STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY
Tytuł:SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY
Autor:Stanisława Borkowska (red.), Jakub Brdulak, Grzegorz Filipowicz, Zdzisław Jasiński, Anna Jawor-Joniewicz, Dariusz Jemielniak, Katarzyna Kloskowska-Kustosz, Katarzyna Lorenc, Antoni Ludwiczyński, Katarzyna Pałamarz, Jolanta Porębska, Roman Rostek, Stanisław Rudolf, Barbara Sajkiewicz, Tomasz Rostkowski, Kazimierz Sedlak, Jolanta Sielecka, Łukasz Sienkiewicz, Andrzej Woźniakowski, Janusz Strużyna, Nina Sosińska, Łukasz Sułkowski
Sygnatura:162M/SiM/1207
Kategoria: Rynek Pracy, Zatrudnienie, Wynagrodzenia, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami, Integracja z Unią Europejską
Cena: 47,25 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Wzrost efektywności i zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej stanowi imperatyw działalności organizacji biznesowych funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy (GOW) w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Nie budzi wątpliwości to, że strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) przyczynia się do skutecznego stawienia czoła tym wyzwaniom. Jednakże wykazanie w praktyce wpływu ZZL na efektywność firm i ich pozycję konkurencyjną napotyka na ograniczenia. Rzecz w tym, że:
- stosowanie w różnych firmach tych samych praktyk (best practices) o kluczowym znaczeniu dla wzrostu efektywności organizacji, nie przynosi podobnych rezultatów - nie są bowiem dostosowane do kontekstu sytuacyjnego;
- praktyki nastawione na wzrost indywidualnej efektywności pracy nie muszą prowadzić do wzrostu efektywności całej organizacji czy jej dużych segmentów;
- praktyki nie tworzące spójnego systemu w obrębie ZZL i nie zharmonizowane z innymi obszarami działalności organizacji również nie prowadzą do osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej;
- ZZL, które nie przyczynia się do budowy zaangażowania pracowników i wzrostu innowacyjności organizacji, nie wykorzystuje swoich możliwości wpływu na poprawę efektywności firm i wzmacnianie jej pozycji rynkowej.
Już tylko występowanie tych zjawisk implikuje konieczność poszukiwania takich rozwiązań w ramach strategicznego ZZL, które będą wspierać rozwój wysoce efektywnej pracy. W ostatnich dekadach minionego wieku poszukiwania te zaowocowały powstaniem szeregu koncepcji, których zbiór określany jest mianem systemu/ów wysoko efektywnej pracy (High Performance Work Systems - HPWS). W ramach tego zbioru, lub odrębnie, rozwija się nurt (High Involvement Work Practices - HIWP) akcentujący zaangażowanie pracowników (involvement), rozumiane jako ich włączanie czy współuczestnictwo w procesach decyzyjnych i uznawane za czynnik determinujący trwały sukces firmy. HPWS akcentuje konieczność konfiguracji różnych praktyk tworzących spójny system ZZL zharmonizowany z innymi obszarami działalności organizacji, nastawiony na zwiększanie efektywności całej organizacji, którego budowa opiera się na połączeniu podejścia kontekstualnego, konfiguracyjnego i najlepszych praktyk. Celem niniejszej książki jest prezentacja różnych podejść do HPWS i praktyk realizowanych zgodnie z logiką systemów wysoko efektywnej pracy, jak też niektórych rozwiązań w ramach ZZL, wspomagających te praktyki. Należy do nich m.in. zwiększanie odporności psychicznej na stres w związku z ciągłymi zmianami itd. Jest to pierwsza książka na polskim rynku poświęcona problematyce wysoko efektywnej pracy. Składa się ona z czterech części:
W części I przedstawiono istotę, problemy i determinanty powodzenia systemów wysoce efektywnej pracy, czy systemów opartych na wysokim zaangażowaniu.
Część II skupiona jest na omówieniu filarów HPWS w organizacji, takich jak: wynagradzanie, dobór i rozwój pracowników, rozwój wiedzy zarządzanie nią, partnerstwo społeczne, praca zespołowa, komunikacja i kultura organizacyjna.
W części III podjęto problem pomiaru wpływu omawianych systemów na efektywność firm wraz z prezentacją wyników badań nad nim. W tej części znaleść też można interesujące opracowanie poświęcone specyfice HPWS w firmach rodzinnych oraz artykuł przedstawiający amerykańskie i europejskie doświadczenia w zakresie stosowania omawianych systemów ze wskazaniem na ich odmienności.
Część IV - to głosy praktyków, wybitnych specjalistów w zakresie ZZL, szefów departamentów ZZL, czy konsultantów. W sześciu rozdziałach dzielą się oni swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat sposobów efektywnej realizacji takich filarów HPWS, jak kreowanie kultury odpowiedzialności za wysoką efektywność pracy, rozwój (szkolenie, coaching), wynagradzanie za efekty i komunikacja.
Wolno sądzić, że wiedza i doświadczenia praktyków stanowi cenne wzbogacenie książki oddawanej do rąk Czytelnika. Oby rosła liczba takich specjalistów, gotowych do dzielenia się swoimi doświadczeniami na łamach tego typu prac, trafiających nie tylko do innych praktyków, ale i studentów!
Książka ta nie przepisuje jednej recepty dobrej dla każdej firmy. Przeciwnie, uwrażliwia na konieczność tworzenia takiej spójnej konfiguracji praktyk ZZL w obrębie jego głównych filarów, która uwzględnia kontekst funkcjonowania organizacji oraz buduje spójny system zorientowany na zwiększanie efektywności firmy poprzez kreowanie zaangażowania i satysfakcji pracowników. Podejście to ułatwia pomiar wpływu ZZL na efektywność organizacji, co nie jest bez znaczenia dla umocnienia w praktyce strategicznej roli funkcji personalnej.

Stanisława Borkowska
z przedmowy

Spis treści

PRZEDMOWA
Część I
ISTOTA - PROBLEMY - DETERMINANTY

Rozdział I

Andrzej Woźniakowski
KONCEPCJA HIGH PERFORMANCE WORK SYSTEM. ŹRÓDŁA I ROZWÓJ
Wstęp
1. Jedna koncepcja HPWS czy wiele koncepcji nie powiązanych ze sobą?
2. Koncepcja HPWS a ZZL
3. Co naprawdę działa?
4. Dlaczego trudno jest utrzymać wysoką efektywność?
5. Wysoko efektywne praktyki ZZL (High Performance Work Practices - HPWP)
6. Wątpliwości dotyczące HPWS
7. Koncepcja High Performance Organization (HPO)
8. Wysoko efektywne systemy pracy - różne podejęcia i sposoby myślenia
9. Systemowe podejście do efektywnego działania jako zaleta koncepcji HPWS
10. Współczesna rola koncepcji HPWS w edukacji menedżerów ZL
Literatura

Rozdział II
Stanisława Borkowska
DWIE KONCEPCJE PROEFEKTYWNOŚCIOWEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Wprowadzenie
1. Istota i cechy HPWS
2. Systemy ZZL oparte na wysokim współuczestnictwie pracowników
3. Wsparcie zarządcze
4. Podsumowanie i kierunki dalszych badań
Literatura

Rozdział III
Janusz Strużyna
HPWS Z PERSPEKTYWY EWOLUCJI
Wprowadzenie
1. Przyczynowa dwuznaczność
2. ścieżka zależności
3. Próba praktycznego podsumowania i przyszłe kierunki badań
Literatura

Część II
O KONSTRUKCJI FILARÓW WYSOCE EFEKTYWNEGO ZZL

Rozdział IV

Stanisława Borkowska
WYNAGRADZANIE ZA EFEKTY W WYSOCE EFEKTYWNYCH SYSTEMACH ZZL
Uwagi wstępne
1. Jakie wynagradzanie za efekty?
2. O kryteriach wynagradzania, czyli o profilu ryzyka w systemie wynagrodzeń
3. Dobór efektów i ich mierników a wynagradzanie
4. Spójność wynagradzania za efekty z innymi filarami HPWS i HIWP
5. Motywowanie materialne vs niematerialne
6. Konkluzje
Literatura

Rozdział V
Grzegorz Filipowicz, Antoni Ludwiczyński
DOBÓR I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW W PROCESIE BUDOWY HPWS
1. Dylematy rozumienia koncepcji HPWS
2. W kierunku HPWS - etapy rozwoju organizacyjnego
3. Kilka konkluzji na zakończenie
Literatura

Rozdział VI
Dariusz Jemielniak
ZARZĽDZANIE WIEDZĽ W POWIĽZANIU Z HPWS: ZASTOSOWANIE W SPÓŁKACH HIGH-TECH
Wstęp
1. Praca oparta na wiedzy
2. Zarządzanie wiedzą
3. Praktyczne zastosowania w branży high-tech
Literatura

Rozdział VII
Jakub Brdulak
ROZWÓJ WIEDZY KLUCZOWYM ELEMENTEM HPWS
1. HPWS a zarządzanie wiedzą
2. Rola systemów informacyjnych; przykłady z praktyki
3. Zakończenie
Literatura

Rozdział VIII
Stanisław Rudolf
PARTNERSTWO SPOŁECZNE A HPWS
Wprowadzenie
1. Rola kapitału społecznego w podnoszeniu efektywności przedsiębiorstwa
1.1. Istota kapitału społecznego
1.2. Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego
2. Udział pracowników w budowie strategii przedsiębiorstwa z wykorzystaniem konferencji poszukiwawczej
2.1. Założenia konferencji poszukiwawczej
2.2. Proces realizacji konferencji poszukiwawczej
3. Podsumowanie
Literatura

Rozdział IX
Zdzisław Jasiński
PRACA ZESPOŁOWA KLUCZOWYM ELEMENTEM WYSOKO EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW PRACY
Wstęp
1. Korzyści z zastosowania pracy zespołowej
2. Warunki uzyskania wysokiej efektywności w zespołowym działaniu
3. Wnioski końcowe
Literatura

Rozdział X
Roman Rostek
KOMUNIKACJA A HIGH PERFORMANCE WORK SYSTEMS
Słowo wstępne
1. Komunikacja i budowanie zaangażowania
2. Efektywny system przepływu informacji
3. Komunikacja a wdrażanie HPWS
4. Podsumownaie
Literatura

Rozdział XI
Anna Jawor-Joniewicz
KULTUROWE UWARUNKOWANIA WZROSTU ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W WYSOKO EFEKTYWNYCH SYSTEMACH PRACY
1. Wprowadzenie
2. Wpływ kultury organizacyjnej na kształtowanie zaangażowania
3. Wzmacnianie zaangażowania poprzez komunikację
4. Motywowanie poprzez wynagrodzenia
5. Wzmacnianie zaangażowania poprzez partycypację pracowniczą
6. Motywująca organizacja pracy
7. Zaangażowanie w wysoko efektywnych systemach pracy w świetle badań światowych
8. Podsumownaie
Literatura

Część III
W PERSPEKTYWIE DALSZYCH BADAŃ

Rozdział XII

Łukasz Sienkiewicz, Barbara Sajkiewicz
PERSPEKTYWA HPWS W POMIARZE EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Wprowadzenie
1. Pomiar efektywności ZZL
2. Związek ZZL z wynikami firmy w badaniach
3. Perspektywa HPWS a pomiar efektywności
4. Wątpliwości, kwestie sporne i perspektywy dalszych badań
Załącznik
Literatura

Rozdział XIII
Barbara Sajkiewicz
HPWS: DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
Wprowadzenie
1. Główne cechy HPWS
2. Zastosowanie HPWS: wyniki badań
3. Kulturowe uwarunkowania stosowania praktyk proefektywnościowych
4. Przykład zastosowania HPWS w praktyce - Xerox Corporation
Literatura

Rozdział XIV
Łukasz Sułkowski
WYSOKO EFEKTYWNE SYSTEMY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH RODZINNYCH
Wstęp
1. Istota przedsiębiorstwa rodzinnego
2. Znaczenie wysoko efektywnych systemów pracy
3. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w biznesach rodzinnych
4. Zastosowanie HPWS w family business
Literatura

Rozdział XV
Katarzyna Kloskowska-Kustosz, Katarzyna Lorenc
ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA A WYSOKO EFEKTYWNE SYSTEMY PRACY
Wprowadzenie
1. Źródła odporności psychicznej
2. Znaczenie odporności psychicznej dla efektywności pracy
2.1. Podejście do wyzwań
2.2. Poczucie wpływu
2.3. Zaangażowanie
2.4. Pewność siebie
3. Badanie odporności psychicznej pracowników w Wielkiej Brytanii
4. Badania polskie
5. Aplikacje w biznesie
5.1. Rekrutacja i selekcja
5.2. Sukcesja
5.3. Monitoring
5.4. Rozwój
5.5. Zarządzanie zmianami w świetle wiedzy o odporności psychicznej
5.6. Zarządzanie zespołem z wysoką odpornościa psychiczną
5.7. Firmy z wysoką odpornościa psychiczną
6. Podsumowanie
Literatura

Część IV
GŁOS PRAKTYKÓW

Rozdział XVI

Katarzyna Pałamarz
ŻRÓDŁA WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI I METODY JEJ OSIĽGANIA
Wprowadzenie
1. Trzy filary osiągania dobrych efektów
2. Rola kierownictwa w tworzeniu wysoko efektywnego środowiska pracy
3. Rola talentów w rozwijaniu wysoko efektywnego środowiska pracy
4. Na koniec
Literatura

Rozdział XVII
Tomasz Rostkowski
BENCHMARKING A EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI
Wprowadzenie
1. Benchmarking - istota i znaczenie
2. Zakres badań benchmarkowych
3. Encyklopedia HR
4. Podsumowanie
Literatura
Rozdział XVIII
Kazimierz Sedlak
BANK PREMII JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZAJĽCE EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW WYNAGRODZEŃ
Wprowadzenie
1. Istota i zasady funkcjonowania banku premii
2. Bank premii a HPWS
3. "Negatywny bonus" słabością banku premii?
4. Podsumowanie
Literatura

Rozdział XIX
Jolanta Porębska
KOMUNIKACJA FILAREM HPWS
Wstęp
1. Działania usprawniające pracę
2. Co i po co pracownicy muszą wiedzieć i rozumieć?
3. Komunikacja narzędziem wzmacniania zaangażowania
4. Istota dostępu do kluczowych informacji
5. Zalety otwartej komunikacji
6. Wyzwania dla osób zarządzających
7. Narzędzia wykorzystywane w efektywnych systemach komunikacji
8. Uwagi końcowe
Literatura

Rozdział XX
Nina Sosińska
JAK ZWIĘKSZAĆ EFEKTYWNOŚĆ PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH?
Wprowadzenie
1. Determinanty sukcesu szkoleń
2. Etapy procesu szkoleniowego
3. Jak dokonywać oceny projektów szkoleniowych?
Literatura

Rozdział XXI
Jolanta Sielecka
COACHING GRUPOWY SKUTECZNĽ METODĽ ROZWOJU ZAWODOWEGO
Wprowadzenie
1. Coaching grupowy odpowiedzią na szybkie zmiany w organizacji
2. Ogólnie o coachingu
3. Coaching grupowy
3.1. Co jest ważne w coachingu grupowym?
3.2. Jak można zbudować efektywne środowisko pracy w grupie coachingowej?
3.3. Kompetencje coacha grupowego
3.4. Jakie korzyści przynosi coaching grupowy
4. Podsumowanie
Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2007, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-06-8

Format, liczba stron, oprawa

B 5, 266 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies