STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
KOBIETY ZATRUDNIONE W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY Skutki dla życia rodzinnego i zawodowego
Tytuł:KOBIETY ZATRUDNIONE W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
Skutki dla życia rodzinnego i zawodowego
Autor:Dorota Głogosz
Sygnatura:159M/SiM/0907
Kategoria: Prawo Pracy, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Wynagrodzenia, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Cena: 54,60 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Kobiety to jedna ze zbiorowości defaworyzowanych na rynku pracy: napotykają one na istotne bariery w dostępie do zatrudnienia i doświadczają trudności z utrzymaniem miejsca pracy. Zasadniczą, chociaż nie jedyną przyczyną tej niekorzystnej sytuacji kobiet jest konieczność łączenia obowiązków rodzinnych z obowiązkami pracowniczymi. W polskim systemie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, a coraz częściej także w wewnątrzzakładowych systemach motywacyjnych lub systemach świadczeń socjalnych istnieje wiele różnorodnych rozwiązań, których celem jest ułatwienie pracownikom harmonijnego funkcjonowania w obydwu sferach ich życia. Praca w niepełnym wymiarze czasu bardzo często jest wskazywana jako jeden z instrumentów służących osiąganiu tego celu. Choć w skróconym czasie, w stosunku do powszechnej normy, pracują zarówno kobiety, jak i mężczyźni, to jednak w opinii większości społeczeństw, jak i w praktyce, wyrażającej się zaangażowaniem małżonków lub partnerów w prace domowe, za prowadzenie domu i realizację funkcji opiekuńczych w rodzinie odpowiedzialne pozostają głównie kobiety. Praca niepełnoetatowa zatem jest określana jako korzystna przede wszystkim dla nich, zgodnie z prostą zależnością: mniej czasu w pracy - więcej czasu dla domu, dzieci i rodziny.
Zarówno obserwacja sytuacji na polskim rynku pracy, jak i wyniki badań dotyczących pracy w niepełnym wymiarze w krajach Europy Zachodniej wskazują jednak, że zależność ta nie jest relacją tak prostą i jednowymiarową jakby mogło się wydawać. Badania i analizy rynku pracy prowadzone w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza od połowy lat 90. minionego stulecia, ukazały wiele problemów, związanych z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu w ogóle oraz z zatrudnieniem kobiet w tej formie. W publicznych dyskusjach pojawiły się niepokojące pytania, w jakim stopniu zatrudnianie kobiet w krótszym wymiarze czasu jest w rzeczywistości rozwiązywaniem ich problemów, a w jakim jest "pułapką paradoksu", ograniczającą rzeczywiste możliwości funkcjonowania na rynku, spychającą do pracy o niższym prestiżu i ograniczonych prawach czy przywilejach pracowniczych. Zatrudnienie niepełnoetatowe bowiem okazywało się nierzadko sferą dyskryminacji pracowników.
Na próby określenia, co jest w rzeczywistości korzystne dla kobiet i jakie skutki przynoszą proponowane rozwiązania trzeba zatem patrzeć znacznie szerzej niż tylko przez pryzmat ilości czasu, jaką mogą one poświęcić pracy i rodzinie, jeżeli chcą lub muszą pracować zawodowo i prowadzić dom. Dla poziomu aktywności zawodowej kobiet istotna jest nie tylko sytuacja na rynku pracy. O tym, czy kobiety stanowiące znaczną część zasobów pracy i - szerzej - cenną część zasobów kapitału ludzkiego, będą obecne na rynku pracy decydują relacje, jakie w każdym indywidualnym przypadku powstają między warunkami pracy i zatrudnienia a warunkami funkcjonowania ich rodziny; relacje ukształtowane zarówno na podłożu obowiązującego prawa, istniejącej struktury wsparcia instytucjonalnego rodziny, materialnych warunków jej życia oraz aspiracji zawodowych, jak i postaw społecznych wobec aktywności zawodowej kobiet.
W niepełnym wymiarze czasu pracuje w Polsce ponad 1,4 mln osób (GUS 2004a, tabl. 2.15). Blisko 2/3 tej grupy zatrudnionych stanowią kobiety, w większości (67%) pracujące w sektorze prywatnym. Z badań aktywności ekonomicznej ludności prowadzonych cyklicznie przez GUS wynika, że w 1994 r., a więc ponad 10 lat temu, 14,7% kobiet zdecydowało się na podjęcie pracy najemnej w niepełnym wymiarze czasu "z przyczyn osobistych i rodzinnych" ("Employment" 2005, s. 260). W roku 2004 było to 9% kobiet zatrudnionych na niepełnych etatach, przy czym tylko 4% z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. W naszym kraju zarówno udział zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu wśród ogółu pracowników, jak i stopień feminizacji tej formy zatrudnienia jest niższy od przeciętnego w Unii Europejskiej. Różnią się też motywy podejmowania przez kobiety pracy w skróconym wymiarze: znacznie rzadziej jest to efekt poszukiwania możliwości łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych; znacznie częściej - skutek braku pracy w pełnym wymiarze czasu (por. rozdz. VI).
Zarówno skala zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu, jak i rola tej formy nie do końca odpowiadają założeniom i priorytetom wspólnej unijnej polityki zatrudnienia. Wskazuje ona na rozwój zatrudnienia niepełnoetatowego kobiet jako na istotne narzędzie ograniczania dyskryminacji na rynku pracy, mającej podłoże w obciążeniu obowiązkami rodzinnymi. Co zatem w obecnej sytuacji na polskim rynku pracy decyduje o niedużej skali wykorzystywania pracy w skróconym wymiarze czasu jako instrumentu, który mógłby ułatwiać kobietom aktywność zawodową i wywiązywanie się z obowiązków rodzinnych? Czym kierują się kobiety, które chcąc pogodzić powinności rodzinne i zawodowe decydują się na zatrudnienie na niepełnym etacie? Jakie elementy warunków pracy, związane z krótszym wymiarem czasu pracy, są w ich sytuacji rodzinnej szczególnie istotne? Czy praca na części etatu spełnia ich wcześniejsze oczekiwania co do warunków zatrudnienia i możliwości łączenia jej z pracami w domu? Czy rzeczywiście jest to forma zatrudnienia, która pozwala kobietom w sposób zrównoważony godzić życie rodzinne z obowiązkami i aspiracjami zawodowymi? W jakim stopniu kobiety obciążone obowiązkami rodzinnymi chcą, a w jakim muszą pracować w niepełnym wymiarze czasu i jakie skutki dla ich życia rodzinnego, ale i zawodowego ma ta forma zatrudnienia?
Celem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania, a zwłaszcza weryfikacja tezy, iż:
Praca najemna w niepełnym wymiarze czasu nie łagodzi w dostatecznym stopniu problemów związanych z koniecznością łączenia obu sfer życia, a nierzadko, paradoksalnie, działa przeciw interesom pracowników korzystających z tych uprawnień, ograniczając ich możliwości rozwoju zawodowego, szanse awansu i realizacji aspiracji w tym zakresie, a nawet przyczyniając się do większego zagrożenia utratą pracy. Korzyści uzyskiwane przez pracownice najemne z tytułu pracy w niepełnym wymiarze czasu nie rekompensują ponoszonych przez te kobiety kosztów w życiu rodzinnym i wyraźnie ograniczają ich szanse na doznawanie satysfakcji z wykonywanej pracy i awans zawodowy, a analizowane w perspektywie czasu -negatywnie wpływają na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych. Negatywne skutki pracy w niepełnym wymiarze czasu pojawiają się aktualnie na polskim rynku pracy - wysokiego bezrobocia i rynku pracy pracodawcy - oraz w warunkach ograniczonych rozwiązań ułatwiających rodzinom wypełnianie ich podstawowych funkcji.
Tak sformułowana teza stała się punktem wyjścia do realizacji projektu badawczego "Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu. Skutki dla życia rodzinnego i zawodowego", finansowanego ze środków Komitetu Badań Naukowych (grant nr 2 HO2EO47 24), wykonanego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Dla jej udokumentowania i uzasadnienia zawartych w niej ocen zastosowano różne metody badawcze, wykorzystujące zarówno źródła o charakterze wtórnym: analizę aktów prawnych i dokumentów wybranych instytucji krajowych i międzynarodowych (ONZ-u, MOP-u, Rady Europy, Unii Europejskiej), analizę literatury przedmiotu, głównie zawierającą wyniki badań empirycznych, analizę statystyki rynku pracy oraz związanej z aktywnością zawodową kobiet, jak i źródła pierwotne - własne badania empiryczne.
Generalnie przyjęto, że analiza statystyczna obejmować będzie okres od 1997 r. Zasadniczym źródłem informacji statystycznych o krajowym rynku pracy były wyniki realizowanego przez GUS kwartalnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). W toku prac nad przygotowaniem opracowania ujawniły się trudności ograniczające dokonanie analizy dynamiki opisywanych zjawisk w naszym kraju i prezentowania w tym zakresie porównań z okresem wcześniejszym, jak i na tle innych krajów UE. Wiązały się głównie ze zmianami metodologii i terminologii stosowanej w źródłach statystycznych (zob. rozdz. I, pkt 1.1.). To było przyczyną znacznego ograniczenia analizy statystycznej problemu i porównania sytuacji na polskim i unijnych rynkach pracy.
Skoncentrowanie badań na grupie pracownic najemnych wynika ze szczególnego, podporządkowanego statusu tej grupy pracujących, odmiennego niż np. pracodawców czy pracujących na własny rachunek w skróconym wymiarze czasu. Sytuacja na polskim rynku pracy wydaje się wzmacniać znaczenie tego rozróżnienia dla sytuacji zbiorowości wybranej do analizy. Także odnoszenie części analizy do populacji w wieku aktywnej prokreacji lub mobilności zawodowej wynika z przyjętych założeń badawczych: analizy zatrudnienia niepełnoetatowego jako formy kierowanej do pracowników potrzebujących łączyć obowiązki rodzinne (głównie opiekę nad dziećmi) z zawodowymi.
Przy wyborze publikacji i dokumentów wykorzystanych do przygotowania pracy posłużono się m.in. bibliografiami tematycznym, przygotowanymi przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie. Literatura przedmiotu to w dużym zakresie publikacje anglojęzyczne, dotyczące sytuacji w krajach Unii Europejskiej. Szczególnie interesujące i wzbogacające okazały się publikacje Europejskiej Fundacji na rzecz Doskonalenia Warunków Życia i Pracy (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Eurofound), a także dokumenty Rady Europejskiej oraz Dyrektoriatu Generalnego ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Równości Szans Komisji Europejskiej. Wśród publikacji w języku polskim udało się znaleźć stosunkowo niewiele takich opracowań, które odnosiłyby się bezpośrednio do podejmowanych tu problemów. Autorzy większości badań i analiz dotyczących czy to sytuacji na rynku pracy, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, czy uwarunkowań aktywności zawodowej kobiet, czy też np. warunków życia rodzin itp. najczęściej jedynie w ograniczonym zakresie omawiali skutki zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu dla ich życia rodzinnego i pozycji zawodowej.
Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza jest oparta na źródłach wtórnych: dokumentach, programach, analizach krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz badań innych autorów i na zestawieniach statystycznych.
Rozdział pierwszy ma na celu wyjaśnienie pojęcia pracy w niepełnym wymiarze czasu jako nietypowej formy zatrudnienia. Zawiera więc omówienie problemów definicji zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu, jakie występują w statystyce międzynarodowej i polskiej oraz są stosowane w literaturze przedmiotu. Wskazano w nim definicję, jaka została przyjęta w dalszej części opracowania. Przytoczono i scharakteryzowano formy, w jakich na rynku pracy występuje zatrudnienie niepełnoetatowe, podkreślając wielość możliwości w tym zakresie i ogromną różnorodność organizacji pracy lub czasu pracy w skróconym wymiarze. Ponadto zostały opisane podstawowe wyznaczniki statusu pracujących w niepełnym wymiarze czasu i na tym tle podjęto próbę określenia czynników pozytywnych oraz zagrożeń dla życia rodzinnego i zawodowego analizowanej zbiorowości.
W rozdziale drugim omówiono podstawowe dokumenty organizacji międzynarodowych, określające status pracy w niepełnym wymiarze czasu wśród innych form zatrudnienia i organizacji pracy. Przytoczono w nim główne zasady prawa odnoszące się do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu, wskazano podstawowe zasady prawa międzynarodowego zawarte w dokumentach ONZ-u, mające zastosowanie do pracowników niepełnoetatowych. Omówiono teksty konwencji i rekomendacji MOP-u oraz Rady Europy w tym zakresie, a także odnoszące się do problemu dyrektywy i główne dokumenty Unii Europejskiej. Odrębną część rozdziału stanowią odniesienia do Europejskiej Strategii Zatrudnienia i roli, jaką w tym dokumencie przypisano zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu oraz działaniom na rzecz aktywności zawodowej kobiet i godzenia życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi.
W rozdziale trzecim zostały omówione wybrane wyznaczniki szczególnego statusu pracujących w niepełnym wymiarze czasu, które - w świetle literatury przedmiotu - w różnych krajach Unii Europejskiej wiążą się z traktowaniem prowadzącym do marginalizacji tej zbiorowości. Omówione zostały m.in. różnice w przepisach dotyczących ochrony zatrudnionych w skróconym wymiarze czasu przed zwolnieniem z pracy, w przepisach określających zasady wynagradzania za pracę, omawiających dostęp do szkoleń zawodowych, charakteryzujących różnice w uprawnieniach do urlopów pracowniczych i świadczeń rodzicielskich przysługujących pracownikom. Wskazano, jak w krajach UE są regulowane problemy rozliczania czasu pracy i możliwości pracy w godzinach nadliczbowych pracowników niepełnoetatowych, jaki wpływ ma praca w tej formie na status osób bezrobotnych, na uprawnienia emerytalne oraz stopień zagrożenia wykluczeniem społecznym. Rozdział czwarty opracowania to krótka analiza prawnego statusu kobiet pracujących w niepełnym wymiarze na polskim rynku pracy i ich szczególnej pozycji w systemie zabezpieczenia społecznego.
Rozdział czwarty opracowania to krótka analiza prawnego statusu kobiet pracujących w niepełnym wymiarze na polskim rynku pracy i ich szczególnej pozycji w systemie zabezpieczenia społecznego.
W rozdziale piątym, opartym na literaturze przedmiotu, a zwłaszcza na wynikach badań przeprowadzonych przez różne ośrodki naukowo-badawcze w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, wskazano podstawowe uwarunkowania zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu. Uwypuklono wybrane czynniki sprzyjające i ograniczające decyzje kobiet o podjęciu pracy w skróconym wymiarze.
Ostatni rozdział zamykający pierwszą część pracy - rozdział szósty - zawiera wyniki badań statystycznych i innych badań ilościowych, które ilustrują skalę, dynamikę i strukturę zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu w 25 krajach UE i na ich tle, odrębnie - w Polsce.
Część druga pracy, składająca się z siedmiu rozdziałów, zawiera raport z własnych badań empirycznych przeprowadzonych w 2004 r. wśród kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu i wśród zatrudniających je pracodawców. Badania (wywiady prowadzone na podstawie kwestionariusza) przeprowadził, a następnie przygotował ich wyniki w wersji elektronicznej (SPSS) zespół Biura Badań Społecznych kierowany przez Panią Barbarę Danecką.
W rozdziale początkowym w tej części, czyli w rozdziale siódmym pracy został opisany cel badań i ich zakres przedmiotowy, zastosowana metodologia oraz przebieg ich realizacji. W rozdziale ósmym zawarto wyniki wywiadów przeprowadzonych wśród 102 pracodawców zatrudniających w niepełnym wymiarze czasu kobietyrespondentki dalej opisywanych badań. Przedstawiono w nim informacje na temat struktury zakładów pracy zatrudniających respondentki według sektora i sekcji gospodarki, wielkości zatrudnienia, struktury zatrudnionych według płci i wymiaru czasu pracy, poziomu wynagrodzeń, sposobów organizowania pracy oraz informacje na temat organizowania i dostępności dla różnych grup pracowników szkoleń zawodowych. Przytoczono deklarowane przez pracodawców przyczyny zatrudniania pracowników w niepełnym wymiarze czasu. Opisano zakres uwzględniania sytuacji rodzinnej pracownika przy organizacji jego czasu pracy oraz stosowane w firmach działania - głównie w zakresie działalności socjalnej zakładów pracy. W końcowej części przedstawiono opinie pracodawców o przyczynach stosowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu, oceny aktywności zawodowej kobietmatek małych dzieci i przyczyny podejmowania przez kobiety pracy niepełnoetatowej.
Kolejne trzy rozdziały zawierają opis badań przeprowadzonych wśród 806 kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu. Zawarto w nich charakterystykę demograficzną i społeczno-zawodową respondentek, a następnie opisano motywy ich aktywności zawodowej, przyczyny podjęcia pracy w niepełnym wymiarze czasu, ocenę tej pracy, warunki zatrudnienia (m.in. rodzaj umowy o pracę, czas pracy, wynagrodzenia, szkolenia, dostęp do świadczeń socjalnych) oraz ocenę własnego statusu zawodowego. Następnie przedstawiono informacje o sytuacji rodzinnej respondentek, sposobach realizacji funkcji opiekuńczych w rodzinach, podziale obowiązków domowych oraz przytoczono oceny wpływu pracy w niepełnym wymiarze czasu na możliwości godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Zaprezentowano też wskazywane przez respondentki pozytywne i negatywne aspekty tej formy zatrudnienia oraz wartości, jakie przypisywały one pracy zawodowej.
Ostatnia część pracy to ogólne podsumowanie całości. Zawiera wnioski z przeanalizowanych materiałów oraz wynikające z nich propozycje działań i rozwiązań, które mogłyby spowodować nie tylko wzrost zatrudnienia niepełnoetatowego pracowników (głównie kobiet), którzy są obciążeni obowiązkami rodzinnymi, ale i poprawę warunków pracy w tej formie. W zakończeniu wskazano propozycje rozwiązań, w tym przykłady form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, które mogą przyczyniać się - przy spełnieniu warunków zwiększających bezpieczeństwo zatrudnienia - do zgodnego łączenia ról zawodowych i rodzinnych kobiet oraz ułatwiać utrzymanie się na rynku pracy i rozwój zawodowy, jeżeli takie są ich oczekiwania.

Spis treści

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ PIERWSZA
PRACA KOBIET W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU W ŚWIETLE PRAWA, LITERATURY I ŹRÓDEŁ STATYSTYCZNYCH

Rozdział I
PRACA W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU - PROBLEMY DEFINICJI

1. Problemy definiowania pracy i zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu
1.1. Ujęcie statystyczne
1.2. Ujęcie prawne
2. Formy zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy

Rozdział II
NIEPEŁNY WYMIAR CZASU PRACY W DOKUMENTACH I DZIAŁANIACH WYBRANYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

1. Dokumenty i działania ONZ
2. Dokumenty Rady Europy
3. Dokumenty Unii Europejskiej
3.1. Europejska Strategia Zatrudnienia

Rozdział III
STATUS PRACOWNICZY ZATRUDNIONYCH W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU. ZAGROŻENIE MARGINALIZACJĄ

Rozdział IV
PRAWNE RAMY ZATRUDNIENIA W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU W POLSCE

Rozdział V
PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA ZATRUDNIENIA KOBIET W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU

1. Sytuacja na rynku pracy
1.1. Aktywność i bierność zawodowa. Bezrobocie
1.2. Rozwój usług jako sektora zatrudnienia niepełnoetatowego
1.3. Zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń za pracę
1.4. Czas pracy a obowiązki rodzinne
2. Aspiracje edukacyjne i zawodowe kobiet
3. Ubezpieczenia emerytalne. Świadczenia rodzinne i świadczenia pracownicze związane z macierzyństwem. System podatkowy
4. Sieć usług wspierających rodzinę
5. Materialne warunki życia rodzin. Podział obowiązków w rodzinie i zakres partnerstwa

Rozdział VI
PRACUJĄCY W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU W ŚWIETLE STATYSTYKI I BADAŃ ILOŚCIOWYCH

1. Struktura pracujących i dynamika zmian
1.1. Kraje Unii Europejskiej
1.2. Polska
2. Rodzaje umów o pracę 102
2.1. Kraje Unii Europejskiej
2.2. Polska
3. Sektory gospodarki
3.1. Kraje Unii Europejskiej
3.2. Polska
4. Sekcje gospodarki
4.1. Kraje Unii Europejskiej
4.2. Polska
5. Wykształcenie pracujących w niepełnym wymiarze czasu
5.1. Kraje Unii Europejskiej
5.2. Polska
6. Grupy wykonywanych zawodów
6.1. Kraje Unii Europejskiej
6.2. Polska
7. Struktura wieku
7.1. Kraje Unii Europejskiej
7.2. Polska
8. Stan cywilny i pozycja w gospodarstwie domowym
9. Motywy pracy w niepełnym wymiarze czasu
9.1. Kraje Unii Europejskiej
9.1.1. Powody rodzinne i osobiste jako motyw pracy w niepełnym wymiarze czasu
9.1.2. Dobrowolne i wymuszone zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu
9.1.3. Pozostałe motywy zatrudnienia niepełnoetetowego
9.2. Polska
9.2.1. Niepełny wymiar czasu pracy jako efekt wyboru formy zatrudnienia
9.2.2. Dobrowolne i niedobrowolne (wymuszone) zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu
9.2.3. Wpływ łączenia obowiązków opiekuńczych i zawodowych na wymiar zatrudnienia
10. Czas pracy
10.1. Kraje Unii Europejskiej
10.2. Polska
11. Preferencje w zakresie czasu pracy
11.1. Kraje Unii Europejskiej
11.2. Polska
12. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu
13. Podsumowanie

CZĘŚĆ DRUGA
ZATRUDNIENIE KOBIET W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Rozdział VII
CEL, METODA I PRZEDMIOT BADAŃ ORAZ PRZEBIEG ICH REALIZACJI

Rozdział VIII
ZAKŁADY PRACY ZATRUDNIAJĄCE KOBIETY W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU

1. Sektory i sekcje gospodarki
2. Liczba pracowników. Struktura zatrudnienia
3. Wynagradzanie za pracę
4. Organizacja pracy
5. Przyczyny zatrudniania pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy
6. Dostęp do świadczeń socjalnych
7. Szkolenia
8. Przyczyny zatrudniania kobiet w niepełnym wymiarze czasu � opinie pracodawców
9. Podsumowanie

Rozdział IX
KOBIETY ZATRUDNIONE W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY - CHARAKTERYSTYKA BADANEJ ZBIOROWOŚCI

1. Cechy demograficzno-społeczne respondentek
1.1. Wiek
1.2. Stan cywilny
1.3. Sytuacja rodzinna respondentek
1.4. Liczba i wiek dzieci
2. Cechy społeczno-zawodowe badanych kobiet
2.1. Wykształcenie
2.2. Zawód wyuczony i wykonywany
2.3. Staż pracy respondentek
2.4. Stanowiska pracy
3. Motywy pracy zawodowej respondentek
4. Podsumowanie

Rozdział X
SPOSÓB I PRZYCZYNY POSZUKIWANIA PRACY W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU

1. Sposób znalezienia obecnej pracy
2. Praca w niepełnym wymiarze czasu jako efekt wyboru
2.1. Przyczyny poszukiwania pracy w niepełnym wymiarze
2.2. Ocena wyboru pracy niepełnoetatowej
3. Podsumowanie

Rozdział XI
STOSUNEK DO PRACY W PEŁNYM WYMIARZE CZASU

1. Chęć pracy w pełnym wymiarze czasu
2. Warunki podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu
3. Podsumowanie

Rozdział XII
WARUNKI ZATRUDNIENIA W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU

1. Rodzaje umów o pracę.
2. Wymiar i rozkład czasu pracy
2.1. Wymiar czasu pracy
2.2. Rozkład czasu pracy
2.3. Praca w soboty, niedziele i święta
2.4. Organizacja czasu pracy
2.5. Preferowany wymiar i organizacja czasu pracy
2.6. Praca w godzinach nadliczbowych
3. Wynagrodzenie za pracę, premie i nagrody
3.1. Wysokość wynagrodzenia netto
3.2. Znaczenie wynagrodzenia otrzymywanego przez respondentkę dla gospodarstwa domowego
3.3. Podwyżki wynagrodzenia
3.4. Premie uznaniowe i nagrody
4. Zmiana stanowiska. Awans zawodowy
5. Szkolenia
6. Korzystanie ze świadczeń socjalnych zakładu pracy
7. Ocena wpływu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu na sytuację zawodową respondentek
7.1. Lęk przed utratą pracy
7.2. Praca jako wartość
8. Podsumowanie

Rozdział XIII
GOSPODARSTWA DOMOWE RESPONDENTEK. SPOSOBY GODZENIA PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM

1. Wielkość gospodarstwa domowego i aktywność zawodowa jego członków
1.1. Źródła dochodów gospodarstw domowych respondentek
1.2. Sposób gospodarowania dochodem
2. Opieka nad dziećmi
2.1. Korzystanie z opieki instytucjonalnej
3. Podział obowiązków w rodzinie
3.1. Podział obowiązków w rodzinie - zakres partnerstwa
3.2. Korzystanie z usług ułatwiających pracę w gospodarstwie domowym
4. Ocena wpływu pracy w niepełnym wymiarze czasu na sytuację rodzinną respondentek
5. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE. KIERUNKI PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ

LITERATURA

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2007, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-87890-82-7

Format, liczba stron, oprawa

B 5, 320 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies