STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta ksi��ki
EKSPERCI BANKU ¦WIATOWEGO O REFORMACH EMERYTALNYCH W POLSCE I NA ¦WIECIE Propozycje, wzory, kontrowersje
Tytuďż˝:EKSPERCI BANKU ¦WIATOWEGO O REFORMACH EMERYTALNYCH W POLSCE I NA ¦WIECIE
Propozycje, wzory, kontrowersje
Autor:Micha³ Rutkowski, Estelle James, Luca Barbone, Stanis³awa Golinowska, Ewa Lewicka, Krzysztof Starzec, Mieczys³aw Kabaj, Marek Góra, Bogdan Krysiewicz, Marek Mazur, Irena Wóycicka, Praca zbiorowa
Sygnatura:55M/E/0597
Kategoria: Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Integracja z Unią Europejską
Cena: 8,00 PLN z VAT
Nak�ad wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkr�tce w sprzeda�y.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Kr�tki opis tre�ci:

Seminarium z ekspertami Banku ¦wiatowego odby³o siê w IPiSS bez ma³a rok temu. Przedstawione na nim referaty i przeprowadzona dyskusja s± wci±¿ aktualne. Debata nad reform± systemu emerytalno-rentowego w Polsce trwa nadal. Uczestnicy tej debaty s± coraz bardziej kompetentni i coraz rzadziej ulegaj± emocjom. Postêpuj± prace nad przygotowaniem projektów reformy. Minister Andrzej B±czkowski zorganizowa³ Biuro ds. Reformy Zabezpieczenia Spo³ecznego, w którym zosta³y skoncentrowane si³y i ¶rodki niezbêdne do przygotowania profesjonalnych projektów reformy systemu. Projekty te nawi±zuj± do propozycji zawartych w s³ynnej ksi±¿ce "Averting the Old Age Crisis". W kilku aspektach s± jednak istotnie odmienne. Interesuj±ca jest argumentacja jednej z autorek wspomnianej ksi±¿ki - Estelle James, której wp³yw na model obecnego projektu polskiej reformy jest mimo wszystko wyra¼ny.
Warunki przeprowadzenia w Polsce reformy systemu emerytalno-rentowego wed³ug wytycznych ekspertów Banku ¦wiatowego s± bardzo trudne, albo wrêcz niemo¿liwe, w okresie kszta³towania siê jednego pokolenia (25 lat). Polska reforma emerytalna bêdzie wiêc musia³a byæ przedsiêwziêciem dostosowanym do innych warunków i wyj±tkowo d³ugookresowym, co zmusza do konsekwentnego trzymania siê wytyczonych kierunków. Zapewnienie takiej konsekwencji uwarunkowane jest upowszechnianiem wiedzy na temat potrzeby reformy, jej celów i potencjalnych rezultatów. Od wiedzy pozostaje krok do zrozumienia, a od zrozumienia - krok do akceptacji. Maj±c to na wzglêdzie zaproponowali¶my Paulowi Knotterowi - Przedstawicielowi Banku ¦wiatowego w Polsce - publikacjê materia³ów z seminarium, które odby³o siê 19 IV 1997 r. w IPiSS, prosz±c jednocze¶nie o wsparcie finansowe druku. Dziêki wyra¿eniu zgody na tê propozycjê oraz pomocy Piotra Kurowskiego, asystenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie i sta¿ysty IPiSS, w przet³umaczeniu materia³ów mo¿emy Pañstwu przekazaæ tê pracê z nadziej±, ¿e potrzeba reformy systemu emerytalnego - uzyska wiêksze zrozumienie i akceptacjê.

Stanis³awa Golinowska

Spis tre�ci

Od redakcji
Wprowadzenie
CZÊ¦Æ I

Estelle James
REFORMY SYSTEMU EMERYTALNEGO A OKRES PRZEJ¦CIOWY
I. Wprowadzenie
II. Efektywno¶æ, wzrost gospodarczy i, co za tym idzie, wielko¶æ puli PKB ulegaj± poprawie dziêki czê¶ciowej kapitalizacji sk³adki emerytalnej (pre-fisnding)
III. Najkorzystniejsze jest konkurencyjne i zdecentralizowane zarz±dzanie funduszami emerytalnymi przez wyspecjalizowane instytucje prywatne
IV. System emerytalny jest efektywny raczej dla systemów emerytalnych o zdefiniowanej sk³adce ni¿ o zdefiniowanym ¶wiadczeniu
V. System wielofilarowy jest równie¿ najbardziej sprawiedliwy
VI
VII. Strategie okresu przej¶ciowego, umo¿liwiaj±ce przyjêcie nowego systemu
VIII. Pytania, które czasem siê pojawiaj±
Luca Barbone
REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO W POLSCE W OPINII BANKU ¦WIATOWEGO
Pogl±d Banku ¦wiatowego na obecne propozycje reform
Jaka jest rola przeniesienia maj±tku do funduszy emerytalnych w okresie przej¶ciowym?
Micha³ Rutkowski
REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO NA £OTWIE: PRZYK£AD DO NA¦LADOWANIA?
T³o
Nowy system emerytalny
System w okresie przej¶ciowym
Cechy pozytywne nowego podej¶cia
Wady nowego podej¶cia
Czy jest to podej¶cie, które nale¿y zastosowaæ?
CZIÊ¦Æ II
DYSKUSJA
Ewa Lewicka
Krzysztof Starzec
Irena Wóycicka
Marek Góra
Bogdan Krysiewicz
Mieczys³aw Kabaj
Stanis³awa Golinowska
Micha³ Rutkowski
Marek Mazur

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1997, seria "Ekspertyzy"

ISBN

83-904507-9-8

Format, liczba stron, oprawa

A5, 60 stron, mi�kka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W  INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
ZZL 6/2015
ZZL 5/2015
ZZL 3-4/2015
ZZL 2/2015
ZZL 1/2015
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Paďż˝stwo, uprzejmie informujemy, ďż˝e w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsďż˝ugi Ksiďż˝garni Internetowej. Jeďż˝li nie wyraďż˝ają Paďż˝stwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyďż˝ączaďż˝ zapisywania plikďż˝w cookies dla ksiďż˝garni, poniewaďż˝ uniemoďż˝liwi to korzystanie z koszyka zakupďż˝w.   

   Zgadzam siďż˝         Polityka cookies

Polityka cookies