STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
POLITYKA ZDROWOTNA WOBEC DOSTĘPNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ, WYKLUCZENIA ORAZ NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU
Tytuł:POLITYKA ZDROWOTNA WOBEC DOSTĘPNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ, WYKLUCZENIA ORAZ NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU
Autor:Stanisława Golinowska (red.), Cezary W. Włodarczyk, Iwona Kowalska, Anna Makrzycka, Łukasz Fyderek, Agnieszka Sowa
Sygnatura:163M/PBZ/1307
Kategoria: Polityka Społeczna, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne
Cena: 52,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

W latach 90 Instytut wydał dwie duże prace "Polska bieda" oraz "Polska bieda II", które zawierały wyniki podstawowych rozpoznań o charakterze ilościowym. Porządkowały one pomiar ubóstwa oraz rekomendowały stosowanie sprawdzonych i uzgodnionych z GUS podejść i wskaźników. Ugruntowały sposób podawania oraz ciągłość informacji o skali i głębokości ubóstwa w Polsce. Wpłynęły też na uwzględnianie w polityce społecznej trafniejszych metod zwalczania ubóstwa i pomocy ubogim. Po wejściu Polski do UE badania nad ubóstwem nabrały nowej dynamiki. Komisja Europejska oraz Eurostat proponują rozszerzenie kategorii ubóstwa o wykluczenie społeczne, wprowadzenie w szerszym zakresie badań panelowych, łączenie metod ilościowych z jakościowymi oraz postulują nowe wskaźniki pomiaru. Ponadto zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego stało się celem strategii polityki społecznej UE, realizowanej wspólnie z krajami członkowskimi. Jednocześnie zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego nabrało wyrazistości, głównie w związku z trudnym rynkiem pracy, jaki pod koniec lat 90. zaczął się w Polsce kształtować.
Problem nierówności zdrowia i ubóstwa zdrowotnego nie stanowił w Polsce dostatecznie pogłębionego tematu ogólnopolskich badań społeczno-epidemiologicznych, chociaż podejmowany był odcinkowo i w odniesieniu do wybranych grup. Jedną z przyczyn był niewątpliwie brak danych o populacji w przekroju wykształcenia, pozycji na rynku pracy oraz zamożności. Tymczasem istnieje wiele argumentów i badań prowadzonych w innych krajach, wskazujących na potrzebę wnikliwszego zajęcia się tym zagadnieniem. Istotnym powodem jest dostrzeganie ograniczeń modelu biomedycznego w programach zdrowotnych oraz coraz częstszy powrót do analizy wpływu zmiennych społecznych. W związku z tym niejednokrotnie stawia się pytanie, czy wartość równego dostępu do zdrowia jest respektowana w praktyce działań politycznych, bo deklaracje są tu jednoznaczne. Równe prawo do wysokiego standardu zdrowia fizycznego i psychicznego traktowane jest jedno z praw człowieka, zapisywane w podstawowych dokumentach międzynarodowych. W Unii Europejskiej równość dostępu do opieki zdrowotnej i wyrównany status zdrowotny stanowi jeden z elementów tego, co nazywamy Europejskim Modelem Społecznym.
Ubóstwo w kontekście zdrowia analizuje się dwukierunkowo. Z jednej strony zakłada się, że zdrowie warunkuje możliwości rozwojowe człowieka. Słabe zdrowie może je pogarszać i przyczyniać się do ubóstwa a nawet wykluczenia społecznego, a dobre zwiększać szanse na godne i długie życie. Dlatego poszukuje się dowodu na to, że inwestując w zdrowie inwestujemy także w kapitał ludzki. Z drugiej strony przyjmuje się, że ubóstwo może być przyczyną słabego zdrowia, a dobre warunki życia i dobry status społeczny idą w parze z lepszym zdrowiem, które traktuje się jako cel rozwoju. Niezależnie od przyjętego paradygmatu badawczego, analizy statusu zdrowotnego i dostępu do opieki zdrowotnej weszły do kanonu badań nad warunkami życia populacji.
W ramach projektu "Bieda III" dokonano rozpoznania nierówności dostępu opieki zdrowotnej w perspektywie prawno-instytucjonalnej, przeanalizowano programy polityki zdrowotnej formułowane na różnych szczeblach decyzyjnych oraz przeprowadzono analizę uwarunkowań społecznych statusu zdrowotnego na podstawie badań GUS w zakresie samooceny stanu zdrowia populacji. Wyniki analiz mają charakter wstępny; są to niekiedy nadal tylko hipotezy, ale zwracają uwagę na niebezpieczeństwo przenoszenia nierówności społecznych na nierówności zdrowia. Niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia i związana z tym deprecjacja zasobów sektora zdrowotnego przesłania inne problemy. Jednak rozwiązania postulowane w celu poprawy funkcjonowania całego systemu i różnych rodzajów placówek zdrowotnych nie powinny dokonywać się kosztem zmniejszania dostępu do opieki zdrowotnej i wzrostu nierówności zdrowia.

Spis treści

WPROWADZENIE - KONCEPCJA BADANIA I PREZENTOWANEJ PUBLIKACJI

Rozdział 1
SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZDROWIA. PODEJŚCIA BADAWCZE
Wprowadzenie
1. Zdrowie i nierówności w zdrowiu
2. Uwarunkowania nierówności w stanie zdrowia
2.1. U podstaw badań nierówności zdrowia - Raport Blacka
2.2. Warunki bytu a stan zdrowia
2.3. Kulturowe i behawioralne uwarunkowania stanu zdrowia
2.4. Uwarunkowania psychospołeczne stanu zdrowia
2.5. Stan zdrowia a cykl życia
2.6. Stan zdrowia a system opieki zdrowotnej Wnioski

Rozdział 2
POLITYKA ZDROWOTNA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
1. Wykluczenie społeczne a zdrowie - kierunki zależności
2. Polityka zdrowotna
3. Grupy upośledzone i szczególnie upośledzone
4. System zdrowotny
5. Programy interwencji
Podsumowanie i wnioski

Rozdział 3
REFORMOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W KONTEKŚCIE PROBLEMU RÓWNOŚCI DOSTĘPU OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZWALCZANIA NIERÓWNOŚCI ZDROWIA W POLSCE
1. Reformowanie opieki zdrowotnej
1.1. Pierwsza faza reformy
1.2. Druga faza reformy
2. Nowy kształt NFZ
3. Próby oddłużenia
4. Niektóre nowe idee reformatorskie: sieć szpitali
5. Wnioski
6. Komentarze końcowe

Rozdział 4
PROBLEMY DOSTĘPNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ
W AKTACH PRAWNYCH
1. Dostęp do świadczeń zdrowotnych w aktach prawnych w świetle zasad Konstytucji RP
2. Uprawnieni do świadczeń z tytułu ubezpieczenia - zakres podmiotowy
2.1. Zmiany kategorii osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia w kolejnych nowelizacjach
3. Zakres przedmiotowy - koszyk świadczeń
4. Pozaubezpieczeniowe źródła uprawnień do świadczeń - regulacje odrębne
5. świadczenia w zakładzie pracy
6. Dostęp do leków
7. Współpłacenie
8. Wnioski

Rozdział 5
DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W REGULACJACH MINISTERSTWA ZDROWIA
1. Świadczenia finansowane z budżetu państwa
2. Badania lekarskie, świadczenia lecznicze, środki farmaceutyczne
3. Profilaktyka
3.1. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych
4. Choroby, niepełnosprawność, zasiłek pielęgnacyjny, rehabilitacja lecznicza
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo pracy
6. Koszyk świadczeń gwarantowanych w stomatologii
7. Dostęp do leków
8. Poziom wynagrodzeń jako potencjalny czynnik ograniczenia dostępu
9. Decyzje w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów jako uwarunkowanie podażowe
10. Grupy narażone na bariery w dostępie do świadczeń: kobiety, kobiety w ciąży, dzieci, nieletni, młodzież
11. Ochrona zdrowia psychicznego
12. świadczenia zdrowotne w lecznictwie odwykowym alkoholików, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
13. Uchodźcy, cudzoziemcy
14. Kolejki
15. Wnioski

Rozdział 6
PROBLEMY DOSTĘPNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRATEGIACH
I PROGRAMACH NARODOWYCH
1. Programy ogólnokrajowe
1.1. Narodowy Program Zdrowia
1.2 Strategiczne i operacyjne cele rozwoju ochrony zdrowia zawarte w Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013
1.3. Dostęp do leków
1.4. Programy Zdrowotne Ministerstwa Zdrowia o charakterze interwencyjnym
2. Strategie wspólne z UE
2.1. Narodowa Strategia Integracji Społecznej
2.2. Krajowy program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006-2008"
3. Wnioski końcowe
4. Rekomendacje

Rozdział 7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU NIERÓWNOŚCI DOSTĘPU ORAZ ZDROWIA W PLANACH I STRATEGIACH WOJEWÓDZKICH
1. Charakterystyka regionalnych strategii i planów zdrowotnych
2. Wnioski
3. Rekomendacje

Rozdział 8
FAKTY STATYSTYCZNE O DOSTĘPNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Wprowadzenie
1. Kadry
2. Opieka stacjonarna
3. Opieka ambulatoryjna
4. Dostęp do leków
5. Dostęp do profilaktyki
6. Zasoby finansowe
7. Wnioski

Rozdział 9
NIERÓWNOŚCI ZDROWIA. ANALIZA WPŁYWU ZMIENNYCH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
Wprowadzenie
1. Metoda badawcza
2. Miary i wskaźniki stosowane w badaniach nierówności stanu zdrowia
2.1. Syntetyczne wskaźniki umieralności i trwania życia
2.2. Zachorowalność na gruźlicę
2.3. Subiektywne miary stanu zdrowia
3. Analiza jednostkowa czynników wpływających na subiektywną ocenę stanu zdrowia w Polsce
4. Podsumowanie i wnioski
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ DOKUMENTÓW PRAWNYCH
DOKUMENTY PLANISTYCZNE, PROGRAMY, STRATEGIE I INNE
Załącznik
ZMIANY ZAKRESU PODMIOTOWEGO REGULACJI USTAWOWYCH DOTYCZĽCYCH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2007, seria "Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych"

ISSN

1507-9163

Format, liczba stron, oprawa

A4, 217 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies