STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   KARTA AUTORA
   
dr hab. Marta Juchnowicz
dr hab. Marta Juchnowicz

NOTKA BIOGRAFICZNA
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Profesor w Zak³adzie Zarz±dzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, kierownik Katedry Rozwoju Kapita³u Ludzkiego Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie. Profesor Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy SGH, Katedry Zarz±dzania i Marketingu na Wydziale Marketingu Wy¿szej Szko³y Zarz±dzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Cz³onek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Spo³ecznej PAN. Zainteresowania zawodowe: Zarz±dzanie kapita³em ludzkim organizacji, w tym przede wszystkim motywowanie pracowników.
Dyscypliny KBN:
organizacja i zarz±dzanie, ekonomia
Specjalno�ci:
ekonomia pracy, polityka spo³eczna, systemy motywacyjne, zarz±dzanie zasobami pracy
Dodatkowe informacje znajdujďż˝ siďż˝ na:
Nauka Polska
Katedra Rozoju Kapita³u Ludzkiego SGH
Kontakt z autorem
adres e-mail: Marta Juchnowicz - prywatny
adres e-mail: Sekretariat KRKL SGH
tel.: (+48 22) 53 67 530
tel.: (+48 22) 56 49 450
tel./fax: (+48 22) 56 49 451

Autor lub redaktor naukowy publikacji wydanych nak�adem IPiSS:
Wsp��autor publikacji wydanych nak�adem IPiSS:
Wykaz innych publikacji tego autora (w wyborze)
(niedost�pne w naszej ksi�garni)
  1. "Jak oceniaæ pracê.", (wspó³. z £. Sienkiewiczem), Difin, Warszawa 2006
  2. "Standardy europejskie w zarz±dzaniu zasobami ludzkimi.", (praca zb.), Poltext, Warszawa 2004
  3. "Kapita³ ludzki a kszta³towanie przedsiêbiorczo¶ci.", (praca zb.), Poltext, Warszawa 2004
  4. "Narzêdzia i praktyka zarz±dzania zasobem ludzkim.", (praca zb.), Poltext, Warszawa 2003
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W  INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
ZZL 6/2015
ZZL 5/2015
ZZL 3-4/2015
ZZL 2/2015
ZZL 1/2015
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Paďż˝stwo, uprzejmie informujemy, ďż˝e w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsďż˝ugi Ksiďż˝garni Internetowej. Jeďż˝li nie wyraďż˝ają Paďż˝stwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyďż˝ączaďż˝ zapisywania plikďż˝w cookies dla ksiďż˝garni, poniewaďż˝ uniemoďż˝liwi to korzystanie z koszyka zakupďż˝w.   

   Zgadzam siďż˝         Polityka cookies

Polityka cookies