STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta ksi��ki
SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY
Tytuďż˝:SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY
Autor:Stanis³awa Borkowska (red.), Jakub Brdulak, Grzegorz Filipowicz, Zdzis³aw Jasiñski, Anna Jawor-Joniewicz, Dariusz Jemielniak, Katarzyna Kloskowska-Kustosz, Katarzyna Lorenc, Antoni Ludwiczyñski, Katarzyna Pa³amarz, Jolanta Porêbska, Roman Rostek, Stanis³aw Rudolf, Barbara Sajkiewicz, Tomasz Rostkowski, Kazimierz Sedlak, Jolanta Sielecka, £ukasz Sienkiewicz, Andrzej Wo¼niakowski, Janusz Stru¿yna, Nina Sosiñska, £ukasz Su³kowski
Sygnatura:162M/SiM/1207
Kategoria: Rynek Pracy, Zatrudnienie, Wynagrodzenia, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami, Integracja z Unią Europejską
Cena: 47,25 PLN z VAT
      

Kr�tki opis tre�ci:

Wzrost efektywno¶ci i zdobycie trwa³ej przewagi konkurencyjnej stanowi imperatyw dzia³alno¶ci organizacji biznesowych funkcjonuj±cych w gospodarce opartej na wiedzy (GOW) w dynamicznie zmieniaj±cym siê otoczeniu. Nie budzi w±tpliwo¶ci to, ¿e strategiczne zarz±dzanie zasobami ludzkimi (ZZL) przyczynia siê do skutecznego stawienia czo³a tym wyzwaniom. Jednak¿e wykazanie w praktyce wp³ywu ZZL na efektywno¶æ firm i ich pozycjê konkurencyjn± napotyka na ograniczenia. Rzecz w tym, ¿e:
- stosowanie w ró¿nych firmach tych samych praktyk (best practices) o kluczowym znaczeniu dla wzrostu efektywno¶ci organizacji, nie przynosi podobnych rezultatów - nie s± bowiem dostosowane do kontekstu sytuacyjnego;
- praktyki nastawione na wzrost indywidualnej efektywno¶ci pracy nie musz± prowadziæ do wzrostu efektywno¶ci ca³ej organizacji czy jej du¿ych segmentów;
- praktyki nie tworz±ce spójnego systemu w obrêbie ZZL i nie zharmonizowane z innymi obszarami dzia³alno¶ci organizacji równie¿ nie prowadz± do osi±gania trwa³ej przewagi konkurencyjnej;
- ZZL, które nie przyczynia siê do budowy zaanga¿owania pracowników i wzrostu innowacyjno¶ci organizacji, nie wykorzystuje swoich mo¿liwo¶ci wp³ywu na poprawê efektywno¶ci firm i wzmacnianie jej pozycji rynkowej.
Ju¿ tylko wystêpowanie tych zjawisk implikuje konieczno¶æ poszukiwania takich rozwi±zañ w ramach strategicznego ZZL, które bêd± wspieraæ rozwój wysoce efektywnej pracy. W ostatnich dekadach minionego wieku poszukiwania te zaowocowa³y powstaniem szeregu koncepcji, których zbiór okre¶lany jest mianem systemu/ów wysoko efektywnej pracy (High Performance Work Systems - HPWS). W ramach tego zbioru, lub odrêbnie, rozwija siê nurt (High Involvement Work Practices - HIWP) akcentuj±cy zaanga¿owanie pracowników (involvement), rozumiane jako ich w³±czanie czy wspó³uczestnictwo w procesach decyzyjnych i uznawane za czynnik determinuj±cy trwa³y sukces firmy. HPWS akcentuje konieczno¶æ konfiguracji ró¿nych praktyk tworz±cych spójny system ZZL zharmonizowany z innymi obszarami dzia³alno¶ci organizacji, nastawiony na zwiêkszanie efektywno¶ci ca³ej organizacji, którego budowa opiera siê na po³±czeniu podej¶cia kontekstualnego, konfiguracyjnego i najlepszych praktyk. Celem niniejszej ksi±¿ki jest prezentacja ró¿nych podej¶æ do HPWS i praktyk realizowanych zgodnie z logik± systemów wysoko efektywnej pracy, jak te¿ niektórych rozwi±zañ w ramach ZZL, wspomagaj±cych te praktyki. Nale¿y do nich m.in. zwiêkszanie odporno¶ci psychicznej na stres w zwi±zku z ci±g³ymi zmianami itd. Jest to pierwsza ksi±¿ka na polskim rynku po¶wiêcona problematyce wysoko efektywnej pracy. Sk³ada siê ona z czterech czê¶ci:
W czê¶ci I przedstawiono istotê, problemy i determinanty powodzenia systemów wysoce efektywnej pracy, czy systemów opartych na wysokim zaanga¿owaniu.
Czê¶æ II skupiona jest na omówieniu filarów HPWS w organizacji, takich jak: wynagradzanie, dobór i rozwój pracowników, rozwój wiedzy zarz±dzanie ni±, partnerstwo spo³eczne, praca zespo³owa, komunikacja i kultura organizacyjna.
W czê¶ci III podjêto problem pomiaru wp³ywu omawianych systemów na efektywno¶æ firm wraz z prezentacj± wyników badañ nad nim. W tej czê¶ci znale¶æ te¿ mo¿na interesuj±ce opracowanie po¶wiêcone specyfice HPWS w firmach rodzinnych oraz artyku³ przedstawiaj±cy amerykañskie i europejskie do¶wiadczenia w zakresie stosowania omawianych systemów ze wskazaniem na ich odmienno¶ci.
Czê¶æ IV - to g³osy praktyków, wybitnych specjalistów w zakresie ZZL, szefów departamentów ZZL, czy konsultantów. W sze¶ciu rozdzia³ach dziel± siê oni swoimi do¶wiadczeniami i refleksjami na temat sposobów efektywnej realizacji takich filarów HPWS, jak kreowanie kultury odpowiedzialno¶ci za wysok± efektywno¶æ pracy, rozwój (szkolenie, coaching), wynagradzanie za efekty i komunikacja.
Wolno s±dziæ, ¿e wiedza i do¶wiadczenia praktyków stanowi cenne wzbogacenie ksi±¿ki oddawanej do r±k Czytelnika. Oby ros³a liczba takich specjalistów, gotowych do dzielenia siê swoimi do¶wiadczeniami na ³amach tego typu prac, trafiaj±cych nie tylko do innych praktyków, ale i studentów!
Ksi±¿ka ta nie przepisuje jednej recepty dobrej dla ka¿dej firmy. Przeciwnie, uwra¿liwia na konieczno¶æ tworzenia takiej spójnej konfiguracji praktyk ZZL w obrêbie jego g³ównych filarów, która uwzglêdnia kontekst funkcjonowania organizacji oraz buduje spójny system zorientowany na zwiêkszanie efektywno¶ci firmy poprzez kreowanie zaanga¿owania i satysfakcji pracowników. Podej¶cie to u³atwia pomiar wp³ywu ZZL na efektywno¶æ organizacji, co nie jest bez znaczenia dla umocnienia w praktyce strategicznej roli funkcji personalnej.

Stanis³awa Borkowska
z przedmowy

Spis tre�ci

PRZEDMOWA
Czê¶æ I
ISTOTA - PROBLEMY - DETERMINANTY

Rozdzia³ I

Andrzej Wo¼niakowski
KONCEPCJA HIGH PERFORMANCE WORK SYSTEM. ¬RÓD£A I ROZWÓJ
Wstêp
1. Jedna koncepcja HPWS czy wiele koncepcji nie powi±zanych ze sob±?
2. Koncepcja HPWS a ZZL
3. Co naprawdê dzia³a?
4. Dlaczego trudno jest utrzymaæ wysok± efektywno¶æ?
5. Wysoko efektywne praktyki ZZL (High Performance Work Practices - HPWP)
6. W±tpliwo¶ci dotycz±ce HPWS
7. Koncepcja High Performance Organization (HPO)
8. Wysoko efektywne systemy pracy - ró¿ne podejêcia i sposoby my¶lenia
9. Systemowe podej¶cie do efektywnego dzia³ania jako zaleta koncepcji HPWS
10. Wspó³czesna rola koncepcji HPWS w edukacji mened¿erów ZL
Literatura

Rozdzia³ II
Stanis³awa Borkowska
DWIE KONCEPCJE PROEFEKTYWNO¦CIOWEGO ZARZ¡DZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Wprowadzenie
1. Istota i cechy HPWS
2. Systemy ZZL oparte na wysokim wspó³uczestnictwie pracowników
3. Wsparcie zarz±dcze
4. Podsumowanie i kierunki dalszych badañ
Literatura

Rozdzia³ III
Janusz Stru¿yna
HPWS Z PERSPEKTYWY EWOLUCJI
Wprowadzenie
1. Przyczynowa dwuznaczno¶æ
2. ¶cie¿ka zale¿no¶ci
3. Próba praktycznego podsumowania i przysz³e kierunki badañ
Literatura

Czê¶æ II
O KONSTRUKCJI FILARÓW WYSOCE EFEKTYWNEGO ZZL

Rozdzia³ IV

Stanis³awa Borkowska
WYNAGRADZANIE ZA EFEKTY W WYSOCE EFEKTYWNYCH SYSTEMACH ZZL
Uwagi wstêpne
1. Jakie wynagradzanie za efekty?
2. O kryteriach wynagradzania, czyli o profilu ryzyka w systemie wynagrodzeñ
3. Dobór efektów i ich mierników a wynagradzanie
4. Spójno¶æ wynagradzania za efekty z innymi filarami HPWS i HIWP
5. Motywowanie materialne vs niematerialne
6. Konkluzje
Literatura

Rozdzia³ V
Grzegorz Filipowicz, Antoni Ludwiczyñski
DOBÓR I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW W PROCESIE BUDOWY HPWS
1. Dylematy rozumienia koncepcji HPWS
2. W kierunku HPWS - etapy rozwoju organizacyjnego
3. Kilka konkluzji na zakoñczenie
Literatura

Rozdzia³ VI
Dariusz Jemielniak
ZARZ¥DZANIE WIEDZ¥ W POWI¥ZANIU Z HPWS: ZASTOSOWANIE W SPÓ£KACH HIGH-TECH
Wstêp
1. Praca oparta na wiedzy
2. Zarz±dzanie wiedz±
3. Praktyczne zastosowania w bran¿y high-tech
Literatura

Rozdzia³ VII
Jakub Brdulak
ROZWÓJ WIEDZY KLUCZOWYM ELEMENTEM HPWS
1. HPWS a zarz±dzanie wiedz±
2. Rola systemów informacyjnych; przyk³ady z praktyki
3. Zakoñczenie
Literatura

Rozdzia³ VIII
Stanis³aw Rudolf
PARTNERSTWO SPO£ECZNE A HPWS
Wprowadzenie
1. Rola kapita³u spo³ecznego w podnoszeniu efektywno¶ci przedsiêbiorstwa
1.1. Istota kapita³u spo³ecznego
1.2. Uwarunkowania rozwoju kapita³u spo³ecznego
2. Udzia³ pracowników w budowie strategii przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem konferencji poszukiwawczej
2.1. Za³o¿enia konferencji poszukiwawczej
2.2. Proces realizacji konferencji poszukiwawczej
3. Podsumowanie
Literatura

Rozdzia³ IX
Zdzis³aw Jasiñski
PRACA ZESPO£OWA KLUCZOWYM ELEMENTEM WYSOKO EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW PRACY
Wstêp
1. Korzy¶ci z zastosowania pracy zespo³owej
2. Warunki uzyskania wysokiej efektywno¶ci w zespo³owym dzia³aniu
3. Wnioski koñcowe
Literatura

Rozdzia³ X
Roman Rostek
KOMUNIKACJA A HIGH PERFORMANCE WORK SYSTEMS
S³owo wstêpne
1. Komunikacja i budowanie zaanga¿owania
2. Efektywny system przep³ywu informacji
3. Komunikacja a wdra¿anie HPWS
4. Podsumownaie
Literatura

Rozdzia³ XI
Anna Jawor-Joniewicz
KULTUROWE UWARUNKOWANIA WZROSTU ZAANGA¯OWANIA PRACOWNIKÓW W WYSOKO EFEKTYWNYCH SYSTEMACH PRACY
1. Wprowadzenie
2. Wp³yw kultury organizacyjnej na kszta³towanie zaanga¿owania
3. Wzmacnianie zaanga¿owania poprzez komunikacjê
4. Motywowanie poprzez wynagrodzenia
5. Wzmacnianie zaanga¿owania poprzez partycypacjê pracownicz±
6. Motywuj±ca organizacja pracy
7. Zaanga¿owanie w wysoko efektywnych systemach pracy w ¶wietle badañ ¶wiatowych
8. Podsumownaie
Literatura

Czê¶æ III
W PERSPEKTYWIE DALSZYCH BADAÑ

Rozdzia³ XII

£ukasz Sienkiewicz, Barbara Sajkiewicz
PERSPEKTYWA HPWS W POMIARZE EFEKTYWNO¦CI ZARZ¡DZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Wprowadzenie
1. Pomiar efektywno¶ci ZZL
2. Zwi±zek ZZL z wynikami firmy w badaniach
3. Perspektywa HPWS a pomiar efektywno¶ci
4. W±tpliwo¶ci, kwestie sporne i perspektywy dalszych badañ
Za³±cznik
Literatura

Rozdzia³ XIII
Barbara Sajkiewicz
HPWS: DO¦WIADCZENIA ZAGRANICZNE
Wprowadzenie
1. G³ówne cechy HPWS
2. Zastosowanie HPWS: wyniki badañ
3. Kulturowe uwarunkowania stosowania praktyk proefektywno¶ciowych
4. Przyk³ad zastosowania HPWS w praktyce - Xerox Corporation
Literatura

Rozdzia³ XIV
£ukasz Su³kowski
WYSOKO EFEKTYWNE SYSTEMY PRACY W PRZEDSIÊBIORSTWACH RODZINNYCH
Wstêp
1. Istota przedsiêbiorstwa rodzinnego
2. Znaczenie wysoko efektywnych systemów pracy
3. Specyfika zarz±dzania zasobami ludzkimi w biznesach rodzinnych
4. Zastosowanie HPWS w family business
Literatura

Rozdzia³ XV
Katarzyna Kloskowska-Kustosz, Katarzyna Lorenc
ODPORNO¦Æ PSYCHICZNA A WYSOKO EFEKTYWNE SYSTEMY PRACY
Wprowadzenie
1. ¬ród³a odporno¶ci psychicznej
2. Znaczenie odporno¶ci psychicznej dla efektywno¶ci pracy
2.1. Podej¶cie do wyzwañ
2.2. Poczucie wp³ywu
2.3. Zaanga¿owanie
2.4. Pewno¶æ siebie
3. Badanie odporno¶ci psychicznej pracowników w Wielkiej Brytanii
4. Badania polskie
5. Aplikacje w biznesie
5.1. Rekrutacja i selekcja
5.2. Sukcesja
5.3. Monitoring
5.4. Rozwój
5.5. Zarz±dzanie zmianami w ¶wietle wiedzy o odporno¶ci psychicznej
5.6. Zarz±dzanie zespo³em z wysok± odporno¶cia psychiczn±
5.7. Firmy z wysok± odporno¶cia psychiczn±
6. Podsumowanie
Literatura

Czê¶æ IV
G£OS PRAKTYKÓW

Rozdzia³ XVI

Katarzyna Pa³amarz
¯RÓD£A WYSOKIEJ EFEKTYWNO¦CI I METODY JEJ OSI¥GANIA
Wprowadzenie
1. Trzy filary osi±gania dobrych efektów
2. Rola kierownictwa w tworzeniu wysoko efektywnego ¶rodowiska pracy
3. Rola talentów w rozwijaniu wysoko efektywnego ¶rodowiska pracy
4. Na koniec
Literatura

Rozdzia³ XVII
Tomasz Rostkowski
BENCHMARKING A EFEKTYWNO¦Æ ORGANIZACJI
Wprowadzenie
1. Benchmarking - istota i znaczenie
2. Zakres badañ benchmarkowych
3. Encyklopedia HR
4. Podsumowanie
Literatura
Rozdzia³ XVIII
Kazimierz Sedlak
BANK PREMII JAKO NARZÊDZIE ZWIÊKSZAJ¥CE EFEKTYWNO¦Æ SYSTEMÓW WYNAGRODZEÑ
Wprowadzenie
1. Istota i zasady funkcjonowania banku premii
2. Bank premii a HPWS
3. "Negatywny bonus" s³abo¶ci± banku premii?
4. Podsumowanie
Literatura

Rozdzia³ XIX
Jolanta Porêbska
KOMUNIKACJA FILAREM HPWS
Wstêp
1. Dzia³ania usprawniaj±ce pracê
2. Co i po co pracownicy musz± wiedzieæ i rozumieæ?
3. Komunikacja narzêdziem wzmacniania zaanga¿owania
4. Istota dostêpu do kluczowych informacji
5. Zalety otwartej komunikacji
6. Wyzwania dla osób zarz±dzaj±cych
7. Narzêdzia wykorzystywane w efektywnych systemach komunikacji
8. Uwagi koñcowe
Literatura

Rozdzia³ XX
Nina Sosiñska
JAK ZWIÊKSZAÆ EFEKTYWNO¦Æ PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH?
Wprowadzenie
1. Determinanty sukcesu szkoleñ
2. Etapy procesu szkoleniowego
3. Jak dokonywaæ oceny projektów szkoleniowych?
Literatura

Rozdzia³ XXI
Jolanta Sielecka
COACHING GRUPOWY SKUTECZN¥ METOD¥ ROZWOJU ZAWODOWEGO
Wprowadzenie
1. Coaching grupowy odpowiedzi± na szybkie zmiany w organizacji
2. Ogólnie o coachingu
3. Coaching grupowy
3.1. Co jest wa¿ne w coachingu grupowym?
3.2. Jak mo¿na zbudowaæ efektywne ¶rodowisko pracy w grupie coachingowej?
3.3. Kompetencje coacha grupowego
3.4. Jakie korzy¶ci przynosi coaching grupowy
4. Podsumowanie
Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2007, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-06-8

Format, liczba stron, oprawa

B 5, 266 stron, mi�kka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W  INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
ZZL 6/2015
ZZL 5/2015
ZZL 3-4/2015
ZZL 2/2015
ZZL 1/2015
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Paďż˝stwo, uprzejmie informujemy, ďż˝e w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsďż˝ugi Ksiďż˝garni Internetowej. Jeďż˝li nie wyraďż˝ają Paďż˝stwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyďż˝ączaďż˝ zapisywania plikďż˝w cookies dla ksiďż˝garni, poniewaďż˝ uniemoďż˝liwi to korzystanie z koszyka zakupďż˝w.   

   Zgadzam siďż˝         Polityka cookies

Polityka cookies