STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się

CZASOPISMA

KARTA NUMERU

Numer/rok:Nr 5/2016
Autorzy artykułów:Sebastian Musioł, Aleksandra Fudala-Barańska, Jakub Parnes, Anna Musialik-Chmiel, Marek Łuczak, Wioleta Gzowska, Agnieszka Jeran, Ewa Gruszka, Irena Kamińska-Radomska, Agata Chudzicka-Czupała, Małgorzata Dobrowolska, Kamil Mroczka, Ewa Wyglądała, Tomasz Sapeta, Katarzyna Pasikowska, Anna Włudarczyk
Sygnatura:ZZL 5/2016
Cena: 30,45 PLN (w tym 5% VAT)
   

W numerze

Słownik pojęć ZZL
Autor: Marek Łuczak

Od redakcji - Aleksandra Pethe, Marek Łuczak

ARTYKUŁY

Autor:

Sebastian Musioł

Tytuł: Niezależność dziennikarska w przedsiębiorstwie medialnym
Abstrakt:
Dzi­en­nikarska nieza­leżność jest prak­ty­czną real­iza­cją wol­ności słowa i prasy. To pod­sta­wowa cecha, która odróż­nia dzi­en­nikarstwo od pro­pa­gandy, pro­mocji, mar­ketingu lub reklamy. Poziom nieza­leżności dzi­en­nikarskiej może być różny w zależności od kul­tury orga­ni­za­cji. W przed­siębiorstwie medi­al­nym nieza­leżność dzi­en­nikarska roz­pa­try­wana jest ze względu na czyn­niki eko­nom­iczne i poza­eko­nom­iczne. Pier­wsze mają bezpośredni wpływ na ren­towność przed­sięwz­ię­cia, drugie nato­mi­ast odd­zi­ałują pośred­nio; do tej grupy czyn­ników należy zal­iczyć nieza­leżność dzi­en­nikarską. Media są zawsze od kogoś lub od czegoś zależne. Od klien­tów, ponieważ to do nich kierują swój przekaz, od właś­ci­cieli, ale także od norm prawnych, reklam­odaw­ców, admin­is­tracji państ­wowej oraz samorządu tery­to­ri­al­nego. Dzi­en­nikarze są również ograniczani w cyber­przestrzeni, która wydaje się być przestrzenią nieogranic­zonej nieza­leżności. Prezen­towany tekst doty­czy prob­lemu, w jaki sposób nieza­leżność dzi­en­nikarska może wpły­wać na opty­mal­iza­cję eko­nom­iczną przed­siębiorstwa medi­al­nego
Autor:

Aleksandra Fudala-Barańska

Tytuł:Oceny okresowe dziennikarzy w Telewizji Polskiej na przykładzie TVP Katowice
Abstrakt:
Oce­ni­anie jest jed­nym z najbardziej rozpowszech­nionych dzi­ałań w każdej orga­ni­za­cji. Pra­cown­icy oce­ni­ają siebie i innych, są oce­ni­ani przez przełożonych, kierown­ictwo firmy, ale też i kolegów z zespołu. Oceny pojaw­iają się na wszys­t­kich eta­pach funkcjonowa­nia firmy: począwszy od ocen kandy­datów do pracy, aż po pra­cown­ików zatrud­nionych na wszys­t­kich stanowiskach. Ocenom pra­cown­iczym, bieżą­cym i okre­sowym, pod­dawani są również dzi­en­nikarze telewiz­yjni. W artykule pokazano metody oraz sposób prowadzenia okre­sowych ocen pracow­niczych dzi­en­nikarzy telewiz­yjnych. Przeanal­i­zowano zasad­ność takiego oce­ni­a­nia wobec faktu, że ponad dwie trze­cie pra­cown­ików telewiz­yjnych stacji to współpra­cownicy niepodle­ga­jący okre­sowym ocenom pra­cown­iczym.
Autor:

Jakub Parnes

Tytuł:The development and the collapse of the motivation system used by Wiadomości24.pl [Rozwój i kryzys systemu motywowania użytkowników portalu Wiadomości24.pl]
Abstrakt:
Celem artykułu jest przeanal­i­zowanie sys­temu moty­wowa­nia użytkown­ików por­talu Wiadomości24.pl. W pier­wszych dwóch częś­ci­ach pracy skon­cen­trowano się na omówie­niu mate­ri­al­nych i nie­ma­te­ri­al­nych instru­men­tów, wyko­rzysty­wanych do zachę­ca­nia użytkown­ików ser­wisu do współt­worzenia jego przekazu. Część trze­cia ukazuje, w jaki sposób wprowad­zone w sty­czniu 2013 roku zmi­any w mo­delu funkcjonowa­nia por­talu, zwłaszcza nadanie mu poza­pra­sowego charak­teru, przy­czyniły się do pod­waże­nia doty­chcza­sowego sys­temu moty­wowa­nia autorów.
Autor:

Anna Musialik-Chmiel

Tytuł:Dziennikarze, reporterzy, reportażyści – zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcjach radiowych
Abstrakt:
Odmi­en­ność stylu radiowej pracy charak­teryzuje podział dzi­en­nikarzy na: repor­terów, spra­woz­daw­ców, komen­ta­torów, ser­wisan­tów, prezen­terów itd. Wyraża się ona również w roz­granicze­niu na repor­tażys­tów i reporterów. Stacja radiowa jest intere­su­ją­cym przykła­dem redakcji rozu­mi­anej jako jed­nos­tka, która stwarza warunki do przy­go­towywa­nia mate­ri­ałów do pub­likacji. Jed­nak pow­stają w niej nie tylko pro­gramy infor­ma­cyjne i pub­l­i­cysty­czne, ale także formy o charak­terze artysty­cznym, utwory nowa­torskie i dźwiękowe nar­racje. Intencją autorki jest wskazanie złożoności pracy zespołu dzi­en­nikarzy radiowych i wyma­gań, jakie stwarza nieod­zowna w budowa­niu przekazu radiowego tech­nolo­gia.
Autor:

Marek Łuczak

Tytuł:Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcjach prasy katolickiej na przykładzie tygodnika „Niedziela”
Abstrakt:
Redakcja tygod­nika jest miejscem pracy zatrud­nionych w niej osób. Okoliczność ta zobow­iązuje wszys­t­kich (pra­co­daw­ców i pra­co­bior­ców) do wypełnienia obowiąz­ków wynika­ją­cych z umowy. Pos­tu­lat zarządza­nia zasobami ludzkimi for­mułuje określone mod­ele, właś­ciwe dla całej branży. Dodatkowo zaś w przy­padku prasy katolick­iej będziemy mieli do czynienia z szeregiem innych uwarunk­owań, właści­wych jedynie dla branży prasy katolick­iej.
Autor:

Wioleta Gzowska

Tytuł:Wybrane media społecznościowe jako narzędzie wspierające rekrutację
Abstrakt:
Rekru­tacja z wyko­rzys­taniem mediów społecznoś­ciowych jest narzędziem coraz częś­ciej wyko­rzysty­wanym przez rekruterów. Celem tego artykułu jest anal­iza możli­wości, jakie media społecznoś­ciowe ofer­ują dzi­ałom odpowiedzial­nym za zarządzanie zasobami ludzkimi w pozyski­wa­niu per­son­elu, oraz wskazanie najpo­pularniejszych (wśród rekruterów) mediów społecznoś­ciowych. Z punktu widzenia dynamiki zmian, jakie zachodzą w funkcjon­ałności mediów społecznoś­ciowych„ a także wobec braku na rynku naukowych opra­cowań na ten temat anal­iza taka wydaje się szczegól­nie zasadna. Anal­iza przeprowad­zona została na pod­stawie kry­ty­cznego przeglądu lit­er­atury (w tym raportów branżowych) oraz przeglądu wybranych mediów społecznościo­wych. W artykule przed­staw­iono dane liczbowe obrazu­jące skalę korzys­ta­nia z me­diów społecznoś­ciowych dla pod­kreśle­nia wzras­ta­jącej roli tego kanału komu­nikacji w pozyski­wa­nia wyk­wal­i­fikowanych pra­cown­ików. Autorka wskazała najbardziej pop­u­larne wśród rekruterów kanały mediów społecznoś­ciowych, jak: Face­book, LinkedIn, Gold­en­line, Twit­ter, przeanal­i­zowała również możli­wości, jakie dostar­czają te kanały. W artykule omówione zostały z jed­nej strony korzyści, jakie wynika­ją z prowadzenia rekru­tacji w medi­ach społecznoś­ciowych, z drugiej zaś – sytu­acje, kiedy nie warto poszuki­wać kandy­datów do pracy za ich pośred­nictwem lub kiedy dzi­ała­nia takie mogą przynieść korzyść mniejszą od zakładanej.
Autor:

Agnieszka Jeran, Ewa Gruszka

Tytuł:Determinanty zróżnicowania czasu pracy artystów i twórców
Abstrakt:
W artykule porus­zono prob­lematykę czasu pracy artys­tów i twór­ców w kon­tekś­cie wybranych uwarunk­owań na pod­stawie badań przeprowad­zonych w metropolii bydgosko-toruńskiej w 2013 roku w ramach pro­jektu „Rynek pracy artys­tów i twór­ców w Polsce” (zre­al­i­zowanego przy wspar­ciu Min­is­tra Kul­tury i Dziedzic­twa Nar­o­dowego z pro­gramu „Obser­wa­to­rium kul­tury”). Autorki pode­j­mują próbę przed­staw­ienia specy­fiki czasu pracy w branżach kreaty­wnych, w tym także wybranych zawodów artysty­cznych, wskazu­jąc m.in. na wyzwa­nia sto­jące przed badaczami tego obszaru (przykład­owo trud­ności w osza­cow­a­niu, defin­iowa­niu, czy też prob­lem pomi­aru czasu pracy w badanej grupie zawodowej).
Autor:

Irena Kamińska-Radomska

Tytuł: Kulturowe uwarunkowania zarządzania zespołem ludzkim
Abstrakt:
Dla zapewnienia sukcesu w kierowa­niu zespołem ludzkim istotne jest uwzględnie­nie kul­tury orga­ni­za­cji, którą tworzą wszyscy jej członkowie, nieza­leżnie od tego, czy pochodzą z jed­nego kraju, czy jest to zespół wielonar­o­dowy. Nie ist­nieje jeden uni­w­er­salny pon­ad­nar­o­dowy model kierowa­nia zespołem. Te same rozwiąza­nia, które są skuteczne w jed­nym kraju, mogą być przy­czyną niepowodzeń w kierowa­niu zespołem w innym kraju. Poz­nanie kul­tury zarządzanej orga­ni­za­cji – z punktu widzenia różnic kul­tur­owych – znacznie ułatwia kierowanie zespołem ludzkim, pozwala usprawnić komu­nikację między­ludzką i w kon­sek­wencji osią­ganie celów. Dobranie właś­ci­wych metod dia­gnozowania kul­tury i doskonale­nia komu­nikacji inter­per­son­al­nej pozwala osiągnąć dobre rezul­taty. W artykule przed­staw­iono szereg doświad­czeń przeprowad­zonych pod­czas zajęć warsz­ta­towych w orga­ni­za­c­jach oraz ćwiczeń z gru­pami stu­den­tów.
 

FORUM LIDERÓW

Do góry ↑
Autor:Agata Chudzicka-Czupała, Małgorzata Dobrowolska
Tytuł:Doświadczanie mobbingu w miejscu pracy przez pracowników zatrudnionych w elastycznych formach
Abstrakt:
ARTYKUŁ
Artykuł prezen­tuje wyniki badań przeprowad­zonych na pró­bie 2118 pra­cown­ików, zatrud­nionych w elasty­cznych for­mach, tj.: na czas określony, w niepełnym wy­miarze czasu pracy, na umowę cywilno­prawną, samoza­trud­nie­nie, telepraca, praca na zastępstwo, zatrud­nie­nie tym­cza­sowe i sezonowe. Pon­adto bada­ni­ami objęto pracu­ją­cych w spółdziel­ni­ach soc­jal­nych. Anal­izie pod­dano doko­naną przez respon­den­tów ocenę nasile­nia doświad­cza­nia przez nich ze strony innych pra­cown­ików trzech rodza­jów zachowań nieety­cznych. Wyniki anal­izy potwierdzają, zjawisko mob­bingu stosowanego przez współpracow­ników i zwierzch­ników wobec elasty­cznie zatrud­nionych respon­den­tów. Rezul­taty niosą istotne imp­likacje prak­ty­czne i wskazują kierunki dal­szych badań
 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Do góry ↑
Autor recenzjiTytuł i autorzy recenzowanej publikacji
Kamil Mroczka Zdzisław Czajka [2016] Zarządzanie personelem w działalności sądów powszechnych
 

Z WITRYNY WYDAWNICZEJ

Do góry ↑
Autor opracowaniaWybór publikacji z dziedziny
Ewa Wyglądała Zarządzanie w organizacjach funkcjonujących na rynku multimediów
 

KRONIKA. INFORMACJE

Do góry ↑
Autor opracowaniaTytuł informacji
Tomasz Sapeta XI Krakowskie Forum Wynagrodzeń
Katarzyna PasikowskaWKRÓTCE...
Elastyczny model pracy w Polsce z perspektywy pracodawców – projekt badawczy Mikomax Smart Office i ABSL
Anna WłudarczykWKRÓTCE...
XXIV Kongres Kadry – „Pracować inaczej! Ale jak?”
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies