STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się

CZASOPISMA

KARTA NUMERU

Numer/rok:Nr 1/2016
Autorzy artykułów:Włodzimierz Świątek, Olena Shelest, Kamil Mroczka, Aldona Podgórniak-Krzykacz, Magdalena Kalisiak-Mędelska, Dorota Wiśniewska-Juszczak, Maciej Mikucki, Małgorzata Grabus, Marta Rogowska, Joanna Samul, Maja Zagórna-Goplańska, Agnieszka Gawlik, Agnieszka Lipińska-Grobelny, Przedsiębiorczość a jakość życia, Katarzyna Gadomska-Lila , Jacek Woźniak , Ewa Wyglądała, Barbara Sajkiewicz
Sygnatura:ZZL 1/2016
Cena: 30,45 PLN (w tym 5% VAT)
   

W numerze

Słownik pojęć ZZL, Redakcja i autorzy numeru

Od redakcji - Stanisława Borkowska

ARTYKUŁY

Autor:

Włodzimierz Świątek

Tytuł:Rola lidera w innowacyjnej organizacji
Abstrakt:
W artykule autor pode­j­muje próbę opisu roli lid­era w kon­tekś­cie jego funkcjo­nowania w innowa­cyjnej orga­ni­za­cji. Odwołu­jąc się do przykładów z włas­nej prak­tyki szkole­niowej i coachin­gowej oraz do ist­nieją­cych badań, autor pokazuje istotne różnice pomiędzy rolą lid­era dzi­ała­jącego w trady­cyjnie zarządzanej fir­mie, która nie zaj­muje się innowac­jami, a rolą lid­era pracu­jącego w fir­mie innowa­cyjnej. Autor omawia najnowsze bada­nia, które pokazują, że innowacje, które są dzisiaj kluczem do sukcesu wielu nowoczes­nych orga­ni­za­cji, wyma­gają innego rodzaju przy­wództwa. Z badań tych wynika, że lid­erzy innowa­cyjnych firm nie kreują się już na samot­nych wiz­jon­erów biz­nesu, ale tworzą całkiem nowe reguły innowacyj­ności. Główne wyzwa­nia, które stoją dzisiaj przed tymi lid­erami, są następu­jące: Jak zbu­dować orga­ni­za­cję zdolną do ciągłego wyt­warza­nia innowacji przez długi okres? Jak zbu­dować zespół, który będzie gotowy i zdolny gen­erować nowe idee? Artykuł zaw­iera kilka ważnych wniosków i pos­tu­latów doty­czą­cych roz­woju i ksz­tałce­nia innowa­cyjnych lid­erów: konieczność opanowa­nia umiejęt­ności odkry­wania i wyzwala­nia potenc­jału kreaty­wnego jed­nos­tki i zespołu (Col­lec­tive Genius), opanowanie sztuki facyl­i­tacji twór­czych pro­cesów grupowych, pozby­cie się uzależ­nienia od włas­nej lid­er­skiej i „jedynie słusznej” wizji, przestaw­ie­nie się z myśle­nia typu „albo, albo”, na myśle­nie „to i to, i jeszcze tamto”.
Autor:

Olena Shelest

Tytuł:Inwestowanie w szkolenia – ryzyko pracownika?
Abstrakt:
W artykule uporząd­kowano doty­chcza­sowy stan wiedzy na temat ryzyka inwest­owa­nia w kap­i­tał ludzki. Zaprezen­towano istotę szkole­nia jako formy inwest­owa­nia w kap­i­tał ludzki z per­spek­tywy pra­cown­ika. Uznano, że niezbędne jest roz­pa­try­wanie inwest­owa­nia w szkole­nia w kon­tekś­cie ryzyka dla pra­cown­ika. Przed­staw­iono wybrane czyn­niki mające wpływ na wys­tępowanie tego zjawiska
Autor:

Kamil Mroczka

Tytuł:Uwarunkowania i kierunki zmian systemu wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej
Abstrakt:
W artykule omówiono i scharak­tery­zowano pod­sta­wowe założe­nia sys­temu wyna­grodzeń członków kor­pusu służby cywilnej, zasyg­nal­i­zowano kluc­zowe dys­funkcje oraz zaprezen­towano istotne wyzwa­nia mod­ern­iza­cyjne w tym zakre­sie. Aktu­al­nie obow­iązu­jący sys­tem nie pozwala na efek­ty­wne wyna­gradzanie pra­cown­ików oraz stwarza istotne prob­lemy w pozyski­wa­niu wysoko wyk­wal­i­fikowanej kadry urzęd­niczej, niezbęd­nej do real­iza­cji kluc­zowych zadań państwa
Autor:

Aldona Podgórniak-Krzykacz, Magdalena Kalisiak-Mędelska

Tytuł:Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w świetle zapisów ustawy o pracownikach samorządowych i ich implementacja
Abstrakt:
Pro­fesjon­alne kadry admin­is­tracji samorzą­dowej stają się jej kluc­zowym elemen­tem, pozwalają bowiem na sprostanie stale ros­ną­cym oczeki­wan­iom oby­wa­teli. Pociąga to za sobą konieczność poszuki­wa­nia nowych rozwiązań dzi­ała­nia, ade­kwatnych do zaist­ni­ałych uwarunk­owań funkcjonowa­nia admin­is­tracji. W artykule pod­jęto rozważa­nia doty­czące zarządza­nia zasobami ludzkimi admi­nistracji samorzą­dowej w świ­etle obow­iązu­ją­cych reg­u­lacji prawnych. W tym celu anal­izie pod­dano zapisy ustawy o pra­cown­ikach samorzą­dowych. Wskazano na ich słabości wynika­jące z pominię­cia kluc­zowych ele­men­tów omaw­ianego pro­cesu oraz uchy­bi­enia w stosowa­niu instru­men­tów i ich przy­czyny.
Autor:

Dorota Wiśniewska-Juszczak, Maciej Mikucki

Tytuł: Wypalenie zawodowe w firmie o dużej dynamice rozwoju – casus Teva Pharmaceuticals Polska
Abstrakt:
studium przypadku
Okres dynam­icznego roz­woju firmy, a więc życie w ciągłej zmi­anie i dodatkowe obciąże­nie pracą, może znacząco obniżać poczu­cie dobrostanu pra­cown­ików i dodatkowo pod­nosić poziom stresu, a w kon­sek­wencji może pogorszać jakość wykony­wanych zadań i prowadzić do kon­flik­tów między współpra­cown­ikami. Celem artykułu jest ukazanie zespołu w pro­ce­sie zmian i sil­nego wzrostu firmy przy jed­noczes­nym obciąże­niu dodatkową pracą pra­cown­ików. Autorzy pokazują, jak ważna w takiej sytu­acji staje się dla menedżera praca z ludźmi oraz umiejęt­ność zarządza­nia zmi­aną i kryzy­sem. Życie w per­ma­nent­nym pro­ce­sie zmian ze stre­sem w tle często prowadzi do wypale­nia zawodowego, które jed­nak nie musi wys­tąpić, jeśli wystar­cza­jąco wcześnie wprowadzi się odpowied­nie dzi­ała­nia zarad­cze. W opisy­wanej sytu­acji udało się prze­jść przez trudny czas zmian i kryzysu w ze­spole, w efek­cie odzyskać wigor i energię, a nawet doprowadzić do poprawy jakości pracy i do więk­szego zaan­gażowa­nia w dzi­ała­nia firmy.
 

KOMUNIKATY

Do góry ↑
Autor:Małgorzata Grabus, Marta Rogowska
Tytuł:Uwarunkowania wolontariatu pracowniczego w firmie informatycznej
W treści:
Zaan­gażowanie firm oraz insty­tucji w dzi­ałal­ność chary­taty­wną jest w Polsce powszechne, nowoś­cią jest tworze­nie pro­gramów wolon­tariatu pra­cown­iczego. Pro­gramy wolon­tariatu pra­cown­iczego wspier­ają budowanie więzi z pra­cown­ikami oraz między pra­cown­ikami. Możli­wość zaan­gażowa­nia się w dzi­ała­nia wolon­taryjne jest formą zaspoka­janie potrzeb pra­cown­ika i pod­nosze­nie poziomu jego zaangażo­wania, której efek­tem może być wzrost indy­wid­u­al­nej efek­ty­wności. Bada­nia doty­czyły rozu­mienia i postrze­ga­nia wolon­tariatu pra­cown­iczego oraz czyn­ników wpły­wa­ją­cych na udział w tego typu inic­jatywach. Celem badań było sfor­mułowanie warunków do kon­strukcji i wdroże­nia efek­ty­wnego pro­gramu wo­lontaryjnego. Zas­tosowano metody jakoś­ciowe (obserwacja uczest­nicząca, wywiady nieustruk­tu­ral­i­zowane) oraz iloś­ciowe (anki­eta). Badanie miało charak­ter pełny, otrzy­mano 92 anki­ety, poziom zwrotu wynosił 65%.
Autor:Joanna Samul
Tytuł: Zasoby ludzkie jako składnik zintegrowanych narzędzi zarządzania wynikami organizacji
W treści:
Bada­nia nad pomi­arem wyników orga­ni­za­cji mają bardzo istotne znacze­nie zarów­no dla teo­re­tyków, jak i prak­tyków zarządza­nia. Wydaje się jed­nak, że pow­sta­jące mod­ele w tym zakre­sie nie zna­j­dują wystar­cza­jącego zain­tere­sowa­nia wśród prakty­ków. Niniejszy artykuł jest próbą iden­ty­fikacji czyn­nika zasobów ludz­kich w zin­te­growanych narzędzi­ach zarządza­nia wynikami orga­ni­za­cji wywodzą­cych się z kon­cepcji kap­i­tału intelek­tu­al­nego oraz anal­izy tych metod pod kątem ich zna­jo­mości i stosowa­nia w orga­ni­za­c­jach. Dla real­iza­cji tego celu przeprowad­zono bada­nia w 157 przed­siębiorstwach.
Autor:Maja Zagórna-Goplańska, Agnieszka Gawlik
Tytuł:Realizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwach hotelarskich województwa opolskiego – rozwiązania organizacyjne, planowanie i alokacja zasobów ludzkich
W treści:
Celem artykułu jest rozpoz­nanie obec­nego stanu real­iza­cji funkcji per­son­al­nej w obszarze rozwiązań orga­ni­za­cyjnych oraz planowa­nia zasobów ludz­kich w przed­siębiorstwach hotelowych wojew­ództwa opol­skiego. Autorki komu­nikatu z badań pode­j­mują również próbę iden­ty­fikacji czyn­ników, które zde­cy­dowały o obec­nym ksz­tał­cie real­i­zowanych zadań w tym wymi­arze. Pod­kreślają także istotną rolę czyn­nika ludzkiego w kon­tekś­cie efek­ty­wności funkcjonowa­nia przed­siębiorstw branży hote­larskiej.
Autor:Agnieszka Lipińska-Grobelny
Tytuł:Polska praktyka stosowania Assessment Center
W treści:
Assess­ment Cen­ter (AC) stanowi ważną tech­nikę doboru per­son­elu i ewalu­acji kom­petencji pra­cown­iczych. W niniejszym artykule zamierzam odnieść się do pol­s­kich doświad­czeń w zakre­sie stosowa­nia AC, porównu­jąc je z bada­ni­ami przeprowadzo­nymi w Europie Zachod­niej i Ameryce Północ­nej przez Dianę E. Krause i George’a C. Thorn­tona. Kluc­zowymi kwes­t­i­ami poruszanymi w tej pub­likacji są: sposób planowa­nia, stosowane narzędzia oceny, charak­terystyka asesorów, dzi­ała­nia pode­j­mowane po zakończe­niu AC.
Autor:Przedsiębiorczość a jakość życia
Tytuł:Monika Mularska–Kucharek
W treści:
Przed­siębior­c­zość odd­zi­ałuje na wiele aspek­tów życia społecznego, wpływa w spo­sób pośredni i bezpośredni na życie jed­nos­tek, a tym samym na jakość życia. Celem prezen­towanego artykułu jest ocena relacji pomiędzy postawą przedsię­biorczą a jakoś­cią życia. Pod­jęta anal­iza ma na celu zwery­fikowanie hipotezy, że im sil­niejsza postawa przed­siębior­cza, tym wyższa jakość życia w wymi­arze subiektyw­nym, obiek­ty­wnym i ogól­nym. Pod­stawę empiryczną prezen­towanych danych stanowią wyniki reprezen­taty­wnych badań iloś­ciowych oraz badań z osobami prowadzą­cymi dzi­ałal­ność gospo­dar­czą. Zaprezen­towane wyniki mogą być inspiru­jące zarówno dla przed­staw­icieli świata nauki, jak i prak­tyków życia społecznego, a przede wszys­tkim, dla tych, którzy pra­gną osią­gać więcej w kwes­t­i­ach mate­ri­al­nych i nie­ma­te­ri­al­nych. Mogą być również inspiru­jące dla osób zaj­mu­ją­cych się zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Do góry ↑
Autor recenzjiTytuł i autorzy recenzowanej publikacji
Katarzyna Gadomska-Lila Stanisław Wojnicki [2015] Różne pokolenia, jedna organizacja. Cztery wymiary zarządzania wiekiem w firmie
Jacek Woźniak E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny (red.) [2013], Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty; A. Bąk, A. Leśny i E. Palamer-Kabacińska (red.) [2014], Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie – Outdoor i ....
 

Z WITRYNY WYDAWNICZEJ

Do góry ↑
Autor opracowaniaWybór publikacji z dziedziny
Ewa WyglądałaZarządzanie Zasobami Ludzkimi. Wybór literatury
 

KRONIKA. INFORMACJE

Do góry ↑
Autor opracowaniaTytuł informacji
Barbara Sajkiewicz Laureaci XVI edycji konkursu „Lider ZZL”
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies