STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
OPTYMALIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB RYNKU PRACY
Tytuł:OPTYMALIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB RYNKU PRACY
Autor:Urszula Jeruszka (red.), Mieczysław Kabaj, Stefan M. Kwiatkowski, Urszula Jeruszka, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Andrzej Kasperek, Janusz Figurski, Krzysztof Symela
Sygnatura:94M/SiM/0802
Kategoria: Edukacja, Zatrudnienie, Integracja z Unią Europejską
Cena: 33,60 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

W opracowaniu zawarto wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych na wybranej próbie polskich przedsiębiorstw. Badania dotyczyły praktyki zarządzania zasobami pracy. Na podstawie wyników badań dokonano oceny tych praktyk. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ zarządzania zasobami pracy na sytuację na rynku pracy oraz na antycypowane skutki procesu integracji Polski z Unią Europejską dla sytuacji przedsiębiorstw w dziedzinie zatrudnienia.

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE
Rozdział I
Mieczysław Kabaj
OPTYMALIZACJA STRUKTUR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I POPYTU NA PRACĘ - Czy grozi nam masowe bezrobocie absolwentów szkół wyższych?
Uwagi wstępne
1. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
1.1. Nowa formuła wzrostu gospodarczego
1.2. Efektywność inwestowania w edukację
1.3. Czy inwestowanie w edukację wyklucza marnotrawstwo?
2. Optymalizacja struktur kształcenia i zatrudnienia
2.1. Kryteria i rozmiary optymalizacji
2.2. Społeczna racjonalność struktur kształcenia i zatrudnienia
2.3. Szeroki profil bez zawodu czy zawód o szerokim profilu?
2.4. Optymalizacja struktur kształcenia w warunkach rosnącego bezrobocia
3. Dwie rewolucje edukacyjne?
3.1. Pierwsza rewolucja
3.2. Reforma edukacji, czyli druga rewolucja
3.3. Księżycowe struktury i koncepcje
4. Syndrom reformy edukacji i struktura kształcenia
4.1. Aspiracje młodzieży
4.2. Motywacje szkół wyższych
4.3. Motywacje władz lokalnych
4.4. Motywacje władz centralnych
4.5. Optymalizacja struktur kształcenia i zatrudnienia
5. Struktura popytu na pracę
5.1. Determinanty popytu na pracę
5.2. Bieżąca podaż i popyt: próba interpretacji dysproporcji
6. Prognoza podaży i popytu absolwentów szkół wyższych w latach 2001-2010:
dwa scenariusze
6.1. Okres pierwszy
6.2. Okres drugi
7. Porównania międzynarodowe: mity i rzeczywistość
7.1. Długi okres (USA)
Literatura
Rozdział II
Stefan M. Kwiatkowski
SYSTEM EDUKACJI ZAWODOWEJ W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY I PROCESÓW INTEGRACYJNYCH W EUROPIE
Wprowadzenie
1. Charakterystyka rynku pracy
2. Oczekiwania pracodawców
3. Nowe zawody
4. Nowe formy zatrudnienia
5. Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego
6. Relacje między systemem szkolnym i pozaszkolnym - partnerzy w kształceniu zawodowym
7. Przemiany funkcji i celów kształcenia zawodowego
Zakończenie
Literatura
Rozdział III
Urszula Jeruszka
DOSTOSOWYWANIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWEGO DO POTRZEB RYNKU PRACY - UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI
Wprowadzenie
1. Uwarunkowania wejścia absolwentów szkół zawodowych na rynek pracy
1.1. Uwarunkowania gospodarcze
1.2. Uwarunkowania edukacyjne
3. Cele działań na rzecz poprawy efektywności kształcenia zawodowego
4. Podejście systemowe - działania na rzecz poprawy efektywności kształcenia zawodowego
Literatura
Rozdział IV
Urszula Jeruszka
ELEMENTY PROGRAMU DOSTOSOWYWANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO POPYTU GOSPODARKI NA KADRY KWALIFIKOWANE
Wprowadzenie
1. System orientacji i poradnictwa zawodowego
2. System informacji o zawodach deficytowych (D), nadwyżkowych (N) i wykazujących równowagę na lokalnym rynku pracy (R)
3. Dualny system kształcenia zawodowego
4. System oceniania i dokumentowania wyników kształcenia zawodowego
5. Badanie losów i karier absolwentów szkół zawodowych
Zakończenie
Literatura
Rozdział V
Elżbieta Drogosz-Zabłocka
ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO NARZĘDZIE OPTYMALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Wprowadzenie
1. Charakterystyka systemu orientacji i poradnictwa zawodowego w obszarach edukacji i rynku pracy
1.1. Orientacja i poradnictwo zawodowe w Polsce
2. Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego
3. Poradnictwo jako narzędzie dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Literatura
Rozdział VI
Andrzej Kasperek
PROJEKT SYSTEMU INFORMOWANIA O ZAWODACH DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH INSTYTUCJI OŚWIATOWYCH I SAMORZĄDOWYCH Wprowadzenie
1. Metoda monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2. Bieżąca informacja o rynku pracy oraz zawodach deficytowych i nadwyżkowych
3. Projekt systemu informowania o zawodach deficytowych i nadwyżkowych
Zakończenie
Literatura
Rozdział VII
Elżbieta Drogosz-Zabłocka
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRZEDSIĘBIORSTW - ZASADY, FORMY I ZAKRES WSPÓŁPRACY
Wprowadzenie
1. Czynniki decydujące o potrzebie współpracy
2. Zasady, formy i zakres współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorstw
2.1. Zasady i formy współpracy
2.2. Zakres współpracy
3. Szkoła i przedsiębiorstwo w krajach Unii Europejskiej - wybrane wskaźniki
4. Propozycje zmian w opinii dyrektorów szkół i przedstawicieli przedsiębiorstw
Podsumowanie i wnioski
Literatura
Rozdział VIII
Mieczysław Kabaj
JAK UNOWOCZEŚNIĆ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POLSCE? - Założenia projektu wdrożenia systemu dualnego
Uwagi wstępne
1. Dlaczego trzeba wdrożyć w Polsce system dualny?
1.1. Potrzeba poprawy konkurencyjności
1.2. Potrzeba zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży
1.2.1. Bezrobocie wśród młodzieży
1.2.2. Dlaczego stopy bezrobocia młodzieży są wysokie?
1.2.3. Bezrobocie wśród młodzieży - porównania międzynarodowe
2. Trzy filary edukacji zawodowej
3. Elementy systemu dualnego w Polsce
4. Główne motywacje wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego
4.1. Motywacje przedsiębiorców
4.2. Motywacje uczniów
4.3. Motywacje władz publicznych
5. Dwa etapy wdrożenia systemu dualnego
6. Potrzeba integracji: rola partnerów społecznych w systemie kształcenia zawodowego
Literatura
Rozdział IX
Janusz Figurski
ŚWIADECTWA I DYPLOMY SZKOLNE NA RYNKU PRACY - Propozycja nowego wzoru świadectwa ukończenia szkoły zawodowej
Wprowadzenie
1. Struktura obowiązujących świadectw i dyplomów szkolnych
2. Ocenianie wewnątrzszkolne
3. Ujednolicone kryteria wymagań na oceny z egzaminów z nauki zawodu, przeprowadzonych w ramach eksperymentu pedagogicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej
4. Podstawowe kryteria oceniania i struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
5. Przydatność świadectw i dyplomów szkolnych na rynku pracy
6. Wzór świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu zawodowego
Podsumowanie
Literatura
Rozdział X
Krzysztof Symela
ULEPSZANIE SYSTEMU OCENIANIA I DOKUMENTOWANIA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO - W KONTEKŚCIE ROZWIĄZAŃ W UE
Wprowadzenie
1. Uznawanie wartości kształcenia - wytyczne zawarte w Memorandum Komisji Wspólnoty Europejskiej
2. Europass Training - propozycja dokumentowania szkolenia zawodowego związanego z wykonywaną pracą
3. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy - European Computer Driving Licence (ECDL)
4. Europejski System Transferu Punktów Kredytowych - European Credit Transfer System (ECTS)
5. Suplementy do Dyplomu - nowy wymiar dokumentowania wartości kształcenia
6. Ocenianie i dokumentowanie końcowych wyników kształcenia zawodowego - propozycje dla Polski
6.1. Optymalizacja aktualnie obowiązujących podstaw formalnoprawnych dotyczących dokumentowania wyników kształcenia zawodowego
6.2. Doskonalenie form organizacyjnych systemów oceniania i dokumentowania wyników kształcenia zawodowego
Literatura
Rozdział XI
Janusz Figurski
BADANIE LOSÓW I KARIER ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH A TREŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Wprowadzenie
1. Ogólna charakterystyka, zakres i treść badań losów i karier absolwentów szkół zawodowych
2. Czynniki istotne w podejmowaniu i wykonywaniu pracy zawodowej w świetle wyników badań 210
2.1. Syntetyczne wyniki badań realizowanych w ramach projektu badawczego "Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy"
2.2. Syntetyczne wyniki badań realizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego MEN
2.3. Wpływ treści kształcenia zawodowego na losy absolwentów
Podsumowanie
Literatura
ZAKOŃCZENIE
Załączniki

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2002, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-36-7

Format, liczba stron, oprawa

A5, 226 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies