STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ROZWÓJ EKONOMICZNY REGIONÓW Procesy migracyjne Polska, Czechy, Niemcy
Tytuł:ROZWÓJ EKONOMICZNY REGIONÓW
Procesy migracyjne Polska, Czechy, Niemcy
Autor:Stanisława Golinowska (red.), Klaus von Stackleberg, Ulf Hahne, Elmar Hönekopp, Edward Marek, Antoni Rajkiewicz, Joanna Korczyńska, Ewa Domaradzka
Sygnatura:27M/R/1099
Kategoria: Polityka Społeczna, Migracje, Rynek Pracy, Integracja z Unią Europejską
Cena: 28,35 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

W latach 1994–1997 zostały w IPiSS przeprowadzone szerokie badania regionalne, poświęcone analizie rynku pracy w kontekście rozwoju ekonomicznego oraz procesów migracyjnych. Badania te były częścią międzynarodowego projektu badawczego „Economic and Labour Development and International Migration – Czech Republik, Germany, Poland”, finansowanego przez Komisje Unii Europejskiej oraz dofinansowanego przez Instytut Pracy i Zawodoznawstwa (IAB) w Norymberdze. Projektem kierował Elmar Hbnekopp z IAB, a jego partnerami byli: Milan Horalek z Instytutu Pracy (VUPSV) w Pradze oraz Stanisława Golinowska (IPiSS).
Celem badania była pogłębiona analiza procesów rozwojowych wybranych regionów i ośrodków lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących na rynku pracy obejmujących także mobilność przestrzenną ludności (migracje wewnętrzne i zagraniczne).
W podtekście tak sformułowanego celu kryło się pytanie o źródła aktywności ekonomicznej ludności z różnych regionów Europy Środkowej: Niemiec Wschodnich, Czech i Polski. W Polsce do szczegółowego badania wybrano 10 województw: osiem głównie przygranicznych (gorzowskie, jeleniogórskie, opolskie, krakowskie, przemyskie, białostockie, łomżyńskie i koszalińskie) oraz dwa położone centralnie – województwo łódzkie oraz płockie. Następnie do dalszej analizy wybrano po dwie gminy z województwa: uznaną za najaktywniejszą oraz za zastojową.
Przeprowadzenie tak szeroko zakrojonych badań wymagało stworzenia sieci regionalnych współpracowników, którzy nie tylko wykonywaliby powierzone zadania, lecz także służyli konsultacjami oraz inspirowali do poszukiwania odpowiedzi pogłębionych, niejednokrotnie specyficznych dla badanego regionu. Często nasi główni współpracownicy tworzyli na miejscu zespoły ludzi zaangażowanych w dalsze badania. Oto lista głównych współpracowników: Anna Czubała i Jan Wiktor (krakowskie), Krystian Heffner (opolskie), Danuta Strahl (jeleniogórskie), Walentyna i Eugeniusz Kwiatkowscy (łódzkie), Danuta Malinowska (białostockie), Ryszard Horodeński (łomżyńskie), Jerzy Kitowski (przemyskie), Tadeusz Klimanowski (gorzowskie), Wiesław Koński (płockie). Tylko w przypadku województwa koszalińskiego badania prowadzono, dojeżdżając z Warszawy (Piotr Broda-Wysocki). Ponadto uczestnicy zespołu badawczego w IPiSS pomogli niektórym badaczom wybranych województw przygotować ich raporty. Antoni Rajkiewicz czuwał nad opracowaniem raportu płockiego, Edward Marek był współautorem raportu białostockiego, a Stanisława Golinowska – raportu gorzowskiego. W analizach wykorzystano zarówno dane ilościowe, pochodzące z wojewódzkich urzędów statystycznych, dokumenty podstawowych instytucji administracji rządowej i samorządowej, jak i jakościowe – pochodzące z przeprowadzonych wywiadów z lokalnymi liderami, a także z przedstawicielami największych zakładów pracy, zawierające oceny i przewidywania.
Obok badań regionalnych przeprowadzono specjalne badania migracji zarobkowych. Z jednej strony wyjazdów sezonowych do Niemiec, najpopularniejszej formy i największej fali emigracji zarobkowych, a z drugiej – imigracji zarobkowej ze Wschodu, nowego w Polsce zjawiska, bardzo trudno poddającego się analizie, ponieważ zatrudnienie znacznej części migrantów z tej grupy nie zawsze miało legalny charakter.
Przekazywana obecnie książka, prezentująca rezultaty badań projektu, zawiera tylko opracowania syntetyczne, pochodzące z głównych nurtów badawczych. Wprowadzeniem do nich jest opracowanie poświęcone przeglądowi teorii rozwoju regionalnego. Uznaliśmy, że warto ów przegląd opublikować, jako że w Polsce znajomość tego nurtu nie jest jeszcze zbyt duża. Następnie przedstawiamy syntetyczną analizę rozwoju regionalnego, sytuacji na rynku pracy i tendencji w zakresie migracji zarobkowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pozostałe rozdziały poświęcone są Polsce: analizie zróżnicowania rozwoju zbadanych województw i gmin, tendencjom w zakresie migracji zagranicznych i wewnętrznych wraz ze szczegółową analizą emigracji sezonowej do Niemiec oraz imigracji ze Wschodu. Równolegle publikowane są raporty z badań regionalnych. Raport łódzki już się ukazał. Przygotowywany jest raport z badań Białostocczyzny. Projekt zakończono, w momencie gdy w Polsce podjęto decyzję o przeprowadzeniu drugiego etapu reformy administracji rządowej w terenie oraz o rozszerzeniu tam samorządności. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16, zbliżając bardziej pojęcie województwa do regionu, oraz wprowadzono dodatkowy szczebel, pośredni między gminą a województwem – powiat. Przez kilka lat będą budowane instytucje nowej struktury terytorialnej kraju, co w pierwszym okresie ograniczy możliwości zebrania informacji potrzebnych do kontynuowania systematycznych badań regionalnych i lokalnych. Z tego powodu badania przeprowadzone tuż przed wielkimi zmianami układów terytorialnych zasługują na szczególną uwagę. Można w nich znaleźć wiele informacji o czynnikach stymulujących społeczną i ekonomiczną aktywność oraz o barierach tej aktywności. Samorządność terytorialna przyniesie korzyści i satysfakcje tam, gdzie istnieją warunki tej aktywności, a jednocześnie ludzie zostali obdarzeni cechami predysponującymi ich do działania i zapobiegliwości. Może natomiast być zagrożeniem rozwoju tych ośrodków lokalnych, w których takich warunków nie ma, a ludzie „wychowani” w bierności zostaną pozostawieni sami sobie. Aby samorządność mogła wyzwolić siły, które by przyśpieszyły rozwój, potrzebne jest mądre wsparcie ze strony rządu, przynajmniej w pierwszym okresie i w stosunku do tych ośrodków, w których tej samorządności trzeba uczyć.

Od redakcji
Stanisława Golinowska

Spis treści

OD REDAKCJI
Klaus von Stackelberg, Ulf Halne
(przekład: Teresa i Piotr Broda-Wysoccy)
TEORIE ROZWOJU REGIONALNEGO
1. Rozwój regionalny
1. 1. Zróżnicowania regionalne
1.2. Co to jest rozwój regionalny?
1.3. Przedmiot teorii rozwoju regionalnego
2. Czynniki rozwoju regionalnego
2.1. Klasyfikacja czynników lokalizacyjnych
2.2. Pozostałe czynniki wyborów lokalizacyjnych: wielkie zaklady przemysłowe
2.3. Małe zakłady i produkcja zaawansowana technologicznie
3. Teorie lokalizacji
3.1. Klasyczna teoria lokalizacji: Weber, von Thünen, Christaller, Lösch
3.1.1. Szczegółowe aspekty gospodarcze (teoria wyborów lokalizacyjnych, dokonywanych przez przedsiębiorstwa)
3.1.2. Teorie lokalizacji struktur
3.1.3. Dalszy rozwój w kierunku teorii przestrzeni gospodarczej
3.2. Efekty aglomeracyjne i proces urbanizacji
3.2.1. Efekty aglomeracyjne
3.2.2. Proces urbanizacji
4. Rozwój „od góry" I: ujęcia klasyczne
4.1. Neoklasyka
4.1.1. Neoklasyczny model podstawowy
4.1.2. Teoria korzyści komparatywnych
4.1.3. Teoria proporcjonalności czynników (produkcji)
4.2. Model keynesowski
4.2.1. Keynesowski model podstawowy
4.2.2. Economic base theory
4.3. Modele fazowe
4.3.1. Model fazowy Rostowa
4.3.2. Cykle Kondratiewa
4.3.3. Teorie cyklów „życiowych"
4.4. Strategie rozwoju zrównoważonego i niezrównoważonego
4.4.1. Rozwój zrównoważony
4.4.2. Rozwój niezrównoważony
4.4.3. Podsumowanie
5. Rozwój „od góry” II: teorie polaryzacji
5.1. Bieguny wzrostu
5.1.1. Polaryzacja sektorowa
5.1.2. Polaryzacja regionalna
5.1.3. Polaryzacja sektorowa i regionalna
5.1.4. Koncepcja biegunów wzrostu
5.2. Bieguny wzrostu i dyfuzja hierarchiczna
5.2.1. Pojecie innowacji i fazy procesów innowacji
5.2.2. Teoria Lasuèna
5.3. Teoria centrum i peryferii
5.3.1. Teoria centrum i peryferii Prebischa
5.3.2. Teoria centrum i peryferii Friedmanna
6. Rozwój „od dołu”
6.1. Historyczna perspektywa procesów rozwoju „od góry” i „od dołu”
6.2. Strategie potrzeb podstawowych
6.2.1. Powstanie strategii potrzeb podstawowych
6.2.2. Elementy teorii potrzeb podstawowych
6.2.3. Podsumowanie
6.2.4. Potrzeby podstawowe w kontekście rozwoju regionalnego
6.3. Rozwój autocentryczny i selektywna separacja
6.3.1. Analiza tradycyjnego pojęcia rozwoju
6.3.2. Rozwój autocentryczny - elementy teorii i strategii
6.3.3. Następstwa separacji
6.3.4. Uwarunkowania polityczne
6.3.5. Uwarunkowania ekonomiczne
6.4. Koncepcje niezależnego rozwoju regionalnego
6.5. Rozwój i wykorzystanie potencjału endogenicznego
6.5.1. Czynniki produkcji
6.5.2. Inwestycyjny potencjał peryferii
6.5.3. Obieg wewnątrzregionalny
6.5.4. Innowacyjne środowisko regionalne
7. Pobudzenie rozwoju regionalnego
Literatura

Elmar Hönekopp
(przekład: Joanna Korczyńska)
ROZWÓJ GOSPODARCZY I RYNEK PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ
1. Reformy w krajach transformacji: założenia ogólne, różne pozycje wyjściowe, odmienne strategie
2. Zmiany gospodarki i poziomu życia
2.1. Zmiany gospodarki
2.2. Zmiany poziomu życia (welfare development)
2.3. Kształtowanie się pŁac nominalnych i realnych
3. Tendencje na rynku pracy
3.1. Podaż pracy
3.1.1. Ludność, ludność czynna zawodowo
3.1.2. Zatrudnieni, aktywność zawodowa
3.2. Zatrudnienie produktywne
3.2.1. Ogólna charakterystyka
3.2.2. Rozwój sektorowy
3.2.3. Pracujący na własny rachunek
3.3. Ogólna wydajność pracy a jednostkowe koszty pracy
3.4. Dynamika bezrobocia
3.4.1. Ogólna charakterystyka
3.4.2. Zróżnicowanie regionalne
3.4.3. Szczególne aspekty: bezrobocie młodzieży, bezrobocie długotrwale
Literatura

Stanisława Golinowska
ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNE A PROCESY MIGRACYJNE
Wprowadzenie
1. Dotychczasowe badania zróżnicowań regionalnych – hipotezy badawcze
2. Metoda analizy
3. Wyniki analizy
4. Porównanie zróżnicowania regionalnego ze względu na różne syntetyczne wskaźniki rozwoju
5. Zróżnicowanie regionalne a procesy migracyjne
6. Aktywność ekonomiczna i mobilność ludności wybranych województw
6.1. Hipotezy i metoda badan
6.2. Wyniki analizy aktywności ekonomicznej i mobilności ludności w wybranych województwach
7. Aktywność ekonomiczna i mobilność ludności wybranych gmin
7.1. Metoda badań
7.2. Wyniki badania gmin aktywnych
7.3. Wyniki badania gmin zastojowych
8. Wnioski i rekomendacje
Aneks
Literatura:

Stanisława Golinowska, Edward Marek, Antoni Rajkiewicz
PROCESY MIGRACYJNE W POLSCE W LATACH 1990–1995
Synteza badań
I. MIGRACJE ZAGRANICZNE
Wprowadzenie
1. Wyjazdy z Polski na stałe w okresie 1990–1995
2. Okresowe migracje zarobkowe
2.1. Kontrakty o dzieło
2.2. Robotnicy sezonowi
2.3. Pracownicy-goście
2.4. Praca w obszarach przygranicznych
2.5. Wyjazdy studentów do pracy w czasie wakacji
2.6. Inne wyjazdy uregulowane
2.7. Emigranci podejmujący się pracy bez pozwolenia na zatrudnienie
3. Przyjazdy do Polski na stale – imigracja
4. Cudzoziemcy w Polsce – pobyty okresowe
4.1. Zgody na legalne zatrudnienie cudzoziemców
4.2. Całkowita liczba pracujących cudzoziemców
4.3. Zagraniczni studenci w Polsce
II. MIGRACJE WEWNĘTRZNE
Wprowadzenie
1. Zmiany w procesie migracji wewnętrznych w latach dziewięćdziesiątych
III. ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNE PROCESÓW MIGRACYJNYCH
IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Literatura

Joanna Korczyńska
SEZONOWE WYJAZDY ZAROBKOWE DO NIEMIEC
Wprowadzenie
1. Trochę historii
2. Regulacje prawne
3. Dynamika i struktura sezonowych wyjazdów zarobkowych do Niemiec
4. Migracje sezonowe do Niemiec w okresie dokonującej się w Polsce transformacji w świetle badań ankietowych w roku 1996
4.1. Metoda badania
4.2. Charakterystyka zbadanej populacji
4.3. Praca w Polsce przed wyjazdem do pracy w Niemczech
4.4. Praca osób zatrudnionych sezonowo w Niemczech
4.5. Praca zarobkowa po powrocie do Polski
4.6. Warunki życia i konsumpcja po powrocie do Polski
4.7. Opinie ankietowanych dotyczące sytuacji ekonomicznej w Polsce
Podsumowanie i wnioski
Literatura

Ewa Domaradzka
PRZYBYSZ ZE WSCHODU. RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH 1995-1996
Wprowadzenie
1. Charakterystyka badania ankietowego
1.1. Narzędzie badawcze
1.2. Próba
1.3. Metoda realizacji badań
2. Charakterystyka badanej zbiorowości
3. Wyniki badań
3.1. Praca w swoim kraju
3.2. Praca w Polsce
3.2.1. Rodzaj wykonywanej pracy
3.2.2. Pracodawca
3.2.3. Warunki bytu
3.2.4. Wysokość zarobków
3.2.5. Planowane zagospodarowanie zarobionych pieniędzy
3.3. Opinie o Polsce
3.4. Plany na przyszłość
4. Zróżnicowanie regionalne
4.1. Region jeleniogórski
4.2. Region białostocki
4.3. Region krakowski
4.4. Region przemyski
4.5. Region gorzowski
4.6. Region zielonogórski
4.7. Region opolski
4.8. Region łódzki
4.9. Region koszaliński
Podsumowanie
Literatura
Aneks
Przybysz ze Wschodu. Ankieta dla cudzoziemców podejmujących różne prace zarobkowe w Polsce

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1998, zeszyt nr 16, seria "Raporty"

ISSN

1230-2872

Format, liczba stron, oprawa

B5, 283 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies