STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRACY NA POCZĄTKU XXI WIEKU. Aspekty makroekonomiczne i regionalne.
Tytuł:GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRACY NA POCZĄTKU XXI WIEKU. Aspekty makroekonomiczne i regionalne.
Autor:Ryszard Czesław Horodeński (red.), Cecylia Sadowska-Snarska, Marek Bednarski, Andrzej F. Bocian, Dorota Głogosz, Waldemar Gostomczyk, Bogusław Grużewski, Alina Grynia, Margarita Ilieva, Wojciech Jarecki, Dorota Kałuża, Elżbieta Kryńska, Lucyna Machol-Zajda, Eugeniusz Niedzielski, Józef Orczyk, Svietlana Pysarenko, Andrzej Rączaszek, Łukasz Sienkiewicz, Anna Skórska, Zenon Wiśniewski, Jarosław Wołkonowski, Radosław Jeż, Zofia Lewandowska-Szweda, Monika Stanny, i inn.
Sygnatura:180E/SiM/0509
Kategoria: Rynek Pracy, Zatrudnienie, Integracja z Unią Europejską
Cena: 37,80 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Przedstawiamy kolejny tom prac pracowników Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku i osób współpracujących z tymi instytucjami. Treść tej wspólnej publikacji dokumentuje wieloletnią i wielopłaszczyznową współpracę nad współczesnymi problemami rynku pracy zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i regionalnym oraz lokalnym. Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku rodzi wiele wyzwań. Rynek pracy pozostaje pod silnym wpływem m.in. takich czynników, jak: zmiany demograficzne (starzenie się populacji, spadek wskaźnika urodzeń, silny spadek potencjalnych zasobów pracy w krajach europejskich), proces globalizacji i rosnąca konkurencja globalnej, zmiany w stosunkach pracy, postęp techniczny, czy też rozwój technologii informacyjnych ICT.
Do tego dochodzą specyficzne problemy polskiego rynku pracy, poruszone w niniejszej publikacji, a odnoszące się m.in. do niskiej aktywności zawodowej ludności, szczególnie kobiet i osób starszych, wysokiej intensywności migracji zagranicznych, trudności w powiązaniu edukacji z potrzebami rynku pracy, dużej skali zatrudnienia nierejestrowanego, wysokich kosztów pozapłacowych, trudności w wykorzystaniu zasobów pracy na obszarach wiejskich, czy też obniżającego się tempa wzrostu gospodarczego wskutek globalnego kryzysu gospodarczego. Autorzy w przedkładanej publikacji nie tylko identyfikują kluczowe problemy rynku pracy, ale także przedstawiają poglądy i propozycje rozwiązań tych problemów współczesnego rynku pracy. W publikacji zamieszczone są prace przedstawicieli nauki oraz praktyki przygotowane na początku 2008 roku. W związku z tym nie odnajdziemy w nich wątku dotyczącego wpływu obecnego globalnego kryzysu gospodarczego na polski rynek pracy. Niewątpliwie pogorszenie sytuacji na rynku pracy od początku 2009 roku prowadzi do zwiększenia zadań polityki rynku pracy, zorientowanych głównie na ochronę istniejących miejsc pracy, a także na wspieranie tworzenia nowych.
Podstawowym założeniem publikacji jest zaprezentowanie doświadczeń osób i instytucji pracujących nad poznaniem i oceną funkcjonowania rynku pracy z myślą, że doświadczenia te zainspirują do dalszych badań nad procesem doskonalenia gospodarki zasobami pracy w XXI wieku.

Ryszard Horodeński
Cecylia Sadowska-Snarska

Spis treści

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ PIERWSZA
SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I DEMOGRAFICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU PRACY W SKALI MAKROEKONOMICZNEJ


Józef Orczyk
ZMIANY NA RYNKU PRACY A STOSUNKI PRACY I POLITYKA SPOŁECZNA
1. Wprowadzenie
2. Wybrane cechy zmian rynku i stosunków pracy w okresie industrializacji i obecnie
3. Kierunki zmian
4. Cechy sytuacji w Polsce
5. Stosunki pracy i polityka społeczna
6. Uwagi końcowe
7. Rekomendacje
Literatura

Elżbieta Kryńska
ZATRUDNIENIE NIEREJESTROWANE W OCZACH PRACODAWCÓW
1. Wprowadzenie
2. Ocena skali zjawiska pracy nierejestrowanej i jej rodzaje
3. Przyczyny zatrudniania pracowników nierejestrowanych
4. Korzyści pracy nierejestrowanej dla pracowników
5. Sposoby zapobiegania zatrudnianiu pracowników nierejestrowanych
6. Wynagrodzenie minimalne a zatrudnienie nierejestrowane
7. Podsumowanie
Literatura

Ryszard Cz. Horodeński
PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJ W POLSCE. REFLEKSJE ZE STUDIÓW NAD POWIĄZANIEM PRACUJĄCYCH Z DOCHODEM NARODOWYM
1. Wstęp
2. Formalny i nieformalny rynek pracy
3. Poziom aktywności zawodowej w Polsce wg GUS
4. Rzeczywisty poziom aktywności zawodowej w Polsce
5. Wnioski
Literatura
Aneksy

Jarosław Wąsowicz
ROLA POZAPŁACOWYCH KOSZTÓW PRACY W RÓWNOWAŻENIU SYTUACJI NA RYNKU PRACY - DOŚWIADCZENIA POLSKI NA TLE INNYCH KRAJÓW
1. Wstęp
2. Koszty pracy, klin podatkowy - podstawowe zagadnienia
3. Kierunki wpływu pozapłacowych kosztów pracy na sytuację na rynku pracy
4. Stopień regulacji rynku pracy i ochrona stosunku pracy
5. Podsumowanie
Literatura

Andrzej F. Bocian
GOSPODARKA POLSKI 2008-2010. PRÓBA BILANSU SZANS I ZAGROŻEŃ
Literatura

Margarita Ilieva
DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU PRACY W BUŁGARII
1. Wprowadzenie
2. Zmiany poziomu liczby ludności i zasobów pracy
3. Zmiany struktury ludności i zasobów pracy
4. Konieczne działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej w Bułgarii
Literatura

CZĘŚĆ DRUGA
DETERMINANTY ZWIĘKSZENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA


Dorota Głogosz
PROBLEMY (RE)AKTYWIZACJI KOBIET BIERNYCH ZAWODOWO Z PRZYCZYN RODZINNYCH
1. Wprowadzenie
2. Bierność zawodowa w krajach UE - kilka liczb
3. Przyczyny bierności zawodowej kobiet
4. Polska: kobiety bierne zawodowo z przyczyn rodzinych - skala, dynamika i struktura zjawiska w latach 2004-2007
5. Propozycje działań na rzecz reaktywizacji zawodowej kobiet biernych z przyczyn rodzinnych
6. Podsumowanie i wnioski
Literatura

Cecylia Sadowska-Snarska
TWORZENIE WARUNKÓW DO GODZENIA PRACY Z ŻYCIEM POZAZAWODOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE
1. Wstęp
2. Charakterystyka próby badawczej
3. Praca zawodowa a rodzina
4. Stosowanie kompleksowych programów praca-życie w badanych firmach
5. Wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z życiem osobistym, w tym rodzinnym
5.1. Stosowanie rozwiązań z zakresu elastycznej organizacji pracy w badanych firmach
5.2. Pomoc pracownikom w organizacji opieki nad osobami zależnymi
5.3. Wsparcie pracowników podczas przerw w pracy związanych z rodzicielstwem
5.4. Wsparcie pracowników w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i umysłowej
5.5. Wsparcie materialne pracowników
6. Efekty stosowanych rozwiązań praca-życie
6.1. Korzyści z punktu widzenia pracodawców
6.2. Korzyści z punktu widzenia pracobiorców
7. Podsumowanie
Literatura

Piotr Szukalski
AGEIZM NA POLSKIM RYNKU PRACY
1. Wprowadzenie
2. Wiek jako czynnik stratyfikacji społecznej
3. Istota ageizmu
4. Źródła ageizmu na rynku pracy
5. Czy osoby starsze są szczególnie traktowane w polskim prawie pracy?
6. Przejawy ageizmu w polskich przedsiębiorstwach
7. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ageizmu na rynku pracy w Polsce
8. Podsumowanie
Literatura

Dorota Kałuża, Zofia Lewandowska-Szweda
BARIERY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB STARSZYCH W POLSCE
1. Wstęp
2. Dezaktywizacja zawodowa w opinii starszych pracowników i pracodawców
3. Czynniki decydujace o przejściu na emeryturę w opiniach łódzkich seniorów
4. Podsumowanie
Literatura

CZĘŚĆ TRZECIA
MIGRACJE A RYNEK PRACY


Svietlana Pysarenko
INFLUENCE OF WORKING MIGRATION ON SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE
References

Bogusław Grużewski, Alina Grynia, Jarosław Wołkonowski
DETERMINANTS OF FREE LABOUR FORCE MOVEMENT IN THE EUROREGION NIEMEN
1. Introduction
2. General charakteristics of the labour market in the border regions
2.1. Labour market in the Lithuanian border region
2.2. Labour market in the Polish border region
2.3. Labour market in the Kaliningrad Oblast border region
3. Perspektives for the movement of labour force in the border region
4. General conclusions and recommendations
References

Eugeniusz Niedzielski
MIGRACJE ZAROBKOWE WŚRÓD MŁODZIEŻY
1. Wprowadzenie
2. Migracja - korzyści i zagrożenia
3. Zamiary migracyjne badanych osób
4. Wnioski
Literatura

CZĘŚĆ CZWARTA
LOKALNE I REGIONALNE RYNKI PRACY - KREOWANIE POPYTU NA PRACĘ


Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki
INFRASTRUKTURA INSTYTUCJONALNA I POPYT NA PRACĘ NA LOKALNYM RYNKU PRACY
1. Instytucje i podmioty rynku pracy
2. Infrastruktura instytucjonalna lokalnego rynku pracy
2.1. Publiczne służby zatrudnienia
2.2. Pozostałe instytucje lokalnego rynku pracy
2.3. Lokalne instytucje edukacyjne
3. Zapotrzebowanie na informacje wśród podmiotów i instytucji rynku pracy
4. Krótkookresowa prognoza podaży i popytu na pracę
5. Zapotrzebowanie na kadry w Toruniu w opinii pracodawców
5.1. Metodologiczne aspekty badania
5.2. Ocena kwalifikacji pracowników
Literatura

Lucyna Machol-Zajda
INFORMATYZACJA SZANSĄ ROZWOJU REGIONÓW I LEPSZEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRACY
1. Proces globalizacji a rozwój ICT
2. Informatyzacja w perspektywie europejskiej
3. Informatyzacja Polski i jej regionów
Literatura

Marek Bednarski, Łukasz Sienkiewicz
SAMOZATRUDNIENIE W WYMIARZE REGIONALNYM
1. Wprowadzenie
2. Samozatrudnienie w województwie mazowieckim
Literatura

Radosław Jeż
ROLA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W TWORZENIU MIEJSC PRACY I NIWELOWANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
1. Wstęp
2. Charakterystyka ekonomiczna województwa śląskiego
3. Czynniki determinujące stan ekonomiczny województwa śląskiego
4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a tworzenie nowych miejsc pracy
5. Rola inwestycji zagranicznych w niwelowaniu wykluczenia społecznego
6. Prognoza inestycyjna dla województwa śląskiego na lata 2007-2013.
7. Podsumowanie
Literatura

CZĘŚĆ PIĄTA
EDUKACJA A RYNEK PRACY


Wojciech Jarecki
WYNIKI BADAŃ W KWESTII EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
1. Wprowadzenie
2. Zadowolenie ze studiowania, z życia i pracy zawodowej
3. Zależności między średnimi ocenami w okresie studiów a wynagrodzeniem po studiach
4. Badanie czynników determinujących karierę zawodową w Polsce
5. Podsumowanie
Literatura

Andrzej Rączaszek
UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE SYSTEMU KSZTAŁCENIA A RYNEK PRACY NA PRZYKŁADZIE REGIONU RYBNICKIEGO
1. Wprowadzenie
2. System edukacji i oświaty w Polsce
2.1. Sytuacja demograficzna a oświata
2.2. Falowanie demograficzne a system kształcenia
2.3. Falowanie demograficzne a rynek pracy
3. Zmiany oferty edukacyjnej w polskim systemie kształcenia
3.1. Podstawy formalnoprawne
3.2. Oferta edukacyjna w Rybniku
3.3. Insytucje kształcenia i doskonalenia zawodowego
4. Uwarunkowania demograficzne i edukacyjne rynku pracy
4.1. Instytucje edukacyjne i obsługi rynku pracy
4.2. Wnioski z analizy sytuacji w Rybniku
Literatura

Anna Skórska
JAKOŚĆ ZASOBÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 1999-2007
1. Wstęp
2. Jakość zasobów pracy w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
3. Uczniowie i absolwenci szkół w województwie śląskim
4. Studenci i absolwenci szkół wyższych
5. Bezrobotni według poziomu wykształcenia
6. Podsumowanie
Literatura

CZĘŚĆ SZÓSTA
RYNEK PRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH


Monika Stanny
DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA WIEJSKIEGO RYNKU PRACY
1. Wprowadzenie
2. Specyfika struktury ludności wiejskiej w Polsce według wieku
3. Ubytek potencjalnych zasobów pracy na wsi?
4. Konsekwencje strukturalne czynnika demograficznego
5. Przestrzenne zróżnicowanie struktur demograficznych
6. Zakończenie
Literatura

Waldemar Gostomczyk
WPŁYW UPRAW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH NA POPRAWĘ SYTUACJI NA WIEJSKIM RYNKU PRACY
1. Wstęp
2. Szacunki wpływu produkcji biomasy na kreację rynku pracy
3. Uwarunkowania celowości produkcji biomasy na cele energetyczne w województwie zachodniopomorskim
4. Przykład tworzenia miejsc pracy w uprawie roślin energetycznych
5. Wnioski
Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2009, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61247-12-8

Format, liczba stron, oprawa

B5, stron 354, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies