STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
BADANIE BEZROBOCIA DŁUGOTRWAŁEGO
Tytuł:BADANIE BEZROBOCIA DŁUGOTRWAŁEGO
Autor:Mieczysław Kabaj (red.), Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Maria Zrałek, Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski
Sygnatura:69E/R/0801
Kategoria: Polityka Społeczna, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne, Dialog Społeczny, Rynek Pracy, Zatrudnienie
Cena: 25,20 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Książka jest raportem z badań empirycznych nad bezrobociem długotrwałym. Badaniem objęto 1000 osób długotrwale bezrobotnych (500 w urzędach pracy i 500 w ośrodkach pomocy społecznej). w dawnych woj. katowickim i lubelskim. Badanie to przeprowadzono w kontekście przygotowania programu przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. Głównym przedmiotem badania i jego celem strategicznym były problemy: w jakim stopniu możliwa jest aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych i jakie warunki powinny być spełnione, aby osobom długotrwale bezrobotnym przywrócić wolę i zdolność do podjęcia pracy zawodowej, wszelkiej pracy: stałej, czasowej, doraźnej lub nawet społecznej. Co uczynić, aby "przesunąć" setki tysięcy ludzi zdolnych do pracy ze sfery zasiłków, pomocy społecznej do sfery samodzielnego i godnego zdobywania środków utrzymania przez pracę zawodową. Większość pytań zawartych w kwestionariuszu miała na celu zbadanie postawy bezrobotnych wobec szkolenia i zatrudnienia. Rezultaty badań nie potwierdzają często głoszonej tezy, że długotrwale bezrobotni nie są zdolni do podjęcia trudu aktywizacji i są skazani na status bezrobocia zawodowego (profesjonalnego). Badanie wprawdzie potwierdza, że nie wszyscy bezrobotni są zdolni do podjęcia pracy, ale znaczna część (ok. 50-70%) populacji bezrobotnych jest zdolna do zdobycia nowego zawodu lub wyższych kwalifikacji i podjęcia pracy zarobkowej, ale muszą być spełnione określone warunki, o których mowa w rozdziale pierwszym. Rozdziały drugi i trzeci przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych w województwach katowickim i lubelskim.W załączniku przedstawiono cztery ankiety - kwestionariusze, które umożliwiły zebranie opinii długotrwale bezrobotnych oraz kierowników urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej o postawie bezrobotnych i szansach ich aktywizacji zawodowej.

Spis treści

Wprowadzenie
Rozdział I
Mieczysław Kabaj
SYSTEM AKTYWIZACJI DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH. SYNTEZA I WNIOSKI Z BADAŃ
1. Bezrobocie (długotrwałe) długookresowe w świecie - analiza porównawcza
2. Atrofia społeczna?
3. Sześć elementów systemu aktywizacji długotrwale bezrobotnych
4. Potencjalne możliwości aktywizacji
5. Trudności i warunki aktywizacji: niedobór miejsc pracy
6. Tworzenie nowych miejsc pracy
7. Cztery filary promowania miejsc pracy
8. Potencjalna mobilność długotrwale bezrobotnych
9. Konieczność zmiany modelu pomocy dla długotrwale bezrobotnych
Rozdział II
Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Maria Zrałek
BADANIE KATOWICKIE
Część I
WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
1. Założenia badań
2. Charakterystyka badanej populacji
3. Sytuacja materialna i rodzinna badanych bezrobotnych
4. Przyczyny i mechanizmy niepodejmowania zatrudnienia przez badanych
5. Aktywność bezrobotnych na rynku pracy
6. Działania instytucji na rzecz długookresowo bezrobotnych w opinii badanych
Część II
Program aktywnego przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji społecznej przez ograniczenie długotrwałego bezrobocia
1. Próba diagnozy
2. Proponowane obszary działań na rzecz ograniczenia ubóstwa i bezrobocia
3. Proponowane obszary działań w regionie katowickim
Rozdział III
Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski
BADANIE LUBELSKIE
Wstęp
Część I
Bezrobotni długoterminowi. Problemy i możliwości poprawy sytuacji
1. Zróżnicowanie bezrobotnych długoterminowych
2. Bezrobotni długoterminowi według wieku
3. Wykształcenie zawodowe i niższe sprzyja bezrobociu
4. Dominacja osób nie uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych
5. Sytuacja rodzinna bezrobotnych długoterminowych
6. Sytuacja materialna
7. Stan psychospołeczny bezrobotnych długoterminowych
8. Otrzymywana pomoc
9. Instytucje i organizacje wspomagające bezrobotnych
10. Zawód, umiejętności dodatkowe, staż pracy i utrata pracy
11. Kursy i zmiana kwalifikacji
12. Poszukiwanie pracy
13. Postawa bezrobotnych wobec problemu wyjścia ze stanu bezrobocia
14. Perspektywy ograniczenia bezrobocia
15. Perspektywy ograniczenia długotrwałego bezrobocia
16. Pomoc społeczna wobec długotrwale bezrobotnych i ubogich
17. Propozycje zmian w systemie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym
Część II
Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu i ubóstwu
1. Stwierdzenia i wnioski
2. Założenia do programu aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i przezwyciężania ubóstwa
3. Postulaty dotyczące konkretnych form przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania ubóstwa
4. Propozycje działań
Zakończenie
Kwestionariusze ankiet

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2001, seria "Raporty"

ISSN

1230-2872

Format, liczba stron, oprawa

B5, 244 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies