STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
PRAWO PRACY. Refleksje i poszukiwania
Tytuł:PRAWO PRACY. Refleksje i poszukiwania
Autor:Gertruda Uścińska (red.), Krzysztof W. Baran, Marek Bednarski, Edyta Bielak–Jomaa, Bogusław Cudowski, Zofia Czepulis-Rutkowska, Marta Derlacz-Wawrowska, Agata Drabek, Antoni Dral, Tomasz Duraj, Ludwik Florek, Małgorzata Gersdorf, Piotr Grzebyk, Danuta Kilian-Surdykowska, Aneta Kowalczyk, Lena Krysińska-Wnuk, Tadeusz Kuczyński, Ewa Kulesza, Monika Latos-Miłkowska, Teresa Liszcz, Agata Ludera-Ruszel, Marcin A. Mielczarek, Leszek Mitrus, Monika Nowak, Andrzej Patulski, Łukasz Pisarczyk, Magdalena Barbara Rycak, Walerian Sanetra, Katarzyna Serafin, Michał Seweryński, Dagmara Skupień, Monika Smusz-Kulesza, Arkadiusz Sobczyk, Krzysztof Stefański, Jakub Stelina, Helena Szewczyk, Herbert Szurgacz, Andrzej Świątkowski, Krzysztof Walczak, Tatiana Wrocławska, Marcin Wujczyk, Teresa Wyka
Sygnatura:212M/SiM/0713
Kategoria: Prawo Pracy, Zabezpieczenie Społeczne, Dialog Społeczny, Rynek Pracy, Integracja z Unią Europejską, Zbiorowe Stosunki Pracy
Cena: 63,00 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Księga „Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania” została wydana z okazji jubileuszu 70-lecia Profesora Jerzego Wratnego. Księga zawiera czterdzieści dwa teksty z zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz dotyczące zabezpieczenia społecznego. W zamieszczonych opracowaniach poruszono takie zagadnienia zbiorowego prawa pracy, jak zwłaszcza zakładowe źródła prawa pracy, reprezentacja zbiorowych interesów pracowników, spory zbiorowe, uprawnienia informacyjne i konsultacyjne pracowników. Do problemów indywidualnego prawa pracy uwzględnionego w Księdze należą m.in. zagadnienia nowej regulacji czasu pracy oraz urlopów rodzicielskich.
Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla osób specjalizujących się w problematyce prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Z uwagi na aktualność zagadnień w niej poruszanych Księga może także zainteresować szersze grono czytelników.

Spis treści

Gertruda Uścińska
WPROWADZENIE
PROFESOR JERZY WRATNY PRACA I ŻYCIE
Część I
Ogólne zagadnienia prawa pracy oraz jego stosowanie w praktyce przedsiębiorstw


Michał Seweryński
KRYZYS GOSPODARCZY I PRAWO PRACY
1. Konsekwencje kryzysu gospodarczego w dziedzinie zatrudnienia
2. Zmiany prawa pracy w okresie kryzysu gospodarczego
3. Konkluzje

Teresa Liszcz
KONSTYTUCYJNA ZASADA OCHRONY PRACY
1. Charakter, zakres obowiązywania i treść art. 24 Konstytucji
2. Obowiązek sprawowania przez państwo nadzoru nad warunkami wykonywania pracy
3. Ochrona trwałości stosunku pracy
4. Prawo do pracy
5. Rozwinięcie art. 24 w innych postanowieniach Konstytucji
6. Konkluzja

Walerian Sanetra
PYTANIA W SPRAWIE PYTAŃ PRAWNYCH

Arkadiusz Sobczyk
PRACOWNICZE I LOKATORSKIE PRAWO SOCJALNE - ELEMENTY WSPÓLNOTY AKSJOLOGICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ
1. Uwagi wstępne
2. Doktrynalne i dogmatyczne przyczynki do analizy porównawczej
3. Wspólnota konstrukcyjna
4. Wspólnota aksjologiczna – „prawo do mieszkania” i „prawo do pracy”
5. Pracownicze i lokatorskie prawo socjalne

Andrzej Patulski
PRACA NIEPEWNA JAKO PRODUKT ZMIAN NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY
1. Wstęp
2. Rozwój nietypowych (niestandardowych) form zatrudnienia w UE i w Polsce
3. Koncepcje polityki rynku pracy
4. Segmentacja rynku pracy i wysokie bezrobocie wśród młodzieży
5. Prekariat jako nowa kategoria społeczna
6. Zakończenie

Helena Szewczyk
PRAWO PRACY JAKO INSTRUMENT PRAWNY WPŁYWAJĄCY NA WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ ORAZ NALEŻYTĄ JAKOŚĆ PRACY W WARUNKACH SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ
1. Uwagi wprowadzające
2. Wysoka wydajność oraz należyta jakość pracy jako kategoria prawa pracy
3. Pojęcie i charakter prawny obowiązku prawidłowego organizowania pracy przez pracodawcę w celu osiągania jej wysokiej wydajności i należytej jakości
4. Uwagi końcowe

Część II
Zbiorowe prawo pracy


Ludwik Florek
CHARAKTER PRAWNY POROZUMIEŃ ZBIOROWYCH

Krzysztof W. Baran
Z PROBLEMATYKI POROZUMIEŃ W SPRAWIE STOSOWANIA UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY

Bogusław Cudowski
DOPUSZCZALNOŚĆ SĄDOWEGO MODYFIKOWANIA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH WYNIKAJĄCYCH Z NORMATYWNYCH POROZUMIEŃ ZBIOROWYCH
1. Wprowadzenie
2. Ograniczenia kształtowania treści porozumień
3. Swoboda stron w kształtowaniu treści pakietu socjalnego
4. Wnioski

Teresa Wyka
ZNACZENIE PRAWA O UKŁADACH ZBIOROWYCH PRACY DLA POZAUKŁADOWYCH POROZUMIEŃ ZBIOROWYCH
1. Prawo o układach zbiorowych pracy a pozaukładowe porozumienia zbiorowe
2. Płaszczyzny badania prawa pozaukładowego
3. Wartości prawa układowego
4. Prawo układowe jako nadrzędne i służebne wobec pozaukładowych porozumień zbiorowych

Andrzej Świątkowski
STRAJK I LOKAUT
1. Strajk
2. Lokaut

Łukasz Pisarczyk
W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU REPREZENTACJI ZBIOROWYCH INTERESÓW PRACOWNICZYCH NA POZIOMIE ZAKŁADU PRACY
1. Uwagi wstępne
2. Modele zbiorowej reprezentacji interesów pracowniczych
3. Podmioty reprezentujące pracowników
4. Rokowania zbiorowe
5. Udział przedstawicieli pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
6. Informacja, konsultacja, wyrażanie opinii
7. Zakończenie

Jakub Stelina
EUROPEJSKIE RADY ZAKŁADOWE Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY

Dagmara Skupień
WPŁYW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NA POWOŁANIE I DZIAŁANIE NIEZWIĄZKOWYCH ORGANÓW PRZEDSTAWICIELSKICH
1. Wprowadzenie
2. Wpływ związków zawodowych na powołanie i funkcjonowanie rad pracowników w Polsce
3. Wpływ związków zawodowych na powołanie i działanie organów ogólnozakładowych w Niemczech i Francji
4. Wpływ związków zawodowych na powołanie i działanie ponadnarodowych organów przedstawicielskich
5. Podsumowanie

Marcin Wujczyk
PRAWO DO INFORMACJI I KONSULTACJI JAKO PODSTAWOWE PRAWO PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE STANDARDÓW EUROPEJSKIEJ KARTY PRAW SPOŁECZNYCH
1. Wprowadzenie
2. Standardy międzynarodowe prawa pracowników do informacji i konsultacji
3. Prawo do informacji i konsultacji w Europejskiej Karcie Praw Społecznych
4. Zakres podmiotowy prawa do informacji i konsultacji
5. Zakres przedmiotowy art. 21 ZEKS
6. Sposób prowadzenia procedury informacji i konsultacji
7. Sposób realizacji prawa ido informacji i konsultacji przez władze państw członkowskich
8. Zasada „większości zainteresowanych pracowników”
9. Sankcje za nieprzestrzeganie art. 21 ZEKS
10. Standardy Europejskiej Karty Praw Społecznych a prawo polskie
11. Podsumowanie

Katarzyna Serafin
POROZUMIENIE MIĘDZY PRACODAWCĄ A RADĄ PRACOWNIKÓW
DOTYCZĄCE PROCEDURY INFORMACJI I KONSULTACJI – WYBRANE PROBLEMY


Monika Smusz-Kulesza
PRAWNOKARNA OCHRONA ZBIOROWEGO PRAWA PRACOWNIKÓW DO INFORMACJI
1. Pojęcie zbiorowego prawa pracowników do informacji
2. Charakter zbiorowego prawa pracowników do informacji
3. Treść zbiorowego prawa pracowników do informacji
4. Uzasadnienie ochrony zbiorowego prawa pracowników do informacji
5. Wykroczenia przeciwko zbiorowemu prawu pracowników do informacji
6. Przestępstwa przeciwko zbiorowemu prawu pracowników do informacji
7. Wnioski i uwagi de lege ferenda

Aneta Kowalczyk
ROLA MEDIATORA W SPORACH ZBIOROWYCH
1. Rola mediatora w sporach zbiorowych

Lena Krysińska-Wnuk
MEDIACJA W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH - WYBRANE ZAGADNIENIA
1. Cechy i cele postępowania mediacyjnego w procedurze rozwiązywania konfliktów zbiorowych
2. Mediator w procedurze rozwiązywania sporów zbiorowych - wyzwania a uprawnienia

Marek Bednarski
PARTYCYPACJA PRACOWNICZA A NIESTABILNE ZATRUDNIENIE
1. Uwagi wstępne
2. Źródła niestabilności we współczesnej gospodarce
3. Underemployment w gospodarce niepewności
4. Prekariat – problem społeczny o podłożu ekonomicznym
5. Partycypacja pracownicza a problemy niestabilnego zatrudnienia

Część III
Indywidualne prawo pracy


Antoni Dral
DYFERENCJACJA STATUSU PRAWNEGO PRACODAWCÓW Z UWAGI NA LICZBĘ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
1. Uwagi wprowadzające
2. Podstawy aksjologiczne i cele wyróżnienia małego pracodawcy
3. Kategoria małego pracodawcy w prawie MOP oraz prawie wspólnotowym
4. Liczba zatrudnionych pracowników jako kryterium wyodrębnienia i dyferencjacji statusu małego pracodawcy w polskim prawie pracy
5. Problem równego traktowania pracodawców i zatrudnionych przez nich pracowników
6. Obszary różnicowania statusu prawnego małych pracodawców w obowiązującym prawie pracy i tendencje zmian
7. Podsumowanie

Tomasz Duraj
PRACOWNICZE PODPORZĄDKOWANIE A POZYCJA STRON STOUNKU PRACY I JEGO CHARAKTER PRAWNY
Załącznik 1
Załącznik 2

Monika Latos-Miłkowska
OCHRONA PRACOWNIKÓW W ATYPOWYCH FORMACH ZATRUDNIENIA. TENDENCJE ZMIAN
1. Uwagi wprowadzające
2. Specyfika ochrony pracowników w zatrudnieniu atypowym
3. Ochrona warunków pracy i płacy
4. Ochrona trwałości stosunku pracy
5. Ochrona zbiorowa pracowników atypowych
6. Ochrona przed wymuszonym zatrudnieniem atypowym
7. Wnioski

Monika Nowak
ROZWIĄZANIE NIEZWŁOCZNE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA W RAZIE UPADŁOŚCI PRACODAWCY

Magdalena Rycak
UWAGI DO ZMIAN W PRZEPISACH O CZASIE PRACY OBOWIĄZUJĄCYCH OD 23 SIERPNIA 2013 R.
1. Zarys wprowadzonych zmian
2. Uwagi dotyczące deklarowanego celu wprowadzenia ustawy
3. Uwagi dotyczące możliwości wprowadzania przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy
4. Uwagi dotyczące wprowadzenia szerszej możliwości stosowania przerywanego czasu pracy
5. Uwagi dotyczące możliwości stosowania ruchomego czasu pracy
6. Wnioski końcowe

Krzysztof Walczak
POJĘCIE PŁACY GODZIWEJ W UJĘCIU MULTIDYSCYPLINARNYM
1. Wstęp
2. Pojęcie płacy godziwej w świetle katolickiej nauki społecznej
3. Pojęcie płacy godziwej w aktach międzynarodowego prawa pracy
4. Pojęcie płacy godziwej w naukach ekonomicznych i zarządzania
5. Pojęcie płacy godziwej w polskim prawie pracy
6. Podejście do problematyki godziwości wynagrodzenia w regulacjach autonomicznych źródeł prawa pracy
7. Podsumowanie

Leszek Mitrus
WĄTPLIWOŚCI WOKÓŁ URLOPU RODZICIELSKIEGO

Małgorzata Gersdorf
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 16 MARCA 2011 R. K 35/08 O NIEKONSTYTUCYJNOŚCI STANU WOJENNEGO A ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY
1. Sentencja wyroku TK
2. Naruszenia praw i wolności związanych ze stosunkiem pracy w dekrecie o stanie wojennym
3. Wniosek rzecznika Praw Obywatelskich
4. Uzasadnienie wyroku TK
5. Zakres kognicji sądów po ferowaniu wyroku trybunalskiego K 35/08
6. Ustawodawstwo rekompensujące naruszenia praw pracowniczych w stanie wojennym dające podstawę obniżenia odszkodowania za bezprawie legislacyjne
7. Wznowienie postępowania
8. Odpowiedzialność za bezprawie legislacyjne

Agata Ludera-Ruszel
ZAKRES SWOBODY STRON PRZY ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY

Marta Derlacz-Wawrowska
WHISTLEBLOWING A OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie whistleblowingu i jego rola
3. Whistleblowing w prawie międzynarodowym
4. Whistleblowing w doświadczeniach wybranych krajów
5. Ujawnianie informacji poufnych w interesie publicznym w prawie polskim
6. Problem wzmocnienia ochrony prawnej sygnalistów w Polsce
7. Whistleblowing w Polsce – perspektywy zmian legislacyjnych
8. Podsumowanie

Piotr Grzebyk
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG W INNYM PAŃSTWIE – WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA DYREKTYWY 96/71
1. Wstęp
2. Wielogalęziowość delegowania pracowników do innego państwa
3. „Wewnątrzwspólnotowa mobilność pracy” a dyrektywa 96/71
3. Sprawy Rüffert i Komisja przeciwko Luksemburgowi, Laval
4. Dyrektywa 96/71 a (europejskie) prawo pracy
5. Prawo pracy jako instrument regulacji rynku (market regulator)
6. Konkluzje

Tadeusz Kuczyński
NIEKTÓRE PROBLEMY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB ZMILITARYZOWANYCH (MUNDUROWYCH)
1. Wprowadzenie
2. Pracownicy
3. Pracodawca
4. Uprawnienia pracowników w sprawach zbiorowych

Ewa Kulesza
ORZECZNICTWO IZBY PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH SN W SPRAWACH PRACY A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

Tatiana Wrocławska
O ZNACZENIU WYROKU SĄDU KARNEGO W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH INSTYTUCJI PRAWA PRACY
1.Ogólne zasady związania sądów cywilnych wyrokiem karnym
2.Wpływ postępowania karnego na postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
3. Znaczenie wyroku sądu karnego na przykładzie wybranych instytucji prawa pracy
4. Uwagi końcowe

Krzysztof Stefański
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKROCZENIOWA ZA NARUSZANIE PRZEPISÓW O CZASIE PRACY
1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności
2. Przesłanki odpowiedzialności
3. Kary
4. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności
5. Orzekanie o wykroczeniach
6. Przedawnienie wykroczenia i zatarcie kary

Edyta Bielak-Jomaa
ZWOLNIENIE MONITOROWANE JAKO SPOSÓB ŁAGODZENIA SKUTKÓW UTRATY PRACY
1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie zwolnień monitorowanych
3. Procedura zwolnień monitorowanych
4. Programy w ramach zwolnień monitorowanych
5. Finansowanie programów
6. Uwagi końcowe

Agata Drabek
POJĘCIE NIELEGALNEGO ZATRUDNIENIA W PRAWIE POLSKIM

Marcin A. Mielczarek
NEUTRALNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA PAŃSTWA JAKO DYREKTYWA LEGISLACYJNA W PRAWIE PRACY (WYBRANE ASPEKTY)
1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie i treść neutralności światopoglądowej państwa
3. Status prawny duchownych
4. Status prawny nauczycieli religii
5. Kontratyp od zasady równego traktowania bez względu na religię, wyznanie lub światopogląd
6. Podsumowanie

Część IV
Inne zagadnienia


Gertruda Uścińska
SWOBODA PRZEPŁYWU OSÓB. EWOLUCJA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH
1. Ewolucja zakresu podmiotowego swobody przepływu osób w UE
2. Obywatel Unii Europejskiej i jego uprawnienia
3. Pracownicy migrujący
4. Inne kategorie osób objęte prawem do swobodnego przemieszczania się
5. Podsumowanie

Zofia Czepulis-Rutkowska
REFORMY PUBLICZNYCH UBEZPIECZENIOWYCH SYSTEMÓW EMERYTALNYCH
1. Ewolucja systemów emerytalnych
2. Wyzwania reformatorskie od końca lat siedemdziesiatych XX wieku
3. Reformy w Niemczech
4. Reformy w Polsce
5. Podsumowanie

Danuta Kilian-Surdykowska
BŁĘDNE KOŁO PRAKTYKI USTALANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NA PRZYKŁADZIE PRACOWNIKÓW MORZA – PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI
1. Uwagi wstępne
2. Uciążliwość pracy na morzu
3. Przypadek poszkodowanego pracownika statku morskiego
4. Konieczność ustalenia źródła nabycia niezdolności do pracy
5. Kontrowersyjna praktyka wiązania się sądów orzeczeniami ZUS
6. Uwagi końcowe

Herbert Szurgacz
SYTUACJA PRACOWNIKÓW POLSKICH ZATRUDNIONYCH W NIEMCZECH W LATACH 1946-1994 W ŚWIETLE PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

DOROBEK NAUKOWY W LATACH 1969-2013

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2013, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-94-5

Format, liczba stron, oprawa

B 5, 576 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies