STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
PRACA NA WŁASNY RACHUNEK - DETERMINANTY I IMPLIKACJE
Tytuł:PRACA NA WŁASNY RACHUNEK - DETERMINANTY I IMPLIKACJE
Autor:Elżbieta Kryńska (red.), Marek Bednarski, Tomasz Duraj, Iwona Kukulak-Dolata, Iwona Laskowska, Małgorzata Olszewska, Halina Sobocka-Szczapa, Stanisław Wieteska
Sygnatura:158M/SiM/0807
Kategoria: Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Integracja z Unią Europejską
Cena: 49,35 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

...Opracowanie stanowi wszechstronne studium analityczne w zakresie przyczyn i motywów podejmowania pracy na własny rachunek, relacji między samozatrudnieniem a sytuacją na rynku pracy, dobrymi i złymi stronami pracy na rachunek własny oraz ujawnia liczne szanse i bariery przedsiębiorczości. Przedstawione wyniki badań pozwoliły również zdiagnozować stopień przygotowania merytorycznego osób podejmujących działalność gospodarczą, wskazanie implikacji o charakterze makro- i mikroekonomicznym, a także ocenę istniejących rozwiązań systemowych, które powinny przyczynić się do wzrostu popularności samozatrudnienia na polskim rynku pracy. Uzasadnieniem wysokiej oceny są liczne walory opracowania, do których - bezsprzecznie - należy trafny wybór tematu. Doniosłość problematyki samozatrudnienia wynika, co najmniej, z dwóch powodów: wyzwania dla osób tracących zatrudnienie, przejawu rodzącej się przedsiębiorczości.
Problem samozatrudnienia jest zagadnieniem oryginalnym, nierozpoznanym dotychczas wystarczająco, oraz rodzącym szereg wątpliwości natury teoretycznej i praktycznej. Jego podjęcie i sposób realizacji pozwala na wzbogacenie wiedzy o funkcjonowaniu rynku pracy. Poza walorami poznawczymi przynosi wiele ocen i wniosków, które mogą być przydatne w praktyce przy formułowaniu celów gospodarczych oraz wyborze narzędzi w ramach polityki zatrudnienia w Polsce. Badania przeprowadzone w ramach projektu oparte zostały na solidnych podstawach teoretycznych, sformułowanych w literaturze przedmiotu i syntetycznie przedstawionych w opracowaniu. Na podkreślenie zasługuje prawidłowe wykorzystanie wielorakich metod statystycznych i ekonometrycznych, a także elementów matematyki finansowej i aktuarialnej. Szczególne walory posiadają badania empiryczne o charakterze jakościowym, gdzie wykorzystano metodę wywiadu swobodnego, który pozwala przy stosunkowo niewielkiej próbie uczestników, formułować rzetelne i wiarygodne wnioski. Ponadto, zrealizowany projekt badawczy jest pierwszą, tak kompleksową i wielostronną analizą nowego zjawiska, jakim jest samozatrudnienie w Polsce...

z recenzji
dr hab. Andrzeja Adamczyka

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE
Tomasz Duraj
Rozdział I
PRAWNA PERSPEKTYWA PRACY NA WŁASNY RACHUNEK
1. Uwagi wprowadzające
2. Pojęcie pracy na własny rachunek
3. Prawne uwarunkowania pracy na własny rachunek
3.1. Samozatrudnienie w świetle prawa konstytucyjnego
3.2. Praca na własny rachunek w świetle prawa gospodarczego
3.3. Praca na włsny rachunek w świetle prawa cywilnego
3.4. Praca na własny rachunek w świetle prawa pracy
3.5. Samozatrudnienie w świetle prawa ubezpieczeń społecznych
3.6. Praca na własny rachunek w świetle prawa podatkowego
4. Ograniczenia w zakresie wyboru pracy na własny rachunek - samozatrudnienie pozorne
Literatura

Elżbieta Kryńska
Rozdział II
SAMOZATRUDNIENIE W KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH
1. Źródło danych
2. Poziom i zmiany stopy samozatrudnienia w latach 1990-2004
3. Korelacje między stopą samozatrudnienia a wybranymi czynnikami ekonomicznymi i społecznymi
3.1. Stopa samozatrudnienia a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego
3.2. Stopa samozatrudnienia a sytuacja na rynku pracy
4. Podsumowanie
Literatura
Aneks

Iwona Laskowska
Rozdział III
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE PRACĘ NA WŁASNY RACHUNEK - WYNIKI BADAŃ ŚWIATOWYCH
1. Wprowadzenie
2. Ogólna klasyfikacja czynników wpływających na podjęcie pracy na własny rachunek
3. Demograficzne determinanty pracy na własny rachunek
4. Ekonomiczne determinanty pracy na własny rachunek
4.1. Oczekiwane różnice dochodów
4.2. Praca na własny rachunek: wybór czy konieczność? Związek pracy na własny rachunek z poziomem bezrobocia
4.3. Praca na własny rachunek a polityka podatkowa i socjalna
5. Analiza cech demograficznych osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce - badania własne
5.1. Źródło danych i metodologia
5.2. Wyniki analizy empirycznej
6. Uwagi końcowe
Literatura

Marek Bednarski
Rozdział IV
PRZESŁANKI ROZWOJU MAŁYCH FIRM
1. Zmiany społeczno-gospodarcze a rozwój małych firm
2. Przesłanki wyboru samozatrudnienia
3. Bariery samozatrudnienia i instrumenty jego promocji
Literatura

Iwona Kukulak-Dolata, Halina Sobocka-Szczapa
Rozdział V
PRACA NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE - WYNIKI BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
1. Wprowadzenie
2. Metodologia badania
3. Charakterystyka badanej populacji
4. Motywy podejmowania pracy na własny rachunek
5. Wybrane aspekty pracy na własny rachunek
5.1. Wybór rodzaju działalności gospodarczej
5.2. Aktywność edukacyjna
5.3. Zatrudnienie pracowników najemnych
5.4. Wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
5.5. Działalność promocyjna
5.6. Kondycja ekonomiczna i rozwój
5.7. Źródła finansowania działalności
6. Uwarunkowania zewnętrzne pracy na własny rachunek
6.1. Obciążenia podatkowe i parapodatkowe pracy na własny rachunek
6.2. Programy wspierające pracę na własny rachunek
7. Zalety i wady pracy na własny rachunek
7.1. Aspekty pozytywne
7.2. Aspekty negatywne
8. Bariery podejmowania pracy na własny rachunek
9. Perspektywy rozwoju pracy na własny rachunek
10. Uwagi końcowe
Literatura

Małgorzata Olszewska
Rozdział VI
PRACUJĄCY NA WŁASNY RACHUNEK WOBEC UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1. Wprowadzenie
2. Definicja osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek
3. Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
5. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne
6. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne
7. Preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą
8. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
9. Świadczenia w razie choroby z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
10. Studia przypadków uchylania się od ponoszenia obciążeń na rzecz ubezpieczeń społecznych
11. Wnioski
Literatura

Stanisław Wieteska
Rozdział VII
WPŁYW ZAMIANY PRACY NAJEMNEJ NA PRACĘ NA WŁASNY RACHUNEK NA WIELKOŚĆ PRZYCHODÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I FUNDUSZU PRACY. PRÓBA KONSTRUKCJI MODELU SYMULACYJNEGO
1. Założenia ogólne
2. Analiza stanu zatrudnienia pracujących najemnie i pracujących na własny rachunek
3. Próba oszacowania skutków finansowych dla FUS i FP spowodowanych przechodzeniem pracowników z pracy najemnej do pracy na własny rachunek
3.1. Składki wpłacane na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz państwowe fundusze celowe
3.2. Model przypisanych składek na FUS
3.3. Model dla Funduszu Pracy
4. Wnioski końcowe

Stanisław Wieteska
Rozdział VIII
KALKULACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH DLA PRACOWNIKÓW NAJEMNYCH I PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK
1. Istota ubezpieczenia emerytalnego
2. Zdefiniowana składka lub zdefiniowane świadczenie
3. Uczestnictwo dobrowolne lub przymusowe
4. Teoria procentu i rent pewnych
4.1. Renty pewne
4.2. N-letnia renta pewna
4.3. Renta pewna płatna m razy w roku
5. Trwanie życia ludzkiego
6. Renty życiowe
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Renta dożywotnia
6.3. N-letnia renta terminowa
6.4. Renta płatna m razy w roku
6.5. Renty życiowe a funkcje komutacyjne
7. Metody aktuarialne w planach emerytalnych o zdefiniowanej składce
7.1. Faza akumulacji
7.2. Faza dekumulacji
7.3. Aktuarialna kalkulacja wysokości świadczeń
7.4. Metody aktuarialne wykorzystywane w planach emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu
8. Empiryczna weryfikacja modelu kalkulacji przyszłych emerytur dla pracowników najemnych i pracowników pracujących na własny rachunek
8.1. Założenia ogólne
8.2. Szczegółowe kalkulacje wysokości świadczeń emerytalnych
9. Analiza wykonanych obliczeń - wnioski
Literatura

Elżbieta Kryńska
Rozdział IX
PRACA NA WŁASNY RACHUNEK W POLSKIEJ GOSPODARCE WNIOSKI I REKOMENDACJE
1. Europejska Strategia Zatrudnienia wobec rozwoju przedsiębiorczości
2. Podstawowe wnioski z badań
3. Rekomendacje
Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2007, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-00-6

Format, liczba stron, oprawa

B5, 240 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies