STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta ksi��ki
SYSTEMY EDUKACYJNE. ANALIZA PORÓWNAWCZA
Tytuďż˝:SYSTEMY EDUKACYJNE. ANALIZA PORÓWNAWCZA
Autor:Bo¿ena Ko³aczek
Sygnatura:63M/PBZ/1100
Kategoria: Polityka Społeczna, Edukacja
Cena: 23,10 PLN z VAT
      

Kr�tki opis tre�ci:

Systemy edukacyjne w krajach europejskich s± do¶æ zró¿nicowane, jakkolwiek istniej± tendencje do ujednolicenia kszta³cenia i wzajemnego uznawania kolejnych szczebli edukacji. Na utrzymywanie siê zró¿nicowañ wp³ywa, z jednej strony, tradycja historyczna, ci±gle w systemie edukacyjnym obecna, a z drugiej - reakcja na wspó³czesne wyzwania modernizacyjne w globalizuj±cym siê ¶wiecie. ¦ledz±c literaturê przedmiotu oraz debaty eksperckie i polityczne w sprawach edukacji, mo¿na odnie¶æ wra¿enie, i¿ ka¿de nowoczesne pañstwo wciela w ¿ycie ideê rozwoju spo³eczeñstwa opartego na wiedzy. Tymczasem w praktyce edukacja nie znajduje tak oczywistych preferencji, jak w g³oszonych deklaracjach. Procesy realne dokonuj± siê bowiem pod wp³ywem ró¿nych celów i ró¿nych interesów, a bior±c pod uwagê demokratyczne procedury politycznego procesu decyzyjnego, trzeba stwierdziæ jednoznacznie, ¿e potrzeby edukacyjne z trudem przebijaj± siê w¶ród mocniej reprezentowanych innych potrzeb, na przyk³ad, potrzeb ludno¶ci starszej, której udzia³ w spo³eczeñstwach europejskich systematycznie wzrasta.
Wspó³czesne systemy edukacyjne w Europie kszta³towane s± pod wp³ywem dwóch przeciwstawnych czynników. Z jednej strony mamy do czynienia z tendencj± do zmniejszania siê populacji dzieci i m³odzie¿y, co usprawiedliwia ograniczanie ¶rodków na potrzeby edukacyjne. Z drugiej strony - nacisk na podnoszenie jako¶ci edukacji i wyd³u¿anie kszta³cenia (wraz z potrzeb± kszta³cenia przez ca³e ¿ycie) staje siê argumentem na rzecz domagania siê wy¿szych ¶rodków publicznych na potrzeby edukacyjne. W jednych krajach silniej dzia³a czynnik pierwszy i edukacja przegrywa, a w innych - drugi i edukacja zyskuje. Jak na tym tle sytuuje siê Polska? Silniejsze s± w naszym kraju potrzeby edukacyjne, bo skala zapó¼nieñ jest wiêksza, potencja³ populacji m³odszej tak¿e jest wiêkszy. I chocia¿ tendencje do jego zmniejszania ju¿ siê ujawni³y, ale ambicje modernizacyjne nie s± mniejsze ni¿ w innych krajach. To jednak nie przek³ada siê na preferencje dla edukacji w ramach ¶rodków publicznych, a podejmowana reforma jest bardziej sposobem na zmniejszenie odpowiedzialno¶ci pañstwa na rzecz zwiêkszenia jej w¶ród jednostek i rodzin, wspólnot ¶rodowiskowych i lokalnych oraz samorz±dów powiatowych i regionalnych.
Tymczasem wspó³czesne wyzwania edukacyjne w ca³ym ¶wiecie s± tak du¿e, ¿e edukacja sta³a siê problemem rozwa¿anym na szczeblach narodowych. W Unii Europejskiej jest to tak¿e problem ponadnarodowy, rozpatrywany zarówno w kontek¶cie roli kszta³cenia dla wzrostu konkurencyjno¶ci europejskich gospodarek, coraz bardziej dzia³aj±cych wed³ug regu³ nowej ekonomii, jak i dla lepszego dopasowania do potrzeb zmieniaj±cego siê niezwykle dynamicznie rynku pracy. Konieczne sta³o siê ogarniêcie problemu kszta³cenia przez prowadzenie spójnej polityki edukacyjnej pañstwa, w której artyku³owane s± priorytety, proponowane i wskazywane instrumenty oraz analizowana ich skuteczno¶æ oraz efektywno¶æ. Ucieczka przez rozproszenie i rozmycie odpowiedzialno¶ci - to nie jest strategia na obecne czasy.
Edukacja jest jednym z wa¿niejszych obszarów ¿ycia spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y. Jest najwa¿niejsz± dziedzin± tworzenia równych szans, na któr± wp³yw ma pañstwo. Ten aspekt edukacji powoduje, ¿e jest ona tak¿e przedmiotem zainteresowania polityki spo³ecznej. Uwzglêdnianie celów socjalnych i etycznych w prowadzeniu edukacji w krajach UE jest zró¿nicowane, chocia¿ mniej ni¿ przeciêtnie miêdzy krajami europejskimi a reszt± bogatszego ¶wiata (kraje OECD). Przejawia siê w tym realizacja tzw. europejskiego modelu socjalnego, skutkuj±cego mniejszym zró¿nicowaniem spo³ecznym i mniejszym zakresem ubóstwa.
Opracowanie, które zosta³o przygotowane w ramach PBZ, dostarcza szeregu "twardych" danych o tendencjach w edukacji, które mo¿na uj±æ ilo¶ciowo. Jako, ¿e nie zawsze tendencje te s± powszechnie znane, a w sprawach edukacji ci±gle ¿ywe s± stare mity, przedstawiona publikacja mo¿e spe³niæ po¿yteczn± rolê informacyjn±, a przy tym zwiêkszyæ poparcie spo³eczne dla po¿±danych zmian.

Stanis³awa Golinowska

Spis tre�ci

Od redakcji
Wprowadzenie
Rozdzia³ I

POTENCJA£ EDUKACYJNY SPO£ECZEÑSTW
1. Stan i struktura ludno¶ci wed³ug wieku
2. Struktura ludno¶ci wed³ug wykszta³cenia
3. Struktura ludno¶ci wed³ug miejsca zamieszkania i wykszta³cenia
4. Kszta³towanie siê przysz³ych zasobów pracy
Rozdzia³ II
SYSTEMY EDUKACYJNE. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE. DOSTÊPNO¦Æ DO KSZTA£CENIA
1. Systemy szkolne w krajach Unii Europejskiej i w Europie ¦rodkowowschodniej
1.1. Podzia³ systemów szkolnych w Unii Europejskiej ze wzglêdu na rodzaj zarz±dzania
1.2. Proces decentralizacji zarz±dzania edukacj± w Europie ¦rodkowej i Wschodniej
2. Elementy systemu edukacji i dostêpno¶æ do kszta³cenia w krajach Unii Europejskiej i w Europie ¦rodkowowschodniej
2.1. Edukacja przedszkolna
2.2. Edukacja podstawowa obowi±zkowa
2.3. Szkolnictwo ¶rednie
2.3.1. Szkolnictwo ¶rednie ogólne
2.3.2. Szkolnictwo zawodowe
2.4. Szkolnictwo wy¿sze
2.5. System pomocy materialnej dla studentów w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza
3. Nak³ady publiczne i prywatne na edukacjê w krajach Unii Europejskiej i Europy ¦rodkowowschodniej - analiza porównawcza
Rozdzia³ III
M£ODZIE¯ NA RYNKU PRACY. EDUKACJA A PRACA
1. Zatrudnienie absolwentów w Polsce
2. Bezrobocie m³odzie¿y w Polsce
3. Programy rz±dowe dla m³odzie¿y w Polsce i w wybranych krajach
Rozdzia³ IV
PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE DLA POLSKI
Literatura wykorzystana w opracowaniu
Za³±czniki

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1999, zeszyt 15, seria "Opracowania Projekt�w Badawczych Zamawianych"

ISSN

1507-9163

Format, liczba stron, oprawa

A4, 71 stron, mi�kka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W  INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
ZZL 6/2015
ZZL 5/2015
ZZL 3-4/2015
ZZL 2/2015
ZZL 1/2015
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Paďż˝stwo, uprzejmie informujemy, ďż˝e w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsďż˝ugi Ksiďż˝garni Internetowej. Jeďż˝li nie wyraďż˝ają Paďż˝stwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyďż˝ączaďż˝ zapisywania plikďż˝w cookies dla ksiďż˝garni, poniewaďż˝ uniemoďż˝liwi to korzystanie z koszyka zakupďż˝w.   

   Zgadzam siďż˝         Polityka cookies

Polityka cookies