STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
POLITYKA SPOŁECZNA. KONTYNUACJA I ZMIANA
Tytuł:POLITYKA SPOŁECZNA. KONTYNUACJA I ZMIANA
Autor:Józef Orczyk (red.), Bożenna Balcerzak-Paradowska (red.), Małgorzata Szylko-Skoczny (red.), Cezary Żołędowski (red.), Włodzimierz Anioł, Julian Auleytner, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Leon Dyczewski, Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Kazimierz W. Frieske, Stanisława Golinowska, Urszula Jeruszka, Romuald Jończy, Mirosław Księżopolski, Ewa Leś, Monika Maksim, Wojciech Muszalski, Krzysztof Piątek, Zdzisław Pisz, Robert Rauziński, Andrzej Rączaszek, Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Maciej Żukowski
Sygnatura:205M/SiM/0812
Kategoria: Prawo w Polityce Społecznej, Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Migracje, Edukacja, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Wynagrodzenia, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami, Integracja z Unią Europejską
Cena: 42,00 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

W erze bezprecedensowego postępu technicznego i gwałtownych zmian systemów społeczno-gospodarczych człowiek ze swymi podstawowymi potrzebami, wynikającymi tak z jego fizjologicznej natury, jak i uczestnictwa w społeczeństwie, zmienia się relatywnie wolniej. Uświadomienie nietożsamości charakteru i tempa zmian tych procesów oraz ich wzajemnych konsekwencji wymaga nie tylko wiedzy zdobywanej pośrednio, ale także światłej obserwacji uczestniczącej, która może stanowić ważną przesłankę nie tylko dla syntez teoretycznych, ale także dyrektyw dla praktyki społecznej.
Życie i dokonania Profesora Antoniego Rajkiewicza, obchodzącego jubileusz 90-lecia urodzin, dostarczają bardzo wielu dowodów, że jak rzadko kto potrafił umiejętnie łączyć diagnozowanie procesów związanych z uczestnictwem człowieka i grup ludzi w społeczeństwie, a nadto swymi działaniami znacząco wpływał na strukturę instytucjonalną tych procesów. Taka postawa i rezultaty sytuowały przez ponad pół wieku osobę Jubilata w najściślejszej czołówce polityków społecznych w Polsce. Poprzez badania naukowe, kształcenie kadr dla nauki i praktyki, osobistą działalność w różnych sferach polityki społecznej Prof. A. Rajkiewicz kształtował rozwój tej dyscypliny naukowej przez 65 lat. Materialne dowody aktywności naukowej Jubilata, to m.in. ponad 600 publikacji czy wypromowanie 48 doktorów, współudział w utworzeniu Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w SGH, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, stworzenie podstaw Instytutu Polityki Społecznej UW oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Doprowadził także do powstania periodyków (w tym „Polityki Społecznej”) i brał aktywny udział w ich redakcji. Jest autorem setki recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Zawsze wykazywał nadzwyczajną aktywność w organizacji konferencji i szkoleń, biorąc w nich udział. Osobisty wkład Prof. Rajkiewicza w kształtowanie ram instytucjonalnych i rozwój polityki społecznej w Polsce trudno przecenić. Wyrażał się on zarówno oddziaływaniem pośrednim – poprzez podręczniki, raporty i ekspertyzy, działanie jego uczniów, jak i bezpośrednim – np. poprzez podjęcie obowiązków Ministra Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych w trudnym okresie niepokojów społecznych na początku lat 80. XX wieku, uczestnictwo w pracach tzw. Okrągłego Stołu, jak i innych sprawowanych funkcjach. Syntetyczne ujęcie aktywności Jubilata pozwala na sformułowanie oceny, że imponująca wielość i wszechstronność Jego działalności kształtowała rozliczne efekty synergii, bowiem jedna sfera działalności wzmacniała inne, nadając im nowy wymiar i podnosząc społeczne znaczenie. Jednocześnie nie sposób pominąć oryginalnego podejścia Prof. Rajkiewicza do złożoności i zmienności warunków kształtujących politykę społeczną z zachowaniem kanonu ciągłości jej rozwoju i to nie tylko w wymiarze krajowym, ale i regionalnym. O tym ostatnim świadczy chociażby nieprzerwana działalność (od 1969 r.) w Płockim Towarzystwie Naukowym.
Polityka społeczna w Polsce, jak i w innych krajach przeżywała różne meandry i to zarówno w sferze praktycznej, jak teoretycznej, jednak zawsze pozostawała wyrazem solidarności społecznej. Wyrazem tych zmian w sferze praktycznej są zmiany instytucjonalne, a w sferze teoretycznej – dyskusje programowe i metodologiczne. Te ostatnie pozwalają nam pełniej dostrzec nie tylko nowe zagrożenia, ale i poszerzyć możliwości lepszego radzenia sobie z nimi. Chodzi o to, aby minimalizować potencjalne skutki zagrożeń, uświadamiając i stwarzając ludziom szanse ich ograniczenia, a nie walczyć z nimi wtedy, kiedy stają się dla wszystkich widoczne. Wymaga to nie tylko odwagi myślenia ale i działania. Obecnie poprawa jakości życia społecznego w warunkach szybszego wzrostu liczby beneficjentów wymaga istotnych zmian w samych formach świadczeń, wiązaniu ich nie tylko z prawami, ale wyraźniej z własną aktywnością i pracą zainteresowanych. Jest to pogląd, który zawsze prezentował Honorowy Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, Profesor Antoni Rajkiewicz.
Jak mówi przysłowie, człowiek jest tyle wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje. Biorąc pod uwagę, że w centrum zainteresowania Jubilata był i jest człowiek i warunki jego egzystencji, wartość ta jest trudna do przecenienia. Lata refleksji poznawczej i zdobyte doświadczenia czynią kapitał zgromadzony przez Jubilata bezcennym źródłem wiedzy, a Jego osobiście – użytecznym krytykiem poczynań innych, swoistym mentorem dla kolejnych pokoleń, umiejącym przypomnieć to, co uniwersalne, a jednocześnie dostrzegającym potrzebę zmiany bądź działań korekcyjnych tam, gdzie to celowe lub konieczne.
Tytuł książki „Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana”, przygotowanej w intencji uhonorowania jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. Rajkiewicza oddaje zarówno to, co stanowiło swoistą opokę, na której wznosi się teoria i praktyka polityki społecznej, jak i to, co pod wpływem nowych warunków bądź okoliczności ulegało zmianie. Ujęcie tytułu w symboliczny sposób nawiązuje do dokonań Jubilata, w których zarówno On sam, jak i Jego uczniowie bądź współpracownicy odnoszą się do niepodważalnych wartości czy zasad, ale także sygnalizuje adaptacyjny charakter paradygmatu polityki społecznej. Ramy wydawnicze publikacji jubileuszowej uniemożliwiły wszystkim życzliwym Jubilatowi autorom ze środowiska akademickiego pomieszczenie swych refleksji z nawiązaniem do postaci Prof. Rajkiewicza, ci zaś, którzy pomieścili swe opracowania są reprezentantami bardzo licznego grona polskich polityków społecznych.
Drogi Jubilacie! Szanowny Profesorze, nasz Mistrzu!
Nulla vita pars vacat officio. Parafrazując tę łacińską maksymę można powiedzieć „Żaden etap życia nie jest wolny od obowiązku”. Zważając na bogatą w dokonania karierę naukową i zawodową oraz niestrudzoną działalność pro publico bono, prosimy o dalsze patronowanie naszemu środowisku.

ze wstępu
Józef Orczyk

Spis treści

Józef Orczyk
WPROWADZENIE

Część I
IDEE I PROGRAMY


Włodzimierz Anioł
TRZY WIZJE EUROPY
1. Europa Wolnorynkowa
2. Europa Narodowa
3. Europa Rozwoju i Solidarności
4. Od unii fiskalnej do unii socjalnej i politycznej?
Literatura

Stanisława Golinowska
O SOLIDARNOŚCI I SOLIDARYZMIE W POLITYCE SPOŁECZNEJ
1. Wprowadzenie
2. Sens solidaryzmu społecznego
3. Niechęć do solidaryzmu
4. O potrzebie solidaryzmu we współczesnym świecie
5. Solidaryzm wobec starzenia się populacji
6. Solidaryzm a spójność społeczna
7. O problemach z solidarnością i solidaryzmem społecznym we współczesnej Polsce

Ludmiła Dziewięcka-Bokun
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE JAKO FUNDAMENT LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wnioski
Literatura

Ewa Leś
REKONSTRUKCJA MODELI SPOŁECZNYCH W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH A FUNKCJE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
1. Wprowadzenie
2. Funkcje organizacji społecznych w teorii państwa opiekuńczego. Wybrane zagadnienia
3. Inicjatywy polityczne dotyczące organizacji społecznych
4. Zmodyfikowany model mieszany polityki społecznej czy prywatyzacja usług społecznych?
5. Wnioski dla Polski
Literatura

Gertruda Uścińska
INDYWIDUALIZACJA UPRAWNIEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM
1. Wprowadzenie. Zakres pojęciowy
2. Indywidualizacja uprawnień społecznych w kontekście europejskim
2.1. Uprawnienia społeczne wynikające z prawa międzynarodowego i europejskiego. Zakres pojęciowy „indywidualizacja uprawnień społecznych”
2.2. Indywidualizacja uprawnień społecznych w aktach międzynarodowych
2.3. Prawo wspólnotowe
3. Indywidualizacja uprawnień społecznych w dokumentach unii europejskiej
3.1. Dokumenty dotyczące modernizacji systemów ochrony społecznej
3.2. Otwarta metoda koordynacji (the open method of coordination – OMC)
4. Indywidualizacja uprawnień społecznych na poziomie krajowym. Rozwiązania w wybranych krajach
4.1. Analiza systemu ochrony społecznej w Danii
4.2. System zabezpieczenia społecznego w Niemczech
4.3. Rozwiązania w wybranych krajach
4.4. Rozwiązania polskie
5. Podsumowanie
Literatura

Barbara Szatur-Jaworska
SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA W POLITYCE SPOŁECZNEJ
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie solidarności międzypokoleniowej
3. Solidarność międzypokoleniowa jako wartość
4. Solidarność międzypokoleniowa jako zasada regulująca życie społeczne
5. „Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku” jako przykład koncepcji społeczeństwa opartego na solidarności międzypokoleniowej
Literatura

Mirosław Księżopolski
CZY IDEA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRZETRWA OKRES ROSNĄCEGO ROZWARSTWIENIA DOCHODÓW?
Literatura

Część II
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE


Maciej Żukowski
POJĘCIE I ZAKRES ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie zabezpieczenia społecznego
3. Zakres przedmiotowy
4. Zakres podmiotowy
5. Zakończenie
Literatura

Wojciech Muszalski
ZWIĄZKI I WZAJEMNE WPŁYWY ZATRUDNIENIA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Literatura

Barbara Rysz-Kowalczyk
(NIE) DOSTOSOWANIE INSTYTUCJI POLITYKI SPOŁECZNEJ DO ZMIAN W CYKLU ŻYCIA WSPÓŁCZESNYCH POKOLEŃ POLAKÓW

Bożenna Balcerzak-Paradowska
NIESTABILNOŚĆ RODZINY - WYZWANIEM DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ
1. Wybrane przyczyny destabilizacji rodziny
1.1. Niestabilność form życia rodzinnego
1.2. Mobilność przestrzenna a funkcjonowanie rodzin
2. Polityka rodzinna wobec zjawiska niestabilności rodziny
Literatura

Część III
PRACA I RYNEK PRACY


Stanisława Borkowska
SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W PROCESIE ZMIAN
1. Determinanty zmian systemów wynagrodzeń
2. Kierunki zmian w systemach wynagrodzeń
2.1. Wynagradzanie kadry kierowniczej
2.2. Motywowanie innowatorów i pomysłodawców
Literatura

Marek Bednarski
PRACA NA CZAS OKREŚLONY - ŹRÓDŁA EKONOMICZNE I SKUTKI SPOŁECZNE
1. Wprowadzenie
2. Zatrudnienie na czas określony w świetle polskiego prawa pracy
3. Postfordyzm – nowa niestabilna przestrzeń gospodarowania
4. Przyczyny zatrudnienia na czas określony
4.1. Perspektywa pracodawcy
4.2. Perspektywa pracownika
4.3. Perspektywa państwa
5. Praca na czas określony – skutki społeczne
Literatura

Monika Maksim, Zenon Wiśniewski
EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
1. Instrumenty polityki rynku pracy
2. Metodologiczne aspekty badania efektywności programów zatrudnieniowych
3. Wyniki badań empirycznych za pomocą metody propensity score matching
4. Efektywność aktywnych polityk rynku pracy w przekroju wybranych cech społeczno-demograficznych
Literatura

Kazimierz W. Frieske
PROSZĘ PAŃSTWA, OTO MiŚ...
1. Dyskretny urok małego
2. MiŚ-ie i ludzie
3. Polak potrafi, ale...
4. Przedsiębiorczość tak, innowacyjność – niekoniecznie
5. MiŚ a sprawa rynku pracy
Literatura

Część IV
MIGRACJE


Małgorzata Szylko-Skoczny
WYZWANIA I PROBLEMY POLSKIEJ EMIGRACJI POAKCESYJNEJ
1. Skala, dynamika, kierunki emigracji poakcesyjnej
2. Cechy emigracji poakcesyjnej z Polski
3. Skutki migracji poakcesyjnych
4. Portale: Powroty.gov.pl i ZielonaLinia.gov.pl
5. Projekt „Kierunek Małopolska”
Literatura

Cezary Żołędowski
POLSKA W PROCESACH EMIGRACJI EDUKACYJNYCH
1. Pojęcie i znaczenie migracji edukacyjnych
2. Migracje edukacyjne jako zjawisko globalne
3. Studenci zagraniczni w Polsce
Literatura

Leon Dyczewski
LUDNOŚĆ POLSKA W NIEMCZECH: DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY
1. Pozycja mniejszości etnicznej w nowoczesnym państwie
2. Cechy i pozycja polskiej mniejszości etnicznej w Niemczech
3. Dwa modele integracji ludności obcej etnicznie i kulturowo
3.1. Model integracji ku asymilacji i jednonarodowości
3.2. Model integracji ku wielokulturowości i wieloetniczności
Zakończenie
Literatura

Robert Rauziński
PROCESY DEMOGRAFICZNE W POLSCE POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ W LATACH 1946-2035
Wnioski
Literatura

Romuald Jończy
(NIE)PRZYDATNOŚĆ DANYCH STATYSTYCZNYCH ORAZ OPARTYCH NA NICH DIAGNOZ I PROGNOZ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W KONTEKŚCIE WYSTĘPOWANIA NIEREJESTROWANEJ EMIGRACJI STAŁEJ (EMIGRACJI ZAWIESZONEJ)
1. Wprowadzenie
2. Rozbieżności pomiędzy liczbą zameldowanych a faktycznie zamieszkałych oraz rozmiary nierejestrowanej emigracji stałej (emigracji zawieszonej) w świetle wyników badań na obszarach wiejskich województwa opolskiego dotyczących końca 2006 roku
3. Rozmiary rzeczywistego wyludnienia w kontekście przydatności wyników NSP w 2002 roku i opartych na nich prognoz demograficznych
4. Podsumowanie i wnioski
Literatura

Andrzej Rączaszek
ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY MIAST W POLSCE - URBANIZACJA JAKO REZULTAT POWOJENNEJ INDUSTRIALIZACJI I KONSEKWENCJE TRANSFORMACJI
1. Wprowadzenie
2. Polska w okresie międzywojennym
3. Powojenna odbudowa miast
4. Wielka industrializacja okresu PRL
5. Demograficzne efekty transformacji
6. Błyskawiczne efekty demograficzne procesów industrializacji
7. Kluczowe zmiany poziomu urbanizacji w Polsce
8. Podsumowanie
Literatura

Część V
EDUKACJA


Zdzisław Pisz
ZMIANY W EDUKACJI W LATACH 1989-2009
1. Uwagi wstępne
2. Wieloaspektowy charakter edukacji
3. Zadania edukacyjne
4. Zmiany instytucjonalne w edukacji
5. Empiryczny obraz zmian w edukacji
6. Podsumowanie
Literatura

Urszula Jeruszka
MARIAŻ EDUKACJI I PRACY ZAWODOWEJ
1. Podstawowe pojęcia i związane z nimi kontrowersje
2. Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy wobec edukacji zawodowej
3. Związek edukacji zawodowej i gospodarki (rynku pracy)
4. Dualny system kształcenia zawodowego jako rozwiązanie umożliwiające mariaż edukacji i pracy zawodowej
Literatura

Krzysztof Piątek
POLITYKA SPOŁECZNA W KSZTAŁCENIU I PRACY SŁUŻB SPOŁECZNYCH
1. Wprowadzenie
2. Zróżnicowany charakter ról i zadań wypełnianych przez pracowników pomocy społecznej
3. Kierunek studiów polityka społeczna – standard i jego realizacja w praktyce
4. Ocena przydatności wiedzy z zakresu konkretnych dyscyplin naukowych i poszczególnych przedmiotów dotyczących polityki społecznej do codziennej pracy w pomocy społecznej
5. Perspektywy zatrudnienia absolwentów kierunku polityka społeczna
Zakończenie
Literatura

Julian Auleytner
GLOSA: SAMOUSPRAWIEDLIWIENIE
Socjologowie o polityce społecznej
Post scriptum

INFORMACJE BIOGRAFICZNE - opracowała Beata Kaczyńska

WYKAZ PRAC DOKTORSKICH, których promotorem był Profesor Antoni Rajkiewicz

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2012, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-64-8

Format, liczba stron, oprawa

B 5, 327 stron, twarda okładka, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies