STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
STYMULACJA RUCHLIWOŚCI PRACOWNICZEJ. METODY I INSTRUMENTY
Tytuł:STYMULACJA RUCHLIWOŚCI PRACOWNICZEJ. METODY I INSTRUMENTY
Autor:Elżbieta Kryńska
Sygnatura:67M/R/0701
Kategoria: Prawo Pracy, Edukacja, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Wynagrodzenia, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami, Integracja z Unią Europejską
Cena: 28,35 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Podstawowym celem prezentowanej ekspertyzy jest wskazanie czynników (instrumentów) stymulujących trzy główne formy ruchliwości polskich zasobów pracy: przestrzennej, zawodowej i międzyzakładowej. Dla jego realizacji niezbędne było rozpoznanie uwarunkowań i różnego rodzaju barier mobilności pracowniczej, ograniczającej zdolność podaży siły roboczej i szybkich dostosowań do zmieniającego się popytu na pracę. Wymagało to starannego przestudiowania wyników badań przeprowadzonych nad ruchliwością zasobów pracy w Polsce w okresie transformacji systemowej, których przedmiotem były kwestie związane z jej barierami. W ekspertyzie sformułowano rekomendacje sposobów stymulacji ruchliwości zasobów pracy w Polsce. Rekomendacje te zostały oparte na przeprowadzonych analizach barier mobilności w Polsce oraz doświadczeniach w tym zakresie rynków pracy krajów wysoko rozwiniętych. Ekspertyza składa się z dziewięciu części. W części pierwszej (Ruchliwość przestrzenna, międzygałęziowa i zawodowa w Polsce) przedstawiono diagnozę ruchliwości przestrzennej, międzyzakładowej (w połączeniu z edukacyjną) zasobów pracy na polskim rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych wraz ze wskazaniem podstawowych barier wpływających na ich ograniczenia. W części drugiej (Elastyczne formy zatrudnienia) omówiono pojęcie elastycznych (niestandardowych) form zatrudnienia, przedstawiono tendencje zmian niektórych elastycznych form zatrudnienia (pracy w niepełnym wymiarze czasu wraz z motywami jej podejmowania, pracy dorywczej, pracy na rachunek własny, pracy w więcej niż jednym miejscu oraz pracy świadczonej w ramach aktywnych programów rynku pracy) w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, wskazano ich znaczenie dla procesów dostosowawczych na rynku pracy oraz bariery i konsekwencje ich stosowania. W części trzeciej (Instytucja płacy minimalnej) omówiono funkcje płacy minimalnej jako jednego z instrumentów polityki cenowo-dochodowej oraz jej wpływ na zatrudnienie. Część czwarta (System edukacji szkolnej i pozaszkolnej - czynnikiem determinującym ruchliwość zasobów pracy) poświęcona została rozpoznaniu uwarunkowań i różnego rodzaju barier - wynikających z systemu edukacji szkolnej i edukacji pozaszkolnej (dorosłych) - ruchliwości zawodowej, międzyzakładowej i edukacyjnej polskich zasobów pracy. W części piątej (Funkcjonowanie pośrednictwa pracy) omówiono wybrane aspekty realizacji funkcji pośrednictwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji zmian kompetencji i organizacji urzędów pracy dla ruchliwości zasobów pracy. Część szósta (Instrumenty prawne sprzyjające wzrostowi ruchliwości zasobów pracy) poświęcona została kwestiom uwarunkowań prawnych mobilności zasobów pracy. Analizie poddano regulacje prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mające (pozytywny lub negatywny) wpływ na ruchliwość zasobów pracy oraz tworzenia miejsc pracy. Część siódma (Analiza komparatywna polityk rynku pracy w wybranych krajach europejskich) poświęcona została najnowszym rozwiązaniom w zakresie uelastyczniania rynków pracy w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono w niej przykłady "dobrej praktyki" w zakresie polityki rynku pracy, które mogą stać się materiałem wyjściowym do ewentualnego wykorzystania przy opracowywaniu kolejnych wersji polskich programów rynku pracy. W części ósmej (Z doświadczeń amerykańskiego rynku pracy) zawarto krótką syntezę charakterystycznych cech rynku pracy w USA, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między rynkiem a rynkami krajów Unii Europejskiej. Wszystkie części ekspertyzy kończą się wnioskami. Wnioski o charakterze syntetycznym (między innymi dotyczące barier poszczególnych form ruchliwości) oraz rekomendacje metod i instrumentów stymulacji zasobów pracy w Polsce znajdują się w części dziewiątej (Stymulacja ruchliwości zasobów pracy - wnioski i rekomendacje).

Spis treści

Wprowadzenie
Część I
Elżbieta Kryńska
RUCHLIWOŚĆ PRZESTRZENNA, MIĘDZYZAKŁADOWA I ZAWODOWA W POLSCE
1. Ruchliwość przestrzenna
2. Ruchliwość międzyzakładowa
3. Ruchliwość zawodowa
4. Podsumowanie
Literatura
Część II
Elżbieta Kryńska ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA
1. Wprowadzenie
2. Praca w niepełnym wymiarze
3. Praca dorywcza
4. Praca w więcej niż jednym miejscu
5. Praca na własny rachunek
6. Praca w ramach programów rynku pracy
7. Elastyczność zatrudnienia z perspektywy przedsiębiorstw - doświadczenia niemieckie
8. Uwagi końcowe
Literatura
Część III
Stanisława Borkowska
INSTYTUCJA PŁACY MINIMALNEJ
1. Wprowadzenie
2. Rzeczywiste skutki płacy minimalnej
3. Relacja płacy minimalnej do średniej a zatrudnienie
4. Konkluzje
Literatura
Część IV
Urszula Jeruszka
SYSTEM EDUKACJI SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY RUCHLIWOŚĆ ZASOBÓW PRACY
1. Ogólna informacja o systemie edukacji w Polsce
2. Kształcenie dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych
3. Rzeczywiste i potencjalne bariery ruchliwości zawodowej, międzyzakładowej i edukacyjnej zasobów pracy
4. Wnioski - instrumenty zmniejszające bariery ruchliwości siły roboczej
Literatura
Część V
Elżbieta Kryńska
POŚREDNICTWO PRACY A RUCHLIWOŚĆ ZASOBÓW PRACY
1. Zakres oddziaływania
2. Organizacja publicznych służb zatrudnienia
3. Przejrzystość rynku pracy
Literatura
Część VI
Jerzy Wratny, Gertruda Uścińska
INSTRUMENTY PRAWNE, STYMULUJĄCE RUCHLIWOŚĆ ZASOBÓW PRACY
1. Instrumenty prawa pracy
2. Ustawodawstwo z zakresu zabezpieczenia społecznego
Część VII
Bartłomiej Piotrowski
ANALIZA KOMPARATYWNA POLITYK RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH
1. Wstęp
2. Studium przypadków "dobrej praktyki" polityk rynku pracy
3. Rekomendacje dla polskiej polityki rynku pracy ,br.Literatura
Część VIII
Elżbieta Kryńska
Z DOŚWIADCZEŃ AMERYKAŃSKIEGO RYNKU PRACY
1. Próba syntezy
2. Wnioski dla Polski
Literatura
Rozdział IX
Stymulacja ruchliwości pracowniczej - wnioski i rekomendacje
1. Podsumowanie - identyfikacja barier ruchliwości pracowniczej
2. Instrumenty i metody stymulacji ruchliwości pracowniczej
3. Uwaga końcowa
Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2001, zeszyt nr 20, seria "Raporty"

ISSN

1230-2872

Format, liczba stron, oprawa

B5, 146 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies