STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
RYNEK PRACY W POLSCE NA PROGU XXI WIEKU. ASPEKTY MAKROEKONIMICZNE I REGIONALNE
Tytuł:RYNEK PRACY W POLSCE NA PROGU XXI WIEKU. ASPEKTY MAKROEKONIMICZNE I REGIONALNE
Autor:Ryszard Czesław Horodeński (red.), Cecylia Sadowska-Snarska, Stanisława Borkowska, Mieczysław Kabaj, Antoni Rajkiewicz, Zbigniew Strzelecki, Marek Bednarski, Lucyna Machol-Zajda, Zofia Jacukowicz, i inni
Sygnatura:107E/SiM/1003
Kategoria: Polityka Społeczna, Migracje, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Wynagrodzenia, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami, Integracja z Unią Europejską
Cena: 29,40 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Publikacjia dokumentuje wieloletnią i wielopłaszczyznową współpracę nad problemami rynku pracy. Autorzy nie podejmują oceny źródeł kryzysu obecnego rynku pracy. Przedstawiają natomiast poglądy i propozycje rozwiązań problemów współczesnego rynku pracy w Polsce, a szczególnie:
- w świetle makroekonomicznych uwarunkowań popytu na pracę;
- w świetle wybranych aspektów tworzenie nowych miejsc pracy;
- w świetle wielu lokalnych uwarunkowań sterowania rynkiem pracy. Podstawowym założeniem publikacji jest udostępnienie zainteresowanym doświadczeń osób i instytucji pracujących nad poznaniem i oceną funkcjonowania rynku pracy z myślą, że te doświadczenia zainspirują proces doskonalenia gospodarki zasobami pracy w XXI wieku. Publikacja obejmuje prace pracowników Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku i osób współpracujących z tymi instytucjami.

Spis treści

WSTĘP
CZĘŚĆ PIERWSZA
MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA POPYTU NA PRACĘ
Rozdział I
Stanisława Borkowska
PROCESY KONWERGENCJI NA POLSKI RYNKU PRACY
1. Wprowadzenie
2. Obraz przemian
3. Bezrobocie
4. Elastyczność i stopień regulacji rynku pracy
5. Elementy oceny: czy bliżej UE?
6. Dylematy polskiego rynku pracy. Niektóre rekomendacje
Literatura
Rozdział II
Mieczysław Kabaj
MECHANIZMY TWORZENIA I LIKWIDACJI MIEJSC PRACY W POLSKIE GOSPODARCE
1. Wprowadzenie
2. Koncepcja tworzenia i likwidacji miejsc pracy
3. Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w latach 1990-2001
4. Mechanizmy i czynniki tworzenia i likwidacji miesjc pracy: porównanie dwóch okresów
5. Nadmierna penetracja importowa i jej wpływ na likwidację miejsc pracy w Polsce
6. Import bezrobocia
7. Niektóre strategiczne czynniki tworzenia miejsc pracy w latach 2003-2010
8. Wnioski kierunkowe i decyzyjne
Literatura
Rozdział III
Antoni Rajkiewicz
ROLA INWESTYCJI I ROZWOJU USŁUG W KREOWANIU ZATRUDNIENIA
1. Przesłanki wyboru tematu rozważań
2. Pracogenna rola inwestycji
3. Znaczenie rozwoju usług dla wzrostu zatrudnienia
4. O aktywną rolę Funduszu Pracy
5. O czynną rolę układów regionalnych i lokalnych
Literatura
Rozdział IV
Zbigniew Strzelecki
TWORZENIE SYSTEMU PROGNOZOWANIA POPYTU NA PRACĘ WEDŁUG KWALIFIKACJI W POLSCE
1. Wprowadzenie
2. Rola Międzyresortowego Zespołu w opracowaniu koncepcji systemu prognozowania popytu na pracę
3. Podstawy teoretyczne i metodologiczne systemu prognostycznego wypracowane przez Międzyresortowy Zespół
4. Budowa Systemu Prognozowania Popytu na Pracę według kwalifikacji w Polsce - nkoncepcja prof. B. Sucheckiego z Uniwersytetu Łódzkiego
Literatura
Rozdział V
Zofia Jacukowicz
POPYT NA PRACĘ W WARUNKACH GLOBALIZACJI
1. Wprowadzenie
2. Istota globalizacji
3. Wpływ kosztów pracy na lokalizację kapitału i bezrobocie
4. Szara strefa zatrudnienia
5. Problemy emigracji zarobkowej
Literatura
Rozdział VI
Andrzej F. Bocian
PROCES GLOBALIZACJI A MOŻLIWOŚCI WZROSTU ZATRUDNIENIA W GOSPODARCE POLSKIEJ
1. Wprowadzenie
2. Istota i kierunki globalizacji
3. Czynniki i sposoby wzrostu zatrudnienia w gospodarce polskiej
4. Wnioski końcowe
Literatura
Rozdział VII
Ryszard Horodeński
UWARUNKOWANIA GOSPODARKI ZASOBAMI PRACY
1. Ogólne przesłanki oceny podaży zasobów pracy
2. Uwarunkowania prawno-polityczne gospodarki zasobami pracy
3. Polityka społeczno-gospodarcza państwa jako determinanta gospodarki zasobami pracy
4. Wnioski pod adresem polityki gospodarczej i społecznej
Literatura
Rozdział VIII
Alicja Sajkiewicz
ELASTYCZNOŚĆ ZATRUDNIENIA I RYNKU PRACY - SZANSE I OGRANICZENIA
1. Wprowadzenie
2. Determinanty elastyczności zatrudnienia i rynku pracy
3. Zmiany w zatrudnieniu a kwalifikacje
4. Kultura zarządzania zmianami
5. Elastyczność i produktywność zmian w zatrudnieniu
6. Instrumenty elastyczności dla ograniczania bezrobocia
7. Wnioski końcowe
Literatura
Rozdział IX
Elżbieta Kryńska
WYKORZYSTANIE NIESTANDARDOWYCH FORM ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH POLSKICH
1. Niestandardowe formy zatrudnienia
2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
3. Przyszłość standardowych form zatrudnienia w ocenie respondentów
4. Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia
5. Konkluzje
Literatura
Rozdział X
Marek Bednarski, Lucyna Machol-Zajda
WPŁYW TECHNIKI ELEKTRONICZNEJ (INFORMACYJNEJ) NA LOKALNE RYNKI PRACY
1. Wprowadzenie
2. Rozwój telepracy w krajach Unii Europejskiej
3. Inicjatywy lokalne w wybranych krajach UE
4. Telepraca a lokalne rynki pracy w Polsce
Literatura
CZĘŚĆ DRUGA
WYBRANE ASPEKTY TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY
Rozdział I
Andrzej Ziomek
MODEL PROZATRUDNIENIOWYCH INICJATYW LOKALNYCH CZYNNIKIEM WSPIERAJĄCYM TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
1. Wprowadzenie
2. Model prozatrudnieniowych inicjatyw lokalnych
3. Model prozatrudnieniowy inicjatyw lokalnych w praktyce
4. Podsumowanie
Literatura
Rozdział II
Mariusz Zieliński
WPŁYW ZMIAN STRUKTURY GOSPODARKI NA POPYT NA PRACĘ
1. Zmiany struktury zatrudnienia w ujęciu sektorowym
2. Produktywność personelu a popyt na pracę
3. Wpływ zmian struktury gospodarki na kapitał ludzki
Literatura
Rozdział III
Matylda Bojar
ROLA PRZEDSIĘBIORSTW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W KREOWANIU MIEJSC PRACY W REGIONIE LUBESKIM - PRZYPADEK DAEWOO MOTOR POLSKA
1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia w Polsce
2. Analiza wybranego przypadku - Daewoo Motor Polska Sp. z o.o.
3. Podsumowanie
Literatura
Rozdział IV
Małgorzata Smolarek
UWARUNKOWANIA ROZWOJU I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA FINANSOWEGO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARACH WIEJSKICH
1. Wprowadzenie
2. Sektor MŚP w polskiej gospodarce
3. Warunki rozwoju MŚP na obszarach wiejskich
4. Wybrane możliwości finansowego wsparcia rozwoju MŚP na terenach wiejskich
5. Podsumowanie
Literatura
Rozdział V
Beata Skowron-Mielnik
FORMY ORGANIZACJI PRACY JAKO CZYNNIK KREOWANIA ZATRUDNIENIA
1. Wprowadzenie
2. Elastyczność pracy - zasadnicza przesłanka kształtowania pracy
3. Formy organizacji pracy i ich oddziaływanie na zatrudnienie
4. Możliwości oddziaływania na przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych państw Europy Zachodniej
5. Podsumowanie
Literatura
Rozdział VI
Barbara Zdrojewska, Kamila Kostecka
PŁACE I KOSZTY PRACY A RYNEK PRACY
1. Wprowadzenie
2. Popyt na pracę
3. Koszty pracy
4. Wynagrodzenia
5. Wnioski końcowe
Literatura
Rozdział VII
Maciej Muczyński
ROLA PAŃSTWA W STYMULOWANIU POPYTU NA PRACĘ
1. Wprowadzenie
2. Rynek pracy - popyt na pracę
3. Państwo jako czynnik kreowania popytu na pracę
4. Zakończenie
Literatura
CZĘŚĆ TRZECIA
RYNEK PRACY I BEZROBOCIE W RÓŻNYCH UKŁADACH REGIONALNYCH
Rozdział I
Zbigniew Ejsmont
RYNEK PRACY W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH I CEFTA
1. Wprowadzenie
2. Tendencje rozwoju rynku pracy w krajach wysoko rozwiniętych
3. Tendencje na rynku pracy w krajach CEFTA (na przykładzie Republiki Czeskiej, Polski i Węgier)
4. Podsumowanie
Rozdział II
Cecylia Sadowska-Snarska
POZIOM I STRUKTURA POPYTU NA PRACĘ W REGIONIE PODLASKIM
1. Wprowadzenie
2. Zmiana poziomu i struktury popytu na pracę w woj. podlaskm w latach 1998-2001
3. Struktura bezrobotnych i ofert pracy według dziedzin działalności
4. Struktura zawodowo-kwalifikacyjna bezrobotnych i zgłaszanych ofert pracy
5. Opinie urzędów pracy o zapotrzebowaniu na zawody na lokalnych rynkach pracy w województwie podlaskim
6. Bezpośrednie ankietowanie pracodawców jako źródło informacji przewidywanych zmianami popytu na pracę
7. Podsumowanie
Literatura
Rozdział III
Jan Polski
REGIONALNE PROGRAMY KREOWANIA POPYTU NA PRACĘ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1. Wprowadzenie
2. Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa lubelskiego
3. Poziom bezrobocia
4. Zagrożenia rynku pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie
5. Kierunki przełamywania kryzysu na rynku pracy
6. Wnioski końcowe
Literatura
Rozdział IV
Renata Dylkiewicz, Stanisław Piocha
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE RYNKU PRACY - ANALIZA PORÓWNAWCZA WOJEWÓDZTW POMORSKIEGO I ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1. Główne problemy rynku pracy województwa pomorskiego
2. Charakterystyka rynku pracy województwa zachodniopomorskiego
3. Analiza rynków pracy obu województw
4. Uwagi końcowe
Literatura
Rozdział V
Kazimierz Dobrzański
BEZROBOCIE W MAŁYCH SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH
1. Wprowadzenie
2. Istota i charakter małych społecznosci lokalnych
3. Rozwiązywanie problemu bezrobocia
4. Zakończenie
Literatura
Rozdział VI
Anna Organiściak-Krzykowska
PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU. ICH BARIERY I SKUTECZNOŚĆ
1.Wprowadzenie
2. Stopa bezrobocia jako bariera przezwyciężania problemów na rynku pracy
3. Skuteczność programów rynku pracy
4. Motywacja bezrobotnych do poszukiwania i podejmowania pracy
5. Podsumowanie
Literatura
Rozdział VII
Maria Sasin, Monika Stanny-Burak
BEZROBOCIE JAWNE I UKRYTE LUDNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM INDYWIDUALNYM NA TLE ZRÓŻNICOWANIA FUNKCJONALNEGO GMIN NA OBSZARACH POPEGEEROWSKICH (przykład woj. zachodniopomorskiego)
1. Wprowadzenie
2. Zróżnicowanie gmin woj. zachodniopomorskiego pod względem natężenia bezrobocia wśród ludności w domowych gospodarstwach rolnych wsi
3. Wpływ struktury zatrudnienia przed transformacją ustrojową na bezrobocie
4. Zróżnicowanie gmin woj. zachodniopomorskiego pod względem dynamiki zmian w strukturze zatrudnienia w 1996 r.
Literatura
Rozdział VIII
Stanisław Grzelak
PROCESY LUDNOŚCIOWE NA WSI POLSKIEJ JAKO DETERMINANTY WIEJSKIEGO RYNKU PRACY
1. Struktura społeczeństwa polskiego według miejsca zamieszkania
2. Ludność na wsi według wieku
3. Ruch naturalny i wędrówkowy na wsi
4. Gospodarstwa domowe i rodziny na wsi
5. Poziom wykształcenia mieszkańców wsi
6. Ludność wsi według źródła utrzymania
7. Ludność pozarolnicza na wsi
8. Ludność utrzymująca się z rolnictwa
9. Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej
10. Zatrudnienie na wsi
11. Zatrudnienie w rolnictwie polskim
12. Bezrobocie jawne na wsi
13. Bezrobocie ukryte w rolnictwie
14. Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jako instrument zmian na wiejskim rynku pracy
Literatura
Rozdział IX
Krzysztof Witkowski
UKRYTA AKUMULACJA BEZROBOCIA NA TRENACH WIEJSKICH W ASPEKCIE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wprowadzenie
2. Konkurencyjność regionów w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej
3. Ukryte bezrobocie na terenach wiejskich
4. Podsumowanie
Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2003, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87981-56-7

Format, liczba stron, oprawa

B5, 378 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies