STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
DYLEMATY POLSKIEGO RYNKU PRACY
Tytuł:DYLEMATY POLSKIEGO RYNKU PRACY
Autor:Elżbieta Kryńska
Sygnatura:110E/SiM/1403
Kategoria: Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne, Dialog Społeczny, Migracje, Rynek Pracy, Zarządzanie czasem Pracy, Integracja z Unią Europejską
Cena: 25,20 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

W opracowaniu wyodrębniono sześć obszarów tworzących dylematy polskiego rynku pracy u progu integracji z Unią Europejską: polityki gospodarczej, polityki rynku pracy, zmian strukturalnych w gospodarce i polityki strukturalnej, wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, procesów konkurencyjnych na rynku pracy oraz emigracji zarobkowej. Wybór tych zagadnień ma charakter subiektywny i nie pretenduje do ujęcia całościowego. Jest wynikiem wieloletnich prac badawczych autorki, prowadzonych w zakresie analiz wpływu procesu integracji europejskiej na rynki pracy krajów członkowskich i krajów do tego członkostwa aspirujących, w szczególności Polski. Zasadniczym celem niniejszej monografii jest identyfikacja głównych dylematów polskiego rynku pracy w przededniu integracji z Unią Europejską, ich kontekstu teoretycznego i uwarunkowań wynikających z dotychczasowych doświadczeń krajów członkowskich. Podstawą analiz prowadzonych w pracy jest dorobek teoretyczny, zgromadzony w literaturze przedmiotu, oraz dane statystyczne dotyczące wybranych aspektów funkcjonowania rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Dane te umożliwiły dokonanie analiz komparatywnych, pozwalających określić dystans, jaki dzieli polski rynek pracy od unijnego lub/i krajów członkowskich w omawianych tu sześciu obszarach. Monografia składa się - poza Słowem wstępnym - z sześciu rozdziałów, Podsumowania i Aneksu. W kolejnych rozdziałach pracy na podstawie analiz teoretycznych i empirycznych dokonano identyfikacji podstawowych dylematów w wymienionych wyżej obszarach. Rozdziały te zawierają również sugestie wyborów rozwiązań - z jednej strony - dążących do równoważenia polskiego rynku pracy, a z drugiej - uwzględniających potrzeby sprostania warunkom unijnym. W Podsumowaniu znajduje się syntetyczne zestawienie dylematów polskiego rynku pracy wskazanych i omówionych w poszczególnych obszarach. Aneks zawiera informacje o sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach 1990-2000, syntetyczną analizę porównawczą z sytuacją na rynku pracy w Unii Europejskiej w końcu lat dziewięćdziesiątych oraz perspektywy polskiego rynku pracy.

Spis treści

Słowo wstępne
Rozdział I
POLITYKA GOSPODARCZA
1. Wprowadzenie
2. Polityka gospodarcza we Wspólnotach Europejskich
2.1. Ramy i uwarunkowania
2.2. Polityka handlowa
2.3. Polityka rolna
2.4. Polityka regionalna
2.5. Polityka budżetowa (podatkowa i wydatków budżetowych)
2.6. Polityka pieniężna
3. Doświadczenia Hiszpanii, Irlandii, Grecji i Portugalii
3.1. Podstawowe zjawiska na rynku pracy
3.2. Wpływ integracji na gospodarkę i rynek pracy
4. Wnioski dla Polski
Rozdział II
POLITYKA RYNKU PRACY
1. Wprowadzenie
2. Polityka rynku pracy we Wspólnotach Europejskich
3. Polityka rynku pracy w Polsce
3.1. Rynek pracy w polityce gospodarczej
3.1.1. Polityka budżetowa (fiskalna)
3.1.2. Polityka pieniężna
3.1.3. Polityka cenowo-dochodowa
3.1.4. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą
3.1.5. Konkluzje
3.2. Bezpośrednie oddziaływanie na rynek pracy
3.2.1. Programy rynku pracy
3.2.2. Aktywne programy polityki rynku pracy
3.2.3. Uwaga końcowa
4. Aktywne programy polityki rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Analiza porównawcza
5. Miejsce i kształt polityki rynku pracy w Polsce w przyszłości
Rozdział III
ZMIANY STRUKTURALNE W GOSPODARCE I POLITYKA TRUKTURALNA
1. Wprowadzenie
2. Zmiany struktury własnościowej
2.1. Pracujący w sektorze publicznym i prywatnym
2.1.1. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
2.1.2. Prywatyzacja założycielska
2.2. Podsumowanie
3. Zmiany struktury przedmiotowej (rodzajowej)
3.1. Struktura pracujących według sektorów gospodarki
3.2. Struktura pracujących według dziedzin działalności
3.3. Struktura pracujących w przemyśle
3.4. Struktura pracujących w usługach
3.5. Konkluzje
4. Wnioski dla polityki strukturalnej
Rozdział IV
WYKORZYSTANIE ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY
1. Wprowadzenie
2. Interpretacja pojęć kluczowych
3. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Analiza porównawcza
3.1. Praca w niepełnym wymiarze czasu
3.2. Praca dorywcza
3.3. Praca w więcej niż jednym miejscu
3.4. Praca na rachunek własny
3.5. Praca w domu oraz telepraca
3.6. Podsumowanie
4. Konsekwencje rozwoju elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy
Rozdział V
PROCESY KONKURENCYJNE NA RYNKU PRACY
1. Wprowadzenie
2. Konkurencja na podażowej stronie rynku pracy
2.1. Detereminanty podażowe - ujęcie teorii kapitału ludzkiego
2.2. Determinanty popytowe
2.3. Mobilność edukacyjna i zawodowa zasobów pracy
2.4. Dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
2.5. Uwaga końcowa
3. Konkurencja na popytowej stronie rynku pracy
3.1. Przedsiębiorcy na rynku pracy
3.2. Nakłady przedsiębiorstw na utrzymanie i powiększanie przewagi konkurencyjnej
3.3. Sytuacja przedsiębiorstw polskich
3.4. Konkluzje
Rozdział VI
EMIGRACJA ZAROBKOWA
1. Wprowadzenie
2. Przyczyny i skutki emigracji zarobkowej
3. Emigracja stała Polaków
4. Okresowa emigracja zarobkowa Polaków
4.1. Rzeczywista okresowa emigracja zarobkowa
4.2. Potencjalne okresowe emigracje zarobkowe
5. Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji - próba projekcji
Podsumowanie
Aneks
Sytuacja na rynku pracy w Polsce
1. Zatrudnienie
2. Zatrudnienie a wzrost gospodarczy
3. Bezrobocie
4. Uwarunkowania demograficzne
5. Syntetyczna analiza komparatywna sytuacji na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej
6. Perspektywy polskiego rynku pracy
WYKAZ LITERATURY CYTOWANEJ
ŹRÓDŁA STATYSTYCZNE

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2003, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-25-1

Format, liczba stron, oprawa

B5, 184 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies