XI
Danuta Graniewska, Bożena Balcerzak-Paradowska
SYTUACJA I PROBLEMY RODZIN W ŚWIETLE PRZEPROWADZONEGO BADANIA
1. Charakterystyka respondentów i ich rodzin
2. Materialne i pozamaterialne skutki bezrobocia
3. Sytuacja materialna respondentów i ich rodzin
4. Strategie działań na rzecz poprawy sytuacji
4.1. Działania własne respondentów
4.2. Korzystanie z pomocy społecznej – formy pomocy i ich ocena 293
5. Rola lokalnej polityki rodzinnej w rozwiązywaniu problemów rodzin 298
5.1.Pomoc instytucji
5.2. Pomoc organizacji społecznych i środowiskowa
5.3. Korzystanie z usług społecznych
6. Podsumowanie

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Bożena Balcerzak-Paradowska
1. Najważniejsze problemy rodzin
2. Skala i zróżnicowanie potrzeb oraz stopień ich zaspokojenia
3. Podmioty lokalnej polityki rodzinnej. Stan normatywny i rzeczywistość
3.1. Rola samorządów w polityce rodzinnej
3.2. Rola ośrodków pomocy społecznej (OPS) i powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) w realizacji polityki rodzinnej
3.3. Instytucje wspomagające realizację celów polityki rodzinnej
4. Formy pomocy i ich skuteczność
5. Diagnozowanie problemów i wyznaczanie kierunków działań
6. Współpraca podmiotów polityki rodzinnej – wypełnianie zadań ustawowych czy początek systemu?
7. Aktywność rodzin w rozwiązywaniu problemów własnych i środowiska lokalnego
7.1. Strategie aktywności rodziny
7.2. Aktywizujące formy pomocy
7.3. Udział rodzin w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych
8. Polityka rodzinna w opinii samorządowców. Czym jest, a czym być powinna?

Bożena Kołaczek
ANEKS TABELARYCZNY

BIBLIOGRAFIA
Literatura
Uregulowania prawne i inne materiały źródłowe
Ważniejsze strony internetowe

STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2009, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-18-1

Format, liczba stron, oprawa

B5, 350, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ.  Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies