STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta ksi��ki
BADANIE BEZROBOCIA D£UGOTRWA£EGO
Tytuďż˝:BADANIE BEZROBOCIA D£UGOTRWA£EGO
Autor:Mieczys³aw Kabaj (red.), Lucyna Fr±ckiewicz, Aldona Fr±czkiewicz-Wronka, Maria Zra³ek, Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski
Sygnatura:69E/R/0801
Kategoria: Polityka Społeczna, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne, Dialog Społeczny, Rynek Pracy, Zatrudnienie
Cena: 25,20 PLN z VAT
Zam�w wersj� elektroniczn� na:
wydawnictwa@ipiss.com.pl

Kr�tki opis tre�ci:

Ksi±¿ka jest raportem z badañ empirycznych nad bezrobociem d³ugotrwa³ym. Badaniem objêto 1000 osób d³ugotrwale bezrobotnych (500 w urzêdach pracy i 500 w o¶rodkach pomocy spo³ecznej). w dawnych woj. katowickim i lubelskim. Badanie to przeprowadzono w kontek¶cie przygotowania programu przeciwdzia³ania ubóstwu i bezrobociu. G³ównym przedmiotem badania i jego celem strategicznym by³y problemy: w jakim stopniu mo¿liwa jest aktywizacja zawodowa d³ugotrwale bezrobotnych i jakie warunki powinny byæ spe³nione, aby osobom d³ugotrwale bezrobotnym przywróciæ wolê i zdolno¶æ do podjêcia pracy zawodowej, wszelkiej pracy: sta³ej, czasowej, dora¼nej lub nawet spo³ecznej. Co uczyniæ, aby "przesun±æ" setki tysiêcy ludzi zdolnych do pracy ze sfery zasi³ków, pomocy spo³ecznej do sfery samodzielnego i godnego zdobywania ¶rodków utrzymania przez pracê zawodow±. Wiêkszo¶æ pytañ zawartych w kwestionariuszu mia³a na celu zbadanie postawy bezrobotnych wobec szkolenia i zatrudnienia. Rezultaty badañ nie potwierdzaj± czêsto g³oszonej tezy, ¿e d³ugotrwale bezrobotni nie s± zdolni do podjêcia trudu aktywizacji i s± skazani na status bezrobocia zawodowego (profesjonalnego). Badanie wprawdzie potwierdza, ¿e nie wszyscy bezrobotni s± zdolni do podjêcia pracy, ale znaczna czê¶æ (ok. 50-70%) populacji bezrobotnych jest zdolna do zdobycia nowego zawodu lub wy¿szych kwalifikacji i podjêcia pracy zarobkowej, ale musz± byæ spe³nione okre¶lone warunki, o których mowa w rozdziale pierwszym. Rozdzia³y drugi i trzeci przedstawiaj± wyniki badañ przeprowadzonych w województwach katowickim i lubelskim.W za³±czniku przedstawiono cztery ankiety - kwestionariusze, które umo¿liwi³y zebranie opinii d³ugotrwale bezrobotnych oraz kierowników urzêdów pracy i o¶rodków pomocy spo³ecznej o postawie bezrobotnych i szansach ich aktywizacji zawodowej.

Spis tre�ci

Wprowadzenie
Rozdzia³ I
Mieczys³aw Kabaj
SYSTEM AKTYWIZACJI D£UGOTRWALE BEZROBOTNYCH. SYNTEZA I WNIOSKI Z BADAÑ
1. Bezrobocie (d³ugotrwa³e) d³ugookresowe w ¶wiecie - analiza porównawcza
2. Atrofia spo³eczna?
3. Sze¶æ elementów systemu aktywizacji d³ugotrwale bezrobotnych
4. Potencjalne mo¿liwo¶ci aktywizacji
5. Trudno¶ci i warunki aktywizacji: niedobór miejsc pracy
6. Tworzenie nowych miejsc pracy
7. Cztery filary promowania miejsc pracy
8. Potencjalna mobilno¶æ d³ugotrwale bezrobotnych
9. Konieczno¶æ zmiany modelu pomocy dla d³ugotrwale bezrobotnych
Rozdzia³ II
Lucyna Fr±ckiewicz, Aldona Fr±czkiewicz-Wronka, Maria Zra³ek
BADANIE KATOWICKIE
Czê¶æ I
WYNIKI BADAÑ EMPIRYCZNYCH
1. Za³o¿enia badañ
2. Charakterystyka badanej populacji
3. Sytuacja materialna i rodzinna badanych bezrobotnych
4. Przyczyny i mechanizmy niepodejmowania zatrudnienia przez badanych
5. Aktywno¶æ bezrobotnych na rynku pracy
6. Dzia³ania instytucji na rzecz d³ugookresowo bezrobotnych w opinii badanych
Czê¶æ II
Program aktywnego przeciwdzia³ania ubóstwu i marginalizacji spo³ecznej przez ograniczenie d³ugotrwa³ego bezrobocia
1. Próba diagnozy
2. Proponowane obszary dzia³añ na rzecz ograniczenia ubóstwa i bezrobocia
3. Proponowane obszary dzia³añ w regionie katowickim
Rozdzia³ III
Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski
BADANIE LUBELSKIE
Wstêp
Czê¶æ I
Bezrobotni d³ugoterminowi. Problemy i mo¿liwo¶ci poprawy sytuacji
1. Zró¿nicowanie bezrobotnych d³ugoterminowych
2. Bezrobotni d³ugoterminowi wed³ug wieku
3. Wykszta³cenie zawodowe i ni¿sze sprzyja bezrobociu
4. Dominacja osób nie uprawnionych do zasi³ku dla bezrobotnych
5. Sytuacja rodzinna bezrobotnych d³ugoterminowych
6. Sytuacja materialna
7. Stan psychospo³eczny bezrobotnych d³ugoterminowych
8. Otrzymywana pomoc
9. Instytucje i organizacje wspomagaj±ce bezrobotnych
10. Zawód, umiejêtno¶ci dodatkowe, sta¿ pracy i utrata pracy
11. Kursy i zmiana kwalifikacji
12. Poszukiwanie pracy
13. Postawa bezrobotnych wobec problemu wyj¶cia ze stanu bezrobocia
14. Perspektywy ograniczenia bezrobocia
15. Perspektywy ograniczenia d³ugotrwa³ego bezrobocia
16. Pomoc spo³eczna wobec d³ugotrwale bezrobotnych i ubogich
17. Propozycje zmian w systemie pomocy osobom d³ugotrwale bezrobotnym
Czê¶æ II
Elementy programu przeciwdzia³ania bezrobociu i ubóstwu
1. Stwierdzenia i wnioski
2. Za³o¿enia do programu aktywnego przeciwdzia³ania bezrobociu i przezwyciê¿ania ubóstwa
3. Postulaty dotycz±ce konkretnych form przeciwdzia³ania bezrobociu i ograniczania ubóstwa
4. Propozycje dzia³añ
Zakoñczenie
Kwestionariusze ankiet

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2001, seria "Raporty"

ISSN

1230-2872

Format, liczba stron, oprawa

B5, 244 strony, mi�kka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W  INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
ZZL 6/2015
ZZL 5/2015
ZZL 3-4/2015
ZZL 2/2015
ZZL 1/2015
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Paďż˝stwo, uprzejmie informujemy, ďż˝e w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsďż˝ugi Ksiďż˝garni Internetowej. Jeďż˝li nie wyraďż˝ają Paďż˝stwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyďż˝ączaďż˝ zapisywania plikďż˝w cookies dla ksiďż˝garni, poniewaďż˝ uniemoďż˝liwi to korzystanie z koszyka zakupďż˝w.   

   Zgadzam siďż˝         Polityka cookies

Polityka cookies