STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
SYSTEMY I REFORMY EMERYTALNE. WIELKA BRYTANIA, SZWECJA, WŁOCHY, WĘGRY I POLSKA
Tytuł:SYSTEMY I REFORMY EMERYTALNE. WIELKA BRYTANIA, SZWECJA, WŁOCHY, WĘGRY I POLSKA
Autor:Stanisława Golinowska (red.), Paul Johnson, Katherine Raka, Zofia Czepulis-Rutkowska, Maria Szczur, Pier Luigi Porta, Pia Saraceno, Agneta Kruse
Sygnatura:44M/MZ/0897
Kategoria: Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Integracja z Unią Europejską
Cena: 29,40 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Przedstawiana Państwu publikacja jest efektem realizacji projektu PHARE (ACE Programme 1995) obejmującego analizę systemów i reform emerytalnych w pięciu krajach: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoszech oraz na Węgrzech i w Polsce. Koordynatorem projektu była prof. Maria Augusztinovics z Instytutu Ekonomii Węgierskiej Akademii Nauk. Maria Augusztinovics zapraszając polskich ekspertów do pracy w projekcie porównawczym na temat reformy systemu emerytalnego nie sądziła chyba, że w 1996 r., w obu krajach transformacji - na Węgrzech i w Polsce - będzie miała miejsce zasadnicza debata co do kształtu reformy, a w 1997 r. uchwalone zostaną pierwsze zmiany. Próbując opisywać to, co dzieje się w tych dwóch krajach, byliśmy pod presją pojawiania się coraz to nowych oficjalnych dokumentów z różnych ośrodków rządowych. Jednocześnie braliśmy żywy udział w dyskusji nad nimi, ba - wpływaliśmy na ich treść. To spowodowało, że raport z realizacji projektu nie jest suchym i zimnym tekstem. O sprawach wydawałoby się, że z natury mało emocjonujących, autorzy napisali w sposób pełen pytań oraz indywidualnych opinii. Pytania te odwołują się nie tylko do konkretnej wiedzy, ale także do systemów wartości i podstaw wyznawanej filozofii społecznej. Także o systemach emerytalnych w trzech krajach zachodnioeuropejskich napisane zostały teksty bardzo żywe. Nic dziwnego - zarówno we Włoszech, jak i w Szwecji trwały prace nad reformowaniem systemu publicznego. Tylko w Wielkiej Brytanii czas podstawowych reform minął, i autorzy z większą pewnością mogli przedstawić skutki przyjętych wcześniej rozwiązań.
W polskiej wersji językowej przedstawione zostały tylko niektóre rozdziały raportu końcowego. Przede wszystkim te rozdziały, które powstały na bazie raportów krajowych, rozdział wprowadzający z syntezę całości raportu oraz rozdział końcowy, będący próbą zdefiniowania podstawowych problemów reformowania systemu emerytalnego. Próba ta jest tym bardziej interesująca, że nie sprowadza głównego celu reformy do zmiany finansowania systemu z repartycyjnego na częściowo kapitałowy. Dylemat reformy emerytalnej jest tutaj w większym stopniu problemem wyważenia proporcji między zasadą solidaryzmu a zasadą ekwiwalentności ubezpieczeniowej w przyszłym systemie. Raport końcowy w angielskiej wersji językowej zawiera cztery rozdziały porównawcze, które dotyczą następujących problemów: formuły emerytalnej, analizy wydatków społecznych uwarunkowanych wiekiem, wpływu przyjętych zasad rozdziału tych wydatków na zjawiska demograficzne, takie jak dzietność oraz poziom oszczędności na starość. Omówione zostały także problemy okresu przejściowego reformy emerytalnej. Nie udało się opracować rozdziału o politycznych uwarunkowaniach reform, mimo przygotowania przez polską grupę propozycji analizy tego aspektu. Wydaje się, że ten temat czeka na pogłębione badania porównawcze. W projekcie uczestniczyły następujące grupy eksperckie:
- Wielka Brytania - Paul JOHNSON i Katherine RAKS z London School of Economics,
- Włochy - Pia SARACENO (Instytut Spraw Socjalnych w Mediolanie), Pier Luigi PORTA (Instytut Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Mediolanie), Alessandro CIGNO (Uniwersytet we Florencji), Alessandro BALESTRINO (Wydział Nauk EkoŹnomicznych Uniwersytetu w Pizie),
- Szwecja - Agneta KRUSE (Wydział Ekonomiczny UniŹwersytetu w Lund),
- Węgry - Maria AUGUSZTINOVICS, Bela MARTOS, Andras SIMONOVITS z Instytutu Ekonomii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie,
- Polska - Stanisława GOLINOWSKA, Zofia CZEPULIS-RUTKOWSKA, Maria SZCZUR z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.
W trakcie realizacji projektu dwukrotnie spotkał się cały zespół badawczy. Raz na Węgrzech - na początku realizacji badania i raz w Polsce (Osuchów) - przy finalizacji projektu. Dziękujemy Marii Augusztinovics za trud koordynacji projektu. Bardzo wiele wzajemnie się nauczyliśmy i po tej pracy pozostajemy przekonani, że reformy emerytalne są wyjątkowo trudnym przedsięwzięciem. Świadomość tych trudności nie powinna jednak zniechęcać do zmian, lecz wpływać na wyższą jakość projektów oraz sposobu ich wdrożenia.

Spis treści

Od redakcji
Rozdział I

WPROWADZENIE I STRESZCZENIA ROZDZIAŁÓW
1. Wprowadzenie
2. Brytyjski system emerytalny
3. Węgierski system emerytalny
3.1. Instytucje
3.2. Stopa zastąpienia
3.3. Współczynnik obciążenia systemowego
3.4. Stopa składki
3.5. Bilans systemu w skali ogólnokrajowej
3.6. Próba oceny
4. Włoski system emerytalny
5. Polski system emerytalny
6. Szwedzki system emerytalny
7. Formuły świadczenia emerytalnego
8. Analiza porównawcza wyników systemów emerytalnych - podejście symulacyjne
9. Stopy zastąpienia oraz wydatki publiczne dla poszczególnych grup wiekowych
10. Wpływ emerytur na przyrost naturalny i oszczędności gospodarstw domowych. Studia porównawcze na przykładzie Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch
11. Uwagi na temat problemów okresu przejścia do nowego systemu emerytalnego
12. Wnioski końcowe - system emerytalny i projekt reformy
Rozdział II
Paul Johnson, Katherine Raka
BRYTYJSKI SYSTEM EMERYTALNY
1. Wprowadzenie
2. Demograficzne i gospodarcze podłoże reform
3. Rozwój historyczny
4. Struktura emerytur w Wielkiej Brytanii
4.1. Emerytura bazowa z Krajowego Systemu Ubezpieczeniowego
4.2. Państwowy system emerytur zależnych od zarobków (SERPS)
4.3. Emerytury zakładowe
4.4. Emerytury indywidualne
4.5. Struktura brytyjskiego systemu emerytalnego
5. Wysokość świadczeń emerytalnych
5.1. Emerytura bazowa (system KSU)
5.2. System SERPS
5.3. Emerytury zakładowe
5.4. Emerytury indywidualne
5.5. Struktura dochodów emeryta w Wielkiej Brytanii
6. Reforma i problemy
Literatura:
Rozdział III
Andreas Simonovits
WĘGIRSKI SYSTEM EMERYTALNY
Wprowadzenie
1. Uwarunkowania ogólne, demograficzne i gospodarcze
1.1. Uwarunkowania demograficzne
1.2. Uwarunkowania gospodarcze
1.3. niektóre pojęcia
2. Rys historyczny węgierskiego systemu emerytalnego w latach 1929-1990
2.1. W kierunku jednolitego i powszechnego systemu
2.2. Wiek emerytalny i współczynnik obciążenia systemu
2.3. Nowo przyznane świadczenia
2.4. Podstawa wymiaru świadczenia
2.5. Współczynnik emerytalny
2.6. Emerytury kontynuowane
2.7. Paradoks emerytalny
2.8. Składki
2.9. Emerytury w gospodarce
Podsumowanie
3. Zmiany po 1991 roku
3.1. Zmiany instytucjonalne
3.2. Wiek emerytalny i współczynnik obciążenia
3.3. Nowo przyznane emerytury
3.4. Podstawa wymiaru świadczenia
3.5. Współczynnik emerytalny
3.6. Indywidualna stopa zastąpienia pierwszą emeryturę
3.7. Świadczenia kontynuowane
3.8. Składki na emeryturę
3.9. Bilans systemu emerytalnego w 1994 roku
3.10. Renty inwalidzkie i rodzinne
3.11. Próba oceny
4. Propozycje reform
4.1. Ustawowy wiek emerytalny a faktyczny wiek przechodzenia na emeryturę
4.2. Reforma w ramach systemu repartycyjnego
4.3. Przejście do systemu częściowo kapitałowego
4.4. Próba oceny
Literatura
Rozdział IV
Pier Luigi Porta, Pia Saraceno
WŁOSKI SYSTEM EMERYTALNY
1. Obecna struktura systemu
1.1. Zakres podmiotowy
1.2. Rodzaje ryzyk socjalnych i sposób finansowania
1.3. Stopień ochrony i skala redystrybucji
2. Podłoże historyczne
2.1. Geneza
2.2. Konieczność zmian po II wojnie światowej
2.3. Reforma planów w 1952 r. dla zatrudnionych w sektorze prywatnym
2.4. Lata sześćdziesiąte - rozszerzenie systemu emerytalnego
2.5. Od automatycznych reguł lat siedemdziesiątych do reformy INPS w latach 1988-1989
2.6. Reformy lat dziewięćdziesiątych
3. Dynamika wydatków na emerytury i finansowanie systemu do 1994 r.
3.1. Wydatki na emerytury
3.2. Spór między ubezpieczeniem społecznym a pomocą społeczną - finansowanie systemu INPS po 1988 r.
4. Stare reguły a perspektywy długookresowe
4.1. Formuła emerytury i zasady przed 1992 r.
4.2. Redystrybucja wewnątrzpokoleniowa i wewnętrzna stopa zwrotu - przykład obliczeniowy
4.3. Tło demograficzne
4.4. Wydatki na emerytury podczas 20 lat - prognozy przed podjętą reformę
5. Nowa koncepcja struktury systemu - reforma Diniego
5.1. Od reformy Amato (1992 r.) do reformy Diniego (1995 r.)
5.2. Formuła świadczenia i zasady w reformie Diniego z 1995 r.
5.3. Redystrybucja międzypokoleniowa i stopień zabezpieczenia po 1995 r.
5.4. Okres przejściowy
5.5. Prognozy wydatków emerytalnych po reformie Diniego z 1995 r.
5.6. Niedociągnięcia nowego systemu emerytalnego
Aneks - Główne zasady włoskiego systemu emerytalnego
Literatura
Rozdział V
Stanisława Golinowska, Zofia Czepulis-Rutkowska, Maria Szczur
SYSTEM EMERYTALNY I REFORMY W POLSCE
Wprowadzenie
1. Uwarunkowania demograficzne
2. Uwarunkowania ekonomiczne
3. Krótka historia zmian systemu emerytalno-rentowego
4. Charakterystyka podstawowych systemów emerytalnych w Polsce
4.1. System pracowniczy
4.2. Systemy pochodne
4.3. System rolniczy
4.4. Systemy służb mundurowych
5. Przyczyny reformy systemu emerytalnego. Cele, jakie stawia się przed reformą. Implikacje makroekonomiczne i polityczne
6. Specyficzne problemy okresu przejściowego reformy emerytalnej
Wnioski końcowe
Literatura
Rozdział VI
Agneta Kruse
SZWEDZKI SYSTEM EMERYTALNY
1. Wprowadzenie
2. Sytuacja ekonomiczna, demograficzna
3. Szwedzki system emerytalny
4. Zreformowany system emerytalny
4.1. Emerytura dochodowa (zależna od zarobków)
4.2. Emerytura gwarantowana
4.3. Stopa zastąpienia w zreformowanym systemie
5. Zasady transformacji systemu emerytalnego
6. Uwagi końcowe
Literatura
Rozdział VII
Maria Augusztinovics, Paul Johnson
WNIOSKI KOŃCOWE - SYSTEM EMERYTALNY I PROJEKT REFORMY
1. Zagadnienia demograficzne
2. Uwarunkowania makroekonomiczne
3. Pomoc społeczna a ubezpieczenia społeczne
4. Kluczowe zagadnienia z zakresu pomocy społecznej
5. Kluczowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych
6. Projekt reformy
7. Zmiana systemu emerytalnego
Aneks

Maria Augusztinovics
RACHUNKOWOŚĆ SYSTEMÓW EMERYTALNYCH

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1997, zeszyt nr 1 (48), seria "Materiały z Zagranicy"

ISBN

83-907327-2-6

Format, liczba stron, oprawa

A5, 256 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies