STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
PROGRAMY PRACA - ŻYCIE A EFEKTYWNOŚĆ FIRM
Tytuł:PROGRAMY PRACA - ŻYCIE A EFEKTYWNOŚĆ FIRM
Autor:Stanisława Borkowska (red.), Wojciech Staruchowicz, Paweł Bochniarz, Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz, Lucyna Machol-Zajda, Helena Strzemińska, Bożenna Balcerzak-Paradowska, Wojciech Staruchowicz, i inni
Sygnatura:104E/SiM/0903
Kategoria: Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Dialog Społeczny, Edukacja, Zatrudnienie, Zarządzanie czasem Pracy
Cena: 29,40 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Zachowanie równowagi między pracą a życiem stanowi warunek ochrony i rozwoju kapitału ludzkiego w firmie. Pracownik nadmiernie obciążony, znajdujący się w ciągłym stresie, pod presją nie jest efektywny na miarę oczekiwań pracodawcy. Podstawą efektywnego działania jest integracja celów firmy i pracowników, a zatem w interesie pracodawcy leży taka organizacja i zarządzanie, które ową integrację ułatwiają. Nieprawidłowe relacje między pracą a życiem pozazawodowym pracowników utrudniają często pełnienie ról niezwiązanych z pracą, co odbija się negatywnie na życiu rodzinnym, wychowaniu dzieci i powoduje narastanie zjawisk patologii społecznej. Nie pozostaje też bez wpływu na strukturę demograficzną społeczeństwa. Waga problemu narasta wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i elastycznych form zatrudnienia, organizacji czasu i miejsc pracy. Kwestia równowagi między pracą a życiem znalazła się wśród priorytetów unijnej polityki zatrudnienia jako element troski o szeroko rozumianą jakość pracy i życia. Wielka rola w kształtowaniu równowagi między pracą i życiem przypada firmom. Rośnie ona wraz z postępującymi procesami deregulacji i ograniczeniem roli państwa w zakresie pracy i polityki społecznej. O korzyściach i słabościach stosowanych narzędzi równowagi praca - życie traktuje część pierwsza niniejszej pracy. Kształtowanie równowagi między pracą i życiem wymaga przede wszystkim identyfikacji przyczyn jej zaburzeń, aby można im było przeciwdziałać. Przyczyny te i środki przeciwdziałania mogą być różne dla pojedynczych pracowników i ich grup. W niniejszej pracy przedstawione zostały zakłócenia równowagi między pracą i życiem menedżerów, ale też zakłócenia równowagi spowodowane przez nich samych, przez stosowany styl zarządzania. Tej kwestii poświęcona jest część druga niniejszej pracy. Rozwój GOW przyczynia się do szerszego stosowania elastycznych form zatrudnienia, organizacji czasu i miejsc pracy. Są one postrzegane zarazem jako te, które ułatwiają łączenie pracy zawodowej z życiem pozazawodowym. Czy zawsze? Jak i kiedy je stosować, aby wzmacniały równowagę między pracą i życiem? O tych problemach, a w szczególności o organizacji czasu pracy traktuje część trzecia pracy oddawanej do rąk Czytelnika. Część czwarta, ostatnia, przedstawia pakiet działań na rzecz rodziny, ułatwiających pracownikom godzenie pracy z życiem rodzinnym, oraz przykłady stosowania programów praca - życie przez przodujące firmy w tym zakresie. Niniejsza praca stanowi pierwsze zwarte opracowanie poświęcone programom praca - życie. Wolno sądzić, że pobudzi zainteresowanie firm rozwojem programów praca - życie, a także badania nad tą kwestią.

Spis treści

WSTĘP
Część I
O POTRZEBIE, KORZYŚCIACH I SŁABOŚCIACH PROGRAMÓW PRACA - ŻYCIE
Stanisława Borkowska
O RÓWNOWAGĘ MIĘDZY PRACĄ I ŻYCIEM: UNIA EUROPEJSKA - POLSKA
1. Dynamika pracy
2. Miejsce programów praca - życie w poprawie jakości pracy i życia
3. UE wobec nowych wyzwań
4. Niektóre problemy stosowania programów praca - życie
4.1. Korzyści i koszty programów
4.2. Sposób budowy programów
4.3. Instrumentacja: środki równowagi między pracą a życiem
5. Garść konkluzji
Literatura
Wojciech Staruchowicz
CZY ISTNIEJE ŻYCIE POZA FIRMĄ?
1. Od świtu do świtu
2. Firmo, pomóż
3. Dzieci czy kariera
4. Minister do godziny 19.00.
5. Pozytywni
6. Humorystyczne pozory
7. Może się zmienią
Paweł Bochniarz
PROGRAMY PRACA - ŻYCIE JAKO SPOSÓB BUDOWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
1. Ekonomiczne podstawy PPŻ
2. PPŻ jako narzędzie akumulacji kapitału ludzkiego
3. W poszukiwaniu równowagi pomiędzy opiekuńczością i paternalizmem
Podsumowanie
Literatura
Bogusława Urbaniak
E-LEARNING, CZYLI ELEKTRONICZNY SYSTEM EDUKACJI - SZANSĄ ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO
Wstęp
1. Rozwój technologii informatycznych
2. Komu i jakie e-learning przynosi korzyści?
3. Zagrożenia e-learningu dla równowagi między pracą a życiem prywatnym pracowników
4. Rozwój e-learningu szansą na zmniejszenie bezrobocia
Zakończenie
Literatura
Iwona Dmochowska
E-LEARNING - POMAGA CZY PRZESZKADZA W BUDOWANIU RÓWNOWAGI MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM
CZĘŚĆ II
STYL ZARZĄDZANIA A RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ I ŻYCIEM
Tomasz Ochinowski, Waldemar Grzywacz
GDY ZACIERA SIĘ GRANICA MIĘDZY PRACĄ ZAWODOWĄ A ŻYCIEM PRYWATNYM
1. "Inwazja" firmy na życie osobiste pracowników jako centralna cecha kultu korporacyjnego
2. Możliwości badania kultu korporacyjnego w Polsce
3. Jak przetrwać w organizacji kultowej?
Literatura
Aneksy
Piotr Bohdziewicz
CZAS WOLNY JAKO OBSZAR ROZWOJU WSPÓŁCZESNEGO MENEDŻERA
Andrzej Woźniakowski
RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ I ŻYCIEM W KULTURZE ORGANIZACYJNEJ NASTAWIONEJ NA EFEKTY
1. Programy równowagi między życiem osobistym i zawodowym pracowników w kulturze organizacyjnej silnie zorientowanej na wyniki - doświadczenia USA
2. Programy równowagi między życiem osobistym i zawodowym pracowników w kulturze organizacyjnej coraz silniej orientującej się na wyniki
Literatura
Marek Małkowicz
STYL ZARZĄDZANIA I OTWARTA KOMUNIKACJA - CZYLI JAK PRZEDOSTAĆ SIĘ DO KATAKUMB, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ PRACOWNICY.
1. Otwarta komunikacja i jej implikacje dla funkcjonowania przedsiębiorstwa
2. Otwarta komunikacja - standard czy rzadkość we współczesnych przedsiębiorstwach
3. Styl zarządzania we współczesnych korporacjach
4. Kiedy styl zarządzania zniechęca pracowników przejętych przedsiębiorstw do otwartego komunikowania się?
5. Jak przedostać się do katakumb, czyli jak menedżerowie mogą zachęcić pracowników do inicjatywy i otwartości?
5.1. Zejście do katakumb
5.2. Nieudane próby wydostania się z podziemi
5.3. Wyjście z katakumb
5.4. Zagrożenia i niepokoje
Hanna Ignaczewska
ODKRYJ SWOJE SILNE STRONY JAK ZNALEŹĆ, ZROZUMIEĆ I EFEKTYWNIE WYKORZYSTAĆ WŁASNE TALENTY W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM?
1. Jak zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym?
2. Na jakich podstawach powinna opierać się firma, aby ograniczać czynniki pogarszające jakość życia pracowników, a zarazem maksymalizować efekty ich pracy?
3. Silne strony człowieka - źródłem satysfakcji i efektywności
4. Jaką rolę w procesie osobistego doskonalenia pełni wiedza?
5. Jaką rolę w procesie osobistego doskonalenia pełnią umiejętności?
6. Jaką rolę w procesie osobistego doskonalenia pełnią talenty?
7. Jak nazywać talenty?
8. Jak znaleźć własne talenty?
9. Jak rozumieć własne talenty?
10. Jak rozwijać własne talenty?
11. Czego potrzeba, aby harmonijnie i z sukcesem rozwijać swoje życie zawodowe i osobiste?
Magdalena Gera-Pikulska, Agata Kirkiewicz, Jacek Kowalski
OD KIEROWNIKA DO COACHA - ROZWÓJ MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY W PTK CENTERTEL
Wstęp
1. Czym jest coaching w organizacji "uczącej się"?
2. Rola i zadania sił Sprzedaży w PTK Centertel
3. Wizja menedżera jako coacha
4. Jak przygotowujemy naszych menedżerów Sprzedaży do roli coachów?
5. Coaching w pionie Sprzedaży - case study
6. Obecnie realizowane działania coachingowe w pionie Sprzedaży
CZĘŚĆ III
ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI CZASU
Marco Ricceri
LESS WORK... MORE JOBS
1. New Economy = New Workers?
2. The So-called Atypical Work
3. The Regulative Framework
4. Debilitated Labour?
5. A Look into the Future
Conclusions
Helena Strzemińska
REFORMA CZASU PRACY WE FRANCJI
1. Sytuacja wyjściowa i przebieg reformy
2. Efekty reformy czasu pracy
2.1. Wpływ skracania czasu pracy na gospodarkę francuską
2.2. Dalsze cele skracania czasu pracy - promowanie porozumień zakładowych
2.3. Uelastycznienie czasu pracy i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
2.4. Wpływ skrócenia czasu pracy na warunki życia i pracy pracowników
3. Krytyka reformy czasu pracy we Francji
4. Reforma czasu pracy po 4 latach
4.1. Wpływ reformy czasu pracy na tworzenie nowych miejsc pracy
4.2. Wpływ reformy czasu pracy na życie i pracę zatrudnionych
4.3. Uboczne skutki reformy czasu pracy - po 4 latach
Literatura
Lucyna Machol-Zajda
ELASTYCZNY CZAS PRACY - UŁATWIA CZY UTRUDNIA GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM POZAZAWODOWYM?
1. Czas pracy - rzeczywistość i oczekiwania
2. Elastyczność czasu pracy w programach Work-Life Balance
3. Czas pracy - możliwe pola elastyczności
Literatura
Dorota Raczyńska
ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W HANDLU
1. Pojęcia dotyczące czasu pracy
2. Uelastycznianie czasu pracy
3. Cechy charakterystyczne zarządzania czasem pracy w handlu
3.1. Sposoby organizacji czasu pracy
3.2. Niepełnowymiarowe stosunki pracy
3.3. Umowy terminowe
3.4. Usługi pracowników zatrudnionych w innych podmiotach
4. Ocena korzyści i zagrożeń
4.1. Umowy terminowe - zatrudnianie pracowników na czas określony
4.2. Leasing pracowniczy
4.3. Outsourcing
Literatura
Arkadiusz Melnyk, Ryszard Michalczyk
ZARZĄDZANIE CZASEM - ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE.
UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE WSPÓŁCZESNEMU MENEDŻEROWI
Iwona Hickiewicz
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O CZASIE PRACY W ŚWIETLE
KONTROLI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
CZĘŚĆ IV
FIRMA PRZYJAZNA PRACOWNIKOM I ICH RODZINOM
Bożena Balcerzak-Paradowska
FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE
1. Rodzina a praca zawodowa
2. Harmonizacja życia rodzinnego i zawodowego - rozwiązania prawnoinstytucjonalne
2.1. Zatrudnienie przyjazne rodzinie (family-friendly employment) - doświadczenia krajów Unii Europejskiej
2.2. Zakłady przyjazne rodzinie - przykłady do naśladowania
2.3. Kompetencje "rodzinne" - czy możliwe do wykorzystania w pracy zawodowej?
3. Zakład przyjazny rodzinie? Doświadczenia polskie
4. Szanse na tworzenie zakładów przyjaznych rodzinie w Polsce
Literatura
Zbigniew Kempiński
"MODERATOR" - PROGRAM WSPIERANIA PRACOWNIKÓW W POLSKIEJ TELEFONII CYFROWEJ
Justyna Kubicka-Daab, Robert Manikowski
RÓWNOWAGA POMIĘDZY ŻYCIEM OSOBISTYM A PRACĄ ZAWODOWĄ
1. Gdzie szukać korzyści?
2. Grupa docelowa
3. Dlaczego czasem się nie udaje?
4. Koszty zaniechania
Balbina Wiesławska
INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
1. Jakie są najczęściej występujące czynniki stresogenne w pracy?
2. Jakie czynniki wpływają na satysfakcję pracownika?
2.1. Poczucie bezpieczeństwa
2.2. Atmosfera
2.3. Rozwój pracowników
2.4. Komunikacja
3. Jaki wpływ miały opisane powyżej działania na satysfakcję naszych pracowników?
Joanna Mazur
ZMIANY A DIALOG W FIRMIE
1. Jak zmienia się firma
2. "Żeglując wśród zmian"
3. Kultura otwartych drzwi

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2003, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-45-6

Format, liczba stron, oprawa

B5, 250 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies