STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania
Tytuł:Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania
Autor:Bożenna Balcerzak-Paradowska (red.), Stanisława Golinowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Piotr Broda-Wysocki, Zdzisław Czajka, Zofia Czepulis-Rutkowska, Lucyna Deniszczuk, Marta Derlacz-Wawrowska, Kazimierz W. Frieske, Dorota Głogosz, Stanisława Golinowska, Danuta Graniewska, Anna Jawor-Joniewicz, Marta Juchnowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Kryńska, Piotr Kurowski, Irena Lichniak, Lucyna Machol-Zajda, Joanna Mirosław, Zofia Morecka, Paweł Poławski, Anna Rogozińska-Pawełczyk, Barbara Sajkiewicz, Agnieszka Smoder, Agnieszka Sowa, Gertruda Uścińska, Jerzy Wratny, Dariusz Zalewski
Sygnatura:211M/SiM/0613
Kategoria: Prawo Pracy, Prawo w Polityce Społecznej, Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne, Zabezpieczenie Społeczne, Dialog Społeczny, Migracje, Edukacja, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Wynagrodzenia, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami, Integracja z Unią Europejską, Zbiorowe Stosunki Pracy
Cena: 44,10 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

(...) Długoletnia tradycja Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz wnikliwa lektu- ra zamieszczonych w niniejszej publikacji artykułów skłania do refleksji, iż przy zróżnicowanych poglądach Autorów zamieszczonych prac zachowany został obiektywizm oceny sytuacji w omawianych obszarach, opartej na rzetelnej dia- gnozie danego problemu. Oceny, które niekiedy mogą wydać się Czytelnikowi kontrowersyjne, powinny stanowić punkt wyjścia do podjęcia merytorycznej dys- kusji. Otwartość na inne poglądy i argumenty pozwala na obiektywne zdiagno- zowanie problemów społecznych w sferze pracy i polityki społecznej (przy całej świadomości istnienia różnorodności i trudności w jednoznacznej ocenie ich uwa- runkowań i skutków). I to dopiero może stanowić punkt wyjścia do wysuwania propozycji rozwiązań – charakterystycznych dla badań stosowanych – domeny pracy IPiSS-u.
(...)Omawiając kierunki prac naukowo-badawczych podejmowanych w Instytu- cie, wyznaczając cele badawcze, odnosimy je do określonych zjawisk czy proce- sów. Nie powinno to jednak przesłaniać myśli, którą w 1977 r. sformułował prof. Wacław Szubert, dokonując oceny prac ówczesnego Instytutu Pracy i Spraw So- cjalnych na łamach pisma „Nauka Polska”:
..."przedmiotem badań Instytutu był stale człowiek, jego praca, systemy od- działujące na jego motywację, warunki jego bytu, stosunki międzyludzkie..."
Niech te słowa będą przesłaniem, punktem odniesienia przy formułowaniu ce- lów dalszych badań IPiSS-u, jak i strategii działań praktycznych.

Z Wprowadzenia
Bożena Balcerzak-Paradowska

Spis treści

Bożena Balcerzak-Paradowska
WPROWADZENIE
Z perspektywy 50-letniej tradycji IPiSS-u

Część I
Polityka społeczna wczoraj, dziś i jutro


Stanisława Golinowska
POLSKIE PAŃSTWO OPIEKUŃCZE. NARODZINY I ZMIERZCH?

Wprowadzenie
1. Podstawy rozwoju polskiej polityki społecznej
2. Pierwsze instytucje polityki społecznej w niepodległej Polsce
3. Pod okupacją 1939−1945
4. Socjalistyczne welfare state
5. Polityka społeczna i budowanie gospodarki rynkowej
6. Jaki model polityki społecznej kształtuje się w Polsce?
Literatura
Streszczenie
Summary

Kazimierz W. Frieske
O LICZENIU NIEPOLICZALNEGO: ILUZJE „DUCHA EPOKI”. O ROLI KULTURY W POLITYCE SPOŁECZNEJ
1. Rynkowy mit wspólnego denominatora
2. Pochwała pryncypializmu: dobra i towary
3. Kultura, głupcze: Douglas, Elias i Polanyi
Literatura
Streszczenie
Summary

Część II
Problemy rynku pracy


Elżbieta Kryńska
POLSKI RYNEK PRACY – MITY I RZECZYWISTOŚĆ, CZYLI PRZECIW STEREOTYPOM
1. Mit pierwszy – pracownik jest słabszą stroną umowy o pracę
2. Mit drugi – istnieje i rośnie nadwyżka kwalifikacji (overeducation), czyli kształcenie zwłaszcza na poziomie wyższym, nie przynosi korzyści
3. Mit trzeci – zła pozycja młodzieży na rynku pracy jest słabo uzasadnioną polską specyfiką
4. Konkluzje
Literatura
Streszczenie
Summary

Irena Lichniak
PRACA W GOSPODARCE USŁUG
1. Ku gospodarce usług
2. Wpływ serwicyzacji polskiej gospodarki na zmiany struktury zatrudnienia. Kontekst europejski
3. Znaczenie zasobów pracy dla rozwoju nowoczesnych usług
4. Serwicyzacja a rynek pracy
Literatura
Streszczenie
Summary

Paweł Poławski
RYNEK PRACY, EDUKACYJNE ASPIRACJE I PROBLEM NADWYŻKI WYKSZTAŁCENIA
Wprowadzenie – konteksty debat nad wykształceniem.
1. Edukacyjne aspiracje Polaków
2. Korzyści z kształcenia
3. Sytuacja absolwentów na rynku pracy
4. Niedopasowania kwalifikacyjne
Literatura
Streszczenie
Summary

Joanna Mirosław
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W KONTEKŚCIE ROSNĄCEGO ZNACZENIA MŚP WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE
Wprowadzenie
1. Miejsce i rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
1.1. Zmiana warunków gospodarowania
1.2. Znaczenie MŚP dla gospodarki
2. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
2.1. Bariery funkcjonowania i rozwoju MŚP w Polsce
2.2. Polityka wspierania rozwoju sektora MŚP
3. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości kobiet
3.1. Motywy podejmowania działalności gospodarczej przez kobiety
3.2. Bariery rozwoju przedsiębiorczości kobiet
3.3. Dlaczego rozwijanie przedsiębiorczości kobiet jest ważne?
3.4. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości kobiet
4. Podsumowanie
Literatura
Streszczenie
Summary

Część III
Zarządzanie zasobami ludzkimi


Stanisława Borkowska
PRACODAWCY O NARZĘDZIACH WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB W WIEKU 45+ NA RYNKU PRACY. OPINIE I WNIOSKI
1. Ocena skuteczności wsparcia narzędzi aktywności zawodowej osób w wieku 45+ w przekroju sektorów
2. Ocena skuteczności narzędzi wyrównywania szans osób w wieku 45+
2.1. Analiza skuteczności narzędzi wyrównywania szans osób w wieku 45+ a rodzaj sektora
2.2. Ocena skuteczności narzędzi wyrównywania szans osób w wieku 45+ na rynku pracy a wielkość firm
2.3. Rodzaj rynku a ocena skuteczności narzędzi wyrównywania szans osób w wieku 45+
3. Wnioski i rekomendacje
Streszczenie
Summary

Anna Rogozińska-Pawełczyk
OSOBY W WIEKU 50+ (45+) NA RYNKU PRACY, CZYLI CO SIĘ DZIEJE W POLSKIEJ NAUCE?
Wprowadzenie
1. Wnioski z prowadzonych przez polską naukę badań w latach 2004−2010
2. Rekomendacje od polskiej nauki
3. Sugestie dotyczące kierunków przeprowadzania dalszych badań
4. Zakończenie
Literatura
Streszczenie
Summary

Marta Juchnowicz
WYNAGRODZENIA W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ – WSPÓŁCZESNE TENDENCJE
Wprowadzenie
1. Relacje produktywności i kosztów pracy w latach 2000−2010
2. Realne koszty pracy i wynagrodzenia w latach 2000−2010
3. Zmiany rozpiętości wynagrodzeń a spójność społeczna
4. Podsumowanie
Literatura
Streszczenie
Summary

Zdzisław Czajka
WPŁYW SAMODZIELNOŚCI URZĘDÓW GMINNYCH NA ZMIANY W ICH SYSTEMACH WYNAGRADZANIA
Wprowadzenie
1. Przepisy określające kompetencje urzędów w zakresie wynagradzania
2. Ocena zakresu wykorzystania samodzielności w wynagradzaniu
3. Podsumowanie
Literatura
Streszczenie
Summary

Anna Jawor-Joniewicz, Barbara Sajkiewicz
CZY WARTO ZARZĄDZAĆ KOMPETENCJAMI?
Wstęp
1. Wpływ ZZL opartego na kompetencjach na wyniki przedsiębiorstw
2. Czynniki wpływające na skuteczność ZZL opartego na kompetencjach
3. Podsumowanie
Literatura
Streszczenie
Summary

Część IV Czas pracy

Lucyna Machol-Zajda
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJOWE A CZAS PRACY
1. Wyzwania demograficzne i zdrowotne
2. Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy
3. Problemy i działania promocyjne na rzecz upowszechniania elastycznego czasu pracy
4. Podsumowanie
Literatura
Streszczenie
Summary

Część V
Zabezpieczenie społeczne


Gertruda Uścińska
AKTUALNE PROBLEMY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE
Wstęp
1. Polski system emerytalny a standardy międzynarodowe
2. System emerytalny
3. Wiek emerytalny w Polsce. Jak powinien być ustalony? Potrzeba reformy systemu rentowego
3.1. Renty z tytułu niezdolności do pracy
3.2. Renty rodzinne
4. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości
Literatura
Streszczenie
Summary

Zofia Czepulis-Rutkowska
SYSTEMY EMERYTALNE I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ KIERUNKI REFORM A ZMIANA SPOŁECZNA I STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI
Wprowadzenie
1. Złoty Wiek Zabezpieczenia Społecznego (trente glorieuses)
2. Zmiana społeczna i starzenie się społeczeństw
3. Zmiana społeczna i starzenie się a systemy zabezpieczenia społecznego
4. OECD i Bank Światowy o systemach emerytalnych i opieki długoterminowej
5. Unia Europejska a systemy emerytalne i systemy opieki długoterminowej
6. Systemy emerytalne i opieki długoterminowej w wybranych krajach
6.1. Niemcy
6.2. Wielka Brytania
6.3. Polska
7. Podsumowanie
Literatura
Streszczenie
Summary

Bożena Kołaczek
ZASADY WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Cele a wartości i zasady w polityce społecznej
2. Do jakich zasad odwołujemy się w opisie i kreowaniu polityki społecznej?
3. Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych – cele, zakres i zasady
4. Odzwierciedlenie zasad w rozwiązaniach realnej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych
5. Zasady polityki spójności społecznej a polityka społeczna wobec niepełnosprawnych
Literatura
Streszczenie
Summary

Piotr Broda-Wysocki, Lucyna Deniszczuk, Piotr Kurowski, Agnieszka Sowa
MIARY UBÓSTWA W BADANIACH INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W POLSKIEJ POLITYCE POMOCY SPOŁECZNEJ
Wprowadzenie
1. Linie minimalnej konsumpcji w okresie powojennym
2. Rozwój badań w okresie transformacji Metody opracowania progów konsumpcji
3. Progi minimalnej konsumpcji
4. Próba zastosowań progów minimalnej konsumpcji w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych
5. Bieda a zdrowie
6. Bieda mieszkaniowa
7. Zakończenie
Literatura
Streszczenie
Summary

Część VI Problemy rodziny i polityka rodzinna

Danuta Graniewska
SYTUACJA ZAWODOWA KOBIET W POLSCE. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I RODZINNE
1. Kobiety na rynku pracy – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i rodzinne
2. Poziom aktywności zawodowej kobiet w świetle statystyki
Literatura
Streszczenie
Summary

Dorota Głogosz
POZARODZINNA OPIEKA NAD DZIEĆMI JAKO INSTRUMENT STYMULOWANIA WZROSTU ZATRUDNIENIA KOBIET (WYBRANE PROBLEMY)
Wprowadzenie
1. Pozarodzinna opieka nad dziećmi w polityce Unii Europejskiej
2. Dostępność opieki nad dziećmi a wzrost aktywności zawodowej kobiet – rezultaty odejmowanych działań
3. Opieka nad dziećmi w wybranych rządowych programach zatrudnienia w Polsce
4. Bariery dostępności pozarodzinnej opieki nad dziećmi i zatrudnienia kobiet w Polsce
5. Jak zwiększać dostęp do usług opieki nad dziećmi i zatrudnienia kobiet? − Propozycje dla Polski
Literatura
Streszczenie
Summary

Agnieszka Smoder
ŁĄCZENIE PRACY Z ŻYCIEM POZAZAWODOWYM W KONTEKŚCIE PRZEMIAN RODZINY
Wprowadzenie
1. Ekonomiczne modele rodziny
2. Podział obowiązków w polskiej rodzinie – preferencje a praktyka życia codziennego
3. Dlaczego partnerski model rodziny jest optymalny dla łączenia pracy z życiem pozazawodowym?
4. Na czym powinien polegać partnerski model rodziny?
5. Zakończenie Literatura Streszczenie Summary

Część VII
Prawo pracy


Jerzy Wratny
NIEKTÓRE PROBLEMY REGULACJI WYNAGRODZEŃ W PERSPEKTYWIE ZMIAN KODEKSU PRACY
Wprowadzenie
1. Przegląd źródeł wynagrodzenia za pracę
2. Formuła prawa do wynagrodzenia za pracę
3. Kodeks pracy a pozakodeksowe przepisy płacowe w ustawodawstwie pracy
4. Wynagrodzenie gwarancyjne
5. Wynagrodzenie chorobowe
6. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
7. Godziny ponadwymiarowe pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy
Literatura
Streszczenie
Summary

Marta Derlacz-Wawrowska
PRAWO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DO INFORMACJI. STAN OBECNY I PROPOZYCJE ZMIAN
Wprowadzenie
1. Prawo uzyskania informacji niezbędnych do wykonywania działalności związku zawodowego
2. Prawo do informacji w trakcie rokowań nad układem zbiorowym pracy
3. Inne uprawnienia informacyjne związków zawodowych
4. Podsumowanie Literatura Streszczenie
Summary

Część VIII
Lokalny wymiar polityki społecznej i rynku pracy. Dialog społeczny


Stanisława Golinowska, Marek Bednarski, Zofia Morecka
POLITYKA SPOŁECZNA I RYNKU PRACY NA ZDECENTRALIZOWANYCH SZCZEBLACH WŁADZY. PROBLEMY I POTRZEBA PRZEMYŚLENIA
Wprowadzenie
1. Czym jest decentralizacja?
2. Cele decentralizacji
3. Polityka społeczna w Polsce w zdecentralizowanych strukturach władzy
4. Zdecentralizowane działania pomocy społecznej
5. Podzielona ochrona zdrowia
6. Administracja pracy i instytucje rynku pracy w procesie decentralizacji
7. Problemy z decentralizacją w polityce społecznej i rynku pracy
7.1. Transfer odpowiedzialności za sprawy społeczne; spychotechnika czy intencjonalne ograniczanie państwa opiekuńczego
7.2. Problemy z koordynacją
7.3. Problemy z podażą i jakością kadr w strukturach zdecentralizowanych
7.4. Niepożądane cechy rządzenia na szczeblach zdecentralizowanych
8. Niepożądane skutki decentralizacji w doświadczeniu światowym
9. Wnioski
Literatura
Streszczenie
Summary

Dariusz Zalewski
MIĘDZY FASADĄ A PROTESTEM. DIALOG SPOŁECZNY AD ACTA
1. Uwagi wstępne
2. Funkcje dialogu społecznego.
3. Dialog społeczny a konflikty w stosunkach pracy
4. Dialog społeczny w systemie politycznym
5. Zakończenie
Literatura
Streszczenie
Summary

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2013, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-88-4

Format, liczba stron, oprawa

B 5, 441 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies