STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
CZAS  PRACY W  NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ. Aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne.
Tytuł:CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ. Aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne.
Autor:Helena Strzemińska (red.), Monika Latos-Miłkowska, Magdalena Barbara Rycak
Sygnatura:172M/SiM/0908
Kategoria: Prawo Pracy, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Integracja z Unią Europejską
Cena: 52,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Przedmiotem prezentowanej publikacji jest organizacja czasu pracy w krajach przyjętych do Unii Europejskiej w 2004 r. Problemy czasu pracy w krajach Europy Zachodniej były tematem wcześniejszych publikacji Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Dotyczyły one krajów starej Unii (EU-15) i zawierały tylko krótką wzmiankę o dalszym poszerzeniu Unii w 2004 r., do której weszło dziesięć krajów, w tym Polska.
Opracowanie niniejsze zostało ograniczone do ośmiu krajów z dziesięciu przyjętych do Unii w 2004 r.; są to Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. Są one państwami postkomunistycznymi, w których występowały wspólne lub podobne problemy w wielu dziedzinach zarówno w okresie transformacji politycznej, gospodarczej, jak i w okresie późniejszym. Natomiast dwa kraje Śródziemnomorskie z nowo przyjętej „dziesiątki” – Malta i Cypr – należą do zupełnie innego kręgu gospodarczego i kulturowego, o problemach zbliżonych raczej do sytuacji krajów UE-15 niż do krajów pozostałej "ósemki". W dalszej części publikacji dla określenia analizowanej grupy ośmiu krajów przyjęto symbol NMS-8 (New Member States – 8) używany w statystykach Eurostatu

ze wstepu

Spis treści

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW


WSTĘP

Część I
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY CZASU PRACY

Rozdział I

Helena Strzemińska
TŁO SPOŁECZNO-GOSPODARCZE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
1. Uwagi wstępne
2. Sytuacja demograficzna w ośmiu nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej
3. Rynek pracy ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej
4. Niektóre problemy gospodarcze krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Rozdział II
Helena Strzemińska
ILE I JAK PRACUJEMY W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ?
1. Uwagi wstępne
2. Obowiązujący czas pracy i godziny przepracowane w nowych krajach członkowskich na tle UE-15
3. Godziny przepracowane przez pracowników najemnych – tendencje wieloletnie
4. Godziny przepracowane przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
5. Długie godziny pracy
6. Praca na część etatu
6.1. Popularność pracy na część etatu w krajach starej i nowej Unii
6.2. Rozkłady czasu pracowników zatrudnionych w niepełnym czasie
6.3. Powody pracy na niepełnym etacie
7. Nietypowe pory pracy w gospodarce rynkowej
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Praca w soboty, niedziele, wieczorami i w nocy
7.3. Praca zmianowa
7.4. Oceny nietypowych godzin pracy przez menedżerów i pracowników

Rozdział III
Helena Strzemińska
TRADYCYJNY CZY ELASTYCZNY CZAS PRACY?
1. Uwagi wstępne
2. Istota elastyczności, próby jej określenia w literaturze przedmiotu i w badaniach międzynarodowych
3. Analiza elastycznej organizacji czasu pracy na podstawie badań międzynarodowych
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Zmienne godziny pracy pracowników najemnych
3.3. Zmienne godziny pracy w praktyce przedsiębiorstw
3.4. Annualizacja godzin pracy
3.5. Praca na wezwanie (on-call work)
3.6. Praca w domu i telepraca
4. Elastyczny czas pracy pracujących na własny rachunek

Rozdział IV
Helena Strzemińska
SPOŁECZNE ASPEKTY ELASTYCZNEJ ORGANIZACJI CZASU PRACY
1. Uwarunkowania godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym
2. Oczekiwania pracowników wobec przedsiębiorstwa dotyczące udogodnień w łączeniu pracy z obowiązkami rodzinnymi
2.1. Problem w skali Unii Europejskiej
2.2. Zakres rozwiązań stosowanych w Polsce
3. Pozytywna i negatywna elastyczność czasu pracy
4. Postulaty pracowników wobec przedsiębiorstw – preferowane zmiany w organizacji czasu pracy
5. Oceny pracowników różnych form organizacji czasu pracy

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Helena Strzemińska
Załącznik nr 1. Ad hoc module on work organization and working time arrange-ments
Załącznik nr 2. Określenia statystyczne użyte w opracowaniu

BIBLIOGRAFIA DO CZĘŚCI I

Część II
PRAWNE ASPEKTY CZASU PRACY

Rozdział V

Monika Latos-Miłkowska
ŹRÓDŁA REGULACJI PRAWNYCH CZASU PRACY
1. Uwagi wprowadzające
2. Problematyka czasu pracy w konstytucjach badanych państw Unii Europejskiej
3. Międzynarodowe uwarunkowania regulacji czasu pracy w nowo przyjętych krajach Unii Europejskiej
3.1. Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy
3.2. Wpływ prawa wspólnotowego na prawodawstwo nowo przyjętych krajów Unii Europejskiej
4. Ustawowe regulacje czasu pracy w nowo przyjętych krajach Unii Europejskiej
5. Udział partnerów społecznych w tworzeniu źródeł czasu pracy
6. Konkluzje
7. Wnioski dla polskiego ustawodawcy

Rozdział VI
Magdalena Barbara Rycak
PODSTAWOWE INSTYTUCJE PRAWNE I POJĘCIA CZASU PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
1. Czas pracy
2. Okres odpoczynku
3. Przerwa na odpoczynek
4. Ogólny wymiar czasu prac
5. Niepełny wymiar czasu pracy
6. Organizacja czasu pracy
7. Okres rozliczeniowy
8. Rozkład czasu pracy
9. Wnioski dla polskiego ustawodawcy

Rozdział VII
Monika Latos-Miłkowska
PRAWNE ASPEKTY ORGANIZACJI CZASU PRACY W NOWO PRZYJĘTYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
1. Uwagi wprowadzające
2. Elastyczne formy organizacji czasu pracy
2.1. Organizacja czasu pracy z równoważonym dobowym czasem pracy
2.2. Praca zmianowa
2.3. Przerywany czas pracy
2.4. Organizacja czasu pracy, w której pracownik decyduje o godzinach rozpoczynania i kończenia pracy
2.5. Zadaniowo-wynikowy czas pracy
2.6. Konta czasu pracy
3. Tryb ustalania rozkładu czasu pracy
4. Dopuszczalność pracy w dni wolne
5. Praca wieczorem i w nocy

6. Konkluzje 7. Wnioski dla polskiego ustawodawcy

Rozdział VIII
Magdalena Barbara Rycak
PRAWNE OGRANICZENIA PRAWA DO WYPOCZYNKU
1. Praca w godzinach nadliczbowych
1.1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
1.2. Przesłanki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
1.3. Limity godzin nadliczbowych
1.4. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
2. Dyżur pracowniczy
2.1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące dyżurów
2.2. Pojęcie i zasady ustalania dyżuru
2.3. Rekompensowanie dyżuru pracowniczego
3. Konkluzje
4. Wnioski dla polskiego ustawodawcy

Rozdział IX
Monika Latos-Miłkowska
ROZWIĄZANIA PRAWNE WSPIERAJĄCE GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM
1. Uwagi wprowadzające
2. Ułatwienia w dostępie do zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
3. Ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych osób sprawujących opiekę nad dziećmi
4. Ograniczenia pracy nocnej osób sprawujących opiekę nad małymi dziećmi
5. Ograniczenia w zatrudnianiu w dni wolne od pracy
6. Ograniczenia w zatrudnianiu w przedłużonym dobowym czasie pracy
7. Przerwy na karmienie dziecka
8. Zwolnienia od pracy przeznaczone na opiekę nad dziećmi
9. Możliwość dostosowywania przez pracownika rozkładu czasu pracy do swoich potrzeb
10. Konkluzje
11. Wnioski dla polskiego ustawodawcy

WNIOSKI KOŃCOWE

BIBLIOGRAFIA DO CZĘŚCI II


WORKING TIME IN NEW EUROPEAN UNION MEMBER STATES Economic, legal and social aspects

Table of Contents

LIST OF IMPORTANT ABBREVIATIONS

INTRODUCTION

Part I
SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF WORKING TIME


Helena Strzemińska
Chapter I
SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND IN CENTRAL-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

1. Opening remarks
2. Demographic situation in eight new EU Member States
3. Labour market in eight Central and Eastern European countries
4. Some economic problems in the Central and Eastern European countries

Helena Strzemińska
Chapter II
HOW LONG AND HOW DO WE WORK IN CENTRAL-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES?

1. Opening remarks
2. Obligatory working time and hours worked in new Member States against EU-15
3. Hours worked by employees – long-term trends
4. Hours worked by the self-employed persons
5. Long working hours
6. Part-time work
6.1. Popularity of part-time work in the old and new countries
of the European Union
6.2. Working schedules of part-time workers
6.3. Reasons for part-time work
7. Non-standard working hours in market-driven economy
7.1. Opening remarks
7.2. Work on Saturdays, Sundays, in the evenings and at night time
7.3. Shift work
7.4. Evaluation of non-standard working hours by managers and workers

Helena Strzemińska
Chapter III
TRADITIONAL OR FLEXIBLE WORKING TIME?

1. Opening remarks
2. The essence of flexibility and attempts to define it in literature of the subject and in international research
3. Analysis of flexible working time organisation based on international re-searches
3.1. Opening remarks
3.2. Variable working hours of employees
3.3. Variable working hours in the practice of enterprises
3.4. Annualisation of working hours
3.5. On call work
3.6. Work at home and tele-work
4. Flexible working time of self-employed

Helena Strzemińska
Chapter IV
SOCIAL ASPECTS OF WORKING TIME FLEXIBILITY

1. Conditions for reconciliation of professional work with the family life
2. Workers' expectations towards company concerning improvements in the reconciliation of work with family duties
2.1. This issue in European Union scale
2.2. Solutions applied in Poland
3. Positive and negative flexibility of working time
4. Expectations of workers vis-à-vis companies – preferred changes in working time organisation
5. Evaluation of various forms of working time organisation by the workers

Helena Strzemińska
RECAPITULATION AND CONCLUSIONS
Appendix No 1. Ad hoc module on work organization and working time arrangements
Appendix No 2. Statistical terms used in the publication
BIBLIOGRAPHY TO PART I

Part II
LEGAL ASPECTS OF WORKING TIME


Monika Latos-Miłkowska
Chapter V
SOURCES OF WORKING TIME LEGISLATION

1. Introductory remarks
2. Working time issues in the constitutions of European Union states under study
3. International considerations for working time regulation in newly admitted European Union countries
3.1. International Labour Organisation (ILO) conventions
3.2. Impact of Community law on legislation of newly admitted European Union countries
4. Statutory working time regulations in newly admitted European Union countries
5. Involvement of social partners in development of working time sources
6. Conclusions
7. Conclusions for the Polish legislator

Magdalena Barbara Rycak
Chapter VI
BASIC LEGAL INSTITUTIONS AND WORKING TIME TERMS IN NEW EUROPEAN UNION MEMBER STATES

1. Working time
2. Rest time
3. Break to rest
4. Full-time work
5. Part-time work
6. Working time organisation
7. Settlement period
8. Working time schedule
9. Conclusions for the Polish legislator

Monika Latos-Miłkowska
Chapter VII
LEGAL ASPECTS OF WORKING TIME ORGANISATION IN NEWLY ADMITED EUROPEAN UNION MEMBER STATES

1. Introductory remarks
2. Flexible forms of working time organisation
2.1. Working time organisation with balanced daily working time division
2.2. Shift work
2.3. Interrupted working time
2.4. Working time organisation whether the employee decides when to start and when to finish work
2.5. Working time defined by tasks
2.6. Working time accounts
3. Procedure for determining working time schedule
4. Work admissibility on days off
5. Work in the evenings and at night time
6. Conclusions
7. Conclusions for the Polish legislator

Magdalena Barbara Rycak
Chapter VIII
LEGAL CONSTRAINTS ON THE RIGHT TO REST

1. Overtime work
1.1. Definition of overtime work
1.2. Admissibility of overtime work
1.3. Overtime hours' limits
1.4. Compensation for overtime work
2. Employee’s duty to perform special work duty
2.1. European Court of Justice rulings on special work duty
2.2. Nation and principles of determining on-call duty
2.3. Compensation for on-call duty
3. Conclusions
4. Conclusions for the Polish legislator

Monika Latos-Miłkowska
Chapter IX
LEGAL ARRANGEMENTS SUPPORTING RECONCILIATION OF PROFESSIONAL WORK WITH FAMILY LIFE

1. Introductory remarks
2. Improvements in the access to part-time employment
3. Overtime work limitations for persons exercising care over small children
4. Limitations for night time work of persons exercising care over small children
5. Limitations in hiring on days off
6. Limitations in hiring to work in extended daily working time
7. Breaks at work to feed a baby
8. Leaves from work to take care for children
9. An option of adaptation of working time schedule by an employee to match his needs
10. Conclusions
11. Conclusions for the Polish legislator

FINAL CONCLUSIONS
BIBLIOGRAPHY TO PART II

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2008, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-14-3

Format, liczba stron, oprawa

B 5, 253 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies