STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
WIĘZI SPOŁECZNE I PRZEMIANY GOSPODARCZE  Polska  i inne kraje  europejskie Zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii Moreckiej
Tytuł:WIĘZI SPOŁECZNE I PRZEMIANY GOSPODARCZE
Polska i inne kraje europejskie
Zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii Moreckiej
Autor:Stanisława Golinowska, Jerzy Wilkin, Marek Bednarski, Urszula Sztanderska, Mieczysław W. Socha, Bożenna Balcerzak-Paradowska, Zofia Morecka, Jolanta Supińska, Edward Marek, Jerzy Wratny, Henryk Król, Halina Mortimer-Szymczak, Lucyna Deniszczuk, Danuta Graniewska, Wiktor Rutkowski, Władysław Bogdan Sztyber, Jacek Liwiński, Danuta Tabin, Barbara Bobrowicz, Piotr Dominiak, Gabriela Grotkowska, Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Anna Krajewska,
Sygnatura:183M/SiM/0809
Kategoria: Prawo Pracy, Prawo w Polityce Społecznej, Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne, Zatrudnienie, Wynagrodzenia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Integracja z Unią Europejską
Cena: 47,25 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Zainteresowanie więziami społecznymi oraz kapitałem społecznym w naukach ekonomicznych wynika z ich domniemanego wpływu na wzrost i rozwój gospodarczy. Dlatego poszukuje się głównie sposobu zmierzenia i udowodnienia tego wpływu. Więzi społeczne wraz z normami, na bazie których powstają, są jednak jednocześnie zasobem i czynnikiem ekonomicznym, sprzyjającym efektywności i wzrostowi gospodarczemu. Mimo, że nie jest to taki sam kapitał jak kapitał finansowy oraz ludzki (human capital), oba rodzaje kapitału zdecydowanie bardziej mierzalne i pozwalające na dowodzenie wpływu na efekty gospodarcze, to kapitał społeczny zrobił niebywałą karierę w naukach politologicznych oraz ekonomicznych. Pozwala bowiem na uwzględnianie ‘miękkich’ czynników: społecznych i kulturowych w wyjaśnianiu procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wraz ze wzrostem rozumienia roli ‘miękkich’ czynników i aspektów rozwoju gospodarczego wiadomo także, że więzi społeczne ulegają zasadniczym przemianom. Tradycyjne więzi między ludźmi nie są już znaczące, a nawet ulegają rozpadowi. Pojawiają się nowe; wyrosłe na gruncie nowych potrzeb i motywacji, związanych także z transformacją ku gospodarce rynkowej, na gruncie rewolucji technologicznych oraz informacyjnych, a także tworzenia się nowych form oraz instytucji życia prywatnego i zbiorowego. Czy rozpad starych i pojawianie się nowych więzi społecznych sprzyja ‘dobremu’ kapitałowi społecznemu, który wspiera wzrost gospodarczy i szerzej rozwój? Rozważania na ten temat są przedmiotem ksiązki, dedykowanej profesor Zofii Moreckej z okazji jej jubileuszu. Zofia Morecka jest bowiem nauczycielem akademickim i wychowawcom licznego pokolenia ekonomistów, którzy ekonomię postrzegają w szerokim kontekście społecznym.

Spis treści

Część jubileuszowa
ZOFIA MORECKA: BADACZ, NAUCZYCIEL AKADEMICKI I STRAŻNIK WIĘZI SPOŁECZNYCH W MAŁYM ŚRODOWISKU NAUKOWYM


Zofia Morecka
PATRZĄC WSTECZ NA SWOJE ŻYCIE

Jerzy Wilkin
O ROLI BADACZA I NAUCZYCIELA W OKRESACH WAŻNYCH PRZEMIAN USTROJOWYCH

Bożena Balcerzak Paradowska i Stanisława Golinowska
WIĘZI ZOFII MORECKIEJ Z INSTYTUTEM PRACY I SPRAW SOCJALNYCH

Część pierwsza
O WIĘZIACH SPOŁECZNYCH I ZBLIŻONYCH KATEGORIACH ORAZ ICH ZNACZENIU W GOSPODARCE I POLITYCE SPOŁECZNEJ


Beata Łopaciuk-Gonczaryk
WIĘZI SPOŁECZNE, ZAUFANIE I KAPITAŁ SPOŁECZNY
Wprowadzenie
1. Od więzi społecznych do kapitału społecznego – znaczenie czynników społecznych dla sfery gospodarczej
2. Przegląd definicji kapitału społecznego
3. Jasna i ciemna strona kapitału społecznego
4. Krytyka i obrona koncepcji kapitału społecznego
5. Podsumowanie: czynniki społeczne a teoria ekonomii – perspektywy
Literatura

Stanisława Golinowska
WIĘZI SPOŁECZNE I KAPITAŁ SPOŁECZNY WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE. PORÓWNANIE Z INNYMI KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ
Wprowadzenie
1. Pojęcie kapitału społecznego
2. Badania kapitału społecznego
3. Kapitał społeczny w krajach europejskich
4. Poszukiwanie wyjaśnienia niskiego poziomu kapitału społecznego w Polsce
Literatura

Jerzy Wilkin
ROZPAD I INSTYTUCJONALIZACJA ŁADU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO W POLSCE: PRZYPADEK TRANSFORMACJI POSTSOCJALISTYCZNEJ
Wprowadzenie
1. O filozofii uprawiania ekonomii
2. Transformacja systemowa – twórcza destrukcja
3. Instytucjonalizacja nowego ładu gospodarczego
4. Uwagi końcowe
Literatura

Katarzyna Metelska-Szaniawska
KRYZYS ZAUFANIA I ZNACZENIE PRAWA DLA GOSPODARKI W KRAJACH POSTSOCJALISTYCZNYCH
Wprowadzenie
1. Znaczenie prawa dla wzrostu gospodarczego
2. Zaufanie jako substytut dla prawa
3. Kraje postsocjalistyczne – prawo czy zaufanie?
Literatura

Jacek Kochanowicz
RUCHOME PIASKI: KULTUROWY KONTEKST POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wprowadzenie
1. Ukryte parametry
2. Indywidualizacja i poszukiwanie nowej wspólnoty
3. Ponowoczesność
4. Polskie osobliwości
5. Uwagi końcowe
Literatura

Jolanta Supińska
O WIĘZIOTWÓRCZYCH FUNKCJACH POLITYKI SPOŁECZNEJ
UWAG PARĘ

Wprowadzenie
1. Polityka społeczna – czyli co i kto?
2. Lepiej, czyli jak?
3. Od wartości do instrumentów polityki społecznej
4. Wnioski dla systemu edukacji
5. Sugestie dla polityki gospodarczej
Literatura


Część druga
WIĘZI SPOŁECZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE


Danuta Tabin
ZAUFANIE JAKO WARUNEK SUKCESU FIRMY
Wprowadzenie
1. Zaufanie źródłem kapitału społecznego i dobrobytu
2. Zaufanie na poziomie organizacji
3. Model kultury zaufania w stosunkach międzyludzkich
Literatura

Henryk Król
INTEGRACYJNE FUNKCJE SYSTEMU MOTYWOWANIA W ZAKŁADZIE PRACY
1. Motywacja a motywowanie
2. System motywowania
2.1. Kafeteria
2.2. Wynagrodzenie pakietowe lub pakietowe systemy wynagrodzeń
2.3. Zarządzanie przez cele
3. Motywowanie w grupowej organizacji pracy
3.1. Istota zespołów i grup
3.2. Wynagradzanie w zespołach i grupach roboczych
4. Zakończenie – wnioski
Literatura

Jerzy Wratny
PROBLEMY PRAWNE FUNKCJONOWANIA W POLSCE POZAZWIĄZKOWYCH PRZEDSTAWICIELSTW PRACOWNICZYCH
Wprowadzenie
1. Geneza pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych
2. Wpływ prawa wspólnotowego na rozwój pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych
3. Problemy prawne funkcjonowania w Polsce rad pracowników
4. Problemy prawne funkcjonowania w Polsce przedstawicieli pracowników powoływanych ad hoc
5. Status prawny przedstawicieli pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
6. Perspektywy pozazwiązkowej reprezentacji pracowniczej
Literatura

Piotr Dominiak
ZAUFANIE A SIECI PRZEDSIĘBIORSTW
Wprowadzenie
1. Aparat pojęciowy
2. Korzyści z sieci
3. Zaufanie a sieci przedsiębiorstw
4. Ramy analizy
Literatura

Władysław Bogdan Sztyber
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE PARTNERSTWO W AUSTRII
Wprowadzenie
1. Organizacje reprezentujące podstawowe grupy interesów
1.1. Izba Gospodarcza
1.2. Izby rolnicze i Konferencja Prezydentów Izb Rolniczych
1.3. Izba Robotników i Pracowników Umysłowych (Angestellte)
1.4. Austriacki Związek Zawodowy
2. Parytetowa Komisja Cen i Płac
2.1. Podkomisja Cen
2.2. Podkomisja Płac
2.3. Rada do spraw Gospodarczych i Społecznych
3. Kontrowersje wokół partnerstwa społeczno-ekonomicznego
Literatura


Część trzecia
PRACA I RYNEK PRACY A WIĘZI SPOŁECZNE


Jacek Liwiński, Urszula Sztanderska
DZIEDZICZENIE POZYCJI EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ
Wprowadzenie
1. Wykształcenie a praca
2. Uzależnienie perspektyw edukacyjnych młodzieży od wykształcenia i pozycji zawodowej rodziców
Podsumowanie
Literatura
Aneks statystyczny

Barbara Bobrowicz
PRACA ZAWODOWA I DOMOWA W UJĘCIU EKONOMII
Wprowadzenie
1. Modele jednolite (Unitary models)
1.1. Od teorii neoklasycznej do teorii Alokacji Czasu Gary’ego Beckera
2. Modele kolektywne
2.1. Modele kooperacyjne
2.2. Kryterium Pareto i niekooperacyjne modele kolektywne
3. Podsumowanie
Literatura

Gabriela Grotkowska
ELASTYCZNOŚĆ ZATRUDNIENIA W GOSPODARCE OTWARTEJ
Wprowadzenie
1. Teoretyczne podstawy oddziaływania wymiany międzynarodowej na płace i zatrudnienie
1.1. Wpływ wymiany międzynarodowej na zatrudnienie w teorii handlu
1.2. Wpływ wymiany międzynarodowej na zatrudnienie w teorii rynku pracy
1.3. Oczekiwane oddziaływanie handlu na zatrudnienie w Polsce w kontekście teorii
2. Wymiana międzynarodowa a zatrudnienie w Polsce w świetle analiz empirycznych
3. Pozahandlowe kanały oddziaływania otwarcia gospodarki na rynek pracy
4. Podsumowanie
Literatura

Marek Bednarski, Wiktor Rutkowski
PRACA W „SZAREJ STREFIE” – DROGA DO SPOŁECZNEGO WYKLUCZENIA?
1. „Szara strefa” a wykluczenie – podstawowe problemy
2. „Szara strefa” w świetle badań empirycznych
2.1. Perspektywa pracowników
2.2. Perspektywa pracodawców
3. Wnioski
Literatura

Halina Mortimer-Szymczak
RYNEK PRACY W DOBIE KRYZYSU (REFLEKSJE, REPERKUSJE,WIĘZI SPOŁECZNE)
Wprowadzenie
1. Rynek pracy. Bezrobocie
2. Emigracja zarobkowa
3. Zakończenie


Część czwarta
DOCHODY I WIĘZI SPOŁECZNE


Gabriela Grotkowska, Mieczysław W. Socha
WPŁYW WIĘZI SPOŁECZNYCH NA PŁACE W POLSCE. ANALIZA EMPIRYCZNA
Wprowadzenie
1. Kto i ile czasu przeznacza na więzi społeczne?
2. Ile wynoszą płacowe korzyści z rozwijania więzi społecznych? Analiza ekonometryczna
3. Podsumowanie
Literatura
Aneks statystyczny

Lucyna Deniszczuk
CZY PODSTAWOWY DOCHÓD GWARANTOWANY MÓGŁBY SPEŁNIAĆ FUNKCJE INTEGRACYJNE?
Literatura

Anna Krajewska
REDYSTRYBUCYJNE ASPEKTY OPODATKOWANIA DOCHODÓW W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Wprowadzenie
1. Ewolucja opodatkowania dochodów ludności w krajach „starej” Unii Europejskiej
2. Opodatkowanie dochodów w transformujących się gospodarkach
3. Redystrybucyjne aspekty podatku od dochodów ludności w Polsce
Literatura


Część piąta
WIĘZI SPOŁECZNE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE


Bożenna Balcerzak-Paradowska
PRZEMIANY RODZINY A WIĘZI SPOŁECZNE
1. Więzi rodzinne
2. Rola rodziny w tworzeniu kapitału społecznego
Literatura

Danuta Graniewska
OSOBY STARSZE W POLSCE. WARUNKI ŻYCIA I WIĘZI RODZINNE
Wprowadzenie
1. Warunki materialne
2. Więzi społeczne ludności starszej. Uwarunkowania. Rodzaje
Literatura

Elżbieta Tarkowska
MŁODZIEŻ I JEJ ŚWIAT SPOŁECZNY
1. Młodzież i kultura młodości
2. Odrębność „młodej Polski”
3. „Pokolenie nierównych szans”
4. Świat społeczny młodzieży
5. Słowo na zakończenie
Literatura

Edward Marek
POLACY W BERLINIE. NA MIGRACYJNYM SZLAKU
Wprowadzenie
1. Imigracja zawodowa Polaków do Berlina
2. Stowarzyszenia i organizacje Polaków w Berlinie
Literatura


NOTY O AUTORACH

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2009, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-21-1

Format, liczba stron, oprawa

B5, 360, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies