STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ZMIANY I REFORMY W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W kierunku wzrostu indywidualnej odpowiedzialności
Tytuł:ZMIANY I REFORMY W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
W kierunku wzrostu indywidualnej odpowiedzialności
Autor:Stanisława Golinowska (red.), Michał Boni, Piotr Broda-Wysocki, Zofia Czepulis-Rutkowska, Cezary Włodarczyk
Sygnatura:64M/PBZ/1200
Kategoria: Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Rynek Pracy
Cena: 33,60 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Gdy projektowano badania dotyczące zmian w głównych działach zabezpieczenia społecznego, nie brano jeszcze pod uwagę możliwości wprowadzenia czterech wielkich reform społecznych, co nastąpiło w 1999 r. Realizując zadanie piąte w ramach trzeciego z tzw. subprojektów poświeconych analizie przekształceń systemu polityki społecznej, postawiono sobie za cel zbadanie, czy wprowadzane zmiany w podstawowych dziedzinach zabezpieczenia społecznego:
1) zabezpieczeniu dochodów na okres starości,
2) opiece zdrowotnej,
3) ochronie socjalnej bezrobotnych
oraz
4) pomocy społecznej prowadzą do zmian paradygmatu polityki społecznej w kierunku zwiększenia roli odpowiedzialności i przezorności za kształtowanie indywidualnego losu, i jak to w praktyce jest realizowane.
Wprowadzenie drugiej fali reform instytucjonalnych ułatwiło realizację badania. Analizę celów i rezultatów podjętych reform można było wykorzystać jako główny przedmiot podjętej pracy, jakkolwiek nie wszystkie dziedziny zabezpieczenia społecznego objęte były programem tzw. czterech reform społecznych. Zarówno pomoc społeczna, jak i ochrona socjalna bezrobotnych nie weszły do pakietu reformatorskiego, chociaż w nowelizacji ustawy o pomocy społecznej z 1996 r. zapowiadano wprowadzenie kategorii minimalnego dochodu gwarantowanego, co rewolucjonizowałoby system ochrony socjalnej w Polsce. Przy tym Układ Amsterdamski UE z 1997 r., adresowany także do krajów stowarzyszonych, wyraźnie postulował zmiany w polityce wobec bezrobotnych w kierunku wzrostu selektywności pomocy oraz zwiększenia roli instrumentów aktywnych.
Do pakietu czterech dużych reform społecznych weszła natomiast reforma edukacji oraz reforma administracji publicznej. Ta ostatnia reforma nie jest reformą sektorową, jak w przypadku trzech reform pozostałych. Jest reformą, która przenika sektory i samoistnie wpływa na zmiany w zdecentralizowanych sektorach społecznych. Tak więc poprzez reformę administracji publicznej w konsekwencji zreformowana została zarówno pomoc społeczna, jak i polityka rynku pracy.
W prezentowanym opracowaniu znajdzie Czytelnik analizę zmian w czterech działach zabezpieczenia społecznego. Dwie z nich pokrywają się z programem czterech reform obecnego rządu. W tych dziedzinach dokonano zmian radykalnych. Jest to zabezpieczenie emerytalne i opieka zdrowotna. Reformy te są także przedmiotem rządowego monitorowania oraz innych badań. W dwóch pozostałych: ochronie socjalnej bezrobotnych oraz w pomocy społecznej zmiany dokonują się pod wpływem decentralizacji i o ich efektach nie ma jeszcze dostatecznej wiedzy.
W pomocy społecznej istotne jest wprowadzenie nowej instytucji - Centrum Pomocy Rodzinie - usytuowanej przy samorządzie powiatowym, instytucji z funkcjami koordynującymi oraz integrującymi działania licznych placówek pomocy. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że instytucja ta powstała według odmiennej koncepcji niż koncepcja opracowana w środowisku medycznym, postulującym tzw. zespoły opieki socjalno-medycznej. Tym samym resortowe usytuowanie pomocy społecznej uległo zdecydowanej zmianie, zapoczątkowanej już w 1990 r.: przesunięciu z resortu zdrowia do resortu pracy i polityki społecznej.
W ochronie socjalnej bezrobotnych istotne kompetencje w zakresie definiowania programów przeciwdziałania bezrobociu oraz pomocy socjalnej bezrobotnym uzyskały wojewódzkie oraz powiatowe instytucje zatrudnienia usytuowane przy samorządach. W efekcie ograniczeniu uległa rola rządowej administracji zatrudnienia. Jakie będą tego konsekwencje, przekonamy się niebawem, podejmując kolejne zadanie badawcze. Ten zeszyt nie zawiera jeszcze odpowiedzi na postawione pytanie. Natomiast Czytelnik znajdzie w nim wiele informacji o funkcjach i oddziaływaniu zasiłków dla bezrobotnych - głównym instrumencie pomocy socjalnej w sytuacji utraty pracy. Analizy celów i rezultatów zmian w czterech działach zabezpieczenia społecznego, z uwzględnieniem wątku dotyczącego ich kierunku ideologicznego, dokonał zespół wyspecjalizowanych badaczy IPiSS - Zofia Czepulis-Rutkowska, Stanisława Golinowska, Piotr Broda-Wysocki - oraz Cezary Włodarczyk z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ w Krakowie. Ich opracowania wzbogaca komentarz Michała Boniego, byłego ministra pracy, a obecnie szefa Zespołu Doradców Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiony na wiosnę 1999 r. Komentarz ten, mimo że odnosi się do opracowanych w projekcie zadań, jest szerszym spojrzeniem autora na problem realizowanej polityki społecznej, spojrzeniem bardzo ciekawym, bo wyrosłym z konfrontacji ideowych zamierzeń z trudnościami kształtującymi procesy realne.

Stanisława Golinowska

Spis treści

OD REDAKCJI
Zofia Czepulis-Rutkowska, Stanisława Golinowska
REFORMOWANIE SYSTEMU EMERYTALNEGO - W KIERUNKU WZROSTU INDYWIDUALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wprowadzenie
1. Zmiana paradygmatu zabezpieczenia materialnego na okres starości
2. Modele zabezpieczenia emerytalnego a indywidualna odpowiedzialność za poziom materialny w okresie starości
3. Polski system emerytalny przed transformacją ustrojową
4. Polski system emerytalny w latach 90.
4.1. Podstawowy (pracowniczy) system emerytalny
4.1.1. Formuła emerytalna i poziom świadczeń
4.1.2. Świadczenie minimalne
4.1.3. Warunki przyznania uprawnień do świadczeń
4.1.4. Łączenie pobierania emerytury z pracą
4.2. Specjalne systemy emerytalne i możliwości alternatywne
4.2.1. Formuły emerytalne dla grup specjalnych
4.2.2. Renty inwalidzkie
4.2.3. Świadczenia związane z trudnościami na rynku pracy
5. Koncepcja reformy emerytalnej
5.1. Nowa formuła kalkulacji emerytury i konsekwencje dla poziomu świadczeń
5.2. Segment repartycyjny
5.3. Segment kapitałowy
5.4. Wybór funduszu emerytalnego
5.5. Konto indywidualne i podział składki między pracodawcę i pracownika
6. Inne rozwiązania emerytalne
7. Możliwości prywatnego zabezpieczenia na starość
8. Problemy wdrażania reformy
8.1. Stopień przygotowania ZUS
8.2. Problemy i koszty zakładów pracy w realizacji funkcji płatnika
8.3. Tworzenie instytucji drugiego filaru
8.4. Problem nadzoru nad funduszami emerytalnymi
Wnioski
Literatura

Cezary Włodarczyk
INSTYTUCJE OPIEKI ZDROWOTNEJ FUNKCJE ZADANE A FUNKCJE REALIZOWANE
Ustalenia wstępne
Część pierwsza
Rozdział I. Uniwersalne funkcje zadane
1. Efektywność
2. Dostępność
3. Jakość
Rozdział II. Specyficzne funkcje zadane
1. Samodzielność/samoorganizacja
2. Pomocniczość
3. Solidaryzm/solidarność
4. Respektowanie interesu publicznego
Część druga
Rozdział III. Dziedzictwo nieżyczliwej biurokracji
1. Monopolizacja
2. Struktura udzielania świadczeń
2.1. Podstawowa opieka zdrowotna
2.2. Pierwszy szczebel specjalistyczny
2.3. Wyższe szczeble specjalistyczne
3. Układ decyzyjny
3.1. Struktura zarządzania
3.2. Nadzór specjalistyczny
Rozdział IV. Okres transformacji (system w latach 1989-1997)
1. Efekty dewolucji
2. Instytucje zdrowotne
3. Problemy finansowania
4. Reakcje środowisk medycznych
Rozdział V. Funkcje realizowane
1. Uniwersalne funkcje zadane
2. Specyficzne funkcje zadane
Rozdział VI. Nowa sytuacja (system po 1 stycznia 1999 r.)
1. Podstawowe zasady reform
2. Rozmyta odpowiedzialność
3. Podmioty systemu
3.1. Władza ustawodawcza
3.2. Administracja rządowa
3.3. Administracja samorządowa
3.4. Samorządy zawodów medycznych
3.5. Kasy chorych
3.6. Akademie medyczne
4. Instytucje zdrowotne - świadczeniodawcy
5. Zasady dostępności
Wnioski
1. Efektywność
2. Dostępność
3. Jakość
4. Samodzielność/samoorganizacja - świadczeniobiorcy
5. Samodzielność/samoorganizacja - świadczeniodawcy
6. Pomocniczość
7. Solidarność
8. Respektowanie interesu publicznego
Literatura

Stanisława Golinowska
ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH. MOTYWACJA DO WYJŚCIA Z BEZROBOCIA CZY POZOSTANIA W NIM?
Wprowadzenie
1. O konstrukcji zasiłków dla bezrobotnych teoretycznie
2. Systemy wspierania dochodów bezrobotnych w krajach zachodnich
3. Ochrona socjalna bezrobotnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
4. Zasiłki dla bezrobotnych w okresie transformacji w Polsce. Zmiany praktyki
4.1 Początkowa hojność
4.2. Zmniejszanie zasiłków dla bezrobotnych
4.3. Różnicowanie uprawnień do zasiłków i ich wysokości
4.4. Ograniczanie uprawnień do zasiłków
4.5. Ponowny wzrost bezrobocia i Narodowa Strategia Zatrudnienia
5. Koncepcje zasiłków dla bezrobotnych
5.1. Motywacyjna funkcja zasiłków
5.2. Dochodowa funkcja zasiłków
Słowo końcowe
Literatura

Piotr Broda-Wysocki
POMOC SPOŁECZNA. POMAGAĆ I MOTYWOWAĆ DO INDYWIDUALNEJ AKTYWNOŚCI
1. Kwestie społeczne
1.1. Kryteria wyróżniania kwestii społecznych
1.2. Mechanizmy powstawania problemów społecznych
1.3. Reakcje na "radykalnamianę"
2. Pomoc społeczna w Polsce
2.1. Pomoc społeczna
2.1.1. Instytucja pomocy społecznej
2.1.2. Subsydiarność w pomocy społecznej
2.1.3. Dobro wspólne
2.2. System pomocy społecznej
2.2.1. Prawne podstawy i formy pomocy społecznej
2.2.2. Regionalne zróżnicowanie kwestii społecznych i pomocy społecznej
2.2.3. Adresaci pomocy społecznej
2.2.4. Pomoc wzajemna
2.2.5. Kadry pomocy społecznej
3. Efektywność pomocy społecznej
3.1. Zewnętrzne bariery pomocy
3.2. Wewnętrzne bariery pomocy
Literatura

Michał Boni
Komentarz:
POLITYKA SPOŁECZNA PAŃSTWA W PROCESIE PRZEBUDOWY USTROJU I SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1999, zeszyt 16, seria "Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych"

ISSN

1507-9163

Format, liczba stron, oprawa

A4, 181 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies