STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
CZAS PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE. WYNIKI BADAŃ NAD ROZKŁADAMI CZASU PRACY I ZDROWIEM PRACOWNIKÓW
Tytuł:CZAS PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE. WYNIKI BADAŃ NAD ROZKŁADAMI CZASU PRACY I ZDROWIEM PRACOWNIKÓW
Autor:Helena Strzemińska, Lucyna Machol-Zajda, Maria Gasińska, Halina Ćwirko
Sygnatura:93M/SiM/0502
Kategoria: Polityka Społeczna, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie czasem Pracy
Cena: 33,60 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Publikacja przedstawia problemy czasu pracy we współczesnej gospodarce pod kątem zmian, jakie dokonują się w wymiarach normatywnego i rzeczywistego czasu pracy, oraz jego organizacji wykorzystania w przedsiębiorstwie. Zwraca się uwagę na innowacyjne i elastyczne rozwiązania w wybranych krajach rozwiniętych, służące lepszemu wykorzystaniu potencjału zakładu w warunkach globalizacji i konkurencji. Omówiono stosunek organizacji międzynarodowych do współczesnych problemów czasu pracy oraz stanowiska partnerów społecznych.

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE
CZĘŚĆ I
CZAS PRACY I CZAS POZA PRACĄ W GOSPODARCE
Rozdział I
Helena Strzemińska
PRZEMIANY W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ I CZASEM PRACY NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU
1. Wprowadzenie
2. Od gospodarki przemysłowej epoki fordyzmu-tayloryzmu do gospodarki opartej na wiedzy
3. Innowacyjność w organizacji pracy w epoce postfordyzmu
4. Elastyczność w zarządzaniu czasem pracy w świetle badań OECD
5. Ewolucja w zakresie przepracowanych godzin
6. Polaryzacja czasu wydatkowanego na pracę w 2000 r.
Literatura
Załącznik 1
Rozdział II
Lucyna Machol-Zajda
PROBLEMATYKA CZASU PRACY I ZDROWIA W POLITYCE I BADANIACH UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wprowadzenie
2. Europejska strategia zatrudnienia
3. Organizacja czasu pracy - tendencje i perspektywy
4. Praca i zdrowie w badaniach Unii Europejskiej
Rozdział III
Maria Gasińska
CZAS PRACY JAKO CZYNNIK ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW - PRÓBA PRZYBLIŻENIA PROBLEMU
1. Wprowadzenie
2. Zdrowie i jego uwarunkowania
3. Ocena stanu zdrowia jako problem badawczy
    3.1. Rozkłady czasu pracy a zdrowie i bezpieczeństwo jako przedmiot badań
4. Czas pracy i czas wolny jako czynniki zdrowia
5. Współczesne tendencje w zakresie czasu pracy
6. Czas pracy w świetle kontroli PIP
7. Podsumowanie
CZĘŚĆ II
CZAS PRACY W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH A SFERA CZASU WOLNEGO I ZDROWIE PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE BADAŃ IPiSS
Rozdział IV
CEL I METODA BADAŃ EMPIRYCZNYCH ORAZ CHARAKTERYSTYKA BADANEJ ZBIOROWOŚCI
1. Cel i zakres badań
2. Metoda badań
3. Charakterystyka zbiorowości
    3.1. Ankieta zakładowa
    3.2. Ankieta pracownicza
Rozdział V
Helena Strzemińska
CZAS PRACY W POLSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE W LATACH 1999-2000 - WYNIKI BADAŃ IPiSS
1. Wyniki badań IPiSS nad tygodniowym i dziennym czasem pracy
    1.1. Uwagi wstępne
    1.2. Tygodniowy czas pracy w wynikach ankiety pracowniczej IPiSS
        1.2.1. Tygodniowy czas pracy a płeć i charakter pracy
        1.2.2. Tygodniowy czas pracy według sektorów i rodzaju zakładu pracy (branż)
    1.3. Dzienny (dobowy) czas pracy (ankieta pracownicza)
        1.3.1. Godziny przepracowane według charakteru pracy
        1.3.2. Dobowy czas pracy w poszczególnych sektorach i branżach
2. Praca w godzinach nadliczbowych
    2.1. Wprowadzenie
    2.2. Częstotliwość pracy nadliczbowej u badanych osób (ankieta pracownicza)
    2.3. Długość i powody pracy w godzinach nadliczbowych
3. Praca w soboty oraz dni zwyczajowo bądź ustawowo wolne
    3.1. Praca w soboty - częstotliwość pracy oraz postawy pracowników
    3.2. Praca w niedziele
    3.3. Praca w sobotę i niedzielę w tym samym tygodniu
    3.4. Praca w święta
4. Rozkłady czasu pracy w świetle danych z przedsiębiorstw
    4.1. Okresy rozliczeniowe
5. Organizacja pracy a wahania popytu (ankieta zakładowa)
6. Organizacja czasu pracy w ocenie przedsiębiorstw
7. Wnioski
Rozdział VI
Lucyna Machol-Zajda
PARTNERZY SPOŁECZNI A ORGANIZACJA I ROZKŁADY CZASU PRACY W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
1. Wprowadzenie
2. Związki zawodowe w badanych zakładach
3. Przerwy w godzinach pracy
4. Przestoje w pracy
5. Praca zmianowa
6. Stosowane systemy organizacji czasu pracy w opinii pracowników
Rozdział VII
Maria Gasińska
ASPEKTY ZDROWOTNE I RODZINNE STOSOWANYCH ROZKŁADÓW CZASU PRACY
1. Samoocena stanu zdrowia respondentów
2. Samoocena stylu życia respondentów
3. Cechy pracy, ocena warunków pracy
4. Skala zmęczenia chronicznego
5. Stan zdrowia respondentów w świetle kwestionariusza zdrowia subiektywnego
6. Podsumowanie
Rozdział VIII
Halina Ćwirko
NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY A WYBRANE PROBLEMY ZDROWIA PRACUJĄCYCH
1. Wprowadzenie
2. Nadzór nad warunkami pracy
3. Państwowa Inspekcja Pracy
    3.1. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
4. Działania zakładów mające na celu poprawę warunków pracy
5. Wypadki przy pracy
6. Choroby zawodowe
7. Badania lekarskie profilaktyczne
8. Choroby przewlekłe związane z pracą
9. Podsumowanie i wnioski
Literatura
Rozdział IX
ZAKOŃCZENIE
Spis tabel i wykresów


Contents

FOREWORD

PART I
WORKING HOURS AND TIME SPENT OUTSIDE WORK IN THE ECONOMY


Helena Strzemińska
Chapter I
CHANGES IN MANAGEMENT OF ORGANISATION OF WORK AND OF WORKING HOURS AT THE END OF THE 20TH CENTURY AND BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

1. Introduction
2. From the industrial economy of the fordism-taylorism era to the knowledge based economy
3. Innovativeness in the organisation of work during the post-fordism era
4. Flexibility in management of working time in the light of studies by OECD
5. Evolution of hours worked
6. Polarisation in time spent on working in 2000
Literature
Annex 1

Lucyna Machol-Zajda
Chapter II
ISSUES RELATED TO WORKING HOURS AND HEALTH IN THE POLICY AND STUDIES OF THE EU

1. Introduction
2. European employment strategy
3. Organisation of working time – tendencies and perspectives
4. Labour and health in studies of the European Union

Maria Gasińska
Chapter III
WORKING HOURS AS A FACTOR INFLUENCING HEALTH AND SAFETY OF EMPLOYEES  AN ATTEMPT TO INTRODUCE THE ISSUE

1. Introduction
2. Health and its conditions
3. Evaluation of the state of health as a research problem
3.1. Distribution of working hours and occupational health and safety as a subject of studies
4. Working time and free time as factors influencing the state of health
5. Contemporary tendencies as regards working hours
6. Working hours in the light of inspections carried out by the National Labour Inspectorate
7. Summary

PART II
WORKING HOURS IN POLISH ENTERPRISES AND THE SPHERE OF FREE TIME OF EMPLOYEES, AND HEALTH OF EMPLOYEES IN THE LIGHT OF STUDIES CARRIED OUT BY THE IPiSS

Chapter IV
THE OBJECTIVE AND METHODOLOGY OF EMPIRICAL STUDIES, THE CHARACTERISTICS OF THE STUDIED POPULATION

1. Objective and scope of the survey
2. Applied methodology
3. Characteristics of the population
3.1. Questionnaire for enterprises
3.2. Questionnaire for employees

Helena Strzemińska
Chapter V
WORKING HOURS IN POLISH ENTERPRISES DURING THE PERIOD 1999–2000  RESULTS OF STUDIES CARRIED OUT BY THE IPiSS

1. Results of studies of the Institute on working hours per day and per week
1.1. Introductory remarks
1.2. Working hours per week according to the results of employee questionnaires
1.2.1. Working time per week by gender and nature of work
1.2.2. Working time per week according to sectors and type of work (branches)
1.3. Working time per day (24 hours) (employee questionnaire)
1.3.1. Hours worked according to the type (nature) of work
1.3.2. Working time per day in sectors and branches
2. Overtime work
2.1. Introduction
2.2. Frequency of overtime work among the respondents (employee questionnaire)
2.3. Length of overtime work and reasons for working overtime
3. Work on Saturdays and on customary or public holidays
3.1. Work on Saturdays  frequency of work on Saturdays and attitudes of employees
3.2. Work on Sundays
3.3. Work on both a Saturday and a Sunday of the same week
3.4. Work on public holidays
4. Distribution of working hours in the light of data provided by enterprises
4.1. Compensation periods
5. Organisation of work and fluctuations in demand (enterprise questionnaire)
6. Organisation of working time in the opinion of enterprises
7. Conclusions

Lucyna Machol-Zajda
Chapter VI
SOCIAL PARTNERS AND THE ORGANISATION AND DISTRIBUTION OF WORKING HOURS IN THE LIGHT OF EMPIRICAL STUDIES

1. Introduction
2. Trade unions in studied enterprises
3. Breaks during working hours
4. Breaks due to technological reasons or ordered by employers
5. Work according to shift system
6. Applied systems of organisation of work time in the opinion of employees

Maria Gasińska
Chapter VII
HEALTH AND FAMILY RELATED ASPECTS OF THE APPLIED METHODS OF DISTRIBUTION OF WORKING HOURS

1. Self-evaluation of the state of health of the respondents
2. Self-evaluation of the life style of the respondents
3. Features of work, evaluation of working conditions
4. Scale of chronic tiredness
5. State of health of the respondents in the light of the subjective health questionnaire
6. Summary

Halina Ćwirko
Chapter VIII
SURVEILLANCE OF WORKING CONDITIONS AND SELECTED PROBLEMS RELATED TO HEALTH OF EMPLOYEES

1. Introduction
2. Surveillance of working conditions
3. National Labour Inspectorate
3.1. Inspections by the National Labour Inspectorate
4. Activities aiming at improvement of working conditions
5. Accidents at work
6. Occupational disease
7. Preventive medical examinations
8. Long-term, work related disease
9. Summary and conclusions
Literature

Chapter IX
CONCLUSIONS

List of tables and diagrams

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2002, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-32-4

Format, liczba stron, oprawa

B5, 244 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies