STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ INTEGRACJI
Tytuł:PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ INTEGRACJI
Autor:Bożenna Balcerzak-Paradowska (red.), Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Piotr Broda-Wysocki, Zdzisław Czajka, Zofia Czepulis-Rutkowska, Stanisława Golinowska, Stanisława Golinowska, Danuta Graniewska, Maciej Gruza, Kazimierz W. Frieske, Zofia Jacukowicz, Urszula Jeruszka, Mieczysław Kabaj, Barbara Kawęcka, Bożena Kołaczek, Elżbieta Kryńska, Krystyna Lelińska, Helena Strzemińska, Lucyna Machol-Zajda, Edward Marek, Zofia Morecka, Aleksy Pocztowski, Gertruda Uścińska, Jerzy Wratny
Sygnatura:109M/SiM/1103
Kategoria: Prawo Pracy, Prawo w Polityce Społecznej, Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne, Zabezpieczenie Społeczne, Dialog Społeczny, Migracje, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami, Integracja z Unią Europejską, Zbiorowe Stosunki Pracy
Cena: 54,60 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ciągu 40 lat działalności starał się podejmować w swoich pracach istotne problemy związane z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju, na różnych jego etapach i przy różnych uwarunkowaniach. Wyrazem tego jest publikacja nt. Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji. Rozważania na temat pracy i polityki społecznej zaczynają się od ważnego zagadnienia przemian modelu państwa opiekuńczego. Wiąże się to z nowym spojrzeniem na społeczne funkcje państwa, za które uważa się m.in. tworzenie warunków do rozwoju, do inwestycji w człowieka, innowacyjności, sprzyjanie tworzeniu instytucji obywatelskich i budowanie demokracji. Odpowiedzią na ograniczanie opiekuńczych funkcji państwa (welfare state) staje się koncepcja państwa pracy wspierającego pracę (workfare state). Wyzwania wynikające ze zbliżającej się akcesji nie mogą przesłaniać problemów, z którymi Polska musi się uporać. Do takich należy niewątpliwie sytuacja na rynku pracy, charakteryzująca się nierównowagą między popytem i podażą pracy. Jednym ze sposobów ograniczenia bezrobocia jest elastyczność rynku pracy. Sytuacja na krajowym rynku pracy ulegać będzie ponadto zmianom pod wpływem procesów migracyjnych, związanych z realizacją czwartej swobody unijnej - przepływu zasobów pracy. Są to kolejne zagadnienia, którym poświęcono uwagę w książce. Globalizacja, rozwój technik informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz wiedza legły u podstaw "nowej gospodarki", określanej również jako "gospodarka oparta na wiedzy". Nowa gospodarka wywiera istotny wpływ na sferę pracy: na jej charakter i treść, zatrudnienie, jego strukturę i elastyczność. Wpływa na wzrost udziału w zatrudnieniu osób o wysokich kwalifikacjach, ale i na wymagania stawiane przez pracodawców. Wyższe wymagania wobec kwalifikacji pracownika oznaczają dla niego konieczność dostosowania się do nowych warunków pracy, nowej treści pracy, nowej organizacji pracy; konieczność przebudowy charakteru i struktury kształcenia, stałego podnoszenia kwalifikacji, uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Jest to sfera, w której coraz powszechniej stosowane są techniki informacyjne (teleedukacja). Rozwój informatyki - to nowe możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia (telepraca) i nadania pracy nowych treści, to perspektywa budowania społeczeństwa informacyjnego. Przemiany charakteru i treści pracy, wzrost kwalifikacji i kompetencji pracowników powodują zmiany w sferze wynagrodzeń: ich poziomie, zróżnicowaniu i strukturze oraz w systemach wynagrodzeń. Jednym z kluczowych czynników wpływających na przewagę firm w konkurencyjnej gospodarce jest rozwój zarządzania zasobami ludzkimi. Przystosowanie się polskich firm do nowej sytuacji polegać musi nie tylko na przystosowaniu się do europejskiego modelu zarządzania zasobami ludzkimi, ale na podążaniu za zmianami dokonującymi się w tym zakresie w Unii. Fundamentem kształtowania się stosunków społecznych i przemysłowych jest dialog społeczny. Wiąże się z tym zapewnienie pracownikom udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kolejne artykuły w książce poświęcone są szczegółowym obszarom polityki społecznej państwa, przy czym główny akcent położono na kwestie zabezpieczenia społecznego oraz na problemy rodziny i polityki rodzinnej. Przedstawiono tu problem koordynacji polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z rozwiązaniami unijnymi, zapewniającej obywatelom polskim korzystającym ze swobody przemieszczania się taką samą ochronę, z jakiej korzystają obywatele państw członkowskich UE. Procesy starzenia się społeczeństw europejskich oraz ograniczanie funkcji opiekuńczych państwa powodują, że państwa członkowskie stają wobec nowych wyzwań zapewnienia środków na wypłaty świadczeń emerytalnych i zagwarantowania ich odpowiedniej wysokości. Nowe spojrzenie na państwo opiekuńcze, a jednocześnie uwzględnianie narastających kwestii społecznych zmuszają do zastosowania metod działania opar-tych na nowych zasadach. Jednym z obszarów działania jest pomoc społeczna, która musi odpowiadać na stare i nowe kwestie: ubóstwo, nierówności społeczne, a także wyzwania, wynikające z procesów demograficznych, przede wszystkim - starzenia się społeczeństwa. Przedstawione kwestie nie wyczerpują całości problematyki podejmowanej obecnie w naszym Instytucie. Zmiany, które nastąpią po 1 maja 2004, przyniosą nowewyzwania i z pewnością one określać będą kierunki dalszych jego prac Jubileusz Instytutu skłonił jego kadrę naukową do zabrania głosu w ważnych kwestiach dotyczących pracy i polityki społecznej w perspektywie integracji. Jubileusz placówki będzie również okazja do wymiany myśli i poglądów podczas konferencji nt. Praca i polityka społeczna w Polsce. Diagnoza - Prerspektywy.

Spis treści

WSTĘP
Stanisława Golinowska
OD PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO (WELFARE STATE) DO PAŃSTWA WSPIERAJACEGO PRACĘ (WORKFARE STATE)
Wprowadzenie
1. Korzenie państwa opiekuńczego
2. Krytyka państwa opiekuńczego
3. Nowe kwestie socjalne epoki postindustrialnej
4. Reformy państwa opiekuńczego
5. Państwo opiekuńcze okresu transformacji
6. Globalizacja
Słowo końcowe
Bibliografia
Mieczysław Kabaj
WZROST ZATRUDNIENIA WARUNKIEM OPTYMALIZACJI SFERY SOCJALNEJ
1. Jak budowano liberalne państwo socjalne?
2. Potencjalne przepływy między sferą pracy a sferą socjalną
3. Wzrost gospodarczy a zatrudnienie: wzrost bezzatrudnieniowy
4. Elementy programu promowania zatrudnienia
5. Cztery główne filary strategii tworzenia miejsc pracy w latach 2004-2006
Uwagi do strategii rządowej
Wnioski kierunkowe
Wnioski decyzyjne
Bibliografia
Załączniki
Elżbieta Kryńska
ELASTYCZNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU PRACY
1. Wprowadzenie
2. Mobilność zasobów pracy
3. Elastyczność popytowej strony rynku pracy
4. Konkluzje
Bibliografia
Edward Marek
ZATRUDNIENIE POLAKÓW NA ZACHODZIE EUROPY I JEGO PERSPEKTYWY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UE
1. Zatrudnienie Polaków na obszarze Unii Europejskiej
2. Zagraniczne zatrudnienie za pośrednictwem agencji
3. Udział Polaków w zagranicznym zatrudnieniu w szarej strefie
4. Korzyści i koszty pracy za granicą
5. Kompromisowa formuła okresu przejściowego w dostępie do unijnych rynków pracy
6. Perspektywy i uwarunkowania polskiej migracji zarobkowej po wstąpieniu do Unii Europejskiej
7. Zakończenie - wnioski rekomendacyjne
Bibliografia
Urszula Jeruszka
UCZENIE (SIĘ) - ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI - PRACA (W PERSPEKTYWIE ROZWOJU GOW I PROCESÓW INTEGRACYJNYCH)
1. Rozważania wstępne
2. Współczesna aktywność edukacyjna a nurty teoretyczne w polskiej pedagogice XX wieku
3. Uczenie się ustawiczne
4. Uczące się społeczeństwo - gwarancją rozwoju GOW
5. Rozwój zawodowy - potrzebą i koniecznością
6. Oczekiwania wobec procesów i efektów kształcenia - w kontekście pracy zawodowej
Bibliografia
Lucyna Machol-Zajda
TELEPRACA I TELEEDUKACJA W TWORZENIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE
1. Programy działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
2. Teleedukacja, e-learning
3. Telepraca
Bibliografia
Adresy internetowe
Marek Bednarski
POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC SPOŁECZNYCH WYZWAŃ OKRESU TRANSFORMACJI I AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ
1. Uwagi wstępne
2. Prywatyzacja jako społeczne wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw
3. Cudzoziemska siła robocza jako społeczne wyzwanie wobec polskich przedsiębiorstw
4. Nowoczesne techniki informatyczne jako problem społeczny w przedsiębiorstwach
5. Podsumowanie
Bibliografia
Helena Strzemińska
CZAS PRACY W WARUNKACH INTEGRACJI
1. Normatywny i rzeczywisty czas pracy obecnie i w bliskiej przyszłości w UE
2. Elastyczne formy czasu pracy jako czynnik ściśle związany ze skracaniem czasu pracy
3. Czas pracy w krajach kandydujących
4. Czy skracanie czasu pracy, czy inna jego organizacja?
5. Wnioski
Bibliografia
Zofia Jacukowicz
PRACA I PŁACE W WARUNKACH PRZEMIAN GOSPODARCZYCH I GLOBALIZACJI
1. Globalizacja
2. Zmiany organizacji pracy na przełomie XX i XXI wieku
3. Rozszerzanie i wykorzystywanie wiedzy
4. Praca a wynagrodzenie
5. Rozpiętość pomiędzy najwyższym i najniższym wynagrodzeniem
6. Kierunki przemiany pracy
Bibliografia
Stanisława Borkowska
WYNAGRODZENIA W NOWEJ GOSPODARCE
1. Główne cechy nowej gospodarki
2. Wyzwania nowej gospodarki wobec wynagrodzeń
3. Pytania i dylematy
Bibliografia
Zdzisław Czajka
WYKORZYSTANIE DOŚWIADCZEŃ UE W KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE
1. Kształtowanie wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej
2. Mankamenty wynagradzania w sektorze finansów publicznych w Polsce
Bibliografia
Aleksy Pocztowski
WPŁYW INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
1. Wstęp
2. Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi
3. Wyzwania wobec zarządzania zasobami ludzkimi
4. Uwagi końcowe
Bibliografia
Krystyna Lelińska, Maciej Gruza
DOSTOSOWANIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI DO STANDARDÓW UE
Bibliografia
Kazimierz W. Frieske
TRÓJSTRONNA KOMISJA: DIALOG SPOŁECZNY I LEGITYMIZACJA
1. Demokracja partycypacyjna
2. Instytucjonalne formy demokracji partycypacyjnej
3. Dialog społeczny w stosunkach pracy
4. Warunki kooperacji
Bibliografia
Jerzy Wratny
USTRÓJ SPOŁECZNY ZAKŁADU PRACY W ŚWIETLE DOKUMENTÓW PARTYCYPACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
1. Europejska Karta Społeczna. Dokumenty programowe i prawo traktatowe
2. Dyrektywy dotyczące rozwiązań cząstkowych
3. Rozwiązania całościowe problemu partycypacji. Europejska Rada Zakładowa
4. Uczestnictwo pracowników w Spółce Europejskiej
5. Dyrektywa o informacji i konsultacji pracowników w przedsiębiorstwach i zakładach krajowych
6. Wnioski dla Polski. Potrzeba ustanowienia rad zakładowych
7. Rady zakładowe a pozycja związków zawodowych
Bibliografia
Gertruda Uścińska
KOORDYNACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Z REGULACJAMI UNIJNYMI
Orzeczenia Europejskiego Trybunału
Bibliografia
Zofia Czepulis-Rutkowska
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE - WARUNKI I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
Wprowadzenie
1. Rozwój zabezpieczenia emerytalnego w krajach rozwiniętych
2. Odpowiednie zabezpieczenie emerytalne w dobie państwa dobrobytu
3. Kryzys i reformy systemu emerytalnego w rozwiniętych krajach europejskich w latach 70. i 80.
4. Lata 90. - czas reform radykalnych
5. Krytyczna ocena reform radykalnych
6. Odpowiednie zabezpieczenie emerytalne w zjednoczonej Europie
7. Odpowiednie zabezpieczenie emerytalne w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia
Zofia Morecka
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZAKŁADÓW PRACY: ZANIK CZY NOWE FORMY? REGULACJE I PROCESY
1. Doświadczenia sprzed lat 90.
2. Doświadczenia okresu transformacji ustrojowej
Bibliografia
Piotr Broda-Wysocki
STARE I NOWE FUNKCJE POMOCY SPOŁECZNEJ
Wstęp
1. Od samowystarczalności do kwestii społecznych
2. Socjalistyczne welfare state
3. Ku problemom nowoczesności
4. Pomoc społeczna w Polsce po roku 1990
5. Pomoc wzajemna i działalność charytatywna
6. Efektywność pomocy społecznej
Bibliografia
Bożena Balcerzak-Paradowska
POLITYKA RODZINNA W PERSPEKTYWIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
1. Zmiany demograficzne
2. Zmiany społeczno-ekonomiczne oddziałujące na tworzenie się i funkcjonowanie rodzin
3. Ograniczenie opiekuńczych funkcji państwa?
4. Jaka polityka rodzinna w Polsce?
Bibliografia
Danuta Graniewska
BEZROBOCIE A RODZINA
Wprowadzenie
1. Bezrobocie w Polsce. Stan i struktura
2. Wpływ bezrobocia na realizację podstawowych funkcji rodziny
Podsumowanie
Bibliografia
Bożena Kołaczek
UWARUNKOWANIA REALIZACJI FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ RODZINY. RODZINA POLSKA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ
1. Wychowawcza funkcja rodziny w świetle literatury
2. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania realizacji funkcji wychowawczej w rodzinie
3. Konkluzje
Bibliografia
Barbara Kawęcka
NOTA O INSTYTUCIE

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2003, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-47-2

Format, liczba stron, oprawa

B5, 373 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies